Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Masterclass Wet werk en zekerheid (WWZ) 30 september 2015

gemaakt door VGA
by

PreziAll

on 3 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Masterclass Wet werk en zekerheid (WWZ) 30 september 2015

1 januari 2016
Tot slot
1 januari 2015
Aanzegplicht
Ketenregeling
"Aan de slag met het nieuwe arbeidsrecht"
30 september 2015
mr. Adriënne van Geel
Proeftijd
Concurrentiebeding
Oproepcontract
Contract 6 maanden of langer? Aanzegtermijn van 1 maand!
Bij niet (tijdige) nakoming vergoeding verschuldigd
Escape: aanzegging in contract. Wel doen!

Geen proeftijd in contract <6 maanden of aansluitend contract, tenzij andere functie of vaardigheden
Escape: 6 maanden + 1 dag of bijvoorbeeld 2 maanden

In tijdelijk contract niet, tenzij bijzondere omstandigheden evidente motivering
Strikte toetsing
Relatiebeding

Nul-uren contract: slechts 26 weken
Uitzondering
<18 jaar en maximaal 12 uur per week?

Dan geldt ketenbepaling en transitievergoeding niet
Overgangsrecht
Arbeidsovereenkomsten op of na 1 juli 2015 aangegaan:
Ketenbepaling: geldt als op of na 1 juli 2015 (opvolgende) arbeidsovereenkomst ingaat binnen 6 maanden na daaraan voorafgaande arbeidsovereenkomst (eerdere tussenpoos 3 maanden)
Indien cao (met overgangsrecht) van toepassing is: oud recht blijft geldig tot expiratiedatum cao of maximaal één jaar (uiterlijk 1 juli 2016)
Ontslagmogelijkheden
Voorbeeld
Werknemer krijgt een derde contract. Welke duur mag dit contract hebben om niet van een onbepaalde tijdcontract te spreken?
1 augustus 2014: bepaalde tijdcontract 6 maanden
1 februari 2015: bepaalde tijdcontract 12 maanden
1 februari 2016: ...
Conversie aok bepaalde tijd naar aok onbepaalde tijd
Vóór 1 juli 2015
Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015
Periode aok
Aantal aok bepaalde tijd
Tussenpozen
Afwijking bij cao
>36 maanden
>24 maanden
>3
>3
<3 maanden tellen mee
<6 maanden tellen mee
Mogelijk
Beperkt mogelijk als:
intrinsieke aard onderneming afwijking vereist, of;
het een uitzendovereenkomst betreft
Vóór 1 juli 2015
Nu
grond
instantie
vergoeding
ontslag
economisch
persoonlijk
UWV
kantonrechter
eventueel in sociaal plan
kantonrechters-
formule
ontslag
economisch +
langdurig
arbeidsongeschikt
persoonlijk
UWV
kantonrechter
transitie-
vergoeding
Sectorcommisie (cao)
Ontslag op staande voet
Bedrijfseconomisch ontslag
Langdurige arbeidsongeschiktheid
Bij instemming
Bij weigering:
Sanctie op niet vragen:
ontslag
(4 weken geldig i.p.v. 8)
'beroep'
bij kantonrechter
nietigheid van het ontslag
Werknemer kan bij kantonrechter herstel van
dienstbetrekking en/of billijke vergoeding vragen (binnen 2 maanden)
UWV procedure
formulieren (deel A, B en C)
werkgeversportaal UWV
termijnen
ziekte na aanvang procedure
transitievergoeding
Wat verandert wel, wat niet?
Wat verandert
wel
?
Wat verandert
niet
?
formulieren
termijnen
toetsing opzegverbod
rol Ontslagadvies-commissie
duur vergunning
toetsing Sociaal Plan/cao bij herplaatsing
termijn voor herplaatsing
herplaatsingsplicht
afspiegeling
ziekte na aanvang procedure
wederindiensttredingsvoorwaarde
Reorganisatie-ontslag en de zieke werknemer (<2 jaar ziek)
Ontslag na 2 jaar ziekte
Transitievergoeding verschuldigd
ontslagreden in persoon werknemer gelegen
hoger beroep van UWV
arbeidsovereenkomst bepaalde tijd zonder tussentijds opzegbeding
hoger beroep is mogelijk voor beide partijen
geen schorsing van tenuitvoerlegging
toewijzing werknemer-verzoek: alleen hoger beroep tegen hoogte vergoeding
Overige
Onvoldoende functioneren
dossieropbouw
niet wegens ziekte of gebrek
afwijzing?
transitievergoeding verschuldigd
Rechtspraak
regelmatig niet werken, niet langdurig ziek
onaanvaardbare gevolgen voor bedrijfsvoering
geen gevolg van onvoldoende zorg voor arbeidsomstandigheden (oordeel bedrijfsarts)
geen verbetering binnen 26 weken
Frequent ziekteverzuim
niet meewerken aan re-integratie:
schriftelijke aankondiging loonstop!
reden ontslag op staande voet
transitievergoeding
Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer
Gronden
Niet in aangepaste vorm mogelijk
Werkweigering op grond van
ernstig gewetensbezwaar
Verstoorde arbeidsverhouding
scholing
functieomschrijving
gedragsregels
functionerings- en
beoordelingsgesprekken
gespreksverslagen
slecht nieuws
ziekte of gebrek
contact
voorbeelden
verbeterplan
ondersteuning
evaluatie en vervolg
wangedrag
netjes blijven
afspraken
dossier
Overige
Transitievergoeding
Tips & tricks
Vragen?
Opzegtermijnen
Geldt bij UWV en kantonrechter
vergunning UWV
opzegtermijn
normaliter
duur procedure
10 april - 3 weken
einde dienstverband
blijft gelijk
kantonrechter gebonden aan opzegtermijn
verrekenen proceduretijd
er moet minimaal 1 maand resteren
Beroep, hoger beroep en cassatie
UWV:
2 maanden beroep
3 maanden hoger beroep
3 maanden cassatie
Kantonrechter:
3 maanden hoger beroep
3 maanden cassatie
Aandachtspunten !
herstel met terugwerkende kracht en tussenvoorzieningen
ontbinding niet met terugwerkende kracht
verwachting
Een rekenvoorbeeld
Wederzijds goedvinden/
instemmen
Vaststellingsovereenkomst
'WW-veilige-optie'

Bedenktijd 2 weken

Werkgever moet werknemer hier schriftelijk op wijzen

Werknemer mag 1 keer herroepen

Niet gewezen op bedenktijd
: werknemer heeft 3 weken in plaats van 2 weken bedenktijd

Transitievergoeding in beginsel niet van toepassing (wel reflexwerking verwacht)
Voor iedereen bij onvrijwillig einde dienstverband dat minimaal 2 jaar geduurd heeft, dus ook tijdelijke contracten
Uitzonderingen:
<18 jaar en arbeidsduur <12 uur
bereiken AOW- / pensioenleeftijd
ernstig verwijtbaar handelen / nalaten werknemer
surseance van betaling / faillissement
seizoenswerkers?
Ongeacht route!
Seizoenswerkers
Drie maatregelen:
1. Uitstel bij baangarantie
2. Arbeidsovereenkomsten vóór 1 juli 2012 met
tussenpozen van >3 maanden
3. Bevorderen aangaan arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd
Hoogte
per gewerkt half dienstjaar 1/6 maandsalaris (1/3 per jaar);
10 jaar of langer in dienst: vanaf het 10e dienstjaar een vergoeding van 1/4 maandsalaris per half dienstjaar (1/2 per jaar);
vergoeding is maximaal € 75.000. Jaarsalaris > € 75.000? Dan maximaal 1 jaarsalaris
Uitzonderingen tot 1 januari 2020
50 jaar of ouder? En 10 jaar of langer in dienst? Dan vanaf 1 juli 2015 vanaf het 50e levensjaar een vergoeding van 1/2 maandsalaris per half dienstjaar (geldt niet bij (klein) mkb-bedrijf met <25 werknemers).
(klein) mkb-bedrijf met <25 werknemers en slechte financiële situatie? Dienstjaren vóór 1 mei 2013 blijven buiten beschouwing.
Overgangsregeling slechte financiële situatie,
zodat dienstjaren vóór 1 mei 2013 buiten beschouwing blijven
niet snel sprake van!
<25 werknemers
netto resultaat 3 jaar <0
negatief eigen vermogen
vlottende activa < schulden met looptijd van 1 jaar

overgangsregeling vervalt 1 januari 2020
Voorbeeld:
Werknemer is 55 jaar,
15 jaar en 7 maanden in dienst, treedt uit dienst per 1 oktober 2015
€ 3.000,- inclusief emolumenten
1 x 1/4 maandsalaris per half jaar
(>10 jaar, jonger dan 50 jaar) = € 750,-
22 gewogen dienstjaren x € 3.000,-
Transitievergoeding:
1e 10 dienstjaren:
20 x 1/6 maandsalaris per half jaar = € 10.000,-
Kantonrechtersformule:
Totaal
= € 25.750,-
= € 66.000,-
dienstjaren vanaf 50e levensjaar:
10 x 1/2 maandsalaris per half jaar = € 15.000,-
Duur en loon
24 maanden alle contracten
1) arbeidsovereenkomsten vóór 1 juli 2012
2) bevorderen aangaan vaste arbeidsovereenkomst
3) uitstel van transitievergoeding: baangarantie

loon: vaste componenten
uitzonderingen (seizoenswerkers):
Aandachtspunten
transitievergoeding
Bij cao of sociaal plan afwijken
Tip: neem contact
op met fiscalist
Betalingsregeling
mogelijk
Door de werkgever verstrekte opleidingen kunnen in mindering worden gebracht
voorwaarden
specificatie en informeren
schriftelijke instemming werknemer!
door werkgever
ten behoeve van werknemer
geen loonkosten
redelijke kosten
tijdens of na periode waarover transitievergoeding wordt
berekend
niet elders declareerbaar
niet te verhalen op werknemer
In mindering brengen van transitie- of inzetbaarheidskosten
scholingsplicht
transitiekosten: eindigen arbeidsovereenkomst
inzetbaarheidskosten: bredere inzetbaarheid, tijdens arbeidsovereenkomst
voorwaarden:
overgangsrecht tot 1 juli 2016
cao of Sociaal plan (met vakbond) vóór 1 juli 2015: geen transitievergoeding
cao of Sociaal plan (met vakbond) na 1 juli 2015: transitievergoeding, tenzij ...
arbeidsovereenkomst of Sociaal plan met ondernemingsraad vóór 1 juli 2015: keuze werknemer
arbeidsovereenkomst of Sociaal plan met ondernemingsraad na 1 juli 2015: beide, tenzij ...
cao / Sociaal plan / arbeidsovereenkomst / afspraken ondernemingsraad
http://www.vangelderadvocaten.nl/
Ontslagvergoeding/billijke vergoeding
Ontslagvergoeding/billijke vergoeding naast transitievergoeding

mogelijkheid kantonrechter: extra vergoeding bij ernstige verwijtbaarheid werkgever of in plaats van herstel dienstverband

geen norm / formule

geen maximering

evaluatie 'muizengaatje': 2017

rechtspraak
WW
Maximum duur 24 maanden
inventariseer tijdelijke contracten
afspraken over scholing
dossieropbouw
ketenregeling (7+8+8)
check cao
bedenktijd in vaststellingsovereenkomst
voldoende functioneringsgesprekken
juiste ontslagroute
fiscale voorziening voor transitievergoeding

Bedankt voor uw komst!
* Slechte financiële situatie: 4 x 1/6 maandsalaris per half jaar
= € 2.000,-
bepaalde tijdcontract 5 maanden
Aanzegplicht
Proeftijd
Concurrentiebeding
Oproepcontract

Ketenregeling
Ontslagrecht
Transitievergoeding

herstel
afspiegeling
Doel
UWV
Kantonrechter
1 juli 2015
Aanscherping opbouw: eerste 10 jaar 1 maand WW per jaar arbeidsverleden, daarna 1/2 maand WW per jaar arbeidsverleden
Inkomensverrekening i.p.v. urenverrekening
Passende arbeid: al na 6 maanden in plaats van 12 maanden is alles passend (per 1 juli 2015)
: 10 januari
: 3 maanden
: 10 april
: 3 weken
: 20 maart
: 1 april
Masterclass Wet werk en zekerheid (WWZ)
Full transcript