Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Dragana Mircovska

on 15 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Металното поврзување е неполарно, така што не постои (кај чистите метали) или постои многу мала (кај легурите) разлика во електронегативноста меѓу атомите кои учествуваат во врската. Електроните, пак, вклучени во ваквата врска се делокализирани низ кристалната структура на металот.
Металната врска е причина за многу физички карактеристики на металите, како јачината, ковливоста, растегливоста, топлоспроводливоста,  електроспроводливоста и сјајот на металот.
Метална врска е всушност електростатското привлекување меѓу металните атоми или јони и делокализираните електрони. Токму затоа атомите или групациите се лизгаат еден покрај друг, што резултира во карактеристичните својства на ковливост и растегливост.
Металните атоми имаат барем еден валентен електрон, тие не ги делат овие електрони со соседните атоми, ниту пак ги губат електроните за да образуваат јони. Наместо тоа, надворешните енергетски нивоа на металните атоми се преклопуваат.  Металната врска е хемиска врска која ги поврзува атомите на металите.
Металните атоми обично содржат голем број на електрони во нивната валентна обвивка.
Металите имаат поголеми точки на вриење и топење, што може да укажува на посилните врски меѓу атомите. Метална врска Теорија на валентни врски  - според оваа теорија, ковалентната врска настанува со препокривање на некои од орбиталите во највисокото енергетско ниво на атомите што се сврзуваат. Всушност, се препокриваат делумно пополнети орбитали (орбитали што содржат еден, т.н. неспарен електрон) од двата атоми, при што доаѓа до нивно спарување. Во некои случаи може да дојде до препокривање на празна орбитала од атомот на едниот елемент со орбитала во која има електронски пар од атомот на другиот елемент. Според оваа теорија, при образувањето на врската, атомските орбитали што не се препокриваат остануваат непроменети. Образуваните заеднички електронски парови се под влијание на јадрата на двата атома и токму затоа молекулот може да се образува.
Теорија на молекулски орбитали — ги зема предвид сите присутни електрони околу јадрата на обата атома, т.е. при препокривањето на атомските орбитали настануваат молекулски орбитали кои се распоредуваат околу јадрата на двата атома. Теории за ковалентна врска Ковалентна врска е врска која настанува при сврзувањето меѓу атомите на еден ист неметал или меѓу атомите на елементи кај кои нема многу голема разлика во електронегативноста. Притоа се образуваат молекули.
Кај ковалентната врска, како и кај јонската, главна тенденција е постигнување на стабилна електронска конфигурација на инертен гас. Но, за разлика од јонската врска, овде конфигурацијата на инертен (благороден) гас се постигнува со образување на заеднички електронски парови меѓу атомите што се сврзуваат. Ковалентна врска Шематски приказ на напречен пресек на кристалот на NaCl Типичните јонски соединенија секогаш се цврсти супстанци. Кај нив не постојат молекули изградени од јони, туку тродимензионални кристални решетки изградени од јоните што го формираатјонското соединение. Распоредот на јоните во решетката е таков што секој јон е опкружен на правилен начин од определен број на јони со спротивен полнеж. Јонската врска е карактеристична за соединенија образувани од метал и неметал. При оваа реакција металот оддава електрони, при што преминува во позитивно наелектризиран јон - катјон, а атомот на неметалот ги прима испуштените електрони при што преминува во негативно наелектризиран јон - анјон. Притоа, образуваниот катјон добива електронска конфигурација на инертниот гас што се наоѓа пред него во периодниот систем, а анјонот на инертниот гас што се наоѓа после него. Јонска врска Хемиските врски се образуваат со размена на валентните електорни меѓу атомите што ја градат врската. Притоа, атомите што учествуваат во размената на електрони се стремат да постигнат стабилна електронска конфигурација со осум електрони во последниот електронски слој каква што постои кај благородните гасови. Валентните електрони се оние кои што се сместени во највисоките потслоеви на електронската обвивка. Хипотеза: Атомите се поврзуваат меѓусебно со хемиски врски кога градат елементарни супстанции или соединенија.
Помошна хипотеза: Начинот на кој атомите се сврзани меѓусебно има силно влијание врз физичките и хемиските својства на супстанциите. Дудуковска Марија
Мирчовска Драгана
Мачевска Анастасија
Чангулска Стефанија
Кажлевска Невенка Изработиле: Хемиските врски градат елементарни супстанции или соединенија. Благодарение на различните начини на кои можат да се сврзат елементите меѓу себе од ист или различен вид, постојат огромен број на различни органски и неоргански соединенија кои што се предмет на изучување на хемијата. Заклучок Електронегативноста е поим за карактеризација на хемиската црска како поларна ковалентна, неполарна ковалентна или јонска врска.
Неполарна ковалентна врска - заедничката електронска густина подеднакво е распределена помеѓу двата атоми.
Поларна ковалентна врска – заедничката електронска густина не е подеднакво распределена помеѓу двата атоми. Еден од атомите има поголема моќ за привлекување на заедничката електронска густина (електронски пар). Поларност на ковалентната врска и електронегативност NaCl (готварска сол) е типично јонско соединение. Неговиот кристал е изграден од јони организирани во тродимензионална јонска кристална решетка.
Na(s) + Cl(g) = NaCl(s)
(бурна егзотермна реакција) Хемиските врски генерално се делат на:
- Јонска врска
Ковалентна врска
Метална врска Генерална класификација на хемиските врски Ковалентната врска може да биде формирана со еден, но и со повеќе електронски парови (најмногу 3). Ковалентната врска формирана со повеќе од еден електронски пар се нарекува повеќекратна ковалентна врска.

Еден заеднички електронски пар – Единечна врска

Два заеднички електронски парови – Двојна врска


Три заедничи електронски парови – Тројна врска Дудуковска Марија
Мирчовска Драгана
Мачевска Анастасија
Чангулска Стефанија
Кажлевска Невенка Изработиле: Металното поврзување е неполарно, така што не постои (кај чистите метали) или постои многу мала (кај легурите) разлика во електронегативноста меѓу атомите кои учествуваат во врската. Електроните, пак, вклучени во ваквата врска се делокализирани низ кристалната структура на металот.
Металната врска е причина за многу физички карактеристики на металите, како јачината, ковливоста, растегливоста, топлоспроводливоста,  електроспроводливоста и сјајот на металот.
Метална врска е всушност електростатското привлекување меѓу металните атоми или јони и делокализираните електрони. Токму затоа атомите или групациите се лизгаат еден покрај друг, што резултира во карактеристичните својства на ковливост и растегливост.
Металните атоми имаат барем еден валентен електрон, тие не ги делат овие електрони со соседните атоми, ниту пак ги губат електроните за да образуваат јони. Наместо тоа, надворешните енергетски нивоа на металните атоми се преклопуваат.  Металната врска е хемиска врска која ги поврзува атомите на металите.
Металните атоми обично содржат голем број на електрони во нивната валентна обвивка.
Металите имаат поголеми точки на вриење и топење, што може да укажува на посилните врски меѓу атомите. Метална врска Електронегативноста е поим за карактеризација на хемиската црска како поларна ковалентна, неполарна ковалентна или јонска врска.
Неполарна ковалентна врска - заедничката електронска густина подеднакво е распределена помеѓу двата атоми.
Поларна ковалентна врска – заедничката електронска густина не е подеднакво распределена помеѓу двата атоми. Еден од атомите има поголема моќ за привлекување на заедничката електронска густина (електронски пар). Поларност на ковалентната врска и електронегативност Теорија на валентни врски  - според оваа теорија, ковалентната врска настанува со препокривање на некои од орбиталите во највисокото енергетско ниво на атомите што се сврзуваат. Всушност, се препокриваат делумно пополнети орбитали (орбитали што содржат еден, т.н. неспарен електрон) од двата атоми, при што доаѓа до нивно спарување. Во некои случаи може да дојде до препокривање на празна орбитала од атомот на едниот елемент со орбитала во која има електронски пар од атомот на другиот елемент. Според оваа теорија, при образувањето на врската, атомските орбитали што не се препокриваат остануваат непроменети. Образуваните заеднички електронски парови се под влијание на јадрата на двата атома и токму затоа молекулот може да се образува.
Теорија на молекулски орбитали — ги зема предвид сите присутни електрони околу јадрата на обата атома, т.е. при препокривањето на атомските орбитали настануваат молекулски орбитали кои се распоредуваат околу јадрата на двата атома. Теории за ковалентна врска Ковалентна врска е врска која настанува при сврзувањето меѓу атомите на еден ист неметал или меѓу атомите на елементи кај кои нема многу голема разлика во електронегативноста. Притоа се образуваат молекули.
Кај ковалентната врска, како и кај јонската, главна тенденција е постигнување на стабилна електронска конфигурација на инертен гас. Но, за разлика од јонската врска, овде конфигурацијата на инертен (благороден) гас се постигнува со образување на заеднички електронски парови меѓу атомите што се сврзуваат. Ковалентна врска Шематски приказ на напречен пресек на кристалот на NaCl Типичните јонски соединенија секогаш се цврсти супстанци. Кај нив не постојат молекули изградени од јони, туку тродимензионални кристални решетки изградени од јоните што го формираатјонското соединение. Распоредот на јоните во решетката е таков што секој јон е опкружен на правилен начин од определен број на јони со спротивен полнеж. Хемиските врски генерално се делат на:
- Јонска врска
Ковалентна врска
Метална врска Генерална класификација на хемиските врски Хемиските врски се образуваат со размена на валентните електорни меѓу атомите што ја градат врската. Притоа, атомите што учествуваат во размената на електрони се стремат да постигнат стабилна електронска конфигурација со осум електрони во последниот електронски слој каква што постои кај благородните гасови. Валентните електрони се оние кои што се сместени во највисоките потслоеви на електронската обвивка. NaCl (готварска сол) е типично јонско соединение. Неговиот кристал е изграден од јони организирани во тродимензионална јонска кристална решетка.
Na(s) + Cl(g) = NaCl(s)
(бурна егзотермна реакција) Хипотеза: Атомите се поврзуваат меѓусебно со хемиски врски кога градат елементарни супстанции или соединенија.
Помошна хипотеза: Начинот на кој атомите се сврзани меѓусебно има силно влијание врз физичките и хемиските својства на супстанциите. Хемиските врски градат елементарни супстанции или соединенија. Благодарение на различните начини на кои можат да се сврзат елементите меѓу себе од ист или различен вид, постојат огромен број на различни органски и неоргански соединенија кои што се предмет на изучување на хемијата. Заклучок Ковалентната врска може да биде формирана со еден, но и со повеќе електронски парови (најмногу 3). Ковалентната врска формирана со повеќе од еден електронски пар се нарекува повеќекратна ковалентна врска.

Еден заеднички електронски пар – Единечна врска

Два заеднички електронски парови – Двојна врска


Три заедничи електронски парови – Тројна врска Јонската врска е карактеристична за соединенија образувани од метал и неметал. При оваа реакција металот оддава електрони, при што преминува во позитивно наелектризиран јон - катјон, а атомот на неметалот ги прима испуштените електрони при што преминува во негативно наелектризиран јон - анјон. Притоа, образуваниот катјон добива електронска конфигурација на инертниот гас што се наоѓа пред него во периодниот систем, а анјонот на инертниот гас што се наоѓа после него. Јонска врска
Full transcript