Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Estudi sobre el coneixement de les energies renovables

No description
by

Victor Sebastian López

on 27 January 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Estudi sobre el coneixement de les energies renovables

ESTUDI SOBRE EL CONEIXEMENT
DE LES ENERGIES RENOVABLES Energia eólica L'energia eòlica és l'energia que prové del vent. Es l'energia obtinguda del vent, és a dir, l'energia generada per l'efecte dels corrents d'aire, i que és transformada en d'altres formes útils per a les activitats humanes. Energia solar L'energia solar és l'energia que prové del Sol en ones electromagnètiques. La utilització d'aquesta energia per a fins humans és renovable ja que l'energia rebuda del Sol no minva pel fet d'utilitzar-la. Es pot diferenciar en l' energia solar fotovoltaica i l’energia solar tèrmica. Energia maremotriu L’energia mareomotriu és la que resulta d'aprofitar les marees. Es basa en la diferència d'altura mitjana segons la posició relativa de la Terra i la Lluna. Els de màxim reflux s'anomenen baixa mar i tenen lloc quan la Terra, la Lluna i el Sol estan perpendiculars entre ells. Energia procedent de la biomassa Aquest tipus d'energia procedeix de l'aprofitament de matèria orgànica animal i vegetal o de residus  agroindustrials. Aquests materials, que previament han estat assecats, es cremen en calderes una mica diferents a les convencionals.
Hi ha dos tipus d'utilitat de la biomassa:
Ús tèrmic: S'utilitza la calor que procedeix de la combustió per a algun dels processos industrials de l'industria.
Ús elèctric: Adamès de la calor s'aconsegueix produir electricitat que, es van a les companyies elèctriques que paguen per elles una quantitat vaixa per sobre del preu de l'electricitat convencional. Energia hidroelectrica Lenergia hidroelèctrica és una energia renovable que prové de l'aprofitament de l'energia mecànica de la caiguda de l'aigua. Des de temps molt antics s'han abistat molins hidraulics, la peça de treball dels quals era moguda per la força d'un corrent d'aigua. Energia geotermica L'energia geotèrmica és una energia renovable obtinguda de la calor produïda a l'interior de la Terra com a resultat de la desintegració d'elements radioactius i de la calor que es va originar en les primers moments de formació del planeta i de l'energia solar absorbida per la capa terrestre. Formes d'energia L'espècie humana es beneficia d'energia povenida de la electricitat, la llenya, el carbó, etc. Energia lluminosa L'energia lumínica o lluminosa és l'energia percebuda de l'energia transportada per la llum i que es manifesta sobre la matèria de diferents maneres. Energia quimica L'energia química és l'energia deguda a l'associació dels àtoms en molècules o d'altres agregats de materia. Pot ser definida com el treball fet per les forces elèctriques durant les càrregues elèctriques, electrons i protons. Energia termica Es denomina energia tèrmica a la energia alliberada en forma de calor. Pot ser obtinguda de la naturalesa, a partir de la energia química, mitjançant una reacció exotèrmica, com la combustió d'algun combustible, per una reacció nuclear de fissió o de fusió. Energia radiant L'energia radiant és l'energia de les ones electromagnètiques continguda en la llum visible i altres formes de radiació, com els raigs X quan la matèria absorbeix la radiació experimenta un augment de l'energia tèrmica també és podrien experimentar canvis en les substàncies. Energia mecanica L'energia mecànica d'un cos és la suma de les seves energies. L'energia mecànica es pot transformar parcialment en altres tipus d'energia, com l'elèctrica, i es pot obtenir per transformació d'altres energies, com la química (en una persona que camina) o l'elèctrica (en un ventilador). Energia electrica Es denomina energia elèctrica a la forma d'energia resultant de l'existència d'una diferència de potencial entre dos punts, el que permet establir un corrent elèctric entre si. Energia nuclear L'energia nuclear és aquella sorgida de l'aprofitament de la capacitat d'alguns isotops de certs elements quimics per emetre energia al experimentar determinades reaccions nuclears. GRUP DE PERSONES FINS 30 ANYS GRUP DE PERSONES DE 30 A 60 ANYS GRUP DE PERSONES MAJORS DE 60 ANYS Amb aquest estudi sobre les energies renobables vull demostrar i ser conèixedor del coneixement de totes les energies renobables. Si són conegudes o no.

Segons el meu estudi, crec que podré constatar que el coneixement de les persones majors d'edat serà limitat doncs persones d'edat abançada, no s'interessen molt per aquests temes, això es degut a una falta d'informació durant la seva edat juvenil. No s'estudiava tot això, i per tant els hi és més difícil entendre-ho. Potser poden arribar a conèixer millor l'energia eolica o la solar tèrmica gràcies als seus fills o que si s'han construït o rehabilitat casa seva, els tècnics els hagin obligat a col.locar-les.

En les persones d'edat mitjana els seus coneixements seran mitjans; amb això vull dir que hi haurà de tot. Persones que no s'interessen per aquestes energies i per tant els seus coneixements seran limitats i persones de més nivell cultural o que treballen en el ram de la construcció i que en siguin coneixedors.

Per contra, les persones joves haurien de conèixer la majoria de les energies renovables ja que avui dia totes les escoles, instituts (i universitat depenen de la carrera que elegeixis) tenen mínim un temari sobre les energies renovables i no renovables. ELABORACIÓ D'HIPÒTESSIS Al realitzar aquesta pregunta a les quinze persones entrevistades observem que tothom
dintre d'aquest interval coneix l'extistència de les energuies renovables.
Evidentment això es degut a la importància que desde fa uns 15 anys donem a tot el que
envolta la cura del medi ambient, tan a nivell de la l'educació a les escoles, al carrer, a totes
les institucions guvernatives, etc... Els resultats d'aquest pregunta han estat molt igualats.
En general totes les persones enquestades coneixen les energies renovables.
Potser de totes les energies se'n desmarquen dues, la solar i la eòlica, però és comprensible
perquè l'energia solar ja la trobem a totes les vivendes de nova construcció i la eòlica la
trobem a moltes extensions de terreny de moltes zones del païs i del món, en definitiva la
tenim a la vista i això comporta un coneixement més elevat a nivell de carrer. De les cinc respostes posibles la majoria dels enquestats (33%) van coïncidir en temes
relacionats amb l'instalació i el material, demanant que l'instalació fos gratuïta o que els
materials, ara d'un cost molt elevat, tinguèsin uns descomptes adicionals per al consumidor.
Per contra, tant sols un 7% dels enquestats demanarien un descompte adicional a la seva
factura de consum elèctric. Dintre d'aquesta franja d'edat podem constatar que el 80% de les persones enquestades
creuen que les energies NO renovables perjudiquen a les persones i al medi ambient.
Queda demostrat que la consienciació ambiental dels menors de 30 anys és bastant elevada
encara que hi hagui persones que encara no creuen realment que la utilització de les energies
tradicionals comportan un deteriorament agresiu i massiu del medi ambient. Respecte a aquesta pregunta podem comentar molt poca cosa ja que és molt simple, tant sols
havia un 50% de posibilitats de una i l'altre. Els resultats son bastant satisfactoris ja que dos
terceras parts de persones sabien quina era la resposta correcta. La mitjana d'edat de les persones enquestades ha sigut de 45 a 59 anys i els resultats obtiguts
demostren que aquest tema no és massa prioritari, si que els preocupa la contaminació i el
edi ambient, però no tenen una conciència ambiental tan arrelada com els menors de 30 anys.
Per tant deduim que en la seva época escolar i juvenil no h havia gaire informació a nivell
escolar o de carrer sobre les energies renovables i no ho consideren un tema tan important. Si tenim en conte l'interval d'edat de la gent que ha respost aquesta pregunta, podem estar
contents doncs la majoria de les energies són conegudes. Evidentment se'n desmarca una, la
solar. Es comprensible ja que alguns d'ells estan mès en contacte amb aquesta energia per
qüestions de treball. Aquest gràfic ens mostra que les respostes han sigut molt equitatives entre elles en general
tothom pensa que es necessitarien més ajudes i descomptes per que la gent que volgués
instal·lar energies renovables a casa o a l'empresa. El resultat d'aquest gràfic m'ha sorprés molt el resultat que he obtingut ja que els resultats
Són molt igualats i no hauria de ser així.
Jo considero que aqueste 47% de persones no han entès què són les energies no renovables i
com afecten al nostre entorn i a la nostra vida diària. Del resultat d' aquesta pregunta podem comentar molt poca cosa ja que és molt simple tant
sols havia un 50% de posivilitats de una i l'altre. Els resultats són molt satisfactoris ja que 8
de cada 10 persones sabien quina era la resposta. D'aquest resultat puc dir que moltes vegades havia d'explicar que volia dir “energies
renovables” i quan els explicaves que eren energies que no perjudicaven al medi ambient la
majoria contestava afirmativament Si tenim en conte l'interval d'edat de la gent que ha respost aquesta pregunta, podem estar
contents perquè són conegudes. Evidentment se'n desmarca dues, la solar i l'eòlica.
Es comprensible perquè són les més conegudes a nivell de carrer i d'usuaris (sobre tot la
solar). Un 40% dels enquestats estarien més d'acord en que les intal·lacions fosin més económiques
i la següent opinió més destacada seria en un benefici a nivell d'impostos. És curiós que
només un 20% dels enquestats d'aquestes edats volguèsin, tenin l'opció, que fos gratuïta. Tenin en compte els resultats veiem que la gent “gran” també creu majoritariament que les
energies que utilitzem fins ara produeixen molta contaminació, i aixó provoca una
contaminació més alta, i tot “està plè de fum i pols que no ens deixa respirar”. Quasi la majoria de les persones enquestades han respós que NO SABIEN quina era, però
tenin en conte les edats és molt comprensible, la majoria d'aquestes persones tenen una
educació ambiental molt reduïda per no dir nul·la. ESTADISTICA REALITZADA A 3 GRUPS DIFERENT D'EDAT:

1r grup: persones fins a a 30 anys
2n grup: persones de 31 a 60 anys
3r grup: persones de més de 61 anys

Preguntes:

1. Sap què són les energies renovables?

О Si
О No

2. Quines conèixes?

О Eòlica
О Mareomotriu
О Solar
О Biomassa
О Hidroelèctrica
О Geotermica

3. Quines ajudes o facilitats creus que hauria de donar el govern als
ciutadans perque comencèssin a utilitzar les energies renovables a casa
seva?

О Menys impostos a la vivenda si tens energies renovables
О Descomptes en la fàctura dels consums.
О Instalació gratuïta
О Descomptes en els materials de les energies renovables.
О Altres:
4.Creus realment que les energies no renovables són perjudicials?
(sigui pel medi ambient o per les persones)
О Si
О No
5. Sap quina energia s'extreu de l'interior de la Terra?
О Si
О No EXPERIMENTACIÓ FI
Full transcript