Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Coaching met collega's

No description
by

Nanda Van LS

on 16 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Coaching met collega's

Coachings
contract

Kader van coaching
Aanpak van coaching
Reflectie op coaching
Begeleiden en Coachen
manier van werkgerelateerd leren
Coachen met collega's
Kader van de coaching
De aanpak van de coaching
De reflectie op de coaching
Praktisch voorbeeld
Kader voor coaching
Coachings
ELEMENTS
De coaching bestaat uit het aangaan, onderhouden en beëindigen van een relatie, waarbij de coachee centraal staat.
coachings contract
Doel= het vergroten van de professionalisteit van de coachee, eigen relatie tot bepaalde ervaringen en vraagstukken te bespreken.
Reflectie op coaching
Aanpak van coaching
gesprekken met een ruim bereik
Het bereik van de coach is vrij ruim
coachend leidinggeven= over aanpak, procedures, resultaten;
training- on- the- job= over aanpak en gedrag;
mentoring of supervisie= over aanpak, overlegvormen en werkrelaties;
individuele consultatie= over de persoon in relatie tot werk;
counseling= over de persoon in het werk.
Coaching bevindt zich daarmee tussen expertadvisering en therapie, op verschillende interventiediepten
Aangaan en beïndigen van de coachingsrelatie
de vraagstelling overlapt met de manier waarop de coachee met de vraagstelling omgaat
de manier waarop de coachee met de vraagstelling omgaat overlapt met hoe de coachee met zichzelf en anderen omgaat
de manier waarop de coahee met anderen omgaat overlapt met hoe de coachee met de coach omgaat
Gespreksvoering op de mm2
Gedurende coachingsgesprekken zijn coach en coachee beiden gericht op de vragen van de coahee.
De gesprekken zijn uiterst RIJK EN COMPLEX van karakter, omdat de coachee tegelijkertijd een veelheid aan 'materiaal' aanbiedt en omdat allerlei afspraken en gedragingen onderling verweven zijn en elkaar kwalificeren.
Opzet en inrichting van coachingsgesprekken
Intake en contractering
klikmoment, samen doorgaan of niet?
Afspraken over tijd, duur, plaats, frequentie, doorlooptijd en uitwisseling van gegevens
De eigenlijke coachingsgesprekken
evaluatie; wat is de opbrengst van de coaching

Competenties van coachen bestaan in hoofdlijnen uit:
luistervaardigheid:
aansluiten bij de vraagstelling van de coachee
interventie kunde:
de coachee prikkelen tot nieuwe perspectieven en oplossingen
organisatiekunde:
relaties tussen vraagstelling en organisatie context blootleggen
psychologisch inzicht:
de interactie van de coachee in het gesprek onderzoeken en inbrengen
JOHARI VENSTER van de coachee
Persoonsgericht
de coachee waarnemen en ondersteunen vanuit het perspectief van de coachee (volgen)
Inzichtgericht
de coachee onafhankelijk beschouwen en zoeken naar wat er aan de hand is (afstand en toevoegen)
Probleemgericht
de coachee helpen met een aanpak voor de problematiek
Oplossingsgericht
de coachee ondersteunen bij het vinden van oplossingen
de eerste indruk die coach en coachee op elkaar maken
de verschillende behoeften die coach en coachee hebben bij het aangaan van de relatie
de verwachtingen en vooronderstellingen die coach en coachee van elkaar hebben
de eerste schermutselingen om een coachingsrelatie van een bepaald type aan te gaan
later ontwikkelt de coachingsrelatie zich vaak tot een significante relatie voor de coachee, die herinnert aan bijvoorbeeld:
een meester/gezelrelatie
dokter/ patiëntrelatie
vroedvrouw/ moederrelatie
peer- revieuwrelatie
een old- boysrelatie
Het is buitengewoon riskant om een helpende coachingsrelatie ongemerkt te laten afglijden naar een gewone, meer tweezijdige relatie
Redenen voor de coachee
de coachee is simpelweg dankbaar
gevoel gednoeg gedaan te hebben en klaar te zijn
vluchten in gezondheid, alles is opgelost dus geen vragen meer
pijnlijk, weg blijven en afscheid vermijden
Intense rouw en woede, als gevolg van overdracht (uitgestelde rouw reactie)
zorg voor een neutrale, rustig, ingelichte ruimte met tafel stoelen en licht
stel een tijdlimiet in voor het gesprek
zorg voor een leeg hoofd
weet hoe je je voelt op dat moment
Wie zit waar?
weet of je aantekeningen wilt maken
DE EERSTE KLAP IS EEN DAALDER WAARD EN HET DEURKNOP FENOMEEN

Open vragen, wie, wat, waar, hoezo?
Algemene vragen en doorvragen naar bijzonderheden
Aandacht voor metacommunicatie: Inhoud (feiten/ mensen
Expressief= meningen en gevoelens
Appelererend= welke verwachtingen
betrekking= welke relatie definitie
De leerdoelen en onderwerpen van de coaching
Casuïstiek, werk -en loopbaanvraagstukken
De beoogde effecten van de coaching op de werkplek
De manier van toetsen of evalueren van beoogde doelen en effecten
De duur van elk gesprek, het aantal gesprekken en de tijd tussen de gesprekken
De plaats, de duur, het aantal en het ritme van de gesprekken
Onvoorwaardelijke vertrouwelijkheid
De hoogte van het honorarium en vergoeding van overige kosten
Waar hebben we het over?
Hoe pak je het aan?
Wie coacht waar?
Historische wortels en overzicht van benaderingen
Analytische of psychodynamische therapiën;
cognitieve of gedragsgerichte therapiën;
counselende of rogeriaanse therapiën;
paradoxale, ironische of provocatieve therapiën
Directieve coaching: van buitenaf proberen te verbeteren, met als voorbeelden:
GROW methode
Oplossingsgerichte methode
Counselende coaching= de focus naar binnen proberen te verplaatsen
Analytisch coaching= van binnenuit proberen te begrijpen, met als voorbeelden:
Analytische en organisatiecoachmethode
de ladder methode
Paradoxale coaching= van buitenaf proberen te verontrusten, te verrassen of te manipuleren, voorbeelden:
Ironische methode
Provocatieve methode
Paradoxale methode


Directieve coaching: Structureren met een doel
Directieve coachingbenaderingen onderscheiden zich doordat de coach sterk de leiding neemt en ofwel de gesprekken structureert ofwel oplossingen aandraagt en opdrachten geeft.

1. De GROW- methode
Doelgerichte coaching, toekomstgericht -de coach begeleidt de coachee en stelt wegen voor om te komen tot zelfgeformuleerde doel. De gesprekken hebben de volgende opbouw:
Gewenste uitkomst= Laat coachee zelf de uitkomst of het doel formuleren
Realiteit= Vraag naar een beschrijving van de voor deze vraag relevante realiteit
Opties= Vraag naar de verschillende opties die de coachee ziet
Wil= vraag naar keuze en commitment van de coachee
2. Oplossingsgerichte methode
Oplossingsgerichte coaching, van het probleem weg bewegend - de coach gaat op zoek naar momenten en aanwijzingen voor het uitblijven van het probleem en tracht op die positieve ervaringen voort te bouwen.
De gesprekken hebben de volgende opvouw: DOKFV
Doel= Wat wil ik bereiken?
Oplossingen nu= Wat gaat er al beter? hoe precies? welke positieve uitzonderingen maak je mee?
Kenmerken van oplossingen= Hoe merk je dat het beter gaat? (wondervraag)
Feedback voor oplossingen= positieve waardering en complimenten
Versterking van oplossingen= versterking van wat al goed gaat met behulp van huiswerk
Bezoekers: zeggen zelf geen probleem te hebben
klagers: zien zichzelf niet als deel van hun problemen
klanten: geven aan dat ze iets aan willen doen
Counselende coaching: volgen van de coachee
Counseling is een vorm van coaching waarin
de coachee zoveel mogelijk centraal staat
gewerkt wordt vanuit het perspectief van de coachee in het tempo van de coachee
de coachee zichzelf zo autonoom mogelijk kan ontwikkelen
Achterliggende overtuigingen bij counseling
zelfactualisatie van de coachee: met echte vrijheid ontwikkelt de coachee zich vanzelf in de goede richting;
onvoorwaardelijk acceptatie en een onvoorwaardelijk positieve blik
de zoek in zichzelf zoveel mogelijk empathie voor haar coachee;
de coach is zo congruent, zo echt mogelijk in haar gedrag
de coach is transparant over de de eigen gevoelens en overtuigingen
Uit deze overtuigingen volgt een zo non- directief mogelijke counselingsaanpak
geef de coachee zoveel mogelijk ruimte en acceptatie;
versta de coachee zoveel mogelijk in haar eigen termen;
versterk het contact door aanmoediging, toenadering en zelfonthulling;
laat waarneming, beoordeling en controle zoveel mogelijk vanuit de coachee plaatsvinden
(internal locus of evaluation)
Structureer en vat samen, zonder het materiaal te interpreteren of te analyseren
Analytische coaching: zoeken naar inzicht
Analytische coaching is een vorm van coaching waarin
coach en coachee streven naar toenemend INZICHT in de problematiek van de coachee;
gewerkt wordt met innelijke CONFLICTEN binnen de coachee en de defensies en weerstanden die daarvan het gevolg zijn;
het doel is om defensies en weerstanden te overwinnen, zodat inzicht verkregen kan worden in tot dan toen minder zichtbare factoren
Fenomen die worden onderzocht in analytische coaching
defensies als barrières tegen doorbrekend inzicht, zoals verdringing, regressie, reactieformatie, isolatie, projectie, introjectie, verplaatsing, omkering, conversie en sublimatie;
overdracht als draaggolf voor defensies om zichtbaar te worden als WEERSTANDEN tegen de coaching of tegen de coach
Twee verschillende analytische benaderingen
klassieke analyse, waarin de grondregel geldt om alles in te brengen zonder kritiek of keuze (coachee) en alles te ontvangen zonder kritiek of keuze (coach). de coach biedt bovendien gelijkmatig zwevende opmerkzaamheid en containment.
de ladder en gevolgtrekkingen waarin op een meer systematische, directieve manier uitspraken worden onderzocht op vooronderstellingen, waarnemingen en onderliggende conflicten
Paradoxale coaching: judoën met defensies
Paradoxale coaching is een vorm van coaching waarin
dubbelzinnigheid in de vraagstelling van de coachee centraal staat;
de coach deze dubbelzinnigheid beantwoordt met een eigen dubbelzinnigheid richting coachee;
de coach de interactiepatronen tussen coachee en coach opzettelijk beïnvloedt
De parodoxale coach benadert de coachee met gebruikstechnieken, technieken die gebruikmaken van lastige gedrag van de coachee
POSSITIEF ETIKETTEREN van symptomen en problemen van de coachee
VOORSCHRIJVEN van nieuwe problemen en weerstand;
VERANDERINGEN UITLOKKEN door verrassende opdrachten;
met de coachee ONDERHANDELEN over de mate waarin deze gaat veranderen;
het stellen van de TEGENPARADOX
Een alternatieve, mildere vorm van paradoxale coaching, is ironische coaching: de coach geeft een advies, maar daarbij ook de suggestie voor een ander advies of van twijfel aan het eigen advies
Een alternatieve, scherpere vorm van paradoxale coaching, is PROVOCATIEVE COACHING, de coach lokt bewust weerstanden uit en frustreert het proces van de coachee.
Weerstand uitlokken door overdrijving van de problematiek
grappen, anekdotes en assosiaties ten koste van de coachee
onderbreken en frustreren van het verhaal van de coachee
Coachinggmethodieken
De GROW methode
Oplossingsgerichte methode
Counselingmethode
Analytische methode en de organisatiemethode
Ladder methode
Ironische methode
Paradoxale methode
Probleemgericht
Oplossingsgericht
Persoongericht
Inzichtgericht
Competenties coach
De overtuigingen van de coach kunnen erg verschillend zijn.
De houding is er één van respect voor de coachee en betrokkenheid bij het leerproces van de coachee.

Een succesvolle coach heeft zelfkennis, kent haar eigen STIJL en weet hiervan af te wijken als een andere stijl effectiever blijkt te zijn. Daarnaast beschikt zij over KENNIS van:
ontwikkeling van individuen en groepen;
organisatie- en veranderkunde;
psychodynamica en psychotherapie;
vormen van coaching, interventies en interventiediepte;
communicatietechnieken.

Een effectieve coach is VAARDIG in:
het onderhoud van relaties met zeer verschillende coachees;
het afstemmen van verwachtingen;
het werken met verschillende methodieken;
het herkennen van patronen en mentale modellen;
het hanteren van pijnlijke indrukken.
Het GEDRAG van een effectieve coach kunnen we karakteriseren als het zuiver gebruiken van de zes centrale coachingsstijlen:
versterken= of opbouwen van zelfvertrouwen en eigenwaarde
vrijmaken= of ontginnen van emoties die interne blokkades vormen

verhelderen= of het geven van informatie, kennis en samenvattingen
Suggereren= of het geven van sturing, advies en aanbevelingen
exploreren= of verdiepen van inzicht door faciliteren van zelf exploratie


leren door coaching
Coachen is een vorm van individueel leren waarin coachees de eigen relatie onderzoeken tot vragen in hun professionele ontwikkeling, dus tot concrete casuïstiek, maar ook breder, tot hun loopbaan
Kolb onderscheidt de volgende leerstijlen:
divergeren
concreet ervaren
assimileren
reflectief observeren
convergeren
abstract conceptualiseren
accommoderen
actief experimenteren
Smid onderscheidt vier verschillende soorten LOOPBANEN, die verschillende soorten leervragen met zich mee brengen
entrepreneurial
Divergeren vooral lastig
Boundaryless
Assimileren vooral lastig
Professionele
Convergeren vooral lastig
Bureaucratische
vooral accommoderen is lastig

De coach kan de aanpak van deze leervragen ondersteunen en hulp bieden waar het gaat om het doormaken en in balans brengen van stagnaties en transities in loopbaanontwikkeling
Soms is coaching niet het goede antwoord op een individuele vraagstelling, bijvoorbeeld
wanneer het gaat om 1 PUZELStukje in plaats van PROBLEEM
wanneer het gaat om COLLEGIALE ipv INDIVIDUELE VRAGEN
wanneer het gaat om MASSIEVE ipv WERKGERELATEERDE VRAGEN
Organisatiecoach
Iedere coach is een organisatiecoach: de organisatie van de coachee is evengoed aanwezig als de coachee zelf. de coachee blijft deel uitmaken van die organisatie en de coachee heeft een interne representatie opgebouwd van de organisatie waar zij deel van uitmaakt, dus ALLE COACHING IS ORGANISATIECOACHING
Enkele vragen om je als coach regelmatig te stellen
hoe draagt het (negatieve) probleem van de coachee bij, in het (positieve) functioneren van de coachee of in het (positieve) functioneren van de organisatie van de coachee
Wat neem ik hier nu waar? maar ook wat neem ik hier nu niet waar?
hoe wil deze coachee dat ik mij nu voel?
hoe wil de organisatie van de coachee dat de coachee zich nu voelt?
hoe wil de organisatie van de coachee dat ik mij nu voel?
Worstelingen van de coach in de rol van coach:
invloeden vanuit eigen geheugen en eigen verlangens
vervormde waarneming door ILLUSIES- filtering en generalisaties
vervormde waarneming door SELECTIEVE AANDACHT- eigen interesse, concentratie en keuzes
vervormde waarneming door VERVORMINGEN= brillen en blinde vlekken
Worstelingen van de coachee in de rol van de coachee
emoties, ook over het aangaan van de coachrelatie
gehechtheid aan symptomen
symptomen als maskering van problemen
defensies
weerstanden
Grenzen aan coaching met collega's
Er zijn twee kenmerken waardoor interne coaches verschillen van coaches van buiten de organisatie, namelijk:
de interne coach is NIET ECHT ONAFHANKELIJK ten opzichte van de organisatie
interne coach beschikt over MEER KENNIS VAN DE ORGANISATIE
Er zijn verschillende OVERWEGINGEN- van zowel fundamentele als praktische aar- die ertoe kunnen leiden om te kiezen voor interne of externe coaches. Ook zijn er VERSCHILLENDE VORMEN mogelijk om interne coaching te organiseren, bijvoorbeeld als DEELTAAK of als FUNCTIE
Kiezen voor interne coaches heeft zowel VOORDELEN ALS BEPERKINGEN. Deze kunnen tegen elkaar worden afgewogen bij het maken van een keuze voor een coach in een specifieke situatie
Interne coaches kunnen alle door ons beschreven COACHING BENADERINGEN hanteren. over het algemeen lijkt een directieve benadering sneller toepasbaar, vooral bij kort durende coaching.
Interne coachers kunnen gebruik maken van de gedragscodes die in omloop zijn voor externe coaches. Zij kunnen dezelfde SPELREGELS hanteren op het gebied van:
Respect
integriteit en vertrouwelijkheid
verantwoordelijkheid
professionaliteit
Soorten vragen bij coaching zijn
inhoudelijk= Wat
toepassing= Hoe
Persoonlijke= Wie
Je kunt niet niet communiceren
Vier niveau's van communicatie:
Inhoud,
Procedure,
Interactie,
en Emotie

non verbale uitingen
impliciete uitingen
uitingen die verborgen blijven
gedachten die niet geuit worden
Wat de coach opvalt maar de coachee zelf niet ziet,
onbewuste expressie, weglatingen en vergeten (huiswerk)

Onderscheid tussen voorbewust (vergeten) en onbewuste (onbekende) informatie
Onderscheid tussen het voorbewuste (bekend maar vergeten/ verdrongen informatie) en het
Onderbewuste (een black box) onderzoeksgebied is onbekend voor coach en coachee
Gespreksruimte
Expressief
Appelerend
Vrije gespreksruimte, verbaal en expliciet
(open dimensies van het verhaal)
Privé persoon
Blinde vlek
Onbekend terrein
Verborgen talent
Weten anderen van mij
Weten anderen niet van mij
Feedback ontvangen
Feedback geven/ van jezelf vertellen
De coachee laat iets zien, horen en voelt iets
Gedrag dat een beroep doet op de coach
Wat is de inhoud van het gesprek?
Wat is de opbouw van het gesprek?
Hoe is de interactie in het gesprek?
Hoe zijn jouw/ mijn gevoelens in het gesprek?
Weet ik van mijzelf
Weet ik niet van mijzelf
Nabijheid, houding, beweging, gebaren, gezicht expressie, intonatie, volume, stemklank en kracht gebruik van tussenvoegsels
Tussen de regels door, woorden herhalen en keuze, woord beklemtoning, tegenstrijdigheden en onverstaanbare woorden
Niet opgepikte uitingen; door de coach niet bewust geregistreerd wel expliciet gezegd
Wel gedacht maar niet gecommuniceerd; info die de coachee besluit voor zich te houden
Een morele instantie= beïnvloed wat er uit mag komen van het verdrongen "onbewuste geweten"
Het verdrongen zelf: feiten, gevoelens, fantasie, wensen, die zelf geen toegang krijgen tot het bewuste
Signalen in humor, dromen, versprekingen en in onze emotie
Richting= de coach ruimte gevend -of ontnemend (volgend of sturend)
Aard= de coach opbouwend of openmakend (ondersteunen of confronteren
De coach bijdrage aan het zoekproces
Exploreren
Ondersteunen
Suggereren
Confronteren
Exploreren en ondersteunen
Exploreren en confronteren
Confronteren en suggereren
ondersteunen en suggereren
Uitgangspunten coach
gesprek ondersteunt de professionele ontwikkeling van de coachee
leerdoelen zijn bepalend en de verantwoordelijkheid van de coachee
inbreng van de coachee is bepalend en de coach is volgend
verantwoordelijk en kwetsbaar kunnen zijn staat voorop
coach neemt de tijd en de rust voor het gesprek
Uitgangspunten coachee
ieder onderwerp kan inbreng zijn
relatie met eigen rol en werkwijze binnen het professioneel functioneren
contract afsluiten met werkwijze, leerdoelen, frequentie, duur van de gesprekken en wijze van evaluatie
Fasen van coaching
Voorbereiding van de coach
Tijdens de gesprekken
Aandacht voor communicatie
Luisteren, ook naar lichaamstaal van de coachee
Spiegelen, ook van gevoelens van de coachee
Bewust zijn van jezelf als coach
Ingrediënten van het coachingscontract
De coachingsrelatie is zelf altijd een thema van coaching
Bij het aangaan van de coachingsrelatie zijn bepalend
vormen van een positieve werkalliantie
Inbreng van praktijkvragen met verstandige feedback
veel emotie met oplossingen, recept
zorgend
kritisch samen onderzoeken
sparringpartner
Afscheid nemen van de coaching
Overwegingen voor de coach
Maak van afscheid geen domme herhaling van oude pijn
ideaal is als de coachee zelf afscheid neemt en zich dus niet verlaten of afgewezen voelt
maak hier vooraf afspraken over
Het proces en de resultaten van de coaching
het leerproces van de coachee
de interactie tijdens de gesprekken en de moeilijke momenten
hoe kan de coachee zich rondom de eigen vraagstelling verder ontwikkelen
hoe kan de coach zich als coach verder ontwikkelen
evalueer over
Vier hoofdstromingen in de psychotherapie:
Concrete benaderingen:
Keuze benadering= wat past bij
de coach
de vraag
en de coachee
Exploreren
Ondersteunen
Suggereren
Confronteren
Bereik: wie?
Tijd: Verleden
Bereik: Wat?
Tijd: Toekomst
Basisdilemma coach
coachee wil dezelfde blijven en vraagt 'verander mij zonder mij te veranderen?'
7 coachingmethodieken
Directieve en paradoxale coaching
Oplossingsgerichte coaching
Counselende coaching
Analytische coaching
Coachee zoekt zelf naar antwoord
Coach is sturend in gespreksvoering
Coach is volgend m.b.t gespreksinhoud
volledige acceptatie
ruimte gevend
Uitstel
opbouw van het dilemma in deze interactie
Tegenvraag
oplossend
stellen van tegen paradox
positieve waardering
Overdracht en tegen overdracht
Overdacht= onbewust wordt een gevoel van hoe de ander naar jou kijkt geprojecteerd (Jij vult in hoe de ander naar jou kijkt en wat de ander jegens jou voelt)
Tegenoverdracht= vanuit de coach naar de coachee , vindt plaats als reactie op overdracht coachee
taak van de coach= een bewustwording van zijn/haar eigen overdracht gevoelens
4 basis overtuigingen voor coaches volgens Downey
(coach moet zich bewust zijn van de impact die zij kan hebben op de coachee)
houding
kennis
strategische vaardigheden
specifieke interventies
interventie= versterken
interventie= verhelderen
Interventie= uitdagen
interventie= vrijmaken
sturend of directief
volgend of faciliterend
richtinggevend zijn
uitdagen= of vergroten van (zelf) besef en het onderzoeken van vooronderstellingen
Full transcript