Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Užsienio kalbos mokymas pradinėje mokykloje

Ankstyvasis užsienio kalbos mokymas pradinėje mokykloje
by

jolanta sabaliauskiene

on 11 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Užsienio kalbos mokymas pradinėje mokykloje

Užsienio kalbos mokymas pradinėje mokykloje
Learning English isn't brain surgery,
it's fun and easy!
Thank you for your attention!
And one more thing...
Subject 1
Subject 2
Subject 3
Subject 3
Programą parengė
Ugdymo plėtotės centras
Pranešėja
Jolanta Sabaliauskienė
2018
Tyrimai, tendencijos, projektai, dokumentai, deklaruojantys kalbų mokymą(si)
Užsienio kalbos mokytojo, dirbančio pradinėse klasėse, profesinės kompetencijos
Šiuolaikiniai efektyvūs užsienio kalbos mokymo(si) metodai pradinėse klasėse. Metodai

Kompetencijos ir gebėjimai
Planavimas

Mokytojas
Mokinys

Metodai
Planavimas

Jūsų sukurti pamokų planai
Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kognityvinė ir psichosocialinė raida. Mokymosi ypatumai
It was written for when you can’t seem to get anything done and want a bit of an energy boost. Some motivation tips from Genki English.
• Jump up and down 20 times.

• Realize that “if you wait, all that happens is you get old”.
• Imagine if your salary suddenly doubled.

• Scrunch up your face for 15 seconds (but no longer as your eyes will go funny!)

Find out how many things in the room are coloured green.

Throw a paper airplane at your boss.

• Throw away three things from your desk.


Go and smile to the mirror for 30 seconds.
• Go and make your co-workers a cup of tea.

• Write a poem about fish.

Close your eyes and daydream for 1 minute.
• Think of another 50 tips to motivate yourself.
Pagrindiniai dokumentai:
https://www.smm.lt/web/lt/pedagogams/ugdymas
https://www.smm.lt/web/lt/ankstyvasis-uzsienio-kalbu-mokymas
http://www.smm.lt/uploads/documents/Archyvas/ugdymo-turinio-iguvendinimas/Rekomendacijos_%20del%20uzsienio%20kalbu.pdf
Piccolingo programa ikimokyklinio amžiaus vaikams
http://eka.emokykla.lt/web/eka/home

http://www.smm.lt/uploads/documents/kiti/Ankstyvasis_Kalbu_Ugdymas.pdf

http://www.smm.lt/uploads/documents/kiti/uzs_klb_prad_kl_tyrimo_ataskaita.pdf
Užsienio kalbos mokymosi lygių schema
1 LYGISA1 / BREAKTHROUGH / LŪŽIS1.1  1.2   1.3
2 LYGISA2 / WAYSTAGE / PUSIAUKELĖ2.1   2.2  2.3
3 LYGISB1 / THRESHOLD / SLENKSTIS3.1   3.2   3.3
4 LYGISB2 / VANTAGE / AUKŠTUMA4.1   4.2   4.3
5 LYGISC1 / EFFECTIVENESS / EFEKTYVUS MOKĖJIMAS5.1   5.2  5.3
Tyrimai, tendencijos, projektai, dokumentai

Klausimyno pildymas
(1)
Aplanko užpildymas
(0)
Tyrimai, tendencijos, projektai, dokumentai

“Niurnbergo rekomendacijos dėl ankstyvojo užsienio kalbų mokymosi”
(sekančiai sesijai)
arba https://www.ted.com/talks/ken_robinson_how_to_escape_education_s_death_valley
Lentelės pildymas namuose
(2)


Užduotis:

"Kiek ir kaip išmokstame?
"People generally remember"
“Vaikai dabar myli prabangą, yra blogų manierų ir niekina autoritetus. Nerodo pagarbos vyresniesiems. Daugumą laiko skiria niekams, o ne mokymuisi. Vaikai yra/…./namų tironai.”

Mokymosi būdų įvairovė

Howard Gardner knygoje "Frames of Mind" teigia, kad "... intelektą sudaro ne vienas, o daug lygiaverčių sugebėjimų..."
Užduotys:

Per 1 minutę suskaičiuokite, kiek sekundžių yra paroje.
Užduotys:

Per 1 minutę suskaičiuokite, kiek sekundžių yra paroje.

Per 1 minutę parašykite rašinėlį apie tobulą dieną.

Užduotys:

Per 1 minutę suskaičiuokite, kiek sekundžių yra paroje.

Per 1 minutę parašykite rašinėlį apie tobulą dieną.

Per 1 minutę nupieškite 1 minutės laikrodį.

Užduotys:

Per 1 minutę suskaičiuokite, kiek sekundžių yra paroje.

Per 1 minutę parašykite rašinėlį apie tobulą dieną.

Per 1 minutę nupieškite 1 minutės laikrodį.

Per 1 minutę porose palyginkite savo rankas su kolegos rankomis.

Užduotys:

Per 1 minutę suskaičiuokite, kiek sekundžių yra paroje.

Per 1 minutę parašykite rašinėlį apie tobulą dieną.

Per 1 minutę nupieškite 1 minutės laikrodį.

Per 1 minutę porose palyginkite savo rankas su kolegos rankomis.

Užsimerkite ir 1 minutę diriguokite girdimai muzikai, dirigavimą tęskite netgi tada, kai negirdite muzikos.
Užduotys:
Per 1 minutę suskaičiuokite, kiek sekundžių yra paroje.
Per 1 minutę parašykite rašinėlį apie tobulą dieną.
Per 1 minutę nupieškite 1 minutės laikrodį.
Per 1 minutę porose palyginkite savo rankas su kolegos rankomis. Kokių panašumų ir skirtumų radote?
Užsimerkite ir 1 minutę diriguokite girdimai muzikai, dirigavimą tęskite netgi tada, kai negirdite muzikos.

Pasėdėkite 1 minutę ramiai ir tyliai.

jolsaba7@gmail.com
Tikri daiktai:
What's this?
This is a cup.
What?
A cup.
A WHAT?
A cup.
Hmm, a cup.
Pagalbinės mokymo priemonės:

knygelės (žodynas);
lėlės (ant piršto, lėlė kojinė, pripučiama);
kortelės (mini kortelės "I had .... for dinner last night.", "New Identity", Snowballfight);
tikri daiktai (tele loto, "Užrištas maišelis", indai)

Language games:
Stopwatch: "What's your favourite animal?";
Quick Reading;
Nuotrauka paplūdymyje;
Eksperimentas: "Can - Can't".
Susipažinkime
Gebėjimų raida
Kaip gebėjimai "auga"? (darbas porose)
(11)
Gebėjimų pasiekimų apibendrinimas
Planavimas. Kalbinės veiklos planavimas

Planavimo užduotis
Pasirenkame temą.
Pamokos uždavinio formulavimas. Planavimas

(12)


Ugdymo proceso planavimas

-Įžanga
Kodėl teminis planavimas yra svarbus?
Kodėl reikia integruoti skirtingus dalykus?
Kodėl mokiniams yra svarbios įvairios veiklos?

-Ilgalaikių teminių planų pavyzdžiai Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3

Ugdymo proceso planavimo pratimas

(13)
(darbas grupėse)


Pamoka

Šiuolaiknė pamoka:
1. Šiuolaikiniai ugdymo tikslai:
kritinis mąstymas
bendradarbiavimas
gebėjimas mokytis
2.Ugdymo procesas/veiklos orientuotos į vaiką
3.Mokytojas ir mokinys - komanda. Mokytojas yra organizatorius.

Pamoka

Pamokos elementai:
Plnavimas ir organizavimas
Mokymas
Mokymasis
Pabalba mokiniui
Vertinimas
Santykiai, tvarka, klasės valdymas
Mokymosi aplinka
Pasiekimai pamokoje
Uždavinio
SMART
formulė
S(specific) - konkretus
M(measurable) - išmatuojamas
A (achievable) - pasiekiamas
R (realistic) - tikroviškas
T (timedefined) - apibrėžtas laike
Pamokos vadyba:
Išsikeliame tikslus( ko sieksime?)
Planuojame veiklą, siekiant uždavinių (kaip sieksime?)
Įgyvendiname veiklą
Vertiname įgyvendintą veiklą (ar pasiekėme uždavinius? Ar reikia juos koreguoti?)
Metodų apibendrinimas
Natūralusis metodas?

Pamoka "ABC Day"
Metodų apibendrinimo lentelė

(19)

Metodų vertinimo lapas "Žmogus"
(20)
Savarankiško darbo užduotis:

Parenkite pamokos planą. Planą pateikite ant lapo / plakato, jis bus eksponuojamas pristatant ir aptariant programos dalyvių planus arba naudokitės kompiuterinėmis programomis (PPT, Prezi.com ar kitomis)

*Praktiškas vienos mokomosios veiklos demonstravimas
Mokinių pasiekimų lygių požymiai.
Drausmės palaikymo metodai klasėje
1. Susitarimai mokslo metų pradžioje.
2. Artimumas/Proximity.
Blogiukai gale. Kodėl?
3. "Angelo" sparnai.
4. Pagalbininkas.
5. Pasitikrinkime kalbos lygį. L+1.
New Identity questions:
What's your name?
How old are you?
What's your favourite colour?
Your lucky number is ...
What's your favourite food, drink, animal singer?

Šiuolaikiniai efektyvūs užsienio kalbos
mokymo(si) metodai

Greitakalbės
No nose knows
No nose knows like a gnome's nose knows
;
Kūrybiškas skanduočių inscenizavimas; Role-plays;
https://www.youtube.com/channel/UCuWFeLPyc8ivGFNtEOequIA
video projektai: "My House", "My School Bag";
skeleton.
Tongue twisters
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/tongue-twisters
AUKM programos pristatymas
Tematika
(temų sąrašas)
Savarankiško darbo užduotis
Programos dalyvio aplankas
(0)
Atsiskaitymas

III sesija
*Savarankiško darbo pristatymas
(21)
*Mokytojo saviugda ir savęs vertinimas
(22-3)
*Galutinis atsiskaitymas
(23)
*Mokymų vertinimas
Skaitiniai "Vertinimo rekomendacijos"
http://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/Vertinimas%20tinklalapyje.pdf
Kas daro įtaką užsienio kalbos mokymuisi?
Diskusija
Tyrimas
https://drive.google.com/file/d/0B9csKBCRjcV0QlFvd3V6X3FScXdSTEhoX0dVSEtzM0VxcHVV/view
Formuojamasis vertinimas.
Stratgy 1. Clarifying, sharing and understanding learning intentions and the criteria for success: share learning intentions; look at samples of quality work; make student observations.

Strategy 2. Elicit the evidence of student learning.
Questioning strategies - wait time; think- pair -share activity; higher order thinking questions.
all students responses - mini whiteboard, exit slips, traffic lights.
Strategy 3. Providing feedback that moves students forward.
Full transcript