Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PERBEZAAN ANTARA TAKAFUL DAN INSURANS KONVENSIONAL

No description
by

adel js

on 18 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PERBEZAAN ANTARA TAKAFUL DAN INSURANS KONVENSIONAL

Perbezaan Antara Takaful Dan Insurans Konvensional Definisi Bermaksud suatu kumpulan berikrar untuk saling bantu-membantu dengan menggembleng tenaga dengan mengumpul sumber bagi mengadakan satu pakatan yang dapat tanggung-menanggung sesama mereka Takaful Contohnya pada zaman Rasulullah S.A.W, ahli-ahli insurans ini menggunakan sistem `aqilah` yang menekankan konsep saling bertanggungjawab. Melalui sistem ini, mereka sebulat suara untuk menubuhkan suatu tabung yang digelar `al-khanz` yang bertujuan untuk menebus tawanan perang muslimin daripada musuh. (Mohd Fadzli Yusof, 1996:8) Tujuan : meringankan beban orang yang dilanda musibah INSURANS KONVENSIONAL Bermaksud suatu cara untuk mengatasi sebarang kemungkinan akan sesuatu perkara yang tidak baik berlaku kepada individu. Kemungkinan sesuatu perkara itu bergantung kepada akibat kejadian dan sudah semestinya situasi tersebut tidak dirancang. (Mohammad Muslehuddin, 1989:12-13) Insurans hanya akan diberi kepada individu yang terlibat dengan sesuatu kejadian setelah menganalisis kadar akibat berlakunya kejadian tersebut dengan berpandukan pengalaman yang pernah berlaku sebelum ini serta mengenakan sejumlah bayaran supaya mereka dapat memberi ganti rugi sekiranya perkara itu berlaku. (Mohammad Muslehuddin, 1989:12-13) Contohnya: Insurans Cermin. Insurans ini wujud kerana terlalu banyak berlaku perkara kemalangan seperti mencuri cermin, terkena batu dan sebagainya. Pihak insurans akan menganalisis perbelanjaan cermin yang perlu ditukar berdasarkan jenis atau saiz cermin. Kaedah Insurans Insurans takaful berlandaskan syariah Islam. Takaful Setiap ahli dikehendaki untuk memberi sejumlah wang sebagai sumbangan. Wujudnya sebuah tabung yang bertujuan untuk menyediakan kemudahan dalam bentuk kewangan kepada ahli yang memerlukan. Bantuan ini dapat menolong serta meringankan beban yang ditanggung oleh mereka yang ditimpa musibah. Kaedah pengiraan insurans telah dikira terlebih dahulu. Insurans konvensional Pengambil insurans perlu membayar sejumlah wang kepada penanggung insurans sehingga menepati jumlah insurans yang telah dikira. Terdapat dua kaedah pembayaran yang boleh dibuat :
Cara tetap
pengambil insurans membayar sejumlah wang tetap dan penanggung insurans tidak boleh meminta lebih daripada jumlah wang tersebut. Cara wajib
bayaran yang dikenakan kepada pengambil insurans adalah bergantung kepada kerugian sebenar.
sekiranya jumlah wang tersebut tidak mencukupi, penanggung insurans akan meminta wang tambahan kepada pengambil insurans. Sistem insuran konvensional telah mengenakan pertambahan wang atau wang faedah yang diperolehi daripada urusniaga insuran dan sebarang pertangguhan serahan dalam pertukaran wang Amalan Riba' Perkara yang berlaku dalam kontrak insuran konvensional adalah tidak sama dengan nilai premium dan pampasan yang dibuat. Hukum sesuatu insuran itu akan menjadi haram sekiranya nilai pertukaran wang adalah tidak sama dengan nilai yang telah diputuskan dalam kontrak dan tiada sebarang penyerahan wang pada masa kontrak dilakukan.(Mohammad Muslehuddin, 1989:142) Urusan Perbelanjaan Menggunakan sistem agensi untuk menjual polisi insurans. Insurans Konvensional Agen yang berjaya menjual posili mereka akan diberi komisen. Perbelanjaan komisen diperolehi daripada peratusan premium yang diterima daripada pemegang polisi. Prinsip al-Mudharabah telah digunakan dalam perniagaan takaful iaitu sebarang kos yang terlibat dalam perngurusan adalah dibawah tanggungan pengusaha sendiri atau tuan punya syarikat. Takaful Perbelanjaan pergurusan dengan perbelanjaan kendalian takaful adalah berbeza kerana perbelanjaan kendalian takaful ditanggung oleh Kumpulan Wang Takaful masing-masing yang diperolehi daripada bayaran tuntutan yang merupakan perolehan manfaat kepada peserta takaful. Kontrak Yang Diguna Pakai Insurans Takaful, kontrak yang diguna pakai ialah gabungan kontrak derma (tabarru), dan agensi (wakalah) atau kontrak berkongsi keuntungan (mudharanah). Takaful Dari segi pelaburan kumpulan keewangan pula, caruman yang diterima akan hanya dilaburkan dalam instrumen yang memenuhi kehendak syariah. Bagi syarikat insurans, tiada sebarang sekatan dalam pelaburan kecuali bertujuan untuk penjimatan. Selain itu, dari segi liabiliti pengendali takaful atau penanggung insurans, pengendali takaful bertindak sebagai pentadbir skim dan membayar maanfaat daripada kumpulan wang para peserta. Insurans Konvensional, kontrak yang diguna pakai ialah kontrak pertukaran (jual dan beli) antara penanggung insurans dengan pelanggan (pihak yang diinsuranskan) Sistem Konvensional Dari segi liabiliti, penanggung insurans bertanggungjawab membayar manfaat insurans seperti yang dijanjikan dan akan dibayar kepada pelanggan dari wang asetnya. Dari segi pelaburan kumpulan keewangan, ia bebas dari syariah. Penebusan pasaran insurans di Malaysia 38.7 peratus, in imerupakan kadar yang tinggi jika dibandingkan dengan insurans takaful.
Full transcript