Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Typológia osobnosti a projektívne techniky

No description
by

Oskar Madro

on 16 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Typológia osobnosti a projektívne techniky

Typológia osobnosti a projektívne techniky Ako spoznat´ človeka bez toho, aby ste sa s ním stretli Typológia osobnosti (MBTI) 4 dimenzie: Komunikácia s okolitým svetom a usmerňovanie energie Zmyslový typ (S) Intuitívny typ (N) Spôsob prijímania informácií Rozumový typ (T) Citový typ (F) Rozhodovanie Uvážlivý typ (J) Vnímavý typ (P) Spôsob života "psychologický röntgen"
psychodiagnostika
viacznačnosť podnetov
neobvyklosť
nepriehľadnosť
reč metafor a symbolov
veľká šírka akceptovateľných odpovedí Test kresby stromu
Test kresby ĺudskej postavy
Test kresby domu
Test kresby rodiny (aj začarovanej)
Rorschachov testť Szondiho test sympatie a antipatie
hlavný princíp
popretie
sublimácia
6 sérií po 8 fotografií Zadanie vývin osobnosti Grafológia psychológia písma
rukopis = mozgopis 1. - doplnkové informácie
vek
povolanie
pravák/l´avák
nálada
zdravotný stav
miesto
2. - popis a vyhodnotenie grafologických znakov
dominantné
ostatné
3. - syntéza Naša praktická čast´ "Ako spoznat´ človeka bez toho, aby ste sa s ním stretli"
5 l´udí
dotazník Dotazník: informácie a vysvetlenia spätná väzba 1. úloha - grafológia 2. úloha - test kresby stromu 3. úloha - Szondiho test 4. úloha - MBTI test vyhodnotenie kresby stromu vyhodnotenie grafológie syntéza vyhodnotenie Szondiho testu vyhodnotenie MBTI testu Porovnanie a syntéza Zaujímavosti a problémy nesprávne určenie typu
"lízatkové" stromy
ovocie
ignorácia žiadosti o podpis
nálada X riadok
doplnkové informácie ÚSPECH Ďakujeme za pozornost´! Extrovert (E) Introvert (I) Grafologický rozbor Čitateĺnostˇ Dobrá čitateĺnostˇ: význam - jasné logické myslenie, prispôsobivosť, konvenčnosť, ohľaduplnosť Zlá čitatenostˇ: význam - tvorivé myslenie, intuícia, originalita, nekonvenčnosť, menšia pripôsobivosť Pravidelnostˇ výkyvy jednotlivých znakov Pravidelnostˇ: význam - prevaha vôle nad citmi, stabilita, dôslednosť, rozvaha NepRaVIdeĺNOStˇ: význam - citovosť, nestálosť, nerozhodnosť Viazanie spôsob spájania písacích tˇahov Uhol: význam - tvrdosť, nepoddajnosť, bezohľadnosť, sebaovládanie, rozhodnosť Girlanda: význam - extrovertnosť, otvorenosť, priateľskosť, prirodzenosť, bezkonfliktnosť Arkáda: význam - introvertnosť, stabilita, odolnosť, sebaovládanie Nitka: význam - labilita, nerozhodnosť, osoba vymykajúca sa priemeru, neusporiadaný a živelný život Dvojoblúk: význam - nevyhranenosť, bezcharakternosť, hysterickosť Spojitostˇ množstvo písmen spojených jedným tˇahom Spojitostˇ: význam - extrovertnosť, stabilita, intuitívnosť, logické a systematické myslenie, dôslednosť, spoľahlivosť, prispôsobivosť, menšia originalita Nespojitostˇ: význam - introvertnosť, zmyslovosť, nevyrovnanosť, náladovosť, svojhlavosť, nedôslednosť, originalita Veĺkostˇ priemerná veĺkostˇ: 2 - 3 mm Veĺké písmo význam - dominantnosť, sebavedomie, egoizmus, dotieravosť, nepozornosť, nesústredenosť, čestnosť, veľkorysosť, nezávislosť, vitalita, energickosť, rozhodnosť, ctižiadostivosť/ pocity menejcennosti Malé písmo význam - submisivita, menšie sebavedomie, presnosť, menšia originalita, sebaovládanie, skromnosť 4 mm Šírka 1:1 Š í r k a: význam - extrovertnosť, energickosť, vnímavosť, optimizmus, netrpezlivosť Tesnostˇ: význam - introvertnosť, rozumovosť, sebaovládanie, uvážlivosť, ekonomickosť, konzervatívnosť, formálnosť Sklon Pravý: význam - extrovertnosť, ochota pomôcť, súcit, citovosť, pudovosť, labilita, energickosť Kolmé písmo: význam - stabilita, zodpovednosť, spoľahlivosť, rozumovosť, sebaovládanie, nezávislosť, izolovanosť, ľahostajnosť Ĺavý: význam - introvertnosť, nedôverčivosť, nespontánnosť, sebaovládanie, egoizmus puberta Tlak Silný: význam - vitalita, dominantnosť, sebaistota, nezávislosť, rozhodnosť, panovačnosť, stálosť, odolnosť, tvrdohlavosť, neprístupnosť Slabý: význam - slabá vitalita, labilita, intuícia, submisivita, taktnosť Riadok Rovný: význam - vyrovnanosť, cieľavedomosť, sebadisciplína, spoľahlivosť, odolnosť, rozumovosť Stúpavý: význam - optimizmus, radosť, aktivita, odvaha, ctižiadostivosť, slabé sebaovládanie Klesavý: význam - pesimizmus, skleslosť, únava, pasivita, slabá odolnosť a vytrvalosť, poddajnosť Vypuklý: význam - klesajúce nadšenie a aktivita, malá vytrvalosť, unaviteľnosť, ochladnutie Prehĺbený: význam - stúpajúce nadšenie, aktivita a cit Vlnitý: význam - labilita, nespoľahlivosť, nerozhodnosť, citlivosť, prispôsobivosť Ĺavý okraj široký - náročnosť, nechuť ku zmenám, odstup
úzky - skromnosť, úspornosť, neformálnosť, netaktnosť
vyrovnaný - sebaovládanie, pedantnosť, konvenčnosť
rozširujúci sa - impulzívnosť, netrpezlivosť, menšie sebaovládanie
úžiaci sa - rezervovanosť, nedôvera, opatrnosť, sebaovládanie
kolísavý - nekonvenčnosť, nedôslednosť, ľahostajnosť Grafologické znaky Projektívne techniky Syntéza Počiatky grafológie siahajú do starovekého Grécka. Už Aristoteles sa zaoberal pohybmi rúk v časti diela „Physiognomia“, inak prevažne venovanému výrazu tváre. Z antiky sa nám dochoval taktiež prvý rozbor písma od rímskeho životopisca Tranquilla, ktorý analyzoval písmo cisára Augusta. Grafológia dostala svoje meno vďaka francúzskemu grafológovi Julesovi Crepieux Jaminovi. Asi najvýznamnejší grafológ vôbec bol Nemec Ludwig Klages, ktorý žil v prvej polovici 20. storočia. emócie a inštinkty > spoločensky dané normy a hodnoty
CITOVOSŤ tvorivosť
intuícia
originalita
nekonvenčnosť menšia originalita
KONVENČNOSŤ skromnosť
úspornosť vôľa > city
VECNOSŤ
logika
systematickosť
praktickosť
rozumovosť DôSLEDNOSŤ
rozvaha
SPOĽAHLIVOSŤ
svedomitosť
pedantnosť
odolnosť ROZHODNOSŤ STABILITA
vyrovnanosť labilita
nevyrovnanosť EXTROVERTNOSŤ spontánnosť SEBAOVLÁDANIE horšie sebaovládanie tvrdosť
nepoddajnosť
bezohľadnosť intuitívnosť DOMINANTNOSŤ
CTIŽIADOSTIVOSŤ
sebavedomie
egoizmus
cieľavedomosť nižšie sebavedomie
hanblivosť
malé ambície dotieravosť
netaktnosť nepozornosť
nesústredenosť ENERGICKOSŤ
aktivita
optimizmus ochota pomôcť
súcit zmena Vyhodnotenie spontánny extrovert
dôsledná, rozvážna, spoľahlivá, svedomitá, rozhodná, pedantná, no tiež nepozorná a nesústredená
vôľa prevažuje nad citmi, vecná, praktická, systematické a logické myslenie
ovláda sa
rozumový, intuitívny a uvážlivý typ
tvrdá, nepoddajná, odolná
dominantná, ctižiadostivá, cieľavedomá, no tiež egoistka
skromná, úsporná
energická, aktívna, optimistka
menej originálna, konvenčná
dotieravá, netaktná tlačené písmo citovosť
Full transcript