Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Jeesuse elu ja õpetus

No description
by

Tauno Toompuu

on 10 July 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Jeesuse elu ja õpetus

JEESUSE ELU JA ÕPETUS
JEESUSE SÜNDIMISE ETTEKUULUTUS

Aga kuuendal kuul läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea külla, mille nimi on Naatsaret,neitsi juurde, kes oli kihlatud Taaveti soost Joosepi-nimelise mehega. Selle neitsi nimi oli Maarja. Tema juurde tulles ütles Gabriel: „Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga!” Tema oli aga vapustatud nende sõnade pärast ja imestas, mida see teretus võiks tähendada. Ja ingel ütles talle: „Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures! Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus. Tema saab suureks ja teda hüütakse Kõigekõrgema Pojaks!” Lk 1: 26- 31
Jeesus sündis u 7- 4 a eKr.
Jeruusalemma lähedal,
Petlemma linnas, kuhu Maarja ja Joosep olid läinud oma kodulinnast Naatsaretist vastavalt keiser Augustuse käsule.

Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. Nii läks ka Joosep Galileamaalt Naatsaretist üles Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse Petlemmaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt.
Lk 1: 2

JEESUSE SÜND


Ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja, tema emaga, ja kummardasid teda tema ette maha heites, avasid oma aarded ning andsid talle kinke: kulda, viirukit ja mürri.
Mt 2:11
TARGAD HOMMIKUMAALT
Siis Joosep tõusis, võttis lapse ja tema ema ning põgenes öösel Egiptusesse.

Ja ta oli seal Heroodese surmani, et läheks täide, mis Issand on rääkinud prohveti suu kaudu: „Ma olen kutsunud oma Poja Egiptusest.”
Mt 2:15
PÕGENEMINE EGIPTUSESSE
Kui nüüd Heroodes nägi, et tähetargad on teda petnud, raevutses ta väga ning laskis tappa Petlemmas ja selle piirkonnas kõik poeglapsed, kaheaastased ja nooremad, arvestades seda aega, mille ta oli tähetarkadelt täpselt välja uurinud. Mt 2: 16
PETLEMMA LASTE TAPMINE
Ja kui nende puhastuspäevad Moosese Seaduse järgi said täis, viisid nad lapse üles Jeruusalemma, et teda seada Issanda ette,
nõnda nagu on kirjutatud Issanda Seaduses: „Iga poeglast, kes on avanud lapsekoja, hüütagu Issandale pühaks”, ja et tuua Issanda Seaduses öeldu järgi ohvriks „paar turteltuvi või kaks tuvipoega”.Lk 2:22-24
JEESUSE TEMPLISSE VIIMINE

Olles umbes 30 aastat vana läheb Jeesus Jordani jõe äärde, et kohtuda oma sugulase Johannesega. Johannes oli saanud ülesande olla “teevalmistaja” Messia tulekuks. Jordani jões laseb Jeesus Johannesel end ristida. Ristimisega alustas Jeesus ka oma tegevust. Ta hakkas kuulutama ja õpetama ning tervendama neid, kes vajasid abi.

Neil päevil sündis, et Jeesus tuli Naatsaretist Galileamaalt ja Johannes ristis ta Jordanis.
Ja veest välja tulnud, nägi ta kohe taevast avanevat ning Vaimu kui tuvi laskuvat tema peale.
Ja taevast kostis hääl: „Sina oled mu armas Poeg, sinust on mul hea meel!”
Mk 1: 9-11
JEESUSE RISTIMINE
Jeesus alustas oma tegevust kodulinnas Naatsaretis. Naatsaretlased ei mõistnud Jeesust ja pidasid teda valeprohvetiks, kes väärib surma. Seepärast läks Jeesus Kapernauma, Geneetsareti järve äärde. Seal leidis ta endale esimesed jüngrid. Mööda maad rännates Jeesus tervendas haigeid, õpetas inimesi tundma Jumala tahet.
Inimesed hakkasid uskuma Jeesust ja tema järgijate hulk kasvas jätkuvalt. Samuti kasvas nende hulk, kes Jeesuses nägid jumalateotajat ja valeõpetuse levitajat.
JEESUSE TEGEVUS
Jeesus rändas läbi kogu Galilea, õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi Kuningriigist ning tervendades haigeid ja vigaseid rahva seas. Ja kuuldus Jeesusest levis üle kogu Süüria, ja tema juurde toodi kõik, kes põdesid mitmesuguseid tõbesid ja olid piinade käes ja kurjast vaimust vaevatud ja langetõbised ja halvatud, ning tema tegi nad terveks
. Mt 4:23,24
JEESUSE TEGEVUSSiis läks Juudas Iskariot, üks neist kaheteistkümnest, ülempreestrite juurde ja ütles: „Mis te tahate mulle anda, kui ma tema teie kätte annan?” Nemad pakkusid talle kolmkümmend hõberaha.
Mt 26: 14,15
JUUDAS REEDAB JEESUSE

Aga kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, õnnistas ja murdis ja ütles jüngritele andes: „Võtke, sööge, see on minu ihu!”Ja ta võttis karika, tänas, andis selle neile ja ütles: „Jooge kõik selle seest, sest see on minu lepinguveri, mis valatakse paljude eest pattude andeksandmiseks! Aga ma ütlen teile: Mina ei joo siitpeale sellest viinapuu viljast kuni päevani, mil ma joon koos teiega uut oma Isa riigis.”
Mt 26: 26-29

PÜHA ÕHTUSÖÖMAAEG
Seepärast viidi Jeesus maavalitseja Pontius Pilaatuse ette. Pärast mitmekordseid ülekuulamisi mõistetakse Jeesus surma koos kahe röövliga.
JEESUSE KANNATAMINE
Jeesus lüüakse risti Kolgata mäel ilmselt reedel aastal 32 pKr.

Nad viisid Jeesuse Kolgata-nimelisse paika – see on tõlgitult Pealuu paik. Ja nad lõid ta risti ja jagasid ta rõivad omavahel, heites liisku nende üle, kes mida saab. Aga kell oli üheksa, kui nad ta risti lõid.Ja tema süütahvlile oli kirjutatud: Juutide kuningas.
Mk 15: 22, 24-26
JEESUSE RISTILÖÖMINE
Kolmanda päeva hommikul läksid naised Jeesuse hauale, et Jeesuse ihu lõhnarohtudega võida. Kivi aga oli hauasuu eest ära, valvurid olid kadunud ning ingel kuulutas Jeesuse ülestõusmist.
JEESUSE ÜLESTÕUSMINE
Kui Jeesus oli end ka jüngritele ilmutanud, mõistsid nad, mida Jeesus neile oli rääkinud enesesurmast ja ülestõusmisest.
Jeesus Ilmus jüngritele veel 40 päeva, pärast mida ta võeti taevasse. Jüngrid aga hakkasid kuulutama evangeeliumi ülestõusnud Issandast.
JEESUSE TAEVAMINEMINE
Kui nelipühapäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. Ja äkitselt tuli taevast kohin, otsekui tugev tuul oleks puhunud, ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otsekui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile andis rääkida.
Ap 2: 1-4
PÜHA VAIMU VÄLJAVALAMINE
Full transcript