Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kehitysteht

No description
by

Elina Puranen

on 19 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kehitysteht

Elina Puranen
Riia Kemppainen
Iida Jalli OPS *tavoitteena aktiivinen ja
eettisesti vastuullinen viestijä Omat käsityksemme *ilmenee kaikkialla *kieli on sekä oppimisen kohde että väline kaikissa oppimistilanteissa Opettajan velvollisuuksia 1.-2. Oppilas ymmärtää lukemansa 3.-4. 5.-6. *oppimisen perusta on oma äidinkieli Merkityksellisyys oppilaille Luetunymmärtäminen syvenee Ilmaisee itseään suullisesti ja kirjallisesti *oman kokemusmaailman kautta *ei "kaadeta" tietoa
-> pyritään ymmärtämään *koko ajan läsnä lapsen maailmassa Toisten ajatusten kuunteleminen ja huomioon ottaminen Viestintävälineiden käyttö Kerronta, kokonaisilmaisu Tiedonhankintataidot Aktiivinen kuuntelija ja viestijä Kertominen, selostaminen Oppilas kirjoittaa erilaisia tekstejä Oppilas kysyy, vastailee, kertoo omia tietojaan *osana lapsen jokapäiväistä elämää *informaatio siirtyy mm. median kautta *tarjota monipuolisia oppimistilanteita: suullisia, kirjallisia, tietoteknisiä *varmistaa, että oppilas osaa hyödyntää saamaansa informaatiota *opettaa tiedonhankintaa luotettavista lähteistä *varmistaa, että oppilaan kyky käyttää kieltä on riittävällä tasolla *medialukutaidon opettaminen *kehittää oppilaan vuorovaikutustaitoja niin, että oppilas pystyy pukemaan ajatuksensa ymmärrettävään muotoon *laaja ja monipuolinen
-> vaikea määritellä tarkkaan Oppilas kehittää luku- ja kirjoitustaitoaan, myös medialukutaitoa Viestinnän välineiden käyttö, hyödyntäminen Rohkeus ilmaista itseään Halu kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja Viestin sisällön ja viestintätilanteen päätelmät Mielikuvitus *vuorovaikutustaitojen merkitys *mielipiteiden, ajatusten ilmaisu *ilmaisutaitojen opettaminen monipuolisin menetelmin *avoimen ja kannustavan ilmapiirin luominen, jotta jokainen uskaltaisi tuoda ajatuksensa ja mielipiteensä julki ARVIOINNIN KOHTEENA OLEVA TEHTÄVÄ VIIKOT 34-35 (yht. 6 oppituntia)
Tavoitteena on
tutustua elokuvaan ilmaisu- ja viestintäkeinona sekä taidemuotona
tutustua elokuvan historian käännekohtiin
tunnistaa kuvitteellinen, todellisuuteen pohjautuva ja todellisuutta kuvaava elokuva
saada tietoa elokuvan tekemisestä ARVIOINNIN KOHTEENA OLEVA TEHTÄVÄ Aikakauslehti:
Arvioidaan osallistumista luokan yhteiseen lehtiprojektiin,
jossa tehdään ohjeiden avulla aikakauslehti.
Arvioidaan kuinka kukin suoriutuu hänelle osoitetusta
roolistaan lehden toimituksessa. 6. luokka-asteen lukuvuosisuunnitelma 2013-2014 VIIKOT 43-51 (yht. 18 oppituntia)
Tavoitteena on
tunnistaa kaunokirjallisuus ja tietokirjallisuus
tunnistaa kertomukset, runot ja näytelmät kaunokirjallisuudeksi
osata käsitteet romaani, novelli ja eepos
tunnistaa erilaisia romaaneja
oppia käsite tekstilaji
tunnistaa erilaisia tekstilajeja
harjoitella käsitekartan tekemistä
oppia kirjoittamaan tiivistelmä
saada käsitys siitä, millaisissa konteksteissa on hyödyllistä käyttää kutakin kirjallisuus- tai tekstilajia oman sanoman siirtämiseksi VIIKOT 6-8 (yht. 6 oppituntia)
Tavoitteena on
erottaa tekstistä kerronta ja vuoropuhelu
tunnistaa tekstistä, käytetäänkö siinä minäkertojaa vai hänkertojaa
osata kirjoittaa vuoropuhelu vuorosanaviivaa ja johtolausetta käyttäen
osata kirjoittaa vuoropuhelu lainausmerkkejä ja johtolausetta käyttäen
tunnistaa epäsuora esitys
tunnistaa tekstistä vertaus, elollistaminen ja onomatopoeettinen ilmaus ja oppia käyttämään niitä tekstin rikastuttajina VIIKOT 15-19 (yht. 10 oppituntia)
Tavoitteena on
perehtyä esitelmän tekovaiheisiin esimerkin avulla
harjoitella tiedonhankintaa
harjoitella olennaisen tiedon löytämistä
harjoitella luokan edessä esiintymistä
tehdä ohjeiden avulla esitelmä itse valitusta aiheesta. ARVIOINNIN KOHTEENA OLEVAT TEHTÄVÄT VIIKOT 39-41 (yht. 6 oppituntia)
Tavoitteena on
tunnistaa näytelmät osaksi kaunokirjallisuutta
palauttaa mieleen näytelmäkäsikirjoituksen rakenne
toteuttaa pieni näytelmä ryhmässä VIIKOT 2-5 (yht. 8 oppituntia)
Tavoitteena on
tutustua aikakauslehteen ja toimittajan työhön
tunnistaa aikakauslehden juttutyyppejä ja laatia niitä
tutustua haastattelutekniikoihin 2. JAKSO KIRJALLISUUS- JA TEKSTILAJIEN
KONTEKSTIT 1. JAKSO 3. JAKSO 4. JAKSO 5. JAKSO AIKAKAUS- JA SANOMALEHDET TIEDON VÄLITTÄJINÄ TEATTERI-ILMAISU TIEDON JULKAISEMINEN
ESITELMÄN KAUTTA ELOKUVA- JA
NÄYTELMÄILMAISU Tavoitteet: Tehtävät: VIIKOT 36-38 (yht. 6 oppituntia)
Tavoitteena on
tutustua elokuvakäsikirjoittajan työhön
harjoitella elokuvakäsikirjoittamista
tehdä ohjeiden avulla lyhyt jännityselokuvan käsikirjoitus Elokuvan lajityypit:
Testi, jonka pohjalta arvioidaan elokuvan lajityyppien tunnistamista.

Elokuva-arvostelu:
Arvostelun eli kritiikin tarkoituksena on esitellä ja arvioida elokuvaa. Arvostelussa on tärkeää perustella näkemyksensä ja mielipiteensä. Arvioinnissa otetaan huomioon analyysin taso. On parempi kertoa, mikä elokuvassa on hyvää sen sijaan, että sanoisi sen vain olevan hyvä. Oppilaat lukevat jonkin elokuvan arvostelun ja kirjoittavat oman elokuva-arvostelunsa jostakin muusta katsomastaan elokuvasta.

Käsikirjoitus:
Yksilötyönä toteutettava käsikirjoitus.
Arvioidaan seuraavia asioita:
- käsikirjoituksen rakenne
- juonen rakenne
- kielenkäytön monipuolisuus, rikkaus
- kielenhuollon hallinta
Oppilaiden töistä järjestetään käsikirjoituskilpailu. Kukin oppilas lukee kaikkien käsikirjoitukset ja valitsee omasta mielestään parhaan. Eniten ääniä saanut käsikirjoitus filmatisoidaan (myöhemmin valitulla tavalla).

Filmatisointi:
Laaditaan koko luokan yhteistyöprojektina lyhytelokuva valitusta käsikirjoituksesta. Arvioinnin kohteena osallistumisaktiivisuus ja vastuunotto omasta roolista/tehtävästä.

Näytelmä-ilmaisu:
Yksi oppilas valitaan tarkkailijaksi. Muut oppilaat esittävät jokainen jotakin taiteilijaa (esim. kuvanveistäjä, taidemaalari, valokuvaaja, runoilija, muusikko, oopperalaulaja, näyttelijä, balettitanssija, kirjailija). Esitys alkaa, kun opettaja antaa merkin. Tarkkailijan tehtävänä on selvittää, mitä taiteilijoita muut oppilaat esittävät. Kun tarkkailija on selvittänyt esittäjän taidemuodon, myös esittäjästä tulee tarkkailija. Leikki loppuu, kun kaikista on tullut tarkkailijoita. Arvioidaan osallistumisaktiivisuutta sekä ilmaisua. ARVIOINNIN KOHTEENA OLEVAT TEHTÄVÄT ARVIOINNIN KOHTEENA OLEVAT TEHTÄVÄT Luetun merkityksen ymmärtämisen testi:
Oppilaat lukevat valitun tekstin, josta opettaja on laatinut semanttisia
kysymyksiä. Arvioidaan tulkinnan tasoa ja perusteluja tulkinnoille.

Testi jakson päätteeksi:
Testissä arvioidaan
– kaunokirjallisuuden ja tietokirjallisuuden tunnistamista erilaisten
tekstipätkien avulla
– eri kaunokirjallisuuden lajien tunnistamista
– kertomakirjallisuuden lajien tunnistamista
– erilaisten romaanien tunnistamista
– eri tekstilajien tunnistamista VIIKOT 10-11 (yht. 4 oppituntia)
Tavoitteena on
tutustua kirjallisuuden käsitteisiin teema ja aihe
harjoitella teeman ja aiheen tunnistamista
tutustua teatteriin taidemuotona
tutustua teatterin historiaan VIIKOT 12-14 (yht. 10 oppituntia)
Tavoitteena on
tutustua teatterin ammattiryhmien työhön haastattelujen kautta
tehdä ohjeiden avulla oma teatterikäsikirjoitus- ja esitys hyödyntäen jakson alkupuoliskolla opittuja asioita Sanelu:
Sanelussa harjoitellaan vuorosanojen kirjoittamista.Tarkoitus on käyttää lainausmerkkejä.

Vuoropuhelu:
Oppilaat etsivät sanomalehdestä sarjakuvan ja kirjoittavat sen puhekuplien sisällön vuoropuheluksi käyttäen lainausmerkkejä.

Väittely:
Väittely suunnitellaan parin kanssa etukäteen vuoropuhelua käyttäen. Arvioinnin kohteena on erityisesti mielipiteen perustelemistaidot.

Teeman ja aiheen tunnistustehtävä:
Oppilas saa tekstin, josta hänen tulee tunnistaa teema ja aihe.

Improvisaatioteatteri:
Improvisaatioteatterin ideana on tuottaa esitys spontaanisti, ilman käsikirjoitusta. Oppilaiden tehtävänä on aiemmin ollut harjoitella erilaisia äänensävyjä ja äänenpainoja, joita käytetään esityksessä hyväksi. Arvioinnin kohteena eläytyminen ja ilmaisu.

Teatterikäsikirjoitus ja -esitys:
Oppilaat laativat teatterikäsikirjoituksen itselleen tärkeästä teemasta yhteistyönä. Päätöksen teeman valinnasta tulee olla demokraattinen. Opettaja ohjaa ja seuraa suunnittelu- ja päätöksentekoprosessia tunneilla. Oppilaat ryhmitellään tiimeihin, joilla on oma päävastuualue ja rooli (käsikirjoittaja, ohjaaja, näyttelijä, lavastaja, valo- ja äänisuunnittelija, puvustaja,maskeeraaja, tiedottaja).
Arvioidaan seuraavia asioita:
- käsikirjoituksen rakenne
- tiimityöskentelytaidot ja vastuunotto
- juonen rakenne
- kielenkäytön monipuolisuus, rikkaus
- kielenhuollon hallinta
virkkeen, yksinäislauseen ja yhdyslauseen tunnistamista
päälauseen ja sivulauseen tunnistamista
erilaisten sivulauseiden tunnistamista
erilaisten yhdyslauseiden tuottamista
pilkun käyttöä yhdyslauseissa
predikaatin, subjektin ja objektin tunnistamista.
Esityksen arvioinnin kohteena äänenkäyttö, eläytyminen ja ilmaisu. Esitelmä:
Arvioidaan seuraavia asioita:
- esitelmän rakenne
- tietolähteen merkitseminen
- esitelmän havainnollistaminen
- kielenhuollon hallinta Pedagoginen näkökulma Kieli siirtää ja välittää informaatiota, joka tuotetaan joko puhuen tai kirjoittaen, ja joka vastaanotetaan joko kuullen tai nähden. Informaatiota tulkitaan ja jaetaan aina yksilöiden tai ryhmien välillä – suorasti tai epäsuorasti. Kun yksilö vastaanottaa kielellistä informaatiota, sitä yleensä seuraa jonkinlainen toiminta – kognitiivinen prosessi, jossa viesti joko ymmärretään tai ei ymmärretä ja hyväksytään tai ei hyväksytä. Kunkin oppilaan yksilöllisen kognitiivisen prosessin näkyväksi tekeminen on opettajien pedagoginen haaste luokassa - tunnin sisällöstä riippumatta.

Viestinnässä on samanaikaisesti kyse sanomien välittämisestä, merkitysten tuottamisesta ja yhteisen ymmärryksen rakentamisesta, joista viimeinen on haasteellisin. Kieli kantaa mukanaan rojua: asenteita, ennakkoluuloja, lukkoon lyötyjä käsityksiä, jotka vaikuttavat vähintäänkin piilotajuisesti tapaamme käsittää maailmaa ja muita ihmisiä. Tämän rojun raivaaminen on työläs tehtävä, joka kuitenkin helpottaa opettajaa ja oppijaa ymmärtämään miksi toinen ymmärtää saman viestin eri tavalla kuin toinen. Jotta opettajan on mielekästä siirtää ja välittää informaatiota luokassa, hänen tulisi pyrkiä siihen, että luo ympäristön, jossa eri näkökulmat saavat tilaa. Oppilaiden on tärkeää oppia keskustelemaan eri näkökulmista ja perustelemaan omat mielipiteensä noissa keskusteluissa.

Semanttinen tieto ansaitsee opetuksessa nykyistä vahvemman aseman. Oikein sovellettuna se ohjaa kriittiseen lukutaitoon ja oman tekstin suunnitteluun. Pragmatiikka ja tekstintutkimus ovat tuoneet esille paljon sellaista tietoa, jota voidaan soveltaa esimerkiksi viestintäkasvatukseen ja aineistoon pohjautuviin kirjoitustehtäviin. Keskusteluntutkimus on tuonut esille näkökulmia, joilla on käyttöä myös puheviestinnän opetuksessa ja suomalaisen puhekulttuurin analyysissa. Nämä näkökulmat korostuvat “Kieli siirtää ja välittää tietoa” -teeman oppisisällöissä. Teeman sisällöt vievät ajallisesti keskimäärin kaksi viikkotuntia kuudennen luokan viidestä äidinkielen viikkotunnista. Kielenhuollolliset kysymykset kulkevat koko ajan teeman rinnalla ja niitä harjoitetaan oman suunnitelman mukaisesti viikoittain.

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan 6. luokka-asteella äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen ydintehtävä on laajentaa oppilaan tekstitaitoja lähipiirissä tarvittavista taidoista kohti yleiskielen ja oppilaalle uusien tekstilajien vaatimuksia. Vuosisuunnitelmamme pedagogisten menetelmien pyrkimyksenä on, että oppilas kehittyy tekstien erittelijänä ja kriittisenä tulkitsijana sekä pystyy tuottamaan erityyppisissä viestintätilanteissa tarvitsemiaan puhuttuja tai kirjoitettuja tekstejä. Tavoitteena siis on, että oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä kehittyy. Oppilas kehittää tekstityyppien ja tekstilajien tuntemustaan ja tottuu ennakoimaan, millaista luku-, kuuntelu- tai tiedonhankintatapaa tekstilaji ja tavoite edellyttävät. Oppilaan halutaan myös harjaantuvan oman lukukokemuksensa jakamisessa ja käsittelyssä. Oppiaineesta riippumatta “Kieli siirtää ja välittää informaatiota” -teeman alle sijoittuvat kielen tehtävät voidaan jakaa tekstin ymmärtämiseen, vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, puhe-esitysten ja kirjoitusten laatimiseen ja tiedonhallintataitoihin.

Tekstinymmärtäminen
ymmärtävän ja arvioivan tekstinhallinnan harjoittelua
siltojen rakentamista tekstin ja vastaanottajan välille, lukukokemusten jakamista, tekstien tulkintaa ja tarkastelua elämysten antajina sekä näkemysten kehittäjinä
selostavat, kuvailevat, ohjaavat, kertovat, pohtivat ja kantaa ottavat tekstityypit asia- ja kaunokirjallisissa teksteissä
tekstien tarkastelua rakenteellisina ja merkityksellisinä kokonaisuuksina
tekstien verbaalisten, visuaalisten ja auditiivisten keinojen tarkastelua tekstien merkityksen rakentajina
tekstin sisällön tiivistämistä, mielipideainesten, tekijän tavoitteiden ja keinojen tunnistamista
erittelyä ja arviointia vaikuttavuuden kannalta, tekstien vertaamista eri näkökulmista
puheeseen, kirjoitukseen ja kuviin kätkeytyneiden näkemysten, arvojen ja asenteiden etsimistä ja arviointia

Vuorovaikutustaitojen kehittäminen
tekstien sisällön, rakenteen ja ilmaisutavan yhteydet viestinnän tavoitteeseen, välineeseen ja viestintäsuhteeseen
tehtävän mukaista etenemistä ja puheenvuorolajien monipuolistamista erityyppisissä keskusteluissa ja viestintäympäristöissä
puheenvuoron ajoittaminen ja mitoittaminen, kielimuodon valinta, menettely ristiriitatilanteissa ja eriävien näkemysten hyödyntäminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen
viestintärohkeuden ja -varmuuden kehittämistä: omien näkemysten esittämisen ja puolustamisen sekä ilmaisutapojen harjoittelua
omien luku-, viestintä- ja mediankäyttötottumusten sekä -taitojen arviointia

Puhe-esitysten ja kirjoitusten laatiminen
omien tekstien ja työskentelyn tavoitteiden määrittelyä ja tekstintekoprosessien vakiinnuttamista
tavallisten jäsentelytapojen harjoittelua, jaksotus-, aloitus- ja päätäntätaidon varmentamista
tekstien suuntaamista eri kohderyhmille ja erilaisiin viestintävälineisiin ja -tilanteisiin
omia elämyksiä ja näkemyksiä kuvaavien ja uusia maailmoja rakentavien fiktioiden tuottamista
yleispuhekielen ja kohteliaan, kuulijan huomioon ottavan ilmaisu- ja viestintätavan opettelua
kirjoitetun kielen lause- ja virketajun kehittämistä ja oikeinkirjoituksen vakiinnuttamista
ilmaisukeinojen monipuolistamista

Tiedonhallintataidot
tietojen hankintaa erityyppisistä lähteistä: tiedonhankinnan suunnittelua, lähteiden luotettavuuden ja käyttökelpoisuuden arviointia
muistiinpanojen tekemisen ja yksinkertaisten lähdemerkintöjen opettelua, aineistojen valikointia,ryhmittelyä ja rakentamista esitykseksi

Äidinkielen oppiaineessa edellisten lisäksi:
Kielen tehtävät ja rakenne
suomen kielen tilanteenmukaisen, sosiaalisen ja maantieteellisen vaihtelun sekä yleiskielen käytön perusteiden pohdintaa
kaunokirjallisuuden luokittelu pää- ja joihinkin alalajeihin
tekstien tyylillinen pääjako: romanttisten, realististen ja modernististen tekstien tuntomerkkejä
teatteri- ja elokuvakokemusten hankkimista, kokemusten erittelyä ja jakamista KIELEN TEHTÄVÄ OPPIMATERIAALEISSA
Semanttinen ja pragmaattinen viitekehys KIITOS! :) Kieli siirtää ja välittää
informaatiota http://magazinefactory.edu.fi/magazines/pom11ai/index.php?str=52
Full transcript