Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Multikriteriálne metódy

No description
by

Katarina Kontrosova

on 19 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Multikriteriálne metódy

Multikriteriálne metódy
Strategický manažment Obsah Metódy multikriteriálneho hodnotenia Výber metódy - Predstavenie problematiky
- Proces rozhodovania
- Viackriteriálne metódy hodnotenia
- Metóda rozhodovacej matice
- Modifikovaná metóda
rozhodovacej matice
- Príklady Metódy multikriteriálneho hodnotenia uplatnujú sa pri rozhodovacom procese

Metódy rozhodovacej analýzy vychádzajú z podmienok urcitosti, pokial ide o výsledný úcinok rozhodovania a z podmienky neurcitosti (neistoty), pokial ide o odhad rizika rozhodovania
Pri týchto metodikách ide o kombináciu rôznych prístupov expertného hodnotenia, matematicko-štatistických metód, grafických metód a pod. Cielom je co najvýstižnejšie vystihnút financno-ekonomickú situáciu firmy a na tom základe prognózovat jej budúcnost. Predstavujú nárocnejšie postupy urcenia súhrnnej charakteristiky financno-ekonomickej situácie v podniku.

Príkladom môže byt Bilancná analýza, ktorej metodika vychádza zo súvahy a výkazu ziskov a strát. Poskytuje sústavu ukazovatelov v štyroch základných smeroch – stabilita, likvidita, aktivita, rentabilita.
výsledné koeficienty skupín i celkový ukazovatel sú skonštruované tak, že s rastúcou hodnotou vyjadrujú zlepšujúci sa stav. Poznáme empirické, heuristické a exaktné metódy rozhodovania

Metódy multikriteriálnych analýz patria medzi heurické metódy rozhodovania.

Metódy rozhodovacej analýzy sa dotýkaju problému tzv. multikriteriálneho rozhodovania resp. multikriteriálnej optimalizácie a preto je najdôležitejším krokom v rozhodovacej analýze nesporne výber kritérií a metódy. Rozhodovanie predstavuje proces pozostavájúci
z nasledujúcich fáz: Identifikácia rozhodovacieho problému zhodnotenie situácie
(napr. audit dodávateľov,
analýza ceny,
problému a pod.) Rozhodovanie pri
multikriteriálnych metódach Voľba kritérií pri výbere rozhodnutia Viackriteriálne metódy hodnotenia 1. Metóda rozhodovacej matice (DMM - Decision Matrix Method )
2. Modifikovaná metóda rozhodovacej matice ( FDMM - Forced Decision Matrix Method )
3. Bodová metóda hodnotenia
4. Pomerovo indexová metóda
5. Analytická viacúrovnová metóda – AHP (Analytic Hierarchy Process). Metóda rozhovacej matice - DMM Je považovaná za základnú metódu (môže mať viac variantov riešenia). Jeden z variantov spočíva v hodnotení váhy (dôležitosti) jednotlivých kritérií bodovou stupnicou od 1 po 10 tak, že stupeň 1 je priradený najmenšej váhe a stupeň 10 váhe najväčšej. Rovnakou stupnicou sa tiež hodnotí skutočnosť, ako jednotlivé varianty riešenia vyhovujú zvoleným kritériám, tzn. stupňom „1“ - nevyhovuje až po „10“ - vyhovuje ideálne. Príklad DMM výhody - jednoduchosť postupu a relatívne nízska časová náročnosť nevýhody – vysoký podiel subjektivity pri ohodnotení váh kritérií a pri hodnotení toho, ako jednotlivé varianty vyhovujú zvoleným kritériám Modifikovaná metóda rozhodovacej matice - FDMM Podobne pri hodnotení toho, ako dva varianty vyhovujú kritériám hodnotenia. Variant vyhovujúci lepš􀃣ie je hodnotený „1“ a variant hodnotený hors��ie je „0“.
- Ide o stanovenie váh a kritérií tzv. párové porovnanie (hodnotenie), program expert choice Katarína Kontrosova
5ZG021 Výhody - relatívna jednoduchost postupu, ako aj odstránenie subjektivity pri urovani váh a vplyvu kritérií, pretože sú urcené exaktnejšie Nevýhody - patria relatívne velké rozdiely v hodnotení jednotlivých variantov a kritérií, aj ke sa líšia iba málo a pri urcení váhy kritéria alebo hodnotenia alternatívy rovnom „0“, nemajú na celkové hodnotenie žiadny vplyv Metóda FDMM Párové porovnávanie znamená, že pri porovnaní dvoch kritérií, je významnejšie (pre naše rozhodovanie dôležitejšie )kritérium hodnotené „1“, menej vyznamné kritérium „0“. Podobne pri hodnotení toho, ako dva varianty vyhovujú kritériám hodnotenia, je variant vyhovujúci lešpie hodnotený číslom „1“ a variant hodnoteny ́horšie je hodnotený číslom „0“. Postup riešenia:
a ) Párové porovnanie kritérií
b) Porovnanie variantov riešenia podla kritéria 1 až n.
c) Tvorba rozhodovacej tabulky modifikovanej metódy rozhodovacej matice Príklad FDMM Zdroje 1.http://fsi.uniza.sk/ktvi/leitner/2_predmety/OA/Skriptum/2_Riadenie%20a%20rozhodovanie.pdf
2. Viackriteriálne (multikriteriálne) rozhodovanie. Rohodovacia analyza. Dostupné na:<http://fsi.utc.sk/ktvi/leitner/2_predmety/OA/Cvicenia/01_VR_1.pdf
3. Prednášky 2009, Kvalita v službách, doc. Ing. Miroslav Hrniar, PhD.
4. Prednášky 2009, Financno-ekonomicke analýzy, Ing. Anna Jacková
5. Production And Operations Management, Khanna Dakujem za pozornost!
Full transcript