Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN ÖRGÜT VE YÖNETİM YAPISI

No description
by

Gülşah Emre

on 23 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN ÖRGÜT VE YÖNETİM YAPISI

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN ÖRGÜT
VE
YÖNETİM YAPISI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ ÖRGÜTÜ
MEB MERKEZ
ÖRGÜTÜNÜ OLUŞTURAN BİRİMLER
VE
GÖREVLERİ
TAŞRA ÖRGÜTÜ
YURTDIŞI ÖRGÜTÜ
YÜKSEK ÖĞRETİM

MEB MERKEZ ÖRGÜTÜ
Millî Eğitim Bakanlığı; 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna göre;
Merkez örgütü
Taşra örgütü
Yurtdışı örgütü
Bağlı kuruluşlar
olmak üzere dört bölümden meydana gelmektedir.

Ülkemizin eğitim sistemi, “merkezi eğitim sistemi”dir. Merkezi eğitim sisteminin gereği,
eğitim hizmetlerini yürüten temel kuruluş “Milli Eğitim Bakanlığı”dır.
Bakanlık makamı, Talim ve Terbiye Kurulu, ana hizmet birimleri, danışma ve denetim
birimleri ile yardımcı birimlerinden oluşmaktadır.
Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve
Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) ile Projeler Koordinasyon Kurulu Merkezi
Başkanlığı da merkez örgütü içerisinde yer almaktadır
BAKANLIK MAKAMI
1. Bakan
2. Müsteşar 5
3. Müsteşar Yardımcıları
Bakan, Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetiyle, milli güvenlik
siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın
faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve
koordinasyonu sağlamakla görevlidir.
Müsteşar, Bakanın yardımcısı ve MEB, Bakanlık hizmetlerini Bakanlığın amaç ve
politikalarına, kalkınma planlarına, yıllık programlara ve mevzuat hükümlerine uygun olarak
Bakan adına düzenlemek ve yürütmekle görevlidir.
Hizmetlerin yürütülmesinde Müsteşara yardımcı olmak üzere de beş müsteşar yardımcısı
görevlendirilir.
BAKANLIK MAKAMI
1. Bakan
2. Müsteşar
3.Müsteşar Yardımcıları
Bakan, Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetiyle, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

Müsteşar, Bakanın yardımcısı ve MEB, Bakanlık hizmetlerini Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına, yıllık programlara ve mevzuat hükümlerine uygun olarak bakan adına düzenlemek ve yürütmekle görevlidir.

Hizmetlerin yürütülmesinde Müsteşara yardımcı olmak üzere de beş müsteşar yardımcısı görevlendirilir.

SÜREKLİ KURULLAR

1. Milli Eğitim Şurası
2. Müdürler Kurulu
3. Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu
4. Öğrenci Disiplin Kurulları
5. Özel İhtisas Komisyonları
Milli Eğitim Şurası, Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur.

Gerekli görülen eğitim ve öğretim ile ilgili konuları tetkik etmek ve teklif niteliğinde kararlar almakla görevlidir.

Müdürler Kurulu, Bakan tarafından verilen konularla, sorumlu birimlerce çözümlenmesinde
güçlük çekilen ve uygulamada koordinasyonu gerektiren konularda tavsiye niteliğinde
kararlar almak üzere Bakanlık merkez teşkilatını oluşturan birimlerin en üst amirlerinden
meydana gelir.Çıraklık ve Mesleki Eğitim kurulu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunda belirtilen görevleri
yapar.
Öğrenci Disiplin Kurulları, ilgili kanun ve yönetmeliklerle disiplin işlemleri yönünden
kendilerine verilen görevleri yapar.

Eğitim ve öğretimle ilgili özel ihtisas gerektiren alanlarda, bilim ve meslek kuruluşlarının
iştirakini de sağlayacak şekilde araştırma, inceleme ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak üzere, özel ihtisas komisyonları kurulabilir.

Bu komisyonlarda; diğer kamu kuruluşlarının memurları, kurumlarının muvafakatı ile en çok üç ay süreyle kadroları ve her türlü hakları kurumlarında kalmak üzere görevlendirilebilir.
ANA HİZMET BİRİMLERİ
Merkez örgütünde eğitim-öğretim için yönetsel kararlar üreten,üretim alt sistemleridir.
On beşi genel müdürlük,biri de başkanlık olarak belirlenen 16 ana hizmet birimi vardır.

1.OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

Mecburi ilköğretim çağına girmemiş çocukların eğitimine yönelik okul ve
kurumların eğitim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetleri yürütmek,

Okul ile kurumlarının eğitim programlarını, eğitim arç ve gereçlerini
hazırlamak, Talim ve Terbiye Kurulu'na sunmak.

2.İLKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İlköğretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

Zorunlu eğitim çağındaki çocukların öğrenim gördüğü ilköğretim kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili görev ve hizmetleri yürütmek.

Okul ile kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını ders kitapları ile eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kurulu'na sunmak.
3.ORTA ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Orta öğretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

Genel liseler, muhtelif programlı liseler, anadolu liseleri, fen liseleri, anadolu güzel sanatlar liseleri ve aynı seviyede benzeri diğer okulların eğitim, öğretim
ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek,

Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kurulu'na sunmak.
4.Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

5. Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

6. Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü

7. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

8. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

9. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

10. Yükseköğretim Genel Müdürlüğü

11. Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

12. Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü

13. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

14. Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

15. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

16. Okul içi Beden Eğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı
DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ

1. Teftiş Kurulu Başkanlığı

2. Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu
Başkanlığı

3. Hukuk Müşavirliği

4. Bakanlık Müşavirliği

5. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Teftiş Kurulu Başkanlığı
, Bakandan alacağı emir veya onay üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

Bakanlık teşkilatı ile Bakanlık kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,
Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,
Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
nın görevleri şunlardır:


Bakanlığa Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın ana hizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

Bakanlığın tarihçesini hazırlamak,

Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.
Hukuk Müşavirliği
nin görevleri şunlardır:

Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

Bakanlığın görev alanına giren ve özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere otuz bakanlık müşaviri görevlendirilebilir. Bakanlık müşavirleri Bakanlık Makamına bağlıdır.

Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin
belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliği teşkil edilebilir.
Yardımcı Birimler
1. Personel Genel Müdürlüğü
2. Yayımlar Dairesi Başkanlığı
3. Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı
4. İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı
5. Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler
Dairesi Başkanlığı
6. İşletmeler Dairesi Başkanlığı
7. Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı
8. Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı
9. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
10. Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı15
11. Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
12. Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve
Yaygınlaştırma Dairesi Başkanlığı
13. Savunma Sekreterliği
14. Özel Kalem Müdürlüğü

Bağlı Kuruluşlar

Milli Eğitim Bakanlığının bağlı
kuruluşları şunlardır:
1. Milli Eğitim Akademisi,
2. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu Genel Müdürlüğü

TAŞRA ÖRGÜTÜ

Millî Eğitim Bakanlığı taşrada 81 il ve 924
ilçede örgütlenmiştir.
Her ilde il millî eğitim müdürlüğü; her ilçede
ilçe millî eğitim müdürlüğü bulunmaktadır. Bunlar
il ve ilçe bazında eğitim hizmetlerini yürütürler.
İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri; hizmetin
özelliklerine göre şubeler, bürolar ile sürekli kurul
ve komisyonlardan oluşur

Yurtdışı Eğitim Teşkilâtı

Türk milli kültürünün dış ülkelerde
korunması, tanıtılması ve
yaygınlaştırılması
ile ilgili eğitim ve öğretim
hizmetlerini düzenlemek üzere, Millî
Eğitim Bakanlığı yurtdışı teşkilâtları
oluşturulmuştur.

Dış ülkelerin genel, mesleki ve teknik öğretim alanlarında
eğitim ve öğretim gelişmelerini takip etmek ve ülkemize
aktarımını sağlamak ve ülkemizin eğitim ve bilim
faaliyetlerini yurtdışında tanıtmak üzere;

Washington, Berlin, Viyana, Brüksel, Kopenhag, Paris,
Tiflis, Lahey, Londra, Bern, Stockholm, Kahire, Riyad,
Moskova, Lefkoşa, Bakü, Almatı, Bişkek, Taşkent ve
Aşgabat'ta olmak üzere 20 Eğitim Müşavirliği;
New York, Los Angeles, Berlin, Köln, Mainz, Münster,
Münih, Nürnberg, Stuttgard, Düseldorf, Essen,
Frankfurt, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Sydney,
Strazbourg ve Lyon'da olmak üzere 18 Eğitim Ataşeliği
faaliyet göstermektedir.
Yükseköğretim

• Yükseköğretim, ortaöğretime dayalı en az iki yıllık
yüksek öğrenim veren, en üst seviyeli insan
gücünün ve bilimsel araştırma alanlarının istediği
elemanları yetiştiren eğitim kurumlarının tümünü
kapsar.
• Yükseköğretim kurumları; Üniversite, fakülte,
enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek
yüksekokulu ile uygulama ve araştırma
merkezlerinden oluşmaktadır.
Yükseköğretim Eğitim Türleri

1) Örgün Eğitim: Öğrencilerin, eğitim - öğretim süresince ders ve
uygulamalara devam etme zorunluluğunda
oldukları bir eğitim -
öğretim türüdür.
2) Açık Eğitim: Öğrencilere radyo,
televizyon ve eğitim araçları
vasıtasıyla yapılan bir
eğitim - öğretim türüdür.

3) Dışarıdan Eğitim (Ekstern Eğitim): Yükseköğretimin belirli dallarında, devam zorunluluğu olmaksızın sadece yarı yıl içi ve sonu sınavlarına
katılma zorunluluğu bulunan bir eğitim - öğretim türüdür. Bu eğitimi izleyen öğrenciler ortak zorunlu dersler ile gerekli görülen bazı dersleri, ilgili yükseköğretim kurumlarınca mesai saatleri dışındaki
uygun saatlerde düzenlenecek derslerde alırlar.
4) Yaygın Eğitim: Toplumun her kesimine ve değişik alanlarda bilgi ve beceri kazandırma amacı güden bir eğitim - öğretim türüdür.
Yükseköğretimin Basamakları

• Ön lisans
• Lisans
• Yüksek lisans
• Doktora
Bizi Dinlediğiniz için teşekkür ederiz...
Full transcript