Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Competentie profiel

No description
by

pascal schajik

on 31 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Competentie profiel

Competentie profielen
Ontwikkeling van het kind stimuleren

De pedagogisch educatief medewerker observeert het gedrag en de ontwikkeling van jonge kinderen en signaleert hun behoeften op alle ontwikkelingsgebieden. Zij biedt passende ondersteuning, sturing en activiteiten aan om de (cognitieve, motorische, sociaal-emotionele, taal) ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren, zodanig dat de kinderen zich optimaal ontwikkelen binnen hun mogelijkheden.

Competentie profiel
5 competentiegebieden
Alles is 5
Basis
Voor elk competentiegebied worden één of meer kerntaken omschreven. Deze competentiegebieden en kerntaken zijn ontleend aan het landelijk opleidings- en competentieprofiel van de hbo-bachelor Pedagogiek Opvoedingsrelaties versterken (2009).

Per kerntaak in het competentieprofiel worden 3 niveaus onderscheiden:
1. Beginnend
2. Gevorderd
3. Eindniveau (aftoetsniveau)

Voor elk van de drie niveaus zijn prestatie-indicatoren benoemd, die het handelen beschrijven dat op dit niveau van de pedagogisch educatief medewerker wordt verwacht.


Portfolio
Het portfolio

De Rotterdam academy heeft er voor gekozen om de studenten gedurende de opleiding te laten werken aan een portfolio waarbij het aantoonbaar maken van de voortgang van zowel het binnenschoolse leren als het leren in de beroepspraktijk centraal staat.


Beoordeling
De kwalitatieve beoordeling bestaat uit de beoordeling van de competentieontwikkeling van de student in de praktijk.
Gedurende het praktijkleren is het de bedoeling dat de studenten bewijzen leveren waarmee zij aantonen te groeien naar het gewenste Ad-niveau.
Het praktijkleren op de praktijkplek wordt twee keer per jaar beoordeeld, na kwartaal 2 en aan het eind van kwartaal 4.
programma
In het competentieprofiel van de Ad Pedagogisch Educatief Medewerker worden vijf competentiegebieden
onderscheiden:
1. Ontwikkeling van het jonge kind stimuleren
2. Ouders en opvoeders ondersteunen bij opvoeding en ontwikkeling van het jonge kind
3. Voorwaarden scheppen voor opvoeding en ontwikkeling van het jonge kind
4. Werken in een organisatie
5. Professionaliseren

Werkzaamheden van de PEM-student kunnen o.a. zijn:
• Gesprekken voeren met collegae PM’ers over het bestaande VVE-aanbod: Wat werkt en wat kan verbeteren.
• Kwaliteiten van medewerkers in kaart brengen: Hoe past kwaliteit in het pedagogisch beleid.
• Ontwikkelingsgerichte activiteiten uitvoeren met een groepje kinderen of individueel kind.
• Observaties uitvoeren, op basis daarvan een handelingsplan maken en dit handelingsplan uitvoeren.
• VVE-programma aanbod ontwikkelen/uitbreiden.
• Thema-avonden/bijscholing organiseren en uitvoeren over VVE.

De werkzaamheden/activiteiten die de student uitvoert op de praktijkplek worden op maat gemaakt door de student en in overleg met de praktijkplek ingepland.2. Ouders en opvoeders ondersteunen bij opvoeding en ontwikkeling van het jonge kind

De pedagogisch educatief medewerker ondersteunt collega’s door hen te adviseren over het pedagogisch/didactische handelen volgens de binnen de instelling gehanteerde pedagogische visie/ VVE-methode. Zij ondersteunt ouders/opvoeders bij de dagelijkse opvoeding van hun kinderen door hen te adviseren over de opvoedingsaanpak.
Tevens weet de pedagogisch educatief medewerker wanneer er sprake is van problematische opvoedingssituaties en begeleidt hij/zij collega’s en ouders/opvoeders in het pedagogisch handelen bij kinderen met ontwikkelings-/gedragsproblemen.


3. Voorwaarden scheppen voor opvoeding en ontwikkeling van het jonge kind

De pedagogisch educatief medewerker draagt zorg voor een rijke, uitdagende speel/leeromgeving, en zorgt voor dagelijkse afstemming en overleg tussen de pedagogisch medewerkers m.b.t. de gehanteerde pedagogische visie /VVE methode. Tevens levert de pedagogisch educatief medewerker een bijdrage aan de uitvoering/implementatie van het pedagogisch beleid / VVE-methode van de organisatie.


4. Werken in een organisatie

De pedagogisch educatief medewerker informeert collega’s en de leidinggevende over pedagogische/ didactische kwesties die hij/zij signaleert in de groep / de organisatie en onderhoudt contacten met ketenpartners. Tevens levert zij een bijdrage aan de verbetering van het pedagogisch klimaat en/of beleid van de organisatie en aan de implementatie en borging hiervan in de organisatie. Ondersteunt collega’s in het oog hebben voor en omgaan met maatschappelijke en culturele diversiteit.

5. Professionaliseren.

De pedagogisch educatief medewerker blijft zich voortdurend ontwikkelen en kan reflecteren op het eigen functioneren als professional. Zij zorgt er voor dat zij op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in het vakgebied en is in staat om nieuwe kennis en inzichten toe te passen in het eigen werk. Ook levert de pedagogisch educatief medewerker een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe kennis en inzichten in de eigen werkomgeving en aan de implementatie en borging hiervan in de organisatie


Opdracht
Bij elke kerntaak die grijs gearceerd is voorbeelden zoeken van taken die zorgen dat je deze kerntaak kunt volbrengen.
Deel dat met je groepleden en stel een lijst samen zodat bij elke kerntaak een voorbeeld staat van hoe te handelen om die kerntaak op niveau2/3 te volbrengen

Gezamenlijk presenteren van competentiegebieden, klassikaal. Elk subgroepje 1 competentiegebied.
Studenten werken aan hun competentieontwikkeling door n.a.v. de door hen ingevulde zelfbeoordeling een persoonlijk ontwikkelingsplan op te stellen. De student is zelfsturend in zijn ontwikkelingsproces. Zij formuleert zelf de leerdoelen, aan de hand van ICH.(Inspirerend Concreet Haalbaar) Ze werken de leerdoelen uit in concrete opdrachten en een planning voor de uitvoering hiervan op de praktijkplek. De studenten verzamelen de bewijzen van hun competentieontwikkeling in een showportfolio

Beoordeeld wordt:
- De student is in staat de eigen ontwikkeling in relatie tot het competentieprofiel te verantwoorden en te onderbouwen.
- De toegevoegde bewijzen voldoen, per kerntaak, aan de VRAAK- criteria (Variatie, Relevantie, Authenticiteit, Actualiteit en Kwantiteit)
- De student heeft voor haar POP werkbare leerdoelen ontwikkeld waaruit blijkt dat de student actief aan het werk gaat m.b.t. de ontwikkeling van de competentie.

Aan het eind van het eerste studiejaar moet de student kunnen aantonen minimaal 80% van de grijs gearceerde prestatie indicatoren (zie bijlage 5) grotendeels of geheel te beheersen (beoordelingsschaal: niveau 2 of 3).
Full transcript