Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Å skrive en artikkel

No description
by

Karoline Mediaas

on 8 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Å skrive en artikkel

Å skrive en resonnerende tekst
• Svare på oppgaven
• Saklig
• Objektiv
• Ryddig struktur

Eksempel på oppgaveformulering:

«"Skriv en resonnerende teks om sidemålsundervisningen i skolen."

Å skrive en artikkel/resonnerende tekst
Hva er resonnerende skriving?
•* Resonnere= å tenke
•* Trekke fornuftige slutninger og følge en tankerekke på en logisk måte fram mot en konklusjon
Objektivitet
• Skrive om tema på en saklig måte

- Eksempel: En oppgave om hvorvidt bolighus skal fjernes for å bygge vei.

Skriv om teksten for å tone ned det subjektive preget i avsnittet under.


Personlig mener jeg at kommunepolitikerne må ta hensyn til de folkene som bor i området der de planlegger å legge ny vei. Det kan være gamle folk som har bodd i husene sine hele livet. Bestemoren til en god venn av meg opplevde akkurat dette. Hun måtte flytte fra barndomshjemmet til en leilighet fem kilometer unna og være vitne til at hjemmets hennes i over 40 år ble jevnet med jorden. Jeg synes de som bor i de aktuelle husene, må få være med og bestemme hvor den nye veien skal gå. Politikerne kan ikke bare overkjøre huseierne og befale dem å flytte. Egentlig syns jeg at de som blir rammet av slike vedtak, alltid skal få det siste ordet i saken.
Svar på oppgaven
• Les oppgaveteksten nøye -– flere ganger
• Hva sier de ulike delene av oppgaven (f.eks. påstand, hva betyr de ulike begrepene?)


Eksempel på oppgave:

- «De sosiale mediene er blitt en av de viktigste arenaene for kommunikasjon og bygging av identitet i vår tid. Drøft hvilke fordeler og ulemper ungdommer kan oppleve gjennom sin bruk av denne typen kommunikasjon.»


Hva spør oppgaveteksten om?
• Oppgavetekster inneholder gjerne en eller flere faste formuleringer, uttrykt som imperativer.

• Å gjøre rede for:
- Presentere hovedtrekk i en tekst, et historieforløp eller et saksforhold

- Eksempel: «"Gjør rede for årsakene til at nynorsk har lav status blant mange elever i den videregående skolen"».
- Her: gi en oversikt/presentere de viktigste grunnene

Hva spør ommgaven om?
• Vurdering:
- Som regel på slutten av en tekst, etter at drøftingen i hoveddelen har bygget opp et vurderingsgrunnlag.

• Drøfte:
- Krever at du ser saken fra flere sider
- Viser hvorfor noen synspunkter eller argumenter er mer holdbare enn andre.
- Argumentene du bruker må oppleves som relevante, akseptable og vesentlige i sammenhengen.

- Eksempel: "Bør norsk skole fortsette med sidemålsundervisning? Drøft temaet."
- Argument: Sidemålsundervisningen bør fjernes fordi nynorsk er vanskelig å lære seg.
- Er argumentet holdbart?

- På hvilket grunnlag kan man hevde at nynorsk er vanskelig å lære seg?
- Finnes det forskning på at nynorsk er vanskeligere enn andre fag?

- I en drøfting må man se saken fra flere sider
- Drøft fordeler og ulemper, eller styrker og svakheter, ulike synspunkt ved et saksforhold

Oppgave
Dann grupper på ca.3-4.
Lag fire argumenter mot sidemålsundervisning og fire argumenter for sidemålsundervisning.

Alle argumentene skrives ned på tavla.
Hvilke argumenter er mest holdbare, og hvilke er ikke det?


Å skrive en artikkel:
* Tredelt struktur; innledning, hoveddel og avslutning

Eksempel på oppgave:

"«En av tre ungdommer dropper ut av videregående skole. Drøft årsakene til at så mange velger å avslutte skolegangen sin, og vurder hvilke tiltak som kan settes i verk for å minske frafallet."Innledning
• * Vekke interessen til mottakeren
* tema for teksten


• Innledning kan gjøre på ulike måter:

- Informativ innledning
- Sammenligningene innledning
- Innledning med fortellende preg
- Innledning som stiller spørsmål til tema
- Bruk av sitat, en overraskende opplysning, en situasjonsbeskrivelse

Oppgave

Skriv en innledning til denne oppgaven

"«Mange mener sidemålsundervisningen i skolen burde fjernes.
Skriv en artikkel der du drøfter dette teamet"»


Les teksten for sidemannen. Gi hverandre tilbakemelding

• God struktur er viktig
•* Innholdsmomentene må komme i en forståelig og logisk rekkefølge
•* Avsnitt -–synliggjør hvilke deler av teksten som hører sammen innholdsmessig - et moment i hvert/ et hovedpoeng

•* Hvilken struktur legger oppgaven om frafallet på vgs opp til?

Hoveddel

"«En av tre ungdommer dropper ut av videregående skole. Drøft årsakene til at så mange velger å avslutte skolegangen sin, og vurder hvilke tiltak som kan settes i verk for å minske frafallet."

•* Avrunde/konkludere
•*«"svare"» på innledningen
•* Samle trådene -– ikke ta opp nye momenter

Avslutning
Setninger
* •Pass på at setninger fullstendige og ikke er kronglete formulert.
* Unngå muntlig språk
*• Varier språket

Dårlig setning: "Volden i Norge har økt skikkelig mye de siste årene."
Bra setning: "Det kan se ut som om volden har økt, hvis vi skal tro alle oppslagene i avisene."

Dårlig setning: Nynorsk er jo utrolig bortkasting med tid
Bra setning:
"Sjekkliste" for resonnerende tekster"
• Har teksten en knallgod overskrift?
• Svarer du på oppgaven? Er alle delspørsmål besvart?
• Siterer og referer du på korrekt måte?
• Er (eventuell) litteraturliste satt riktig opp?
• Har teksten en klar innledning og avslutning?
• Er teksten delt inn i tydelige avsnitt? Hver påstand/hvert moment skal ha sitt avsnitt.
• Er det setninger eller avsnitt som er vanskelige å forstå eller kronglete formulert? I så fall, skriv om.
• Gjentar du deg selv? Finn nye ord og formuleringer som uttrykker det samme.
• Ta til slutt en siste gjennomgang for å luke ut eventuelle skrive- og tegnsettingsfeil.
Les over teksten enda en gang (og en gang til)
Full transcript