Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Globalne problemy

No description
by

Klaudia Pawłowska

on 31 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Globalne problemy

Globalne problemy
Dysproporcje w rozwoju ekonomicznym państw
PrZYCZYNY:
PRZYRODNICZE:
ukształtowanie terenu
gleby
klimat
surowce mineralne
HISTORYCZNE:
handel niewolnikami
kolonializm
KULTUROWE:
religia
poziom wyształcenia społeczeństwa
podatność na wprowadzanie zmian
POLITYCZNE:
:
gospodarka centralnie sterowana/ gospodarka rynkowa
wojny domowe
EKONOMICZNE:
zasoby siły roboczej
zasoby finansowe państwa
WSKAŹniKI SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ NA DANYM OBSZARZE:
WSKAŹNIKI EKONOMICZNE:
WSKAŹNIKI SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE:
udział usług w tworzeniu PKB
(%)
roczne tempo wzrostu PKB
(%)
udział w światowej produkcji
(%)
stopa bezrobocia
(%)
zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca
(kWh)
wydajność rolnictwa
(dt/ha)
średnia długość trwania życia (lata)
śmiertelność niemowląt
liczba lekarzy na 1000 mieszkańców
dostęp do wody pitnej (%)
PKB przeznoczony na edukację (%)
średnie dzienne spożycie kalorii i protein na 1 mieszkańca
PP
Produkt KRAJOWY BRUTTO
Wartosć wszystkich wytworzonych towarów i świadczonych usług w danym kraju w ciągu jednego roku.

Wartosć PKB podawana jest w USD oraz jest przeliczana na jednego mieszkańca.

Trzy grupy państw:
SŁABO ROZWINIĘTE
GOSPODARCZO
ŚREDNIO ROZWINIĘTE
GOSPODARCZO
WYSOKO ROZWINIĘTE GOSPODARCZO
PKB < 2 tys. USD
PKB > 2 tys. USD
PKB > 15 tys. USD
WSKAŹNIK ROZWOJU SPOŁECZNEGO
HDI
Human
Development
Index
poziom analfabetyzmu
odestka osób uczeszczajacych do szkół
wartość PKB przypadajacej na 1 mieszkańca
przyjmuje wartości od 0 do 1
Norwegia 0,94 HDI
Zimbabwe 0,14 HDI
Polska 0,79 HDI
Bogata Północ i biedne Południe
linia Brandta- umowna granica
lata 70. XXI w.
przełom lat 80. i 90. XX w.
podział nieaktualny
FAIR TRADE
Zwrócenie uwagi na uczciwosć ceny oferowanej producentom z ich wyroby, sprawieliwe wynagrodzenie za pracę oraz przejrzyste warunki zatrudnienie i przestrzeganie praw człowieka.
1. Wymień 5 przyczyn dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym.
2. Wymień trzy wskaźniki ekonomiczne sytuacji społeczno-gospodarczej.

3. Wymień trzy wskaźniki społeczno-demograficzne.
4.
Produkt krajowy brutto
Wartosć wszystkich ................. i świadczonych ............... w danym ............ w ciągu ...................
ą
Wyrażany w .............. inaczej ............
1.3 tys. USD-.................
2.5 tys. USD-................
20 tys. USD-.................
14.9 tys. USD-................
4.
5.

Umowna granica pomiędzy bogatą Północą, a biednym Poludniem to linia ..................

WYŻYWIENIE NA ŚWIECIE
NADPRODUKCJA ŻYWNOŚCI-
kraje wysoko rozwinięte gospodarczo, np.
Europa Zachodnia, Stanty Zjednoczone, Australia.
NIEDOBORY ŻYWNOŚCI-
kraje słabo rozwinięte, przeludnione, ogarnięte konfliktami zbrojnymi, np.
państwa Afryki Środkowej, niektóre regiony Indii, Afganistan , Korea Północna, Kambodża.

GŁÓD-
długotrwały brak dostatecznej ilości pokarmu zaspokajajacego podstawowe potrzeby żywieniowe człowieka.
GŁÓD UTAJONY-
w diecie brakuje składników odżywczych, m.in. białka, witamin, soli minerlanych.
OTYŁOŚĆ-
nadmiar cukru i tłuszczu w pożywieniu połączony z niewielką aktywnoscią ruchowa.
ą
Według szacunków ONZ w 2010 r. na świecie głodowało lub było niedożywionych ok. 925 mln ludzi. Wartość tę można porównać do liczby mieszkańców obu Ameryk.
Przyczyny głodu:
PRZYRODNICZE
ANTROPOGENICZNE
NIEDOBÓR WODY
DŁUGOTRAWŁE SUSZE
POWODZIE
HURAGANY
PLAGI SZKODNKÓW
NISKI POZIOM ROLNICTWA
NIERACJONALNA GOSPODARKA GLEBMI
WYSOKI PRZYROST NATURALNY
EPIDEMIE
KONFLIKTY ZBROJNE
KRYZYSY GOSPODARCZE
SPOSOBY OGRANICZANIA GŁODU:

działania doraźne
działania długofalowe
bezpośrednie dostarczanie żywności potrzebującym
wzrost produkcji żywności na obszarach jego niedoboru
zwiększanie powierzchni upraw
zwiększanie plonów
ZIELONA REWOLUCJA
WPROWADZENIE NOWYCH, WYDAJNIEJSZYCH ODMIAN RYŻU, PSZENICY I KUKURYDZY SPOWODOWAŁO, ŻE W CIAGU OSTATNICH 50 LAT PRODUKCJA ZBÓŻ W INDIACH WZROSŁA CZTEROKROTNIE.
1. Jakie znasz czynniki przyrodnicze niedoboru żywności?

2. Jakie znasz czynniki antropogeniczne niedoboru zywności?
3. Co to jest głód utajony?
KTO POMAGA?
ICRC
ONZ
FAO
WHO
WFP
UNICEF
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Żywienia i Rolnictwa
Światowa Organizacja Zdrowia
Światowy Program Żywnościowy
Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci
Międzynarodowy Komitet Czerownego Krzyża
4. Zadanie 2 str 104 ćwiczenia:
Zielona rewolucja polegała na .........................
5. Zadanie 3 str 104 ćwiczenia:
Organizacje, których celem jest m.im. zwalczanie głodu na świecie to ....................................................

Zadanie 6 str 104 ćwiczenia + podręcznik str 131 (mapa)
Zadanie 7 str 105 ćwiczenia
6. Zadanie 2 str 157 podręcznik
6. Zadanie 1 b) str 157podręcznik
Klaudia Pawłowska
Kinga Byczkowska
GLOBALIZACJA.
PRZYCZYNY I SKUTKI
GLOBALIZACJA
Łączenie się i przenikanie systemów gospodarczych , a także ujednolicenie upodobań i zachowań ludzi na skalę miedzynarodowa.
ZALETY
- możliwość wzrostu ekonomicznego także w krajach o bardzo słabych gospodarkach w związku z napływem inwestycji międzynarodowej,
- zwiększenie miejsc pracy,
- łatwiejszy dostęp do dóbr i usług,
- miejsca pracy dla osób wykształconych, znających języki w międzynarodowych firmach,
- integracja i współzależność gospodarek poszczególnych krajów może zapobiegać ew. konfliktom zbrojnym,
- pozytywne strony nasilonych migracji; znalezienie miejsca pracy, rozwój kulturowy, nauka otwartości,
- szerzenie idei demokratycznych; w państwach z innymi typami ustrojów – może powodować pozytywną dla obywateli zmianę polityczną,
- rozwój praw człowieka i presja międzynarodowa dotycząca ich przestrzegania,
- rozwój międzynarodowych organizacji, które (mniej lub bardziej skutecznie) stoją na straży uzgodnionych wcześniej porozumień i konwencji m.in. dot. ochrony środowiska
WADY
- homogenizacja i spłycanie kultury polegające na wypieraniu rodzimych wzorców i zwyczajów przez wszechobecną (szczególnie w mediach) kulturę dominującego Zachodu (przede wszystkim USA),
- rozwój konsumpcjonizmu i patrzenia na świat w kategoriach rynkowych,
- rozrost międzynarodowych korporacji, które mogą nawet dyktować warunki poszczególnym państwom, kierując się nie dobrem obywateli, ale chęcią większego zysku,
- zmiana wartości i priorytetów – chęć zysku często wyznacznikiem podejmowanych działań,
- narastanie nierówności społecznych – pogłębianie się różnic między krajami rozwiniętymi, a tzw. krajami rozwijającymi się,
- pewne rozmycie suwerenności poszczególnych państw, które swój byt i jego warunki często negocjować muszą z organizacjami międzynarodowymi,
- negatywne strony nasilonych migracji powodujących napięcia kulturowe,
- narzucanie mody, jednowymiarowego myślenia, wzorców nieprzystających do lokalnych warunków,
- rozwój międzynarodowego terroryzmu.
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA.
ORGANIZACJE MIEDZYNARODOWE
PŁASZCZYZNY INTEGRACJI
polityczna
gospodarcza
militarna
eksport......................................
import........................................
reeksport...................................

BILANS HANDLU ZAGRANICZNEGO
eksport - import = saldo bilansu handlowego

eksport > import = nadwyżka bilansu handlowego
eksport < import = deficyt bilansu handlowego
UNIA EUROPEJSKA (UE)
charakter
: gospodarczo-................
Funkcjonowanie UE opiera się na
:
wspólnej polityce gospodarczej i społecznej
wspólnej polityce zagranicznej i wspólnym b...............
wspólnej polityce w zakresie wymiaru ...........................
Ile krajów członkowskich?

ORGANIZACJA PAKTU PÓLNOCNOATLANTYCKIEGO (NATO)
charakter:
polityczno-........
cel:
zapewnienie ....... i stabilizacji krajom członkowskim
Ile krajów czlonkowskich?
WSPÓLNOTA NIEPODLEGŁYCH PAŃSTW (WNP)
charakter
: polityczno-..............


Ile państw członkowskich?

ORGANIZACJA KRAJÓW EKSPORTUJACYCH ROPĘ NAFTOWA (OPEC)
CHARKTER
: ...................

ILE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH?
UNIA AFRYKAŃSKA (UA)
charakter: polityczno-..............- militarny
cel: dązenie do powstania zjednoczonej Afryki, w której będzie obowiazywać wspólna .....................
MIĘDZYNARODOWY KOMITET CZERWONEGO KRZYŻA (ICRC)
charakter
: humanitarny
cel
: dbałość o przestrzeganie praw .............. w okresie wojen, konfliktów zbrojnych i kataklizmów oraz walka z ........ i niedożywieniem.

LIGA PAŃSTW ARABSKICH
charakter
: polityczny

cel
: zacieśnianie stosunków między państwami............... i kształtowanie ............ stanowsika w sprawach międzynarodowych
ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU (OECD)
charakter
: gospodarczo-............

cel
: wspieranie państw członkowskich w osiagnięciu jak ................. poziomu wzrostu gospodarczego i poziomu ...... obywateli
WSPÓLNY RYNEK POŁUDNIA (Mercosur)
charakter
: gospodarczy

cel
: zniesienie ...... handlowych w krajach Ameryki .......
BANK ŚWIATOWY (WORLD BANK)
charrakter
: ...............
cel
: udzielanie długoterminowych ...... krajom członkowskim, przeciwdziałanie ubóstwu
EUROREGIONY
Zadanie 4 str 158 podręczik
zadanie 3 str 158 podrecznik
Żródła:
Oblicza geografii; Podręcznik dla szkoł ponadgimnazjalnych; zakres podstawowy; nowa era
Oblicza geografii; Karty pracy ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy; nowa era
www.wosna5.pl/globalizacja_poztywne_i_negatywne_aspekty
wikipedia.org/wiki/Euroregion
http://images.slideplayer.pl/1/12282/slides/slide_18.jpg
KONFLIKTY ZBROJNE.
TERRORYZM
KONFLIKTY
religijne
o zasoby naturalne
polityczne
etniczne
WYMIEŃ ZNANE CI PRZYKŁAY KONFLIKTÓW Z PODZIAŁEM NA PRZYCZYNY
SKUTKI
fizyczne i ..... wyniszczenie społeczeństw
znaczne osłabienie gospodarki
fale ....
ubożenie społeczeństwa
głód, niedożywienie i ...
izolacja gospodarcza i poltyczna od reszty świata
niszczenie dorobku .... i oświaty
NAJWAŻNIEJSZE OBSZARY KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I ZAMACHÓW TERRORYSTYCZNYCH
Irak
Afryka Północna i Środkowa
Półwysep Koreański
Półwysep Bałkański
P
Pogranicze pakistańsko-afganskie
Izrael
Full transcript