Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Alliance Quick Travels S.L

By Saaki Azul
by

Papi Rico

on 31 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Alliance Quick Travels S.L

Escoles
Arrels
Esperança
Alliance Quick Travels S.L
Cristina Lara Molina
Judit Cutillas Hoyo
Bryan Baldo Bogas
Raja Saklan Zahid
Jose Manuel Romera
Alliance Quick Travels S.L
Cristina Lara Molina
Judit Cutillas Hoyo
Bryan Baldo Bogas
Raja Saklan Zahid
Jose Manuel Romera
Les nostres característiques son:

Número de socis: En aquesta empresa som 5 socis.

Responsabilitat dels socis: Tots tenim els mateixos beneficis, el 20% per cadascú.

Classes de socis: Som socis treballadors, treballem nosaltres.

Nombre o Denominació Social:

Capital social: 10.000€ en total. Cadascú dels socis ha de posar 2.000€ per arribar al total, aquest diner no es podrà tocar, els 2.000€ els hem agafat cadascú de la nostra compte del banc.

Domicili Social: http://www.alliancebookmyticket.site90.com


Graciès per la vostra col · laboració
1.2 Contingut de l’escriptura de constitució:
L’identitat del soci o socis.

La voluntat de constituir una societat limitada.

La descripció de les aportacions fetes per cada soci i de les participacions que a canvi se li adjudiquen.

Els estatuts de la societat.

La forma en que inicialment es va organitzar el òrgan d’administració de la societat.

L’identitat de les persones que van a ser nombrades administradores de la societat.

Tots els pactes i condicions que els socis jutgen convenients establir, que no s’oposin a les lleis o als principis configuradors de la societat limitada.
1.3 Denominació:
Per registrar el nom de la teva empresa tens que dirigir-te al Registre Mercantil Central i sol·licitar el certificat negatiu de denominació social, es a dir, el document que acredita que el teu nom elegit per a la teva societat o empresa no coincideix amb el de ninguna altre societat ja existent.
Una vegada ja em obtingut el certificat, deuràs obrir una compte bancaria al nom de l’empresa que vas a constituir e ingressar el Capital Mínim Inicial de forma integra. El banc emetrà un certificat de dit ingrés que posteriorment hauràs de presentar en la notaria.
La denominació social estarà formada por per els dos cognoms i el nom d’un dels socis fundadors seguits d’un codi alfanumèric seguit de les paraules “Societat Limitada Nova Empresa” o la abreviació “SLNE”. Aquest codi alfanumèric es denomina ID-CIRCE. Aquest sistema assegura que la certificació de la denominació social s’obtingui de manera immediata.

Conclusió general:

Aquest treball va ser difícil de fer per molts motius com per exemple la poca coordinació en equip, el poc esforç i les poques ganes que tenien alguns de fer-ho. També que ens va costar una mica més que altres treballs d'avans ja que això es nou per nosaltres i era molt més treball de l'habitual i la gent s'estresava molt facilment. Al final vam treballar en equip, vam posarnos les piles i cadascú va fer el que li tocava i axí vam poder lograr fer el treball escrit i aquest prezi.

El treball es una mica pesat pero alhora aprèns moltes coses.
Que ofereix la nostra empresa?

“Pacs” amb diferents ofertes.

Viatges independents.

Targeta client.

Quins avantatges té el comerç via internet?

Aquests son els diversos avantatges del comerç electrònic que afavoreixen a la persona consumidora i que afavoreixen a la venedora:

Persona consumidora: Infinitat d’ofertes sobre productes i serveis: Aixó suposa un increment considerable en la competitivitat de preus.

Els venedors: Redueixen costos. Estalviem infraestructures ja que no necessitem grans locals i personal físic per rebre els clients.

Les competències que tenim són:

Rumbo.es
Destina.com
Logitravel.com
Terminial A
eDreams
Atrapalo.com
Muchoviajes.com

Entre altres.Aquesta es la nostra targeta:


La nostra empresa es donarà a conèixer de forma digital.
Baner:

Facebook: www.facebook.com/alliancequicktravelsS.L

Twitter:
@A.Q.T S.L
Si per algún problema que pugui sorgí aquest projecte tingués un problema i el negoci no surtis endavant, tindríem una sèrie de conseqüències, com per exemple:

Pèrdua dels 10.000 euros que posem entre tots més els pagaments que hagin sigut necessaris.
Els diners que hem posat , també pot ser que arribéssim a tenir que posar nosaltres diner per les pèrdues.
No obtenir beneficis.
La gent no s’interessi per la nostra empresa i tenir que tancar la pagina web.

Pàgina web oficial:
www.alliancebookmyticket.site90.com
3.
Els tràmits de constitució d’una empresa.

Sol·licitud de certificació negativa.
Es tracta del primer pas en la constitució formal de la cooperativa

·Escriptura de constitució:
Document formalitzat davant notari.


Atorgament d’escriptura pública davant notari:
Acte en que els socis o propietaris d’una empresa o societat signen l’escriptura de constitució de l’empresa.

· Sol·licitud del CIF provisional:
Al obtenir l'escriptura de constitució.Pagar impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics:

L’impost té tres modalitats:

Transissions patrimonials oneroses.
Base imposable: Correspon al valor real del mitjà de transport.
Operacions societàries.
Actes jurídics documentats:
Base imposable: El valor declarat, sens perjudici de la comprovació administrativa.

Inscripció de l’empresa al Registre Mercantil de la província:

El Registre Mercantil es una institució oficial que s’encarrega de donar publicitat lleial a algunes situacions i actes de persones.

La finalitat d’això es crear una seguretat jurídica en el tràfic econòmic i d’aquesta manera protegir a les persones que es relacionen amb els empresaris (inversors, proveïdors, bancs...)

Tràmits amb el Ministeri d’Hisenda.

Sol·licitud del CIF definitiu:
El CIF definitiu s’obté al tenir l’escriptura de constitució inscrita en el Registre Mercantil.

Declaració censal:
La Declaració censal serveix per comunicar totes les dades que deuen contenir cada obligat tributari en el cens d’empresaris, professionals i retenidor, regulats
Taula dels pacs:
La nostra empresa online t’ofereix adquirir viatges per tota a Europa de diferents maneres ha bon preu.
Declaració d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques
Es un impost que grava les activitats empresarials, professionals o artístiques que facturen 1 milió d’euros anuals o més
.

Pagament de l’Impost de Societats:
És un tribut que grava anualment la renda neta de les societats i altres entitats jurídiques que desenvolupen la seva activitat econòmica al territori espanyol.

Impost sobre Béns Immobles:
L’IBI és un tribut directe de caràcter real que grava el valor dels béns immobles rústics, urbans i característiques especials.


Tràmits amb l’ajuntament.

Llicència de funcionament:
La llicència de funcionament és l'autorització que emet l'autoritat competent, perquè funcioni una empresa o negoci d'acord amb les disposicions legals vigents.

Tràmits en els registres societaris.

Registre mercantil central.

Registre mercantil provisiona:
El Registre mercantil provisional serveix per donar seguretat al tràfic mercantil publicant les dades jurídiques i econòmiques de les societats i altres persones que s’inscriuen en el mateix i qui son els seus representants.
Tràmits amb altres institucions.

Registre de la propietat immobiliària:
Nosaltres no necessitem un registre de propietat immobiliària ja que la nostra empresa no és física sinó via web, llavors necessitem un registre de pagines web.

Per registrar una pagina web tens que seguir els següents passos:

Elegir un domini i verificar la disponibilitat del nom del domini desitjat en algun registrador.
Ingressar les dades personals.
Elegir la quantitat de temps que el domini estarà registrat.
Pagar el domini amb targeta de crèdit o transferència bancaria.
Registre de la propietat intel·lectual:

La propietat intel·lectual és un tipus de propietat que pertany a l'autor pel sol fet de la creació original d'una obra literària, artística o científica i que li confereix drets de caràcter personal i patrimonial.

Direcció general de turisme:

- Dissenyar, coordinar i executar les polítiques per al foment de la competitivitat del sector turístic, la innovació i la qualitat dels productes turístics de Catalunya.

- Elaborar els instruments de planificació per tal que l'activitat turística sigui equilibrada i sostenible en el territori.

- Ordenar i controlar els establiments, les empreses i les activitats turístiques, en l'àmbit de les competències del Departament.

Entre altres.
1. La nostra empresa esta dintre de la Societat limitada.

Què és una societat limitada?

La societat de responsabilitat limitada o societat limitada és una forma jurídica mercantil de tipus capitalista, amb personalitat jurídica pròpia independent de la dels seus socis que pot estar integrada per una persona o més.

Característiques:

Número de socis, responsabilitat dels socis, classes de socis, nombre o denominació social, capital social, divisió del capital social, domicili social, objecte social, constitució, òrgan d'administració i gestió, responsabilitat de la gestió, junta general de socis, obligacions fiscals, règim seguretat social.
Contingut de l'escriptura de constitució.

La voluntat de constituir una societat limitada.
La descripció de les aportacions fetes per cada soci i de les participacions que a canvi se li adjudiquen.
Els estatuts de la societat.
La forma en que inicialment es va organitzar el òrgan d’administració de la societat.
L’identitat de les persones que van a ser nombrades administradores de la societat.
Tots els pactes i condicions que els socis jutgen convenients establir, que no s’oposin a les lleis o als principis configuradors de la societat.

2. El nom de la nostra empresa es Alliance Quick Travels S.L, l'uvicació de la seva seu es al Carrer Napóls nº47.
No hi ha tenda física ja que es una agència per internet.


El nom dels seus treballadors i socis són:

Judit Cutillas
Jose Manuel Romera
Brian Baldo Bogas
Raja Saklan Zahid
Cristina Lara Molina.

Què tens que fer per registrar el nom de la teva empresa?

Dirigir-te al Registre Mercantil Central i sol·licitar el certificat negatiu de denominació social, es a dir, el document que acredita que el teu nom elegit per a la teva societat o empresa no coincideix amb el de ninguna altre societat ja existent.

La denominació social estarà formada por per els dos cognoms i el nom d’un dels socis fundadors seguits d’un codi alfanumèric seguit de les paraules “Societat Limitada Nova Empresa” o la abreviació “SLNE”.
També organitzem excursions i visites turístiques al passatger, al mateix preu que el bitllet, a més a més, la nostra companyia et dona la moneda estrangera al moment

La nostra agencia també compta amb un lloguer de vehicles, en cas de que el vehicle que ja haguessis llogat abans del viatge no tel podessin donar, i així no et quedes ''tirat'' a l'aeroport sense poder moure't.
A continuació amb l'ajuda d'aquest prezi farem l'exposició oral del nostre Treball de Recerca sobre la nostra empresa.

Dintre d'aquest prezi es trobaran els punts clau del treball, l'informació sobre la nostra empresa, coms ens donem a coneixer, el necessari per poder crear l'empresa i tot el que la nostra ag'encia pot oferir.
1. La nostra empresa esta dintre de la Societat Limitada.

Què és una Societat Limitada?

La societat de responsabilitat limitada o societat limitada és una forma jurídica mercantil de tipus capitalista, amb personalitat jurídica pròpia independent de la dels seus socis que pot estar integrada per una persona o més.

Característiques:

Número de socis, responsabilitat dels socis, classes de socis, nombre o denominació social, capital social, divisió capital social, domicili social, objecte social, constitució, òrgan d'administració i gestió, responsabilitat de la gestió, junta general de socis, obligacions fiscals i règim seguretat social.
Full transcript