Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Efecte Coriolis

No description
by

fo po

on 17 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Efecte Coriolis

Efecte Coriolis Què és? Inventor Història L'efecte Coriolis és el que observa un sistema de rotació quan un cos s'hi troba en moviment dins d'aquest sistema. Gaspard-Gustave de Coriolis va descobrir l'anomenat efecte Coriolis.

Tenia un gran interès per la dinàmica de gir de les màquines. Al 1835, Gaspard Coriolis va publicar un article on va descriure matemàticament la força de Coriolis. Pèndol de Foucault El pèndol de Foucault és un pèndol esfèric que pot oscil·lar en qualsevol pla vertical durant hores.

Es diu així pel seu inventor, Léon Foucault. El primer fou instal·lat al Panthéon de París el 1851, mesurava 67 metres i pesava 28 quilos. Curiositats Si se situa a l'equador terrestre, el pèndol no rota.

Si se situés al pol donaria una volta de 360º cada dia al voltant de l'eix vertical.

Situat a qualsevol altre punt de la Terra rota amb una velocitat proporcional al sinus de la seva latitud; si se situa a 45° rota una vegada cada 1,4 dies i a 30° cada 2 dies. Aplicacions Bàsicament, el pèndol de Foucault serveix per:

Mesurar el temps
Evidenciar la rotació de la terra.
Comprovar l'efecte Coriolis. Sarah Anadón · Guillem Ferré · Omar González · Dani Regener Aquesta força no va començar a aparèixer en la meteorologia i oceanografia fins finals del segle XIX. Cinemàtica La velocitat angular és una mesura de la velocitat de rotació. Es defineix com l'angle girat per una unitat de temps. La unitat de mesura per a la velocitat angular al SI d'unitats és el radiant per segon. La velocitat angular La velocitat lineal És la velocitat que té un cos quan es mou en una trajectòria rectilínia. Es mesura en distància/temps. No l'hem de confondre amb la velocitat angular, que és la que té un cos quan es mou en trajectòria circular. Fórmula Sistemes inercials i no inercials Quan un cos segueix una trajectòria nord-sud sobre la Terra (seguint un meridià), la velocitat a la qual el cos s'apropa o s'allunya de l'eix de rotació terrestre depèn de la latitud del cos. Quan el cos està prop de l'equador, la seva distància respecte a l'eix de la Terra no canvia. Si la trajectòria del cos és est-oest i segueix un paral·lel, la distància respecte a l'eix terrestre tampoc varia. Veiem que en els dos casos, vist des de la Terra, un cos que es desplaça sobre la superfície terrestre sent una acceleració lateral dirigida cap a la dreta de la velocitat. En desplaçaments per la superfície Una altre possible definició
La rotació de la Terra (cap a l'Est), provoca que els cossos en moviment (masses d'aire, aigües oceàniques), es desvin cap a la dreta en l'hemisferi nord i cap a l'esquerra en l'hemisferi sud. La magnitud de la desviació depèn de la velocitat de l'objecte Per tant... Els objectes que es mouen ràpid es desvien més que els que es mouen lentament. L'efecte de Coriolis no té influència en l'energia del moviment i modifica només la direcció. Una manera fàcil d'entendre l'efecte definitivament... Imaginem que... ens situem al equador i llançem un canó, primer cap al sud, si diguessim que la terra no té rotació podriem llança'l sense problemes no? Però com sabem la terra té rotació El nostre canó anira cap al sud però tindrà
una desviació cap al est. Ja que la terra gira d'oest cap a est I si disperesim el canó cap el hemisferi nord aquest tindrà la mateixa inclinació
cap al est. Per tant l'efecte coriolis causa una desviació
H.nord - dreta
H.sud - esquerra En vermell: N-S
En verd: E-O
En violeta: V Balística L'efecte coriolis afecta a projectils a llarga distàcia. EXEMPLE: Tenim un canó situat a una latitut de 45º i diispara un projectil esferic cap al nord que té un temps de vol de 150 s i va a una velocitat de 734 m/s. Quants graus de desviació tindrà el projectil?

DADA: w terra=7'292*10^-5 rad/s Meteorologia, oceanografia i força de Coriolis La manifestació d'aquestes desviacions produeix que les borrasques tendeixin a girar a l'hemisferi sud en el sentit de les agulles del rellotge i, a l'hemisferi nord, en sentit contrari. Els vents o corrents oceànics que es desplacen seguint un meridià es desvien accelerant en la direcció de gir (est) si van cap als pols o al contrari (oest) si van cap a l'equador. L'efecte Coriolis prediu que sempre que s'observin els moviments giratoris d'aquests cossos, els vòrtexs seguiran la norma descrita per a les borrasques i anticiclons terrestres L'efecte de la força de Coriolis s'ha de considerar sempre que s'estudiï el moviment de fluids i també el de qualsevol objecte mòbil sobre esferes o superfícies planes en rotació. Un vòrtex és un flux turbulent en espiral. Es pot considerar com a vòrtex qualsevol tipus de flux circular o rotatori que posseeix vorticitat.

La vorticitat és un concepte matemàtic empreat en dinàmica de fluids que es pot relacionar amb la quantitat de circulació o rotació d'un fluid. La vorticitat es defineix com la circulació per unitat d'àrea en un punt del flux. Efectes reals A menys que es tracti de tirs de alta precisió,
l'efecte Coriolis s'acostuma a desestimar per el lleu desviament que comporta, i per atendre factors més importants com l'efecte magnus sobre projectils esfèrics. Pilota llançada amunt El ninot esta a una latitut de 60º, llança la pilota perfectament amunt, 200 metres.
a quants mteres caurà la pilota? A més de la seva influència sobre l'atmosfera, és molt notòria la que té també sobre la circulació oceànica.

A les conques que tenen la forma apropiada (com, per exemple, la conca de l'Atlàntic nord i la de l'Atlàntic sud), l'efecte Coriolis desvia als corrents marins cap a la dreta en l'hemisferi nord i cap a l'esquerra en l'hemisferi sud, de la mateixa manera que succeeix amb la circulació dels corrents de vent. Una de les rares ocasions en la qual una persona pot sentir la força de Coriolis és quan tracta de caminar seguint una trajectòria radial en uns cavallets. Quan la persona s'allunya de l'eix de rotació, sentirà una força que l'empeny en el sentit contrari a la rotació (força de Coriolis).

Quan una persona s'allunya o s'apropa de l'eix de rotació a 1 m/s en uns cavallets que gira a 10 voltes per minut, l'acceleració de Coriolis és:

Es tracta d'una acceleració lateral 46 vegades més petita que la gravetat. Per a una persona de 70 kg, això correspon a una força lateral de 1,5 kg. No és molt però és suficient com per notar el seu efecte. Forçes fictícies Les lleis de Newton es compleixen en sistemes inercials. La variació del moment lineal del sistema és igual a les forces reals sobre el sistema, és a dir un sistema en què: En canvi la descripció newtoniana d'un sistema no-inercial requereix la introducció de forces fictícies o inercials de tal manera que:Algunes forces fictícies o d'inèrcia són la força centrífuga i la força de Coriolis. Formules i exemples Formules Deixem caure un objecte dins un vagó de tren que té una velocitat inicial zero i una acceleració constant cap a la dreta ac.

a) Un observador situat en el terra en un sistema de referència inercial veu caure la l'objecte verticalment.

b) Un observador en el sistema accelerat veu l'objecte caure cap endarrera cap a la part posterior del vagó. Aquesta acceleració cap endarrera l'atribueix a una força fictícia -mac. Deixem caure un objecte dins un vagó de tren que té una velocitat inicial zero i una acceleració constant cap a la dreta ac.
a) Un observador situat en el terra en un sistema de referència inercial veu caure la l'objecte verticalment.
b) Un observador en el sistema accelerat veu l'objecte caure cap endarrera cap a la part posterior del vagó. Aquesta acceleració cap endarrera l'atribueix a una força fictícia -mac. Comprovacions de l'efecte coriolis
Full transcript