Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Strategian, kehittämisohjelmien ja uudistamisohjelman yhteen

No description
by

Mika Helva

on 20 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Strategian, kehittämisohjelmien ja uudistamisohjelman yhteen

Turun sivistystoimialan strateginen toimintaympäristö
Kaupunkistrategia
Muut kaupunkitason ohjausasiakirjat
Resurssien pitkän aikavälin ohjaus

Kilpailuukykyohjelma
Hyvinvointiohjelma
Yrittävä ja osaava kaupunki
Vaikuttava ja uudistuva kaupunki
Rakentuva kaupunki ja ympäristö

Millainen Turku on 2029?
Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen
Osaava ja oppiva kaupunkilainen
Aktiivinen kaupunkilainen

Srateginen sopimus
- Tarjotaan korkeatasoista kasvatusta ja opetusta, joka johtaa aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi
- Uudistamisohjelma toteutuu päätösten mukaisesti
- Kasvatus ja opetuspalvelut ovat korkeatasoisia, vetovoimaisia ja kilpailukykyisiä
- Palveluverkko mahdollistaa tehokkaan palvelutuotannon
- Lasten ja oppijoiden hyvinvointia lisätään kestävällä tavalla
- Henkilöstön osaamista kehitetään
Uudistamisohjelma
Perusopetuksen ryhmäkoon kasvattaminen
Varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja oikea-aikainen resursointi, sijaistyövoiman käytön vähentäminen
Seudullinen lukiokoulutuksen kustannussopimus
Varhaiskasvatuksen laitoshuoltajien työn mitoituksen tarkistaminen siivouksen ja ruokahuollon osalta ja ilman hoidollista työtä
Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen ja kysynnän ohjaaminen kevyempien hoitopalveluiden piiriin
Tilaratkaisut
Operatiivinen sopimus
http://www05.turku.fi/ah/kasopelk/2014/0212002x/Images/1293760.pdf
Perusopetus
Turun peruskoulujen opetussuunnitelmat
Kuntakohtainen ops
http://www.turku.fi/public/default.aspx?nodeid=4707&contentlan=1&culture=fi-FI
Varhaiskasvatus
Operatiivinen sopimus
http://www05.turku.fi/ah/kasopelk/2014/0212002x/Images/1293759.pdf
Svenska Fostran och utbildning
sektor
Operativa avtalet
http://www05.turku.fi/ah/kasopelk/2014/0212002x/Images/1293866.pdf
Ammatillinen koulutus
Operatiivinen sopimus
http://www05.turku.fi/ah/kasopelk/2014/0212002x/Images/1293762.pdf
Toiminnanohjaus
järjestelmä
Lukiokoulutus
Operatiivinen sopimus
http://www05.turku.fi/ah/kasopelk/2014/0212002x/Images/1293767.pdf
Laadunhallinta-järjestelmä
Johtaminen
Henkilöstö
Taloudelliset resurssit
Opetussuunnitelmatyö
Opetuksen totetuminen ja oppimisen tuki
Osallisuus, vaikuttaminen ja yhteisöllisyys
Yhteistyö ja kumppanuudet
Oppimistulokset ja opiskelijoiden sijoittuminen jatko-opintoihin
Kestävä kehitys
Lukiokohtaiset opetussuunnitelmat
Turun lukioiden opetussuunnitelman kuntakohtainen osa
http://www.turku.fi/Public/default.aspx?contentid=4292&nodeid=4782
Talousarvio ja taloussuunnitelma
Valtuuston päätös talousarviosta
http://www05.turku.fi/ah/kv/2013/1202012x/3005920.htm
Lait ja muu normiohjaus
Uusi varhaiskasvatuslaki (Laki ja asetus lasten päivähoidosta)
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta
Perusopetus-,lukio-, ammattilisen koulutuksen, aikuskoulutus ja vapaan sivistystyön lait
Työrauhalaki http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2013/20130066
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
Yhteisvalinnan uudistus
Kilpailuneutraliteetti ja aikuiskoulutus
Oppivelvollisuusiän pidentäminen
Kaikki lait: http://www.finlex.fi/fi/
Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista
http://pre20031103.stm.fi/suomi/pao/julkaisut/paosisallys139.htm
Turun kasvatuksen ja opetuksen kenttä
Turun ammatti-instituutin
opetussuunnitelmat
Koulutuskohtaiset opetussuunnitelmat ja arvioinnin toteuttamissuunnitelma
http://ops.turkuai.fi/
Läroplans
Läroplan i Grundläggande utbildning
http://www.turku.fi/Public/default.aspx?nodeid=4707&culture=sv-FI&contentlan=3
Gymnasiets läroplan
http://www.turku.fi/Public/default.aspx?contentid=7283&nodeid=4782
Opetussuunnitelmien
perusteet
Esiopetuksen
opetussuunnitelman perusteet
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120422
Lukioiden tuntijako
ja opetussuunnitelma
Sähköiset ylioppilaskirjoitukset
Ammatillisten tutkintojen perusteet
Ammatilliset perustutkinnot
http://www.oph.fi/koulutuksen_jarjestaminen/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/ammatilliset_perustutkinnot
Ammatti- ja erikoisammattitutkinno
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/nayttotutkintojen_perusteet
Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Kesu
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2012/liitteet/okm01.pdf?lang=fi
Varsinais-Suomen
yrittäjyyskasvatus strategia
- Yksilöt ovat taitavia ajattelijoita, intohimoisia toimijoita
- Yrittäjyyskasvatus on sisällytetty jokaisen varsinaissuomalaisen kunnan kuntastrategiaan
- Toimijoiden maakunnallinen verkostoyhteistyö on aitoa ja avointa
- Työyhteisöissä on yrittäjyyttä arvostava toimintakulttuuri
- Yrittäjyys on tunnustettu, hyvä uravaihtoehto
Kaupunki
Alue
Valtio
Lounais-Suomen ympäristökasvatus strategia
Valonia osaamiskeskuksena
Yhteistyön ja verkostoitumisen tiivistäminen
Vihreä lippu tai muu tunnus 30% kouluista tai päiväkodeista
Ymp.asioiden integroiminen ammatti- ym. koulutuksiin
Olemassaolevien keskusten esim. kierrätyskeskuksen hyödyntäminen
Toimivat käytännöt tunnetuiksi
Nuorten osallistumisen tukeminen
Lähiympäristön hyödyntäminen
Tietoa arjen valinnoista
Valtion talousarvio
http://valtioneuvosto.fi/toiminta/talousarvio/2014/fi.jsp
Maakuntaohjelma
Uusi maakuntaohjelma hyväksytään ensi kesänä siinä osaamisosio:
ennakointi ja vaikuttaminen työelämälähtöisyys ja yksilön kyvyt
Ennakoiva joustava ja elinikäinen oppiminen
Nuoret aktiivisia ja vastuullisia toimijoita
Yrittäjä –ja myyntihenkinen maakunta
http://www.e-julkaisu.fi/ymparistokasvatusstrategia/
http://varsinais-suomi.yes-keskus.fi/yrittajyyskasvatuksen_strategia/
http://www.doria.fi/handle/10024/90737
Strategisesti tärkeimmät kehittämiskohteet Ennakointi, hanketoiminta sekä työelämä- ja yritysyhteistyö, yrittäjyyskasvatus

Varsinais-Suomen
koulutusstrategia
TAVOITE 11. Osaamisen ja verkostojen johtamista kehitetään, vaikutetaan oppilaitoskulttuuriin
Vastuu: Koulutuksen järjestäjät, rehtorit, opetushenkilöstö, korkeakoulut, tutkimuslaitokset
koulutuksen järjestäjät sitoutuvat maakunnallisiin strategioihin ja liittävät Varsinais-Suomen koulutusstrategian 2015+ omaan strategiaansa ja toteuttavat sitä toiminnassaan
kootaan, koordinoidaan ja kehitetään verkostoja suunnitelmallisesti
kehitetään oppivaa ja yritteliästä oppilaitoskulttuuria

Alueellinen ja valtakunnallinen vaikuttaminen – Tavoitteena tuloksellinen yhteistyö

TAVOITE 3. Koulutuspalvelut lisäävät asukkaiden hyvinvointia ja elämänhallintaa
Vastuu: Koulutuksen järjestäjät, kunnat, ELY-keskus, maakuntaliitto
kartoitetaan ja ennakoidaan asiakkaiden ja maakunnan sivistys- ja kehittymistarpeita sekä korotetaan osaamistasoa
toimitaan määrätietoisesti työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja työurien pidentämiseksi
vastataan koulutuksen avulla nuorisotakuuseen ja ehkäistään syrjäytymistä yhteistyössä kaikkien koulutusasteiden, nuorisotoimen ja muiden sidosryhmien kanssa
muodostetaan oppilaitoksista opiskelijoiden sosiaalisia foorumeita
tarjotaan koulutuspalveluja myös erityisryhmille heidän henkisen ja sosiaalisen hyvinvointinsa turvaamiseksi

Osaamisen vahvistaminen
– osaava työvoima ja väestön hyvinvointi

TAVOITE 2. Koulutus vastaa työelämän muuttuviin tarpeisiin
Vastuu: Koulutuksen järjestäjät, työnantajat, työelämäjärjestöt, oppisopimustoimistot, oppilaitosten asiakas- ja markkinointityötä tekevät, ELY-keskus, maakuntaliitto, ammatilliset neuvottelukunnat
koulutus suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan jatkuvassa vuoropuhelussa työelämän kanssa
ammatillinen aikuiskoulutus reagoi nopeasti työelämän tarpeisiin yhteistyössä ja erikoistuen
kehitetään asiakastyöosaamista oppilaitosverkostossa
tuotetaan ja hyödynnetään ennakointitietoa ja visioidaan tulevaisuuden osaamista yhteistyössä, verkostoissa ja neuvottelukunnissa
kehitetään työelämälähtöistä opettajuutta ja asiantuntijuutta maakunnallisessa yhteistyössä
kehitetään ja levitetään alueen oppilaitoksiin työelämäosaamisen hyviä käytäntöjä, tuotteita ja toimintatapoja
jatketaan toimialakohtaisten foorumien toteuttamista tuotetun mallin pohjalta

Osaamisen vahvistaminen
– osaava työvoima ja väestön hyvinvointi

Miten työelämä- ja yritysyhteistyö vaikuttaa toimintaamme?
Miten ennakointitieto siirtyy koulutussuunnitteluun?
Olemmeko mukana ennakointi- ja hankeverkostoissa?
Onko organisaatiossamme riittävää hankeosaamista?Pohdintaa:

Kestävää kilpailukykyä ja aktiivista osaamista jokaiselle
Varsinais-Suomen ennakoiva, osuva ja verkostoitunut koulutusjärjestelmä varmistaa asukkaiden ja työelämän osaamisen, tukee hyvinvointia sekä toimii valtakunnallisesti merkittävänä reagointiherkkänä vaikuttajana.

Visio 2015+

strategian tuotti 10 teemaryhmää, joissa mukana yli 150 asiantuntijaa alueen oppilaitoksista, työelämästä, työ- ja opetushallinnosta, työmarkkinajärjestöistä
Nuorisoasteen koulutus
Toisen asteen ammatillinen koulutus – aikuiskoulutus
Korkea-asteen koulutus
Vapaa sivistystyö
Ruotsinkielinen koulutus
Maahanmuuttajakoulutus
Hanketoiminta
Ennakointi
Ohjaustoiminta – Opin Oven perintö
Osaamista ja innovaatioita
Strategia tehtiin teemaryhmissä

Sivistystoimentarkastaja Harri Haarikko
Varsinais-Suomen ELY-keskus
harri.haarikko@ely-keskus.fi
puh. +358 295 022 559

www.koulutustajayhteistyota.com

Yhteystiedot

Mikä on roolimme varsinaissuomalaisessa koulutustoiminnassa?
Mitä toimenpiteitä Varsinais-Suomen koulutusstrategia aiheuttaa omassa organisaatiossamme?
Miten Varsinais-Suomen koulutusstrategia sisällytetään oman organisaatiomme strategiaan?

Yhteenveto:

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) koulutusjaosto seuraa strategian jalkautumista
Mittari:
Kuinka moni koulutuksen järjestäjä on sisällyttänyt koulutusstrategian omiin strategioihinsa?

Seuranta

TAVOITE 10. Oppilaitokset toimivat monialaisissa verkostoissa
Vastuu: Koulutuksen järjestäjät, oppilaitokset, työ- ja elinkeinoelämän järjestöt, ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto
huolehditaan tarpeellisten verkostojen käynnistymisestä ja tehdään verkostot näkyviksi
rakennetaan hanketoiminnan verkostoyhteistyömalli sekä maakunnan yhteinen hankefoorumi
tehostetaan yhteistyötä eri hallinnonalojen kanssa ja osallistutaan alueelliseen kehittämiseen
lisätään kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä
vastuutetaan verkostoyhteistyö organisaatioissa
 

Alueellinen ja valtakunnallinen vaikuttaminen – Tavoitteena tuloksellinen yhteistyö

TAVOITE 9. Oppilaitokset profiloituvat ja parantavat keskinäistä työnjakoa
Vastuu: Koulutuksen järjestäjät, rehtorit, oppisopimustoimistot
syvennetään koulutusalojen sisällä tapahtuvaa opettajien yhteistyötä
kehitetään nivelvaiheiden yhteistyötä
kehitetään oppisopimusta koulutuksen järjestämismuotona
koulutuksen järjestäjien yhteistyösopimuksen kehittäminen
kehitetään koulutuspalvelujen vertaisarviointeja
sovitaan yhteistyössä koulutustarjonnasta

Alueellinen ja valtakunnallinen vaikuttaminen – Tavoitteena tuloksellinen yhteistyö

TAVOITE 8. Oppilaitokset ja yritykset tekevät pitkäjänteistä, strategista ennakointiyhteistyötä
Vastuu: Koulutuksen järjestäjät, työ- ja elinkeinoelämäjärjestöt, ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto
kehitetään ennakoivaa työotetta ja maakunnan ennakointiosaamista
vakinaistetaan toimialakohtaiset ennakointifoorumit
perustetaan yrittäjyyden ennakointifoorumi
lisätään oppilaitosten ja yritysten välistä systemaattista ja tavoitteellista tiedonvälitystä
vahvistetaan yhteistyötä ennakointi- ja hanketoimijoiden välillä
toteutetaan opettajien työelämäjaksoja myös ennakointiyhteistyön vahvistamiseksiKoulutuksen laadun varmistaminen - Osaava henkilöstö, monipuoliset ja tulokselliset palvelut

TAVOITE 7. Uusia oppimis- ja ohjausympäristöjä kehitetään ja otetaan käyttöön
Vastuu: Koulutuksen järjestäjät, oppilaitosverkostot, hanketoimijat
varmistetaan että kaikissa oppilaitoksissa on ajantasaiset opetusvälineet, laitteistot ja ohjelmistot
tehostetaan tutkimusperustaista oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien kehittämistä
luodaan yhteisiä työvälineitä (esim. virtuaalioppimiseen)
uskalletaan viedä opetusta luokkien ulkopuolelle uusiin oppimisympäristöihin

Koulutuksen laadun varmistaminen - Osaava henkilöstö, monipuoliset ja tulokselliset palvelut

varataan resurssit henkilöstön koulutukseen ja varmistetaan tiedon ja osaamisen jakaminen
levitetään ja vakinaistetaan yrityskummitoimintaa
opettajien täydennyskoulutuksessa kehitetään asiantuntijoiden, oppimisympäristöjen, työpaikkaohjauksen ja osaamisen arviointikäytäntöjä

Tavoite 6. jatkuu…

TAVOITE 6. Opettajuutta ja ohjausta kehitetään yhdessä

Vastuu: Koulutuksen järjestäjät, oppilaitosverkostot yhdessä työ- ja elinkeinoelämän ja yritysverkostojen kanssa, hanketoimijat
lisätään opettajille monipuolista ja työelämälähtöistä täydennyskoulutustarjontaa
eri koulutustasojen opettajat osallistuvat yhteisiin koulutuksiin
otetaan käyttöön mm. hankkeissa tuotettuja hyviä käytäntöjä
kartoitetaan vapaan sivistystyön opettajien pedagoginen osaaminen ja tehdään ohjausosaamisen osaamistarvekartoitus
kehitetään opettajien ja ohjaajien osaamisen kriteerit organisaatioiden sisäisiin kehittämiskeskusteluihin


Koulutuksen laadun varmistaminen - Osaava henkilöstö, monipuoliset ja tulokselliset palvelut

TAVOITE 5. Elinikäinen oppiminen on kaikille mahdollista
Vastuu: Oppilaitos- ja ohjausverkostot, koulutuksen järjestäjät, työ- ja elinkeinoelämän verkostot, alueellinen elinikäisen ohjauksen koordinaatioryhmä
mahdollistetaan joustavat opintopolut eri oppilaitosten, opiskelumuotojen ja koulutustasojen välillä: oppilaitokset kehittävät yhdessä koulutusten sisältöjä ja toteutusmuotoja, koulutukset moduloidaan tarkoituksenmukaisesti ja osaamisen rakentuminen huomioiden
tuotetaan pilottina paikallinen oppilaitosten välinen opintopolku yhteistyössä yritysten kanssa
luodaan joustavat toimintatavat oppilaitosten väliseen tutustumiseen (esim. opettajavaihdot)
kehitetään laaja-alaisia, kaikille suunnattuja ohjauspalveluja

Osaamisen vahvistaminen
– osaava työvoima ja väestön hyvinvointi

TAVOITE 4. Koulutus- ja ohjauspalvelut ovat asiakaslähtöisiä
Vastuu: Koulutuksen järjestäjät, oppilaitos- ja ohjausverkostot

kaikille avoimet koulutusohjauspalvelut ovat helposti saavutettavia, tasalaatuisia ja ajantasaisia
jokaiselle asiakkaalle, yksilölle tai yritykselle, tarjotaan mahdollisimman osuva koulutus
mahdollistetaan kaikkien koulutuksen aloittaneiden koulutuksen läpäisy ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttaminen

Osaamisen vahvistaminen
– osaava työvoima ja väestön hyvinvointi

TAVOITE 1: Alueen koulutusmahdollisuudet tunnetaan ja työllistävien alojen vetovoima kasvaa
Vastuu: Koulutuksen järjestäjät ja peruskunnat, työelämäjärjestöt, oppisopimustoimistot, oppilaitosten asiakas- ja markkinointityötä tekevät
tuetaan peruskoulun ja lukion opinto-ohjaajien ohjausta mm. varmistamalla työvälineet ajantasaisen tiedon välittämiseksi
varmistetaan että ohjaajat ja opettajat tuntevat riittävän hyvin alueen oppilaitosten koulutustarjonnan ja kohderyhmät, työpaikkarakenteen ja työllistävät alat sekä tunnistavat mahdollisuudet yrittäjyydelle
järjestetään säännöllisesti oppilaitosten ja elinkeinoelämän järjestöjen tapaamisia (ks. Yrittäjyyskasvatusstrategia)
opettajat osallistuvat aktiivisesti opiskelijoiden uraohjaukseen oman alansa asiantuntijoina

Osaamisen vahvistaminen
– osaava työvoima ja väestön hyvinvointi

Seuraavilla dioilla on kuvattu tavoitteet, keinot ja vastuut. Pohtikaa jokaisen tavoitteen kohdalla
miten tavoite näkyy toiminnassamme?
jos tavoitetila on jo saavutettu, miten se näkyy?
jos tavoitetilaa ei ole saavutettu, mitä voimme tehdä paremmin?

Tavoitteet, keinot, vastuut

Osaamisen vahvistaminen – osaavan työvoiman varmistaminen, väestön hyvinvoinnin vahvistaminen
Koulutuksen laadun varmistaminen – osaava henkilöstö, monipuoliset ja tulokselliset palvelut
Alueellinen ja valtakunnallinen vaikuttaminen – tavoitteellinen yhteistyö, resurssien tehokas käyttö
Pohdintaa:
miten painopisteet näkyvät meidän organisaatiossamme?

Yhteiset painopisteet

Verkostoyhteistyön sekä työelämä- ja yritysyhteistyön laajentaminen ja syventäminen
Osaamisen johtaminen

Pohdintaa:
Ketkä organisaatiossamme toimivat verkostoissa?
Miten tieto kulkee verkostoista?
Miten eri verkostojen solmukohdat toimivat?
Miten tuemme henkilöstön ja organisaation kehittymistä?
Uskallammeko tehdä uusia avauksia?

Teemaryhmissä nähtiin keskeisinä toimenpiteinä

Ennakointi
verkostomainen, systemaattinen ja vuosikelloon sidottu toiminta
käytössä on yhteisiä keskustelu- ja tiedonvaihtoalustoja
yritysten ja koulutusorganisaatioiden ennakointiyhteistyö
Hanketoiminta
verkostoyhteistyössä toteutettu laadukas ja tavoitteellinen hankekoordinointi
Työelämä- ja yritysyhteistyö, yrittäjyyskasvatus
yrittäjyyskasvatusstrategia antaa konkreettisia välineitä ja toimintamalleja, joilla kehitetään työelämälähtöistä osaamista oppilaitosten ja yritysten yhteistyössä


Strategisesti tärkeimmät kehittämisen kohteet

Mikä on organisaatiomme visio?

Onko se linjassa Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ strategian kanssa?

Pohdintaa:

Onko organisaatiossamme teemaryhmiä vastaavia toimintoja ja sisältöjä?
Kenen vastuulla niiden kehittäminen on organisaatiossamme?
Onko tarpeen koota vastaava oma työryhmä, joka perehtyy teemaryhmän tuotokseen ja vie toimenpiteet käytäntöön?

Pohdintaa:


Mitä strategia tarkoittaa meidän organisaatiossamme?

Mihin toimenpiteisiin ryhdymme?


Pohdintaa:


Harri Haarikko, Pirkko Kuhmonen
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Kesäkuu 2013

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015 + jalkautuu

http://www05.turku.fi/ah/kv/2013/0617007x/2929475.htm
Ammatillinen
aluekesu
http://www05.turku.fi/ah/kasopelk/2014/0212002x/3043165.htm
Valtion kotouttamisohjelma
http://www.tem.fi/files/33350/Valtion_kotouttamisohjelma_vuosille_2012-2015_1.6.2012_2.pdf
Uudet perusteet 1.8.2016
http://www.oph.fi/download/131115_Esiopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2010.pdf
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
http://www.oph.fi/download/139848_pops_web.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120422
Uudet perusteet 1.8.2016
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/lukiokoulutus
Uusi tuntijako 1.8.2016
http://www.oph.fi/amkesu
1. Aiempaa vahvemmin koulutuspoliittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon.
2. Sovitaan alueellisella tasolla yhteiset keskeiset koulutuspoliiittiset tavoitteet. Alue määritellään aluekohtaisesti itse.
3. Tukea kouutuksen järjestäjiä valtakunnallisten tavoitteiden, alueellisten kehittämistarpeiden sekä opiskelijoiden oppimisen ja hyvinvoinnin tarpeiden yhteen sovittamisessa.
Kuntakesu
Tavoitellaan, että valtakunnalliset painopisteet saadaan paikallistasolla neljään teemaan:
1. Oppimisen ja opetustulosten parantaminen
2. Opetushenkilöstön osaaminen
3. Kestävä hyvinvointi
4. Johtaminen
5. Sovittaminen paikalliseen talouteen
http://www.oph.fi/kuntakesu
http://www.turku.fi/Public/Default.aspx?nodeid=19151
http://www.turku.fi/Public/default.aspx?nodeid=18131&culture=fi-FI&contentlan=1
Maakuntastrategialuonnos
http://www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Aluekehittaminen/Maakuntaohjelma/Maakuntastrategia.pdf
Valtuustoryhmien välinen sopimus
Turku sopimus liitteineen
http://www05.turku.fi/kesvi/ah/kv/2013/0128001x/2866384.htm
Hallitusohjelma
http://valtioneuvosto.fi/hallitus/hallitusohjelma/pdf/fi.pdf
Aikuiskoulutus
Ammatillinen
Työväenopisto
Operatiivinen sopimus
http://www05.turku.fi/ah/kasopelk/2014/0212002x/Images/1293765.pdf
Toiminnan ohjausjärjestelmä
Toiminnan ohjausjärjestelmä
Tutkintojen järjestämissuunnitelmat
Koulutussuunnitelmat
Kurssisuunnitelmat
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma
http://edu.turku.fi/tvt/julkaisut/TVT-suunnitelma-2012-2016.pdf
Varhaiskasvatussuunnitelmien perusteet
http://www.thl.fi/fi_FI/web/kasvunkumppanit-fi/lait/varhaiskasvatus/linjaavat/vasu-asiakirja
Turun varhaiskasvatus suunnitelma
http://www.turku.fi/Public/download.aspx?ID=185709&GUID={79AD6A24-6C1B-4003-B02C-38754265478B}
Turun esiopetussuunnitelma
http://www.turku.fi/Public/download.aspx?ID=147815&GUID={D22BD317-01D8-415B-92F3-A699D3691B8B}
Palvelusetelin sääntökirja
http://www.turku.fi/Public/default.aspx?contentid=147834
Yhteinen hallinto
Operatiivinen sopimus
http://www05.turku.fi/ah/kasopelk/2014/0212002x/Images/1293768.pdf
Johtosääntö
ja hallinnon
järjestäminen
Yleishallinto ja henkilöstöpalvelut
Suunnittelu- ja kehittämispalvelut
Talouspalvelut
Tilapalvelut
Hallintosääntö
http://www05.turku.fi/ah/kv/2012/1217014x/Images/1201251.pdf
http://www05.turku.fi/kesvi/ah/kv/2012/1217014x/Images/1202085.pdf
Kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätös
http://www05.turku.fi/ah/kh/2013/1209028x/3009538.htm
Full transcript