Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

13. A királyi hatalom megrendülése

III. Béla, II. András és az Aranybulla
by

on 17 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 13. A királyi hatalom megrendülése

A királyi hatalom megrendülése
III. Béla, kancellária, gazdasági fejlődés, hospesek, regálé jövedelmek, II. András, birtokadományozás, pénzrontás, hadjáratok, Aranybulla
1181, 1205-1235, 1213, 1222, 1224, 1231, 1233
Kancellária
III. Béla : bizánci tapasztalat
megszilárdította a királyi hatalmat
írásbeliség
modernizálta az államigazgatást
kancellária:
királyi oklevelek kiadása
élén: esztergomi érsek
tagjai: jegyzők, írnokok
király előtt megtárgyalt ügyek írásba foglalása 1181
peres ügyek, birtokadományok dokumentálása
megnőtt a kiadott oklevelek száma
Gazdasági fejlődés
állattartás + földművelés - legelőváltó gazdálkodás
letelepült életmód - apró falvak, városok
alacsony népsűrűség - sok megművelhető föld, víz, erdő
népességgyarapodás
hospesek:
nyugatról érkező bevándorlók
"vendégek"
elősegítették a társ.-i, gazd.-i fejlődést
szászok: Szepesség, Erdély
első önkormányzattal rendelkező városaink: Esztergom, Székesfehérvár
kereskedelem:
só - jelentős haszon az uralkodónak
arany-, ezüstbányák
egyre több árucikk
távolsági kereskedelem, pénzügyletek: zsidók, izmaeliták
Regálé: királyi felségjog alapján szedett jövedelem
aránya nőtt
legjelentősebb: pénzváltásból - a régi érméket évente új pénzre cserélték, ezért beváltási illetéket kellett fizetni - kamara haszna
vámokból származó jövedelem: nőtt
II. András
III. Béla - trónviszályok:Imre herceg (1196-1204)
II. András (1205-1235)
belső harcok - birtokadományok - királyi birtokállomány csökkent
a trón megszerzése után is - "új intézkedések"
válság
Válságba került az a Szent István óta kialakult rendszer, amelyben a királyi hatalom a királyi füldbirtokon - a várispánságokon - nyugodott.
anyagi javak előteremtése
királyi akarat érvényesítése
regálékból származó vételek növelése
királyi jövedelem kezelése: tárnokmester
a regálék nem tudták pótolni a kieső jövedelmet
pénzrontás: az évenkénti pénzváltás során az új pénz mindig kevesebb nemesfémet tartalmazott az, mint az előző évi pénz
vám
sókereskedelem
zsidók, izmaeliták
elégedetlenség
hadjáratok: Halics, Szentföld
költséges: bandériumok - pénz + újabb birtokadományok
kiemelkedő földesurak: bárók
Aranybulla
Gertrúd: rokonok, kegyencek - tisztségek, birtokok
bárók
meggyilkolták a királynét - Pilis, 1213
kisebb birtokosok
a nagy birtokadományok veszélyeztették szabadságaikat
nem részesültek a juttatásokból és méltóságokból
a várispánságokat megszerző bárók saját szolgálatukba kényszerítették a szervienseket (király szolgái)
magánföldesúri hatalom alá kerülés veszélye
nagyobb volt a
várjobbágyok
nál
Az elégedetlen bárók, szerviensek, várjobbágyok 1222-ben az Aranybulla kiadására kényszerítették a királyt.
"Arany": aranypecsét
"bulla": érdekeiket biztosító levél
egész vármegyék adományozását
méltóságok halmozását
idegenek birtokszerzését
idegenek hivatalviselését
31. cikkely: "ellenállási záradék": feljogosította a bárókat és a főpapokat az ellenállásra, amennyiben a király megszegi az oklevélben foglaltakat
megtiltotta
kedvezmények -
főként a
szerviensek
nek
:
adómentességük megerősítése
bírói ítélet nélkül nem foghatók el
engedélyük élkül még a király sem szállhat meg birtokaikon
a végrendelkezés szabadsága
az ország védelmében kötelesek hadba vonulni, a határon kívül csak a király költségén katonáskodnak
az egyház érdekei nem érvényesültek, sőt sérelmek: a tized pénzben szedésének tilalma
a bulla megújítására kényszerítették az uralkodót- 1231: az ellenállá jogát az esztergomi érsekre is kiterjesztették
az uralkodó nem tartotta be a második Aranybullában foglaltakat sem, folytatta birtokadományozó politikáját
1233: beregi egyezmény: egyházi adómentesség
Források
Aranybulla - 1222, 1231
Tk. 88-92. o.
beregi egyezmény - 1233
III. Béla jövedelmei
Az új berendezkedés politikája
Az Aranybulla aranypecsétje
Full transcript