Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Romantika

No description
by

Hargitai Bea

on 9 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Romantika

A romantika művészete
Irodalom
Festészet
Szobrászat
Zene
fr. ‘roman’=regény + m. rege, regél
a klasszicizmus szabályai ellen lázad
Sturm und Drang (vihar és előretörés)
szentimentalizmus = preromantika
kiábrándulás a felvilágosodásból, a józan ész eszményéből
csalódás a polgári társadalomban
illúzióvesztés
Előzmények
Általános jellemzői
EPIKA
Dráma
témája gyakran a (nemzeti) múlt
hősei: egyéni érzések
klasszicista szabályok (hármas egység) elvetése
nagyhatású jelenetek
fontos a látvány: jelmezek, díszletek, mimika
elmosódnak a műfaji határok: lírai elemek, filozófiai tartalom (filozófiai tartalmú drámai költemény)
opera
Carpeaux
Rude
A medúza tutaja
Gericault
Elmebeteg nő
A kolosszus
Madrid védőinek kivégzése
Goya
Delacroix
A khiosi mészárlás
A Szabadság vezeti a népet
Caspar David Friedrich
Marseillais
Tánc
Liszt
Wagner
Verdi
Schubert
Schumann
Rossini
Paganini
Berlioz
Líra
Egri nők
Székely Bertalan
Madarász Viktor
Zrínyi a ravatalon
Verdi: Aida, Bevonulási induló
Romok
A holdat néző férfi és nő
regény, verses regény, nagyregény, mese, meseregény
kalandos, izgalmas cselekmény, váratlan fordulatok
hősei gyakran egyszerű emberek, társadalmon kívüliek
sok leíró rész, filozófiai és lírai betétek
társadalmi vagy történelmi (középkori) téma, rémhistória (gótikus regény), detektívtörténet
stíluskeveredés (köznapi nyelv, argó)
"nagy jelenet" (csata, természeti katasztrófa)
véletlenek, végzet szerepe
végletes jellemek (jellemkontraszt)
couleur locale (=„helyi színek”): korok, helyek hangulatának realista felidézése
fikciók (dokumentumszerűség, pl. levél, vagy az elbeszélő is részese a történetnek)
E. Bronte, Novalis, M. Shelley, V. Hugo, E.T.A. Hoffmann, E.A. Poe, W. Scott, A.Sz. Puskin, George Sand
Neostílusok
Maya
Saturnus

ókor középkor
klasszikus műfajok: óda, régi, népi műfajok: dal, mese
himnusz
antik témák középkori, misztikus témák
nemzetköziség, világpolgár nemzeti eszme (+colour local)
zárt, tökéletes formák, nyitott, elmosódott, szabálytalan
kiegyensúlyozott arányok formák
nyugalom zaklatottság
teljesség töredékesség
érthetőség kétértelműség, irónia
ésszerűség, tapasztalati tudás irracionalizmus, intuíció
tiszta tudat tudattalan, álom
művelődés ösztönösség
értelem és érzelem egyensúlya érzelmek, lélektan
műfajok tisztasága műfajkeveredés (ballada, drámai költemény)
egységes hangnem hangnemkeveredés (pátosz+irónia)
Az utolsó korstílus (=valamennyi művészeti ágban jelen van)
A modernség kezdete
Politikai gondolatrendszere: a szabadelvűség (liberalizmus) - gazdaságban, társadalomban, politikában, művészetben
Történelmi környezete: a polgári átalakulás
Forradalmak: társadalmi és ipari
individualizmus (egyéniségkultusz)
alkotó zseni

szubjektivizmus (személyesség)

történetiség


természetkultusz


szabadságeszmény


elvágyódásnemzeti tartalmak
eredetiség, világteremtés;
belső világ: álmok, vágyak, tudattalan, ösztön;
képzelet, ihlet, természetfeletti

csak a szubjektum valóságos - ábrázolás helyett kifejezés

középkor
nemzeti gyökerek
történeti szemléletmód (az értelmezés eszköze a történelmi tapasztalat)

a természet a személyiség belső tartalmainak kivetülése
egyetemes együttérzés

alkotói szabadság (külső forma helyett belső forma)
lázadás
intuíció (megérzés)
eszmény és valóság ellentétét a hit már nem tudja feloldani

térben, időben távoli vagy képzeletbeli világokba vágyódás
egzotikum, orientalizmus
historizálás, neostílusok - középkor, gótika
mesék, természet, ópium
Esztétikai-poétikai jellemzők
eredetiségvallomásosság
hangnemkeveredés
ellentétesség
művészeti ágak, műfajok keveredésenyelvproblémaszándékos töredékesség, romok


magánmitológiák

tündérezés, csodák, rejtélyek, misztikum
végtelen, ismeretlen (idő, álom, halál)
a kánonok, a mintakövetés elutasítása, a kifejezés szabadsága, a tartalom megteremti a maga formáját; az alkotás nem ésszerű, hanem teremtő tevékenység (ihlet)
élmény, magánbeszédszerű megszólalás, líra
az irodalom festői és érzelemkifejező, a festészet, zene irodalmias (pl. programzene)
műnemek keveredése( pl. drámai költemény, ballada, verses regény)
egyéni jelképzés (köznyelv vagy saját nyelv) -> az irodalom befogadása problematikussá válik -> művész és közönség távolodása
az Abszolút elérhetetlen -> a mű töredékes
az eszményit felidéző alkotói tevékenység -> zárt műalkotás
a nagy közösségi mítoszok "kihaltak"
egyedi mítoszok, nincs közös világmagyarázat

nemzeti múlt
népi kultúra, népköltészet
nemzeti nyelv
mitológia (nemzeti eposz)
A romantikus világkép fogalmai
Klasszicizmus vs. romantika
Építészet
"A klasszicizmus nagy alkotásai a lélek legfelsőbb, legvilágosabb emeletén játszódnak le, a világos tudatban.
A romantika nagy korszaka viszont éppen arra törekedett, hogy lehatoljon a lélek pincéibe, bányáiba, a tudat alatti birodalmába." (Szerb Antal)
szenvedélyes érzelmek
festőiség, víziószerűség
zeneiség
természetszeretet
táj=lélek
monumentális képek
váteszköltő
kedvelt műfajok:
ballada (kevert műfaj)
dal (népköltészet)
elégia (melankólia)
rapszódia (ellentétesség, csapongó érzelmek)
Wordsworth, Coleridge,
Byron, Shelley, Keats
Hölderlin, Heine, Novalis
Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi, Arany
Katona József
Vörösmarty Mihály
Madách Imre
Izsó Miklós
dal
opera
programzene
Karl Spitzweg
Biedermeier - kispolgári romatika
Irónia
pátosz, elégikus hang és irónia
szép-rút, komikus-tragikus -> groteszk
felfokozott életérzés, szenvedély
érzelmek kultusza, szerelem, halál
Tetschener oltár (357x510 mm)
Full transcript