Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Популяцийн тухай ойлголт

No description
by

tugsbileg Tugsbileg

on 26 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Популяцийн тухай ойлголт

Н.П.Наумов (1963) Экологийн популяцийн тухайн тодорхойлолтыг газар зүйн талаас “Оршин амьдрах” ижил нөхцөлд суурьшсан нэг зүйлийн бодгалиудыг популяци гэнэ.
Э.Майр (1973) “Экологийн популяци хамгийн бодитой оршдог ба экологийн популяци бие биетэйгээ эвцэлдэх адилхан магадлалтай бүлэг биесийг хэлнэ”
Б.А.Кузнецов “Популяци нь тодорхой ареал ба орштн амьдрах нөхцөлд зохицсон, тодорхой харилцан үйлчлэлээр холбоотой, тухайн зүйлийн түүхэн хөгжлийн явцад үүссэн бодгалуудын иж бүрдлийг хэлнэ”
Популяцийн орших хэлбэр
1-Зүйлийн ареал 2-Газарзүйн популяци
3-Экологийн популяци 4-Эгэл популяци
1. Газар зүйн популяц: Байгаль цаг уурын нэг бүс нутгийн хүрээнд хамаарах өөр өөр биогеоценозод оршин амьдарч буй популяцуудийг газар зүйн популяци гэнэ.
2. Экологийн популяци: Нэг биогеоценозийн хүрээнд оршин амьдардаг, фенотипийн хувьд ижил төстэй, зүйлийн доторх орон зайн хязгаарлагдмал бүлэглэлийг хэлнэ.
3. Эгэл популяци: Бага хэмжээтэй, нэг төрлийн талбайд оршин амьдарч бүлэг бодгалиудыг эгэл популяци гэнэ.
Нэгдмэл нэг газарт хамт оршин амьдарч бие биедээ байнга харилцан нөлөөлдөг, хүрээлэн буй орчны нөхцлийн өөрчлөлтийг тэсвэрлэх, тоо толгойн төлөв байдлаа удаан хугацаанд тогтмол барих чадвартай нэг зүйлийн бүлэг бодгалиудыг популяци гэнэ.

Популяцийн тухай ойлголт
Популяци гэж юу вэ?
Ерөнхий
ойлголт нь

Популяцийн үндсэн нэгж
Популяцийн тоо толгой
Тухайн газар нутаг юмуу эзэлхүүнд оршин амьдарч бодгалийн нийт тоог популяцийн тоо толгой гэнэ.
Популяцийн нягтшил
Нэгж талбай эсхүл нэгж эзэлхүүнд амьдарч буй бодгалиудын тоо юмуу биомассын дундаж үзүүлэлтийг популяцийн нягтшил гэнэ.
Үр төлөрхөг чанар
Нэгж хугацаанд тухайн популяцид шинээр нэмэгдэж буй бодгалийн тоог уг популяцийн үр төлөрхөг чанар гэнэ.
Популяцийн үхэл
Тодорхой нэгж хугацаанд нэгэн биеийн хөгжилт зогсон мөхөж буй тусгаар бодгалуудын тоо хэмжээг популяцийн үхэл гэнэ.
1.Тухайн популяцийг бүрэлдүүлэгч бүх насны бодгальд үхэл тэнцүү хувийг эзлэх. Амьдралын байнгын таатай нөхцөлд оршин амьдарч буй популяцад л үхлийн энэ хэлбэр байх боломжтой бөгөөд байгальд маш ховор тохиолдоно.
Байгальд организмын үхлийн дараах
гурван хэлбэр байх боломжтой
2. Уг популяцийн бүрэлдэхүүнд оролцогч залуу бодгалийн дунд үхэл зонхилох хэмжээтэй байх. Энэ хэлбэрийн үхэл ургамал, амьтанд түгээмэл тохиолдоно. Олон зүйл ургамлйн үрийн соёололт, амьтдын авгалдайн юмуу бага залуу насанд үхлийн хувь хэмжээ хамгийн дээд түвшинд хүрдэг.
3. Ихэвчлэн бие гүйцсэн бодгалиуд ялангуяа хөгшин бодгалиуд үхлийн зонхилох хувийг эзлэх. Үхлийн ийм хэлбэр шавьжанд нилээн түгээмэл ажиглагдана.
Популяцийн бүтэц
Популяцийн хүйсийн бүтэц
Популяцийн орон зайн бүтэц
Популяцийн насны бүтэц
Манай улсад хүн ам хүйсийн харьцаа 100 эмэгтэйд 99 эрэгтэй ноогдож байна.
Жигд
Орон зайнд жигд тархах нь бодгалиуд эзэмшил нутагтаа адил тэнцүү тоогоор тархан суурьших үзэгдэл бөгөөд байгаьд ховорхон тохиолдоно.
Бөөгнөрсөн
Популяцийг бүрдүүлэгч бодалиуд хэсэг бүлгээрээ нэгдэж бөөгнөрөл үүсгэн тэдгээр нь бие биеэсээ эрс зааглагдаж тусгаарлагдсан байна.
Тохиолдлын
Популяцийг бүрдүүлэгч бодгалиуд тухайн орчиндоо тодорхой хэлбэр маяг үүсгэхгүйгээр тархан суурьшдаг.
Популяцийг бүрдүүлэгч бодгалиуд тухайн орчинд жигд биш байдлаар суурьших хэд хэдэн хувилбар байж болох талтай ч ерөнхийд нь 2 үндсэн хэлбэрт ангилдаг.
Үүнд:
1. Колони маягийн суурьшилт
2. Тохиолдлын буюу диффуз маягийн суурьшилт

Сухайн чичүүлийн колонийн байршлын үндсэн хэлбэрүүд
1. Нэлэнхүй жигд байршил, 2. Жигд хүрээлсэн байрлал, 3. Нарийн тууз маягийн байрлал, 4. Өргөн тууз маягийн байрлал, 5,6. Арал маягийн байрлал, 7. Колонийн бөөгнөрөл
Орон зайг ашиглах хэлбэр
Суурин
Нүүдлийн
Сүрэг
Нэг зүйл амьтад цугларан нэгдэж, харьцангуй удаан хугацаанд байнгын тогтвортой харьцаанд оршин тогтнохыг сүрэг гэнэ.

Сүрэг амьтдын амьдралын олон талт үйл ажиллагааг "сүргийн цэгц" гэгдэх ахлагч амьтан удирдан зохион байгуулна.
Зарим сүргийг сүргийн тэргүүлэгч амьтан захиран дагуулдаг. Сүргийн тэргүүлэгч нь бусдад шууд халдан довтлох, айлган сүрдүүлэх, тусгай дохио өгөх зэргээр сүргийг идэвхтэй хэлбэрээр захирах хандлагатай байдгаараа сүргийн цэгцээс ялгаатай.
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Full transcript