Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Awans Zawodowy na Nauczyciela Mianowanego - Prezentacja

No description
by

Mikolaj Makedonski

on 22 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Awans Zawodowy na Nauczyciela Mianowanego - Prezentacja

Prezentację przygotowała mgr Ewa Makedońska.
Dziękuję za uwagę :)

Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego starajacego się o stopień nauczyciela mianowanego.
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Imię i nazwisko:
Ewa Makedońska

Miejsce pracy:
*Zespół Placówek Oświatowych Morska Kraina (01.10.2014 – 29.05.2015)
*PSOU koło w Kołobrzegu, OREW (15.09.2012 – 31.09.2014)

Stanowisko:
Nauczyciel przedszkolny, nauczyciel plastyki i techniki, pedagog, oligofrenopedagog.

Stopień awansu zawodowego:
nauczyciel kontraktowy

Data rozpoczęcia stażu:
01.09.2012
Miejsce rozpoczęcia stażu:
OREW oddział przedszkolny
Data zakończenia stażu:
29.05.2015
Miejsce zakończenia stażu:
Zespół placówek Oświatowych Morska Kraina

Poznanie procedur i wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
Systematyczna współpraca z opiekunem stażu. Obserwacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych.
Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych.
Wzbogacanie warsztatu pracy:
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Współpracę ze środowiskiem lokalnym, strukturami samorządowymi, ośrodkami oświatowymi i kulturalnymi oraz innymi placówkami wspomagającymi proces edukacji i wychowania.
Pomoc uczniom z trudnościami w nauce.
Rozbudzanie pasji, zainteresowań i zdolności uczniów.
Rozwiązywanie problemów wychowawczych. Prowadzenie działalności profilaktycznej na rzecz dzieci i młodzieży.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Pogłębianie wiedzy na bazie literatury fachowej.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywał się staż.
Wnioski do dalszej pracy
Doskonalenie własnych umiejętności w zakresie planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej z zespołem uczniów
Doskonalenie nabytych umiejętności merytorycznych, metodycznych i organizacyjnych z zakresu planowania i organizowania zadań z zakresu obowiązków pedagoga jak i nauczyciela przedmiotowego plastyki i techniki
Aktywny udział w szkoleniach i warsztatach metodycznych
Systematyczne aktualizowanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy w zakresie dotyczącym wykonywanych obowiązków
Poszerzenie wiedzy z zakresu nauk pedagogicznych i psychologicznych, aby móc efektywnie wykonywać pracę zawodową
Plany na przyszłość:
Kontynuować pracę w
zakresie nauczania przedmiotu
plastyka i technika.
Przygotowywać uczniów do
konkursów o wiedzy z zakresu
komunikacji drogowej i BRD
Prowadzić zajęcia dla uczniów
mających problemy z nauką,
aby mogli zniwelować zaległości,
Zainteresować uczniów sztuką,
rękodzielnictwem, fotografią
oraz kulturą naszego kraju.
W trakcie trwania stażu ukończyłam studia
GWSH

drugiego stopnia
z zakresu
pedagogiki ogólnej
.

Zdobyłam również tytuł
oligofrenopedagoga
w
CEN Koszalin
. Ukończyłam studia podyplomowe
GWSH
z zakresu
nauczania plastyki i techniki

w szkole podstawowej i gimnazjum
. Uzyskałam kwalifikacje do prowadzenia zajęć metodą
MAKATON
(cztery moduły oraz dodatkowo certyfikat z metodyki i zabaw).
Uczestniczyłam w różnych formach
doskonalenia zawodowego
.
Szkoleniowych
Radach Pedagogicznych
:


WDN

praca z
dziećmi niepełnosprawnymi
umysłowo,


Realizacja obowiązku szkolnego

dzieci z upośledzeniem
znacznym i umiarkowanym,


Edukacja przez sztukę
i jej wykorzystanie w terapii osób niepełnosprawnych,


Ocenianie kształtujące
. Szkoła OK.

Kursy, Warsztaty ,Konferencje metodyczne:


Warsztaty rękodzielnicze
dla nauczycieli w zakresie
Filcowania na mokro
i
sucho

Warsztaty rękodzielnicze

Podstawy gobeliniarstwa
dla nauczycieli”
• Wiosenne
zespoły metodyczne

Sztuka ludowa jako inspiracja
w pracach plastycznych”
• Podstawowy
kurs
udzielania
pierwszej pomocy

Szkolenie
z zakresu
ochrony przeciwpożarowej

Szkolenie
w zakresie
treningu umiejętności społecznych

Konferencja


Rozpoznać, wspierać, rozwijać - zdolny uczeń
w systemie edukacji” w ramach projektu Opracowanie i
wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym.Koordynowanie
trzeciej edycji ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-pomocowej „
Wszystkie Kolory Świata
” UNICEF

Koordynowanie
programu „
T
rzymaj formę


Koordynowanie
programu „
Nie pal przy mnie proszę


Koordynowanie
programu „
Czyste powietrze wokół nas


Koordynowanie
programu „
Dzieciństwo bez próchnicy

Poszukiwanie ciekawych metod pracy do
zajęć zespołu PPP
Opracowywanie i realizowanie programów nauczania (
IPET
)
Tworzenie konspektów lekcji i wdrażanie nowych metod edukacyjnych
Tworzenie własnych pomocy dydaktycznych
Opracowywanie testów, sprawdzianów do diagnozowania poziomu i przyrostu wiedzy.
Zorganizowanie dla wszystkich grup wiekowych prezentacji zwiazanej z udzielaniem
pierwszej pomocy
.
Prowadzenie warsztatów z rodzicami o tematyce artystycznej.
Zorganizowanie w przedszkolu państwowym nr 1. w
Kołobrzegu
oraz w punkcie przedszkolnym w
Hajnówce

warsztatów rękodzielniczych
dla dzieci oraz dorosłych.
Zaplanowanie i przygotowanie
występu rodziców
klasy III z okazji
Gali 2015
.
Gromadzenie podręczników, ksiazek ,czasopism, publikacji majacych na celu wzbogacenie warsztatu
Uczestniczenie we wszystkich pracach związanych z wymianą międzynarodową w ramach projektu '
Leonardo Da Vinci
'
Wspołpraca z Radą Rodziców
(Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i szkoły),
Pozyskiwanie funduszy na o
rganizowanie imprez
i uroczystości szkolnych i pozaszkolnych,
Współpraca z stowarzyszeniem motocyklowym T4 (Zajęcia o
bezpieczeństwie ruchu drogowego
),
Koordynowanie programów i
współpraca z
Kołobrzeskim
SANEPID
,
Uczestniczenie w
konsultacjach z rodzicami
uczniów.
Współpraca ze
Strażą Pożarną
i
Komendą Policji
w Kołobrzegu.
Prowadzenie
zajęć wyrównawczych
, rewalidacyjnych, terapeutycznych
dla uczniów mających problemy
z nauką.
Udzielanie
indywidualnych konsultacji

uczniom
,którzy mieli nieusprawiedliwione nieobecności w szkole.
Ustalanie f
orm pracy
w nauce, z nauczycielami
świetlicy
.
Organizowanie zajęć w trakcie
zastępstw
.
Prowadzenie
zajęć
oraz
warsztatów
z zakresu
plastyki i techniki
Pomoc uczniom w przygotowywaniu
prac na konkursy
,
dekoracje szkolne
i przedszkolne z okazji Haloween, Bożego Narodzenia , itp.
Prowadzenie
zajęć
indywidualnych

z

plastyki
dla
dzieci uzdolnionych
(Pomoc w tworzeniu własnego warsztatu)
Zorganizowanie
konkursu z wiedzy
zdobytej na zajęciach
wychowania komunikacyjnego
.
Prowadzenie z innymi nauczycielami
lekcji skorelowanych
z plastyką.
Prowadzenie akcji
UNICEF
dzieciom.
Udział w pracach
Szkolnego Zespołu Wychowawczego
.
Prowadzenie
działalności profilaktycznej
na rzecz dzieci i młodzieży.
Udział w
pracach
zespołu
PPP
.
Współpraca z programami
SANEPID
o charakterze profilaktyki
.
Wprowadzenie
Tutoringu
( Współpraca z
OREW
).
Projektowanie i drukowanie dyplomów, zaproszeń, podziękowań,
Wykonanie elementów dekoracji,
Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej,
Korzystanie z portali edukacyjnych,
Uzyskiwanie informacji o szkoleniach ,
Stosowanie technologii multimedialnej w pracy pedagogicznej,
Przygotowywanie sprawdzianów, testów oraz wszelkich dokumentów szkolnych,
Administrowanie portalu społecznościowego Facebook,
Przygotowanie prezentacji multimedialnej do programu Leonardo Da Vinci,
Przygotowywanie diagnoz, opinii, informacji do poradni pedagogicznej.
Studiowanie literatury psychologicznej, pedagogicznej i dydaktycznej.

Stosowanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów.
Możliwość prawidłowego przygotowania
planu rozwoju zawodowego
i jego realizacji,
Poznanie
przepisów
prawa oświatowego dotyczacego
awansu zawodowego
nauczycieli,
Przeprowadzenie
analizy karty nauczyciela
i ustaw o systemie oświaty,
Prowadzenie dokumentacji szkolnej i przedszkolnej w formie
dzienników
,
Wdrożenie
przedmiotowego systemu

oceniania na lekcji plastyki i techniki
OREW
Przedszkole
Szkoła
Full transcript