Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Discover UTS:Insearch

No description
by

neriman coşkun

on 24 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Discover UTS:Insearch

YÖNETiME DAYALI PROGRAM DEĞERLENDiRME MODELLERi
About us
Yönetime dayalı program değerlendirme modeli, 1960’lı yılların sonlarına doğru elestirilmeye baslanan program değerlendirme modellerine alternatif olarak gelistirilmistir.
Bu yaklaşımla birlikte program değerlendirmede program amaçları yerine program yöneticilerinin kararları dikkate alınmıstır. Yönetime dayalı program yaklasımı, program değerlendirme sürecinde elde edilen bilgilerin özellikle karar vericiler, kurullar, müdürler vs. yönetim basamağında yer alan bireylerce daha etkili kullanılabileceğini savunan bir yaklasımdır.

Çevre-girdi-süreç-ürün Değerlendirme
News & Events
Yönetime dayalı program değerlendirmede karar vericiler ve değerlendirme uzmanları üç anahtar kavram üzerinde birlikte çalışırlar:
Karar vericilerin ilgileri
Değerlendirmede kullanılacak bilgiler
Değerlendirme için belirlenen standartlar.
Stufflebeam tarafından geliştirilen CIPP modelinde değerlendirme, karar seçenekleri hakkında fikir yürütmek için birtakım bilgilerin betimlenmesi, elde edilmesi ve sağlanması süreci olarak tanımlanmaktadır.
Stufflebeam, değerlendirmenin devamlılığı olan döngüsel bir süreç olduğunu, bu yüzden de sistematik olarak yürütülmesi gerektiğini savunmaktadır (Aközbek, 2008)
Bu süreçte bahsedilen bilgilerin betimlenmesi adımı, karar verecek kişilerin tanımlamasına, yorumlamasına yardımcı olacak aydınlatıcı, bilgi verici gereksinimlerin karşılanmasına odaklanır.

Daniel L. Stufflebeam’a göre, değerlendirmenin amacı, bir yargıya varmak için bilgi toplama, uygulama ve tanımlamadır ve bu modelin amacı program hakkında karar verme yetkisine sahip olan kişilere bilgi vermektir. Bu nedenle, bu model oldukça kapsamlı ve çok yönlüdür (Demirel, 1999).
Bilginin elde edilmesi adımı, teknik ölçme araçları ve istatistiklerden yararlanılarak bilgilerin toplanması, organize edilmesi ve analiz edilmesine odaklanır. Son olarak da bilgileri sağlanması adımında bilgilerin sentezlenmesi ima edilmektedir. Sonuç olarak bu üç adımda da karar verecek olan kişilere bilginin en iyi şekilde sunulması amaçlanmaktadır (Popham, 1988)
Austrade competition
Networking for success
Bridge to ambition
UTS International Students' Info day
Girl Geek
UTS:INSEARCH to UTS Pathways Scholarship
New partnership between UTS:INSEARCH, UTS and Universitas Multimedia Nusantara
UTS:INSEARCH Alumni tour of Asia
Sichuan & New South Wales Education Roundtable: Learning together
UTS:INSEARCH launch skills program in Shanghai for high-achieving Chinese students
Stufflebeam’in CIPP (context, input, process, product) modeliAlkin’in UCLA modeli,

geliştirilmiştir.
PROGRAM DEĞERLENDiRME MODELLERi
Yönetime dayalı program değerlendirme yaklaşımının dayandığı ilkeler şöyle sıralanabilir (Fitzpatrick, Worthen ve Sanders, 2004):

Program amaçlarından çok yöneticilerin kararları dikkate alınır.
Program değerlendirmede, programın girdi, süreç ve çıktı boyutlarının her birine ilişkin kararların alındığı bir sistem yaklaşımı benimsenir.
Program değerlendirmesinde karar vericilerin farklılaşması kararların da farklılaşması demektir. Bu nedenle değerlendirme sonucunun kim tarafından ne amaçla ve nasıl kullanılacağı açıklığa kavuşturulur.
Program değerlendirmede başarı, karar vericiler ve değerlendiriciler arasındaki iş birliğiyle doğrudan ilişkilidir.

CIPP MODELİ
Yönetime dayalı program değerlendirme yaklasımıyla;
Sürecin Değerlendirilmesi (Uygulamaya iliskin karar verme)
Ürünün Değerlendirilmesi
(Yeniden Düzenlemeye İiliskin Karar Verme)
Değerler
planlar
hedefler
sonuçlar
eylemler
Çevrenin Değerlendirilmesi (Planlamaya iliskin karar verme)
Girdi Değerlendirmesi (Yapılanmaya iliskin karar verme):
Çevreninin değerlendirilmesinin nedeni, amaçların ne olması gerektiğine karar vermektir. Bu bağlamda bir program tarafından belirtilen gereksinimlerin ne olduğunun belirlenmesi ve amaçların bu gereksinimlerin çözümüne yardımcı olacak biçimde ortaya konması program için önemlidir (Fitzpatrick, Sanders ve Worthen, 2004). Gözütok (2001)’un Reece ve Walker’den aktardığına göre amaç belirlemede yararlanılabilecek sorular şunlar olabilir:

Programın amaçları öğrencilerin, toplumun ve iş yaşamının gereksinimlerini karşılamakta mıdır?
Program, iş yaşamıyla işbirliğini içermekte midir?
Programın amaçları, öğrencilerin gelecekteki öğrenmelerine hazırlık sağlamakta mıdır?
Programın amaçları güncel midir?

Programın amaçlarına ulaşabilmesi için gereksinim duyulan kaynaklara ve bu kaynakların kullanılmasına ilişkin veriler, alternatif stratejiler bu aşamada toplanır. Girdinin değerlendirilmesi sırasında, amaçların, öğretim stratejilerinin, içeriğin ve değerlendirmenin birbiri ile tutarlı olup olmadığına ve programın var olan duruma uygunluğuna bakılır. Okulun kapasitesinin programın uygulanabilmesinde sunduğu olanaklar, bu aşamada belirlenir.

Ayrıca öğrencilerin programla ilgili hazırbulunuşluk düzeyleri, öğretmenlerin bu programı uygulamaya ilişkin yeterlilikleri, kaynakların ve öğretim materyallerinin durumu bu aşamada ortaya konması gereken verilerdir (Gözütok, 2001). Bu aşamada yöntem olarak literatür taraması, örnek programlara ziyaretler ve pilot denemeler kullanılır (Fitzpatrick, Sanders ve Worthen 2004).

Planlanan etkinliklerin uygulanması aşamasında yapılan değerlendirmedir. Planlanan ile gerçek etkinlikler arasındaki uyuma bakılır (Erden, 1998).
Geniş kapsamlı programlar, uygulamaya konmadan önce pilot uygulamalarla süreç içinde değerlendirilebilir.

Sürecin değerlendirilmesinde; hazırlanan değerlendirme dokümanlarının öğretmenlerce anlaşılması, işlevsel olup olmadıkları, önerilen öğretim stratejilerinin kullanılması, içeriğin kullanılması, başarının değerlendirilmesinde kullanılan araçların geçerliliği ve güvenilirliği, destek personel hizmeti, programın maliyeti ile ilgili kimi sorular sorulur. Bu sorulara yanıt aramada gözlem formları, anketler, başarı testleri, performans testleri, öğretmen davranışlarını ve öğrenci ilgilerini ölçmeye yarayan envanterler kullanılabildiği gibi uzman görüşlerinden de yararlanılabilir (Gözütok, 2001).

Bu aşamada programın ürünü hakkında veri toplanarak beklenen ürünle gerçek ürünün karşılaştırılması söz konusudur. Ürün, değerlendirilen programın devam edip etmeyeceğini ya da nasıl bir değişikliğe uğratılması gerektiği hakkında bilgi verir (Ornstein & Hunkins, 1998).

Bu aşamada programın ürününe ilişkin veri toplanarak beklenen ürünle gerçek ürünün karşılaştırılması söz konusudur. Yani, belirlenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığı belirlenmeye çalışılır. Bu amaçla; başarı oranı yüzdesi, mezunların iş bulabilmesi, mezunların programa ilişkin görüşleri, iş yaşamının mezunlar ve program hakkındaki görüşlerine ilişkin sorulara yanıt aranır.

Bu sorulara yanıt aramada performans testleri, anketler, başarı testleri, gözlem formları, iş doyumu ölçekleri kullanılabilir. Çalışan hareketliliği, ücret, işsizlik, hizmet içi eğitim programları konularında elde edilen istatistiksel veriler de incelenir (Gözütok, 2001).

Bilgileri Düzenleme
Bilgileri Analiz etme
Değerlendirmeyi Yönetme
Bilgileri Raporlaştırma
Bilgiyi toplama
Değerlendirmeye Odaklanma

Bilgiyi düzenleme
1.Toplanan bilgilerin birleştirilmesi
2. Analiz için bir yöntem geliştirmesi
Bilgiyi analiz etme
1. Uygulanacak çözümsel prosedürün seçimi ve uygulanması
Bilgiye raporlasştırma
1. Değerlendirme raporları için görüşmelerin belirlenmesi
2.Görüşme bilgilerinin birleştirilmesi için yöntemlerin belirlenmesi
3. Görüşme dökümleri ve değerlendirme raporları için formatın belirlenmesi
4. Görüşmelerin programlanması
Değgerlendirmeyi yönetme
1. Değerlendirme programının özetlenmesi
2. Gereksinimlere cevap verecek kişilerin, koşulların ve kaynakların planlanarak belirlenmesi
3. Değerlendirmenin yönetimi için politik gereksinimleri cevaplayacak yolların belirlenmesi
4. Bilgilerin geçerli, güvenilir, inanılır, uygun ve baskın(yani tüm katılımcıları ilgilendiren)özelliklerinin sağlanması için değerlendirme planının(taslağının) değerlendirilmesi
5. Değerlendirme planının periyodik olarak güncellenmesi için yöntemlerin belirlenmesi
6. Değerlendirme programı için bütçenin sağlanması
Dğegğerlendirmeye Odaklanma
1.Karar vermeye ilişkin ana ölçümlerin belirlenmesi
2. Karar vermedeki her ölçüm için kriterlerin belirlenmesi

Bilgi Toplama
1. Toplanabilecek bilgi kaynaklarının belirtilmesi
2. Yöntem ve ölçme araçlarının belirlenmesi
3. Örneklemin belirlenmesi
4. Koşulların belirlenmesi

UCLA Değerlendirme Modeli
Alkin (1969
), UCLA’da (Kaliforniya-Los Angels Üniversitesi) Değerlendirme Araştırma Merkezi müdürü olarak görev yaparken,
CIPP modelinin bazı yönleri ile paralel
lik gösteren bir değerlendirme çerçevesi geliştirdi. Alkin değerlendirmeyi “karar seçenekleri arasından seçim yapabilme aşamasında karar vericilere faydalı veri sağlamak için ilgili karar noktalarını tespit etme, uygun bilgiyi seçme, toplama ve bilgiyi analiz etme süreci” olarak tanımlar. Alkin’in modeli aşağıdaki
beş çeşit değerlendirme
yi kapsar (Worthern, Sanders & Fitzpatrick, 1997)

Sistem değerlendirmesi (Systems assessment), sistemin durumu hakkında bilgi sağlamak. (CIPP modelindeki bağlam değerlendirmeye çok benzer.)
Program planlama (Program planning), belirlenmiş eğitim ihtiyaçların karşılamada muhtemelen etkili olabilecek belirli programların seçimine yardımcı olmak (Girdi değerlendirmesine çok benzer).

Program uygulaması (Program implementation), hedeflendiği gibi uygun öğrenci grubuna programın uygulanıp uygulanmadığı ile ilgili bilgi sağlamak.
Program gelistirme (Program improvement), programın nasıl işlediği, geçici hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı ve beklenmeyen çıktıların görünüp görünmediği ile ilgili bilgi sağlamak (Süreç değerlendirmeye benzer).

Program onaylama (Program certification), programın değeri ve başka yerdeki potansiyel kullanımı için bilgi sağlamak (ürün değerlendirmeye benzer) (Worthern, Sanders & Fitzpatrick, 2004).

Alkin’in vurguladığı gibi onun modeli değerlendirme hakkında dört varsayımda bulunur:
Değerlendirme bilgi toplama sürecidir.
Bir değerlendirme işleminde toplanan bilgi özellikle değerlendirme sürecinde izlenecek yol planına karar vermek için kullanılır.
Değerlendirme bilgisi, etkili bir şekilde kullanabileceği ve onu şaşırtmak ya da yanlış yönlendirmekten daha çok yardım etmek için tasarlanmış bir biçimde değerlendirme uzmanına sunulur.
Farklı türdeki kararlar faklı türde değerlendirme işlemleri gerektirir.

Yönetime Dayalı Program Değerlendirme Yaklaşımının Üstünlükleri ve Sınırlılıkları
Yönetime Dayalı Program Değerlendirme Yaklasımının Üstünlükleri
Bu yaklaşım, program değerlendiricilere ve yöneticilere programın tasarlanıp uygulandıktan sonra sonuçlarını beklemek yerine program daha düşünme aşamasındayken tartışma fırsatı vermektedir.

Yönetime Dayalı Program Değerlendirme Yaklasımının Sınırlılıkları
Yönetici ve değerlendirici kararlarının uyuşmaması durumunda değerlendiricilerin yöneticiler tarafından yetersiz olarak algılanmasına ve işlerine son verilmesine sebep olabilir. Bu durumda değerlendiricinin adil ve demokratik bir değerlendirme yapmamasına neden olabilmektedir.

Program devam ederken programın her boyutuyla ilgili yapılan değerlendirme sonuçları anında yöneticilere sunulmakta ve yöneticilerden de değerlendiricilere geri bildirim verilmektedir.

Program her aşamada değerlendirildiği için yeni gereksinimlerden, kararlardan, yeni gelişmelerden, günlük işlemlerden etkilenmemesi ve değerlendiricilerin kararsız kalması olanaksızdır.

Program her aşamada değerlendirildiği için yeni gereksinimlerden, kararlardan, yeni gelişmelerden, günlük işlemlerden etkilenmemesi ve değerlendiricilerin kararsız kalması olanaksızdır.

Program değerlendirmesinin çevre, girdi, süreç ve ürün değerlendirmesi olarak ayrı ayrı ele alınması karar vericilere değerlendirme bilgilerinin anlaşılır, sistematik ve kolay sunulmasını sağlar.

Değerlendirme yargılarının yöneticilerin elinde olması değerlendiricilerin yalnızca bir görevli olarak algılanmasına ve değerlendirmenin güvenirliliğinin sorgulanmasına yol açabilir(Worthern, Sanders & Fitzpatrick, 2004).

Değerlendirmede öncelikler, değerlendirme amaçları ve değerlendirme bütçesi net olarak belirlenmemişse değerlendirme karmaşık ve maliyetli olabilmektedir (Yüksel ve Sağlam, 2012).

TESEKKÜRLER...

Neriman COSKUN

CIPP örnekler
Milli Eğitim Bakanlığı Sürücü Kurslarında Kullanılan Sürücü Eğitim
Programının Değerlendirilmesi
Hüseyin SELVİ
Bayram BIÇAK

Araştırmanın Amacı ve Önemi
MEB sürücü kurslarında kullanılan eğitim programının yeterliklerinin ve eksikliklerinin, bu programı uygulayan eğitmenlerin, sürücü adaylarının ve diğer sürücü belgesi sahibi bireylerin görüşlerine dayalı olarak belirlenmesi ve program hakkında karar verme yetkisine sahip olan kişilerde bir farkındalık oluşturulması bu araştırmanın ana amacını oluşturmaktadır. Sürücülerin daha nitelikli eğitilmelerine katkı sağlamak amacıyla yapılan bu çalışma, kullanılan programda bulunan sorunların tespit edilmesi, bu sorunların program geliştirmenin hangi aşamasından kaynaklandığının belirlenmesi, ilgili programın geliştirilmesinden sorumlu insanlarda farkındalık oluşturulması ve nihai olarak trafik güvenliğinin sağlanması açısından önemli görülmektedir.

Problem Cümlesi ve Alt Problemler
Stufflebeam’in program değerlendirme modeline göre, Milli Eğitim Bakanlığı Sürücü Kurslarında kullanılan sürücü eğitim programının katılımcı görüşleri doğrultusunda yeterlikleri ve eksiklikleri nelerdir?
1. Milli Eğitim Bakanlığı Sürücü Kurslarında kullanılan eğitim programının bağlam açısından niteliği katılımcı görüşleri doğrultusunda nasıldır?
2. Milli Eğitim Bakanlığı Sürücü Kurslarında kullanılan eğitim programının girdi açısından niteliği katılımcı görüşleri doğrultusunda nasıldır?
3. Milli Eğitim Bakanlığı Sürücü Kurslarında kullanılan eğitim programının süreç açısından niteliği katılımcı görüşleri doğrultusunda nasıldır?
4. Milli Eğitim Bakanlığı Sürücü Kurslarında kullanılan eğitim programının ürün açısından niteliği katılımcı görüşleri doğrultusunda nasıldır?

Sonuç olarak sürücü eğitim programına, trafik güvenliği ve toplumun ihtiyaçları ile çağın getirdiği gereklilikler de göz önünde bulundurularak yeni hedefler eklenmesinin, mevcut hedeflerin ise gözden geçirilmesinin, bu hedeflerin sürücü adaylarına kazandırılması amacıyla kullanılan yöntem ve tekniklerin geliştirilmesinin, araç-gereç, vb. eksikliklerin giderilmesinin daha nitelikli sürücüler yetiştirmeye katkı sağlayacağı ve böylece sürücülerden kaynaklı kaza oranlarının düşürülebileceği düşünülmektedir.
LiSE I. SINIF MATEMATiK ÖĞRETiM PROGRAMININ CIPP
DEĞERLENDiRME MODELİ İLE ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ
GÖRÜSLERiNE GÖRE DEĞERLENDiRiLMESi
(GENEL LiSELER, TiCARET MESLEK LiSELERi, ENDÜSTRi MESLEK
LİiELERİ)
Aylin AKÖZBEK
Temmuz, 2008

Bu arastırma, 2005- 2006 öğretim yılında uygulanmaya başlanan Lise 1.
sınıf Matematik dersi öğretim programını öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre
bağlam, girdi, süreç, ürün (CIPP) modeli ile değerlendirmektir.
Araştırmanın evrenini
İstanbul Anadolu yakasındaki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ortaöğretim
kurumlarından genel lise, ticaret meslek lisesi, endüstri meslek lisesinde çalışan 720
Matematik öğretmeni ile bu okullarda okuyan öğrenciler oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemini ise bu evrenden küme örnekleme yöntemi ile seçilen 120
Matematik öğretmeni ile Lise 1. sınıfta okuyan 240 öğrenci oluşturmuştur.

Öğrenci formunda programın bağlam, girdi, süreç ve ürün boyutlarına ilişkin toplam
28 soru, öğretmen formunda ise programın bağlam, girdi, süreç, ürün boyutlarına
ilişkin toplam 27 soru yer almıştır.
Araştırmada elde edilen bulgulara göre programın süreç ve ürün boyutlarına ilişkin
öğretmen ve öğrenci görüşleri arasında anlamlı farklılık vardır. Bunun yanı sıra
programın girdi, süreç, ürün boyutlarına ilişkin öğrenci görüşleri okul türüne göre
farklılık göstermiştir. Ayrıca programın süreç boyutuna ilişkin öğretmen görüşlerinde
de okul türüne göre anlamlı fark vardır. Buna karşın, programın bağlam ve girdi
boyutlarına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri arasında fark yoktur. Benzer şekilde,
programın bağlam boyutuna ilişkin öğrenci görüşlerinde okul türüne göre anlamlı bir
farklılık yoktur. Programın bağlam, girdi, süreç ve ürün boyutlarına ilişkin öğretmen
görüşlerinde de bitirilen okul türüne göre anlamlı bir farklılık yoktur. Son olarak da
programın bağlam, girdi, süreç ve ürün boyutlarına ilişkin öğretmen görüşlerinde
mesleki deneyimlerine göre de anlamlı bir fark yoktur.

Problem
Genel Liseler, Ticaret Meslek Liseleri, Endüstri Meslek Liseleri, Lise I. Sınıf
Matematik Öğretim Programının CIPP Değerlendirme Modeli kullanılarak
değerlendirilmesine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri nedir?
1.4. Alt problemler
1. Lise 1.sınıf Matematik öğretim programının bağlam, girdi, süreç, ürün
değerlendirme boyutlarına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüş puanları arasında
anlamlı bir fark var mıdır?
2. Lise 1.sınıf Matematik öğretim programının bağlam, girdi, süreç, ürün
değerlendirme boyutlarına ilişkin öğrenci görüş puanları okul türüne göre
farklılaşmakta mıdır?
3. Lise 1.sınıf Matematik öğretim programının bağlam, girdi, süreç, ürün
değerlendirme boyutlarına ilişkin öğretmen görüş puanları okul türüne göre
farklılaşmakta mıdır?
4. Lise 1.sınıf Matematik öğretim programının bağlam, girdi, süreç, ürün
değerlendirme boyutlarına ilişkin öğretmen görüş puanları öğretmenlerin bitirdikleri
okul türüne göre farklılaşmakta mıdır?
5. Lise 1.sınıf Matematik öğretim programının bağlam, girdi, süreç, ürün
değerlendirme boyutlarına ilişkin öğretmen görüş puanları öğretmenlerin mesleki
deneyimlerine göre farklılaşmakta mıdır?

YILDIZ TEKNiK ÜNiVERSiTESi MODERN DiLLER BÖLÜMÜ
iNGiLiZCE II DERSİ ÖĞRETiM PROGRAMININ ÖĞRETMEN
VE ÖĞRENCİ GÖRÜSLERiNE GÖRE BAĞLAM, GiRDiİ, SÜREÇ
VE ÜRÜN (CIPP) MODELİ iLE DEĞERLENDiRiLMESi
Hakan KARATAŞ-2007

arastırmada kullanılmak üzere değerlendirme modeli olarak Stufflebeam’in CIPP
değerlendirme modeli tercih edilmiştir. Bu modelin tercih edilmesinin sebebi, yabancı
dil öğretim programlarında uygulanabilir olması ve bağlam, girdi, süreç ve çıktı olmak
üzere kendi içinde farklı değerlendirme tiplerini içermesidir. Böylelikle, uygulanan
programın mevcut kaynaklarının, belirlenen hedeflerin, karşılanacak ihtiyaçların,
programın uygulanacağı ortamın, hedeflere ulaşmak için yararlanacak kaynakların,
stratejilerin, uygulama araçlarının, uygulama aşamasında yapılan işlemlerin,
problemlerin, programın sonunda hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı gibi konuların
değerlendirilmesi ile çok yönlü bir değerlendirme işlemi yapılacaktır.

Araştırmanın evrenini, 2005-2006 öğretim yılı güz döneminde İngilizce II dersi öğretim
programını uygulayan 35 öğretmen ve küme örneklem yöntemi kullanılarak seçilen 415
öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, programın dört boyutu olan bağlam, girdi, süreç
ve ürün boyutlarında varolan durumu ortaya çıkarmak üzere tarama (betimsel) modeli
kullanılmıştır.
Araştırmanın veri kaynağı, 46 adet madde içeren tek tip anketin öğretmen ve öğrenciye
yönelik iki formu ile elde edilmiştir. Ankette, programın bağlam boyutuna ilişkin on,
girdi boyutuna ilişkin altı, süreç boyutuna ilişkin sekiz ve ürün boyutuna ilişkin yirmiiki
soru bulunmaktadır.

Araştırma sonuçlarına göre, öğretmen ve öğrenci görüşleri arasında programın bağlam,
girdi, süreç ve ürün boyutuna ilişkin anlamlı farklar bulunmuştur
.
Programın bağlam boyutuna iliskin, programın öğrencilerin dil becerilerinin gelisimi için uygunluğu, programın hedeflerinin öğrencilerin ön bilgisine uygunluğu, ders kitabının öğrencilerin seviyesine uygunluğu ve ders kitabının içeriğinin anlaşılırlığı konularında anlamlı
farklılıklar görülmüstür.
Girdi boyutuna iliskin, anlamlı fark bulunan programda kullanılan görsel ve isitsel materyallerin öğrencilerin gelisimine katkısının yeterliği konusuna öğretmenler katılmadıklarını belirtmişlerdir.
Süreç boyutuna iliskin, programda yeterli alıstırma ve konu tekrarı yapılması, pekistirici nitelikte ödevler verilmesi, öğrencilerin katılımının sağlanması, dil becerilerinin kullanılabileceği etkinliklerin olması ve öğrencilerin ders ile ilgili problemlerinin çözümüne zaman harcanması gibi konularda öğretmen görüslerinin ortalamaları daha yüksek bulunmuş ve anlamlı farklar ortaya çıkmıstır.
Öğretmenler, anlamlı farklar gözlemlenen ürün boyutuna iliskin, programın dinleme, konusma ve dilbilgisine yönelik öğrencilerin gelisimine olumlu etkisi olmadığını vurgulamıslardır. Bunun yanında, öğretmenlere göre, program çesitliliğiş alanları için gerekli ingilizce bilgisini öğrencilere sağlama konusunda da yeterli değildir.

Son olarak, örneklem grubunun programın bağlam, girdi, süreç ve ürün değerlendirme boyutlarına yönelik görüslerinin ortalamaları dikkate alındığında, bağlam, süreç ve ürün boyutları arasında anlamlı farklılıklar bulunmustur.
Arastırmada öğretmen görüslerinden elde edilen bulgulara göre, görsel ve isitsel materyaller çesitlendirilmeli ve etkinliklerde verimli bir sekilde kullanılmalıdır.
Programda konusma ve dinleme becerilerine ve grup etkinliklerine ağırlık verilmelidir.
Öğrenci görüslerinden elde edilen bulgulara göre ise, öğrencilerin bölüm dersleri ve is hayatı için gerekli olan İngilizce bilgisinin tespit edilerek programın hedeflerinin tekrar gözden geçirilmesi gereklidir.
Full transcript