Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

An exclusive, reusable business pitch Prezi for our fans!
by

Jay Jargalsaikhan

on 29 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Эрх зүйн үндэслэл
Хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа эрсдэлд суурилаагүй олон тооны үр нөлөө багатай шалгалт буюу бүгдийг шалгах, зөрчил хайх, торгох шийтгэх хандлагыг урьтал болгон ажиллаж байсан.
үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, барилга, уул уурхайн эрчимтэй хөгжил эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлж, баялгийн хуримтлал бий болгож байгаа хэдийч нөгөө талдаа хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх эрсдэлт хүчин зүйлийг бий болгож байна.
Төрөөс хэрэгжүүлж байгаа зарим хяналтууд нь хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдалтай хамааралгүй өмнөх нийгмээс уламжлагдсан үр дүн, ач холбогдолгүй хяналтуудыг хэрэгжүүлж байна.
Хяналт шалгалтын үр дүнг нийгмийн бодит үр дүнгийн үзүүлэлт /хордлого багассан, нөхөн сэргээлт хийсэн, ажлын байрны осол буурсан гэх мэт/-ээр бус шалгалт хийсэн тоон үзүүлэлт, улсын төсөвт орлого оруулсан /торгууль, шийтгэвэр ногдуулсан/-аар дүгнэж ирсэн.
Практик шаардлага
Хяналтын зорилго нь иргэн, хуулийн этгээдийн аж ахуйн үйл ажиллагаанд хууль тогтоомжийн биелэлтийг дэмжин сайжруулах, болзошгүй эрсдэлийг бууруулах замаар нийтийн аюулгүй байдлыг хангахад оршино.
нийтийн аюулгүй байдлын хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын хэрэгжүүлэх хяналтууд
хүнсний аюулгүй байдлын хяналт- хүнсний сүлжээнд хамрагдах бүх үйл ажиллагаа, мал, амьтны эрүүл мэнд, үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулсан тэжээлийн аюулгүй байдал, мал, ургамалын хорио цээр, хүнсний экспорт, импорт, таримал ургамалын аюулгүй байдал;
 
хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын хяналт- барилга, байгууламжийн аюулгүй байдал, уул уурхай, барилга байгууламжийн угсралт болон засвар, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй болон эдгээр үйл ажиллагаанд хэрэглэж буй техникийн ашиглалтын аюулгүй ажиллагаа;
Шалгалтын төрөл
ЗГХЭГ-ын дэргэдэх Зөвлөл
төлөвлөгөөт,
төлөвлөгөөт бус,
гүйцэтгэлийн
хил дээрхи үзлэг шалгалт

шалгалт тус бүрийг хийх үндэслэл, үргэлжлэх хугацаа, дүгнэх, мэдээлэх асуудлыг нарийвчлан тогтоож, шалгалтын үе шат, үе шат бүрд хэрэгжүүлэх ажиллагаа, ажилбаруудыг журамлан зааж өгсөн

Ингэснээр хяналтыг хэрэгжүүлэгч этгээдийн үйлдэл, үйл ажиллагаа хуульчлагдаж, хяналтын үйл ажиллагааг дур зоргоор буюу өөрийн үзэмжээр явуулах байдлыг зогсооно.

ЗГХЭГ-ийн дэргэдэх Зөвлөлийн удирлагаар хангах мэдээллийн нэгдсэн сангийн зорилго:
Хяналтын байгууллагуудын үйл ажиллагааг зохицуулах,
хяналтын төлөвлөгөөг уялдуулан шалгалтыг давхардуулахгүй байх,
нэг шалгуулагч этгээд дээр хийх нийт шалгалтын хугацааг хэтрүүлэхгүй байх,
эрсдэлийн үнэлгээ хийхдээ бусад салбарын эрсдэлийн мэдээллийг ашиглах,
хяналтын байгуулагуудын мэдээлэл солилцоог үр дүнтэй болгох.

Хяналтын мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулна
Шинэ хуулийн үзэл санаа
УИХ-ын 37 дугаар тогтоол “МУ-ын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-т тусгагдсан:
“ бизнест ээлтэй орчныг бүрдүүлэх нь тэргүүний зорилт байна”,
“мэргэжлийн хяналтын үйл ажиллагаанд эрсдэлийн удирдлагын менежментийг нэвтрүүлэх”
АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
Нэгдсэн стандарт, зарчимтай болгох;
Бүх зүйлийг биш гол зүйлд буюу эрсдэлд суурилсан, зөвлөн туслах хяналтын зарчмыг бүрдүүлэх;
Хянаж шалгахын төлөө биш, эцэсийн үр дүнгийн төлөө ажиллах;
Давхардалгүй, дарамтгүй харилцан уялдсан хяналтыг бий болгох;
Хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг журамлан хуульчлах;
энэ хуульд заасан хяналт шалгалтын зорилго, үндсэн зарчмыг төрөөс аж ахуйн үйл ажиллагаанд тавих бүх төрлийн хяналтыг хэрэгжүүлэхдээ баримтлана.
Хяналтын үйл ажиллагаанд
баримтлах зарчим
хяналтыг эрх зүйн үндэслэл, журмын дагуу хэрэгжүүлэх;
хяналт нь хараат бус байх;
хяналт нь эрсдэлийн үнэлгээнд суурилсан байх ;
хяналтыг хуулиар эрх олгосон хяналтын байгууллага, албан тушаалтан хэрэгжүүлэх;
хяналт нь эдийн засгийн өсөлт, аж ахуйн үйл ажиллагааны хөгжлийг аль болох дэмжихэд чиглэсэн байх;
хяналтыг давхардуулахгүй байх;
хяналтыг улсын төсөвт орлого бүрдүүлэх арга хэрэгсэл болгохгүй байх;
 хяналтын арга хэлбэр, авах арга хэмжээ нь илэрсэн дутагдал, зөрчилд тохирсон байх.
 Хяналтын байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүн нь дэвшүүлсэн зорилтоо хангаагүй бол хяналтын байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан хариуцлага хүлээнэ.
Холбогдох төрийн эрх бүхий байгуулага зохицуулалтаар хяналт тавих чиглэлүүд
Холбогдох төрийн эрх бүхий байгуулага зохицуулалтаар хяналт тавих чиглэлүүд
Байгаль орчин,
геологи, уул уурхай,
барилга,
эрчим хүч,
автозам,
автотээврийн салбар
/тусгай зөвшөөрөл, ажил эхлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл, бүртгэл, хяналт шинжилгээ, гэрээ, байнгын ашиглалтат авах улсын комиссын үйл ажиллагаа, аудит, нөлөөллийн үнэлгээ, баталгаажуулалт,/ Зөвшөөрлүүдийг хүчингүй болгох, түтгэлзүүлэх
Аж ахуй эрхлэгчийн дотоод хяналт,
сонирхогч болон хөндлөнгийн гуравдагч этгээдийн хяналт /зохиогчийн, захиалагчийн, гүйцэтгэгчийн/
Эдгээр хяналтыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой харилцааг холбогдох хуулиар зохицуулна. Улсын байцаагч байх шаардлаггүй.
нийтийн аюулгүй байдлын хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын хэрэгжүүлэх хяналтууд
эрүүл ахуй, эм, эмчилгээний аюулгүй байдлын хяналт- халдвар судлал, хүүхдийн эрүүл ахуй, хүн болон мал, амьтны эм, биобэлдмэл, эмийн түүхий эд, эмнэлгийн хэрэгсэл, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний зах зээл дээрхи борлуулалт, худалдаа, тэдгээрийн экспорт, импорт, өвчтөний эмчилгээний аюулгүй байдал;
 
хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдлын хяналт- ашигт малтмал, байгалийн нөөц баялгийг аж ахуйн аргаар ашиглахад үүсэх сөрөг нөлөөлөл, орчны бохирдол, химийн хорт болон аюултай бодисын аюулгүй байдал, барилгын, үйлдвэрлэлийн болон аюултай хог хаягдал;
 
хүнсний бус өндөр эрсдэлтэй бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын хяналт. /бүтээгдэхүүний жагсаалтыг эрсдэлийн үнэлгээг үндэслэн Удирдах Зөвлөл тогтооно. /

Энэ хуульд зааснаас бусад чиглэлээр аж ахуйн үйл ажиллагаанд хяналт тавих шаардлагатай гэж үзвэл энэ хуульд шинээр нэмж тусгаж, хэрэгжүүлнэ.
Засгийн газрын тухай,
Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай,
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай,
Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай,
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай,
Төсвийн тухай зэрэг бусад хуулиар тус тус зохицуулна.

Төрийн захиргааны хяналт /дотоод/, түүнийг зохицуулж эрx зүйн үндэслэлийг бусад хяналтаас ялгаж тодорхойлсон
“захиргааны хяналт” гэж төрийн байгууллага, тэдгээрийн ажилтан, албан тушаалтны үйл ажиллагаа нь Үндсэн хууль, бусад хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээ, дээд шатны байгууллага, албан тушаалтнаас өгсөн үүрэг даалгаварт нийцэж буй эсэхэд дээд шатны эрх бүхий байгууллагаас доод шатны болон харьяа байгууллагад хийх хяналт шалгалтыг;

Хяналт хэрэгжүүлэх журам нь тухайн салбарын хууль тогтоомжоор зохицуулагдах аж ахуйн үйл ажиллагаанд төрөөс тавих хяналтууд.
Гааль,
Tатвар,
банк, санхүү, даатгал, үнэт цаасны арилжаа,
иргэний нисэх,
төмөр замын тээвэр,
хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах, шударга бус өрсөлдөөнийг хязгаарлахтай холбоотой хяналт.
/Тухайн салбарын хуулинд нь хяналт хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа,
арга хэлбэрийг нарийвчлан журамлаж зохицуулсан байдаг/
Энэ хуулиар тогтоосон журмын дагуу
салбарын төрийн захиргааны
байгууллагууд хэрэгжүүлэх хяналтууд
Галын аюулгүй байдал;
Нийгмийн даатгал;
Оюуны өмчийн хамгаалал;
Соёлын өвийн хамгаалал;
Цацрагын бохирдол;
Боловсрол олгох үйл ажиллагаа (боловсрол олгох байгууллагаас сургалтын хөтөлбөр болон стандартын шаардлагыг хангаж буй байдал);

Байгаль орчин,
геологи, уул уурхай,
барилга,
эрчим хүч,
автозам,
автотээврийн салбар
/тусгай зөвшөөрөл, ажил эхлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл, бүртгэл, хяналт шинжилгээ, гэрээ, байнгын ашиглалтат авах улсын комиссын үйл ажиллагаа, аудит, нөлөөллийн үнэлгээ, баталгаажуулалт,/ Зөвшөөрлүүдийг хүчингүй болгох, түтгэлзүүлэх
Аж ахуй эрхлэгчийн дотоод хяналт,
сонирхогч болон хөндлөнгийн гуравдагч этгээдийн хяналт /зохиогчийн, захиалагчийн, гүйцэтгэгчийн/
Эдгээр хяналтыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой харилцааг холбогдох хуулиар зохицуулна. Улсын байцаагч байх шаардлаггүй.
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргаар удирдуулсан Зөвлөл ажиллана.
Хяналт хэрэгжүүлэх эрх бүхий төрийн байгууллагуудын мэдээллийн уялдаа холбоог хангах,
хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг уялдуулан зохицуулах,
хяналтын байгууллагын үйл ажиллагааны талаар иргэдийн санал бодлыг танадах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
Нэгдсэн хяналтын байгууллагыг төр, хувийн хэвшил, мэргэжлийн холбоодын төлөөллөөс бүрдсэн нэгдсэн хяналтын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнээр ахлуулсан Удирдах зөвлөл удирдана.

Нэгдсэн хяналтын төв байгууллага нь Удирдах зөвлөлд ажлаа тайлагнаж, хариуцлага хүлээнэ.

Нэгдсэн хяналтын байгууллага нь:
Хяналтын
захиргааны нэгжтэй

Нэгдсэн хяналтын төв болон орон нутгийн байгууллагын дарга нь улсын байцаагчийн эрхийг хэрэгжүүлэхгүй.

Чиглэлийн улсын ерөнхий байцаагч тухайн хяналтын чиглэлийн бодлого, төлөвлөлт, үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд хариуцан ажиллаж, үр дүн, үр нөлөөний талаар эцсийн хариуцлага хүлээж ажиллана.
Full transcript