Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PENULISAN AKADEMIK

No description
by

noor atiqah

on 8 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PENULISAN AKADEMIK

PENULISAN AKADEMIK
(GWP 1092)

Pensyarah :
Pn. Zainab Bt Hashim
Pembentang :
Noor Ainun Syakirah Mohd Saleh
Noor Athirah Mohd Zaki

ISI KANDUNGAN
Pengenalan kepada penulisan akademik
Pengertian penulisan akademik
Jenis penulisan akademik

Kejelasan dan Gaya Penulisan
Pengertian/ Konsep
Penggunaan bahasa formal
Penulisan secara objektif
Penulisan ayat yang jelas
Perkembangan idea secara logik: koheren dan kohesif
Langkah-langkah dalam penlisan

CIRI-CIRI PENULISAN AKADEMIK

JENIS-JENIS PENULISAN AKADEMIK
KEPENTINGAN PENULISAN ILMIAH
PENGENALAN KEPADA
PENULISAN AKADEMIK

Penulisan yang dijalankan secara ilmiah atau saintifik (bukan rekaan atau khayalan semata)
Pengumpulan data secara formal dan bersifat objektif
Ia mengkaji secara teratur dan teliti sesuatu persoalan.
Setiap pandangan yang dikemukakan disokong dengan bukti yang kukuh (bersebab)


ESEI ILMIAH
tugasan untuk pelajar IPT. Ia memerlukan fakta dan maklumat menerusi sumber sekunder spt. Buku, jurnal, akhbar, prosiding dan majalah atau disebut kajian literatur atau kajian perpustakaan
TESIS
pengetahuan baru yang diperoleh daripada pengamatan atau penyelidikan sendiri
melibatkan pengujian hipotesis bagi membuktikan kebenaran
Menyampaikan fakta secara sistematik


Penulisannya cermat, tepat, benar

Penulisannya tidak bersifat emosional

Tidak akan memutar-belitkan fakta

Setiap pandangan disokong dengan bukti

Tidak bersifat argumentatif.

Menulis dengan jujur dan hanya mengemukakan kebenaran

KERTAS PROJEK
Dipanggil juga sebagai laporan
Menumpukan kepada sumber-sumber yang bertulis

BUKU ILMIAH
berdasarkan piawai ilmiah yang standard.
Genre terpenting dalam hierarki ilmu.
Buku karya asli, terjemahan, kamus, ensiklopedia dll

DISERTASI
Penyelidikan di peringkat ijazah lanjutan untuk PhD, LLD, DSc, Ded dan dalam bidang-bidang seperti pelajaran Sejarah, Geografi, dan lain-lain
Lebih panjang dan mendalam berbanding tesis
Merangkumi penyelidikan yang dianggap original

Penyebaran ilmu
Pembangunan minda
Memahami manusia dan masyarkat

KONSEP KEJELASAN DAN GAYA PENULISAN
Jelas bererti mudah difahami, mudah dibaca, dan tidak samar.
Menggunakan kata-kata yang pendek, dan ringkas supaya mudah difahami.

PENGGUNAAN BAHASA FORMAL
Meminimumkan penggunaan perkataan ‘saya’ dalam teks.
Menggunakan kata kerja formal, dan kurangkan penggunaan frasa kata kerja seperti ‘mempertimbangkan’ daripada ‘melihat kepada’
Menggunakan lebih banyak kata nama daripada kata kerja seperti ‘keprihatinan’ daripada ‘membimbangkan’
Jangan menggunakan ekspresi emosional, seperti ‘Itu begitu jelas’ (lebih baik menggunakan ‘nampaknya’), atau ‘hanya kerana’ (lebih baik menggunakan ‘diberikan berdasarkan’)
Menggunakan kata ringkas yang tepat dan padat serta jelas maksudnya terutamanya ekspresi abstrak, seperti perkataan ‘gender’ digunakan, daripada ‘lelaki atau perempuan.’

PENULISAN OBJEKTIF
Saya melakukan kajian --> Kajian ini dilakukan

Saya mencadangkan untuk --> Dicadangkan nuntuk

Dalam esei ini saya akan membahas --> Tulisan ini membahas

PENULISAN AYAT YANG JELAS
Ayat berupa susunan perkataan yang mengandungi maksud tertentu
Ayat mesti ada kata nama dan kata kerja (apa yang dibuat serta kata pelengkap)
Sistem rumus yang mengawal kesatuan perkataan dalam ayat disebut sintaksis
Menggunakan kata kerja yang aktif
Mudah difahami
Ada penegasan makna
Ayat lebih pendek
Kesilapan tatabahasa berlaku apabila menggunakan ayat yang panjang
Jika subjek sukar atau peli difahami dengan tumpuan, pecah-pecahkan ayat menjadi beberapa ayat pendek atay dalam bentuk senarai perkara

Perkembangan idea secara logik : koheren dan kohesif
KOHEREN
Menurut Anton M. Moeliono (1988: 343) kohesi adalah keserasian hubungan antara satu unsur dengan unsur yang lainnya sehingga tercipta pengertian koheren (bersangkut paut)
Dihuraikan dengan jelas dan disokong oleh bukti
Ia memudahkan pembaca untuk memahami hujah dan tujuan penulis dalam menulis sesebuah artikel

KOHESIF
Dalam penulisan yang kohesif, terdapat kesinambungan idea di mana satu idea telah dihubungkan dengan idea lain secara mantap pada:
Tahap ayat
Tahap perenggan
Tahap keseluruhan teks
Ciri-ciri penulisan kohesif :
menggunakan tanda baca dengan betul
penggunaan kata-kata kesinambungan dengan berkesan
perenggan dibina dengan baik
berbagai-bagai struktur ayat
peralihan antara perenggan-perenggan dan bahagian-bahagian lain adalah licin.

LANGKAH-LANGKAH DALAM PENULISAN
Pemilihan masalah / topik penulisan
Mengumpul maklumat atau data untuk penulisan
Menyusun / mengorganisasi data untuk menghasilkan satu penulisan yang baik
Meneliti semula hasil penulisan dengan membuat penambahbaikan
Menyemak hasil penulisan untuk memastikan tiada kesalahan tatabahasa dan kesalahan teknikal

RUJUKAN
Masri, S. (2005). Kaedah Penyelidikan dan Panduan Penulisan (Esei, Proposal, Tesis). Klang, Selangor: Utusan Publication and Distributors Sdn Bhd.
Omar, A. H. (2009). Panduan Wacana Akademik Teori dan Penerapan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Raja, S. S. (2001). Pemikiran dan Penulisan Ilmiah. Selangor Darul Ehsan: Utusan Publication and Distributors Sdn Bhd.
Samarudin Rejab & Nazri Abdullah. (1982). Panduan Menulis Tesis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
http://teknikpenulisanilmiah.blogspot.com/2009/10/kuliah-1-pengenalan-penulisan-ilmiah.html
http://lifeiseducation09.blogspot.com/2013/02/kohesi-dan-koherensi.html
Full transcript