Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Komunikacja interpersonalna

No description
by

Magda Frątczak

on 7 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Komunikacja interpersonalna

Przedsiębiorczość.Typy osobowości
Komunikacja społeczna
Role społeczne i rodzaje zachowań
Paula Drzymała
Magda Frątczak
Kamila Machnicka
Sarah Sampers

Izabella Bąk
Alicja Bielachowicz
klasa 1C
Podejmowanie decyzji
Konflikty i ich rozwiązywanie. Negocjacje
Komunikacja interpersonalna
Czym jest przedsiębiorczość?
Przedsiębiorczość jest to umiejętność:
-pokonywania trudności,
-radzenia sobie w zmieniających się warunkach,
-wykorzystywania pojawiających się szans.
Cechy osoby przedsiębiorczej
# kreatywna
# asertywna
# zaradna
# pewna siebie
# pomysłowa
# pełna inicjatywy
# mająca zapał do pracy
# posiadająca zdolność empatii
# odpowiedzialna za siebie i innych
# posiadająca zdolności organizatorskie
# chętna do zdobywania wiedzy
i nowych umijętnośći
# podejmująca wyważone ryzyko
Poznaj siebie
Osobowość
Charakter
Temperament
Jest to zdolność do silniejszego lub słabszego przeżywania swojego życia
Jest to zespół cech psychofizycznych, charakterystycznych dla danego człowieka
i wpływających
na jego życie.
Jest to zespół cech psychofizycznych, określających sposób komunikowania się
z innymi ludźmi.
Typy osobowości
Na podstawie temperamentu możemy określić naszą osobowość
Sangwinik
# szczery
# energiczny
# lubiący zmiany
# skłonny do podejmowania wyzwań
# towarzyski
# pogodny
# niekonsekwentny
# reagujący emocjonalnie
Choleryk
# impulsywny
# pobudliwy
# niecierpliwy
# reagujący silnie i gwałtownie
# apodyktyczny
# dobry organizator
# mający silną wolę
# zdecydowany
Flegmatyk
# spokojny
# opanowany
# życzliwy
# konsekwentny w dążeniu do celu
# nielubiący zmian
# ulegający innym
# niezdecydowany
# skryty
Melancholik
# skłonny do przemyśleń
# spokojny
# sumienny
# zorganizowany
# wrażliwy na krytykę
# z trudem podejmujący decyzje
# z reguły podchodzący do życia
pesymistycznie
Piramida potrzeb Maslowa
sen, głód
brak lęku, stałość
miłość, przyjaźń
prestiż, wolność
ambicje, rozwój, potrzeby duchowe
Co to jest konflikt?
Konflikt jest to:
-sytuacja, w której zaistniała sprzeczność interesów, a jej uczestnicy próbują narzucić sobie nawzajem swoją wolę;
-spór wynikający ze sprzeczności celów, różnic pozycji, odmiennych wartości, poglądów bądź osobowości, lub dotyczący podziału zasobów.
Rodzaje konfliktów
ze względu na podmiot konfliktu
ze względu na przedmiot konfliktu
wewnętrzny
(dotyczy jednej osoby)
interpersonalny
(biorą w nim udział poszczególne osoby)
społeczny
(pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi lub ich częściami)
wartości
interesów
strukturalny
racji
(odmienne systemy wartości stron, stosowanie przez nie innych reguł, np. będących następstwem wyznawanej religii)
(utrudnienia dotyczące realizacji potrzeb; pojawia się najczęściej, gdy jedna ze stron zaspokaja swoje potrzeby kosztem drugiej)
(struktura sytuacji w jakiej znajdują się strony - zajmują różne pozycje w gospodarce, życiu społecznym, np. w pracy)
(błędne postrzeganie swojego miejsca
w społeczeństwie, np ktoś myśli, że jest przywódcą grupy, a w rzeczywistości tak nie jest)
Metody rozwiązywania konfliktów
• kompromis
wzajemne ustępstwa
• metoda dominacji
(win-lose)
uzyskanie przewagi jednej strony nad drugą
i wykorzystanie uzyskanej dominującej pozycji do realizacji założonych wcześniej celów
• metoda liberalna
zostawianie spraw własnemu biegowi, druga strona otrzymuje dużą swobodę
w podejmowaniu decyzji
• metoda dwóch zwycięzców (win-win)
współpraca obu stron dążących do uzyskania rozstrzygnięcia przynoszącego obopólne korzyści
Do rozwiązywania konfliktów służą także negocjacje
Negocjacje - rozmowy, w których strony próbują za pomocą argumentów i perswazji pokonać początkowe różnice stanowisk, aby osiągnąć satysfakcjonujące rozwiązanie.
Do ich podstawowych rodzajów należą:

negocjacje twarde
- dążenie do uzyskania przewagi
i osiągnięcia jak największych korzyści

negocjacje miękkie
- daleko idące ustępstwa,
mogą być rodzajem manipulacji

negocjacje rzeczowe
- poszukiwanie rozwiązań akceptowanych
i przynoszących korzyści wszystkim stronom
Techniki manipulacyjne
to zaplanowane działania na szkodę partnera.

Techniki negocjacyjne
to sposoby na skuteczne zaprezentowanie argumentów,
bez chęci szkodzenia partnerowi.Wybrane techniki manipulacyjne
• manipulowanie czasem
celowe przedłużanie
lub skracanie rozmów
• celowe lekceważenie przeciwnika
dekoncentrowanie przeciwnika poprzez zajmowanie się innymi rzeczami niż rozmowa z nim oraz okazywanie
mu braku zainteresowania w celu wyprowadzenia
go z równowagi
• ataki osobiste
negatywne osądy i zarzuty dotyczące spraw pozamerytorycznych (np. płci, wieku) w celu wyprowadzenia z równowagi i onieśmielenia drugiej strony
• "próbny balon"
zadanie hipotetycznego pytania:
"co by było, gdyby..", które pozwala nam na rozpoznanie granic, do jakich możemy dojść w negocjacjach
• "nagroda w raju"
oferowanie w zamian za ustępstwa nagrody, którą jednak otrzyma się w bliżej nieokreślonej przyszłości
• "dokręcanie śruby"
stawianie kolejnych, coraz bardziej wygórowanych żądań, po zaakceptowaniu przez drugą stronę poprzednich warunków
• "dobry i zły policjant"
łączenie bodźców pozytywnych i negatywnych,
w negocjacjach bierze udział nieustępliwy ("zły"), który rzuca żądania przekraczające zdrowy rozsądek, a po nim wkracza "dobry", który zajmuje łagodniejsze stanowisko, czym zyskuje przychylność przeciwnika
• "zła i gorsza propozycja"
przedstawienie standardowej propozycji jako złej,
a następnie złożenie jeszcze gorszej, niemożliwej
do zaakceptowania oferty
• "salami"
dorzucenie w końcowej fazie negocjacji ( gdy lista porozumień jest już ustalona) kilku dodatkowych propozycji (raczej proporcjonalnie małych, a nie rewolucyjnych).
Do metod rozwiązywania konfliktów zalicza się także mediacje i arbitraż.
 Mediacje
- komunikowanie się stron konfliktu za pośrednictwem mediatora (neutralnej osoby trzeciej) w celu uzyskania ugody, mają one charakter dobrowolny, poufny i nieformalny. Głównym ich celem jest rozwiązanie sporu satysfakcjonujące obie strony, a nie wskazanie kto ma racje w zaistniałym sporze.

 Arbitraż
- rozstrzyganie konfliktów w sposób polubowny przez arbitrów (osoby wskazane przez każdą ze stron) i według szczególnych procedur, ta forma rozwiązywania konfliktów nie musi kierować się przepisami prawa, ale jej wyroki podlegają wykonaniu, tak jak wyroki sądów.

Częstym procederem jest stosowanie określonych technik wpływania na partnera w negocjacjach.
Rola społeczna - zachowiania, jakich wymaga się od osób zajmujących określoną pozycję w społeczeństwie.
Role społeczne
przypisane
wyznaczane w chwili urodzenia,
np. kobieta, dziecko, człowiek
osiągane
zdobywane w trakcie życia,
np. uczeń, sportowiec
sformalizowane
ustanowione dokumentem,
np. szef
niesformalizowane
pełnione bez formalnych przepisów, wzorce wynikają ze zwyczajów,
np. dziecko
Przykłady ról społecznych i ich zachowań

Sportowiec
– pracowity, cierpliwy, dobrze zorganizowany, zdyscyplinowany, utrzymuje samokontrolę, posłuszny wobec trenera


Nauczyciel
– cierpliwy, przekazuje swoją wiedzę uczniom, stawia wymagania, okazuje wyrozumiałość, uczy zachowań, przestrzega etyki nauczyciela


Uczeń
– wykonywanie obowiązków nauki, szkolnych, posłuszny wobec nauczyciela, dba o dobre imię szkoły

W natłoku ról....
Konflikt ról
odgrywanie sprzecznych ze sobą ról, np. nauczycielem dziecka jest jego matka, szefem pracownika jest najlepszy przyjaciel
Napięcie ról
zdarza się, gdy odgrywanie wielu ról jednocześnie sprawia trudność, np. matka, żona, kobieta, szef, przyjaciółka, wolontariuszka, radna
Role organizacyjne
• Interpersonalne
utrzymywanie kontaktów z innymi
• Informacyjne
zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie informacji
• Decyzyjne
podejmowanie ostatecznych decyzji
o działaniach organizacji, wymagają przedsiębiorczości
Role kierownicze
(odpowiadają za plan i organizację)
• Lider
kieruje pracą, nadzoruje
• Strateg
planuje pracę, określa cele, motywuje
do działania
• Wykonawca
sumiennie wykonuje zadania, dostosowuje się do poleceń
Role pracownicze
(realizacja celów organizacji)
Zachowania
• Agresywne
traktowanie innych jako przeciwników, konfliktowe stosunki z innymi
• Asertywne
polega na pełnym i otwartym wyrażaniu swojego zdania, przy jednoczesnym poszanowaniu drugiej strony
• Manipulacyjne
podstępne narzucanie innym własnych zasad i przekonań, nakłanianie
do wykonywania określonych czynności
• Uległe
podporządkowanie się innym, nierespektowanie własnego zdania, spowodowane brakiem wiary w siebie
konformizm
podporządkowanie się normom, zwyczajom, opinii w grupie, niewyrażanie własnego zdania
nonkonformizm
nieuleganie powszechnym normom i powszechnym opiniom
owocuje zadowoleniem, satysfakcją, większym szacunkiem innych
Komunikacja społeczna
Komunikowanie się jest procesem społecznym, w trakcie którego ludzie przekazują sobie wzajemne informacje zwane komunikatami.
Poziomy komunikowania
Komunikacja interpersonalna
Wymiana informacji między dwiema osobami: nadawcą i odbiorcą. W procesie tym informacja zostaje zakodowana przez nadawcę
i w postaci komunikatu przechodzi wybranym kanałem
do odbiorcy, który ją odbiera i dekoduje. Komunikat może wywołać reakcję odbiorcy (sprzężenie zwrotne) o charakterze bezpośrednim (ustne potwierdzenie) lub pośrednim (np. działanie)
• komunikowanie grupowe,
• komunikowanie międzygrupowe,
• komunikowanie instytucjonalne,
• komunikowanie publiczne,
• komunikowanie masowe.

Przebieg procesu komunikacji
Rodzaje komunikacji
Komunikacja werbalna
Mowa ludzka jest wyuczona i powstaje
w wyniku świadomego łączenia słów
w wypowiedzi, które są zgodne z regułami gramatycznymi. Oprócz ustnej formy możemy wyróżnić również formę pisemną, która obejmuje np. listy, e-maile czy SMSy.
Komunikacja niewerbalna
Odgrywa ważną rolę w porozumiewaniu się. Większość informacji, które docierają do nas podczas rozmów, jest przekazywana poprzez:
Mowę ciała

postawa ciała
– sposób chodzenia, ułożenie i pozycja ciała,

mimika
– ułożenie brwi, ust czy brody,

gesty
– ruchy rąk, głowy lub całego ciała,

dotyk
– kształtuje więzi emocjonalne,

wygląd zewnętrzny
– ubiór, fryzura, makijaż.

Parajęzyk
Dźwiękowe składniki wypowiedzi, które niosą ze sobą znaczenie niezależne od treści, jaka jest zawarta w słowach,
np.
westchnienia, pomruki, śmiech, dźwięki, siła głosu, tempo wypowiedzi.
Bariery komunikacyjne
Przeszkody, które utrudniają lub uniemożliwiają właściwą interpretację komunikatu, np. hałas, upał, zmęczenie, ból głowy, obcy język, slang, silne emocje, różnice światopoglądowe, brak współpracy, przeciążenie informacyjne
Obustronne zachowania prowadzące do reakcji obronnych:

• wartościowanie,
• ocenianie,
• manipulacja,
• obojętność,
• krytykowanie,
• wywyższanie się,
• postawa pewności.

Skuteczna komunikacja
• # zrozumiały język,
• # empatia,
• # uwzględnianie stanu psychicznego i kondycji emocjonalnej odbiorcy,
• # aktywne słuchanie,
• # skupianie uwagi na rozmówcy,
• # spójność przekazu werbalnego i niewerbalnego.

Problem z podjęciem właściwej decyzji.
Często znajdujemy się w sytuacji kryzysowej, w której musimy podjąć decyzję - takie zjawisko nazywamy
problemem decyzyjnym
.

Osoba obarczona ciężarem podjęcia decyzji nazywamy
decydentem
.
Fazy procesu decyzyjnego
Decyzje
w warunkach pewności
znany jest przyszły wynik działania
decyzje programowalne
są to jest problemy rutynowe,
proces decyzyjny nie jest skomplikowany
decyzje nieprogramowalne
są to problemy nietypowe, decyzja jest zazwyczaj czasochłonna i trudna
ze względu na sytuację
ze względu na stopnień obciążenia decyzji niepewnością
ze względu na decydenta
w warunkach ryzyka
można przewidzieć skutki
w warunkach niepewności
nie możemy przewidzieć skutków
grupowy
indywidualny
Statystycznie grupa osiąga lepsze wyniki w znajdywaniu skutecznych rozwiązań niż jednostka. Jednak wyniki te są zazwyczaj gorsze od wyników, które osiągnąłby najlepszy członek grupy.
Zwiększenie liczebności grupy przekłada się natomiast na większe prawdopodobieństwo, że co najmniej jeden członek grupy będzie w stanie rozwiązać problem.
Bariery w podejmowaniu decyzji
Racjonalność decyzji
Podejmując decyzję dążymy do tego, aby była ona przemyślana i możliwie najlepsza ze wszystkich.
Wyróżnia się decyzje:
racjonalne metologicznie
racjonalne rzeczowo
(to taka, która prowadzi
do osiągnięcia wyznaczonego celu)
(to taka, która została podjęta zgodnie z zasadami i przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych informacji)
Full transcript