Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tematisk analys enligt C&B (exempel)

No description
by

Fredrik Aspling

on 1 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tematisk analys enligt C&B (exempel)

Tematisk analys (enligt C&B)

Vetenskaplig metod och kommunikation
Tematisk analys (enligt Clarke & Braun)

Tematisk analys - steg för steg (enligt C&B)
Steg 1: Bekanta sig med empirin
Steg 2: Kodning
Förenklar lagring för framtida återblickar/repetition
Förenklar redigering
Säker lagring av texter
Fångar/lagrar viktig information
Möjligör repetition och återblick
materialisering för återblick/repetition (tema)
materialisering för lagring (tema)
Steg 4: Granska teman
Steg 6: Sammanställning

Steg 2: Kodning
"en metod för att identifiera, analysera och presentera mönster i kvalitativ data"
Steg 3: Leta efter teman
Steg 4: Granska teman
Steg 5: Beskriv och namnge teman
Steg 6: Sammanställning
Steg 1: Bekanta sig med empirin
Skapa sig en
överblick
över materialet genom
aktiv genomläsning
Föra anteckningar över
vad som är intressant i materialet i förhållande till forskningsfrågan...
Om steg 1 är gjorts grundligt så har man en ganska bra
koll på materialets potential och möjligheter
för en mer djupgående analys och en (tentativ) frågeställning som ska styra arbetet
förenklar ritande
lagring för återhämtning/återblick
redigerbar/ändringsbar
fångar viktig information
möjligör repetition och återblick
säker lagring av information
Steg 3: Leta efter teman
Ett tema är alltså
ett sammanhängande och i relation till forskningsfrågan meningsfullt mönster i empirin
Undersök
relationer mellan koder
(sortera och kategorisera dem).
Sammanhängade koder bildar grupper som kan utvecklas till teman eller kategorier
(nyanser/aspekter av ett tema - "teman inom ett tema").
Måste vara aktiva, dessa finns inte där från början, ni måste skapa dem.
Se till att samla all kodad data under varje tema och kategori (så att ni lätt kan återhämta dem i form av citat) - detta görs automatiskt om ni använder programvara för detta.
kodlista
Förenklar lagring för framtida återblickar/repetition
Förenklar redigering
Säker lagring av texter
Fångar/lagrar viktig information
Möjligör repetition och återblick
etc.
etc.
Förenklar lagring för framtida återblickar/repetition
Möjligör repetition och återblick
Säker lagring av texter
Fångar/lagrar viktig information
Förenklar redigering
sortera koder/gruppera
Hitta teman - "kodning av koderna"
materialisering för redigering (tema)
Gå igenom varje tema och läs samtliga kodade intervjuutdrag (citat).
Skala bort bristfälliga teman
(inte tillräckligt med data, ej relevanta för studiens fokus).
Även här kan man behöva
struktuera om
bland sina teman (
dela upp vissa, slå samman, ändra nivåer
).
Utdragen inom varje tema ska vara enhetligt och olika teman måste vara distinkt skilda från varandra
.
Materialisering för lagring (tema)
kodat datautdrag 1
kodat datautdrag 2
kodat datautdrag 2
kodat datautdrag 3
kodat datautdrag 1
kodat datautdrag 3
Materialisering för redigering (tema)
kodat datautdrag 1
kodat datautdrag 2
Materialisering för återblick/repetition (tema)
Materialisering (tema)
för lagring (kategori 1)
för redigering (kategori 3)
för återblick/repetition (kategori 2)
kodat datautdrag 2
kodat datautdrag 1
kodat datautdrag 3
kodat datautdrag 2
kodat datautdrag 1
kodat datautdrag 3
Vid genomläsningen kan man även hitta nya koder och förfina ett tema
Steg 5: Definiera och namnge teman
Nu ska man ha en tematisk struktur över materialet som är av intresse för forskningsfrågan
Beskriv i text vad varje enskilt tema går ut på och varför det är intressant för den överhängande berättelsen
Kategorier inom varje tema kan ge nyanser och lyfta upp olika aspekter inom ett tema (ett tema kanske handlar om inställningar till digitala hjälpmedel och då kan positiva och negativa inställningar vara två kategorier)
Sätt slutgiltiga (effektfulla/säljande) namn på varje tema som konkret påvisar vad det handlar om.
Lägg till tydliga citat som bevis på den poäng ni vill göra (ca 2 per poäng man gör)
Ska inte vara en ren sammanfattning utan
ni måste skriva berättelsen
och övertyga läsaren om varför det är intressant i förhållande till syftet/frågeställningen etc.
Resultatet ska därefter
analyseras med teoretiska glasögon
- sätt i relation till tidigare forskning och/eller teorier. I vissa fall görs detta inbakat i resultatdelen och i andra i en seperat analayskapitel efter resultatpresentationen
Vad innebär resultaten och
vilka generella slutsatser kan vi dra av resultaten
(kan teorier och/eller tidigare forskning kasta ljus på detta - eller omvänt, kastar resultaten nytt ljus på tidigare forskning eller teorier)
Oavsett vad så kan
forskningsfrågan vässas/anpassas under arbetets gång (var öppen)
I vårt fall handlar det om
hur studenter använder sig av digitala hjälpmedel och resurser för lärande
eller omvänt, dvs.
leta efter intressanta aspekter och formulera en frågeställning därefter
Om ni har frågeställningen klar för er så blir kodningsarbetet enklare,
frågeställningen
blir då
ledande
och fokuserar er kodning kring denna, men man bör även ha ett öppet sinne och vara beredd att revidera (ej för statisk)
Kan vara bra att här fundera om man vill göra en
övergripande analys

över hela materialet
(men då förlorar man i detaljrikedom)...
eller fokusera på en mer specifik aspekt
- e.g. "studenters skapande av digitala resurser", "studenters användande av digitala läranderesurser" eller andra aspekter (särskild typ av digiatla hjälpmedel (text, bild, video).
Om frågeställningen exempelvis berör
anledningarna till studenters användande sig av digital teknik för självstudier
så är det detta vi ska fokusera kodningen kring
Kodning innebär att man
läser igenom materialet och letar efter relevanta aspekter i förhållande till forskningsfrågan
och tillskriver ord, meningar, stycken olika koder som sammanfattar vad det handlar om (s.k. koder)
kodat datautdrag 1
kodat datautdrag 2
Väv samman allt
och presentera en
sammanhängande och kraftfull berättelse
om emprin
i relation till frågeställningen
.
Fördjupad analys
Vanligtvis är man även insatt i tidigare forskning och har definierat en relevant forskninsfråga grunad däri
Materialet bryts ner i mindre delar
som är
intressanta
och
meningsfulla för er agenda (analys = plocka isär)
Clarke, V., & Braun, V., (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. In
Qualitative Research in Psychology.
Vol. 3, pp. 77-101.
Man ska alltså
avsluta på en mer abstraherad nivå
när man slutligen plockar samman alla delar (syntes = sätta ihop, jfr. analys = plocka isär).
I slutändan vill ska berättelsen hamna på
andra ordningens konstruktioner snarare än första
(informanternas utsagor/livsvärldar) -
men givetvis ska det vara en stark koppling däremellan!
Fredrik Aspling
aspling@dsv.su.se
Full transcript