Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bilimsel Argümantasyon

No description
by

DEMET ŞAHİN

on 4 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bilimsel Argümantasyon

Bilimsel Argümantasyon
Argüman1
Argüman1
“ ifade türü yada iletişimsel bir eylem çeşididir.” Burada iletişimsel bir eylem çeşidi ile anlatılmak istenen şey bireylerin ürettiği bir bütün olarak ele alınan argüman (cümle)’dır. Bireylerin bir iddiayı desteklemek amacıyla iddia ve sebep cümlelerini bir arada söylemesidir. Çünkü argüman iddia ve onun sebep cümlelerini (destekleyici-gerekçe)içeren, argümantasyon sürecinin en basit parçasıdır (O’Keefe, 1977; Rieke and Sillar, 1984, s. 10).
Argüman2
Argüman2
ise “etkileşiminin özel bir çeşididir.”. Bu tanımda etkileşimin özel bir çeşidi olarak ifade edilen durum ise bireylerin fikir alışverişinde bulundukları tartışma sürecidir (Hyde ve Bineham, 2000; O’Keefe, 1977). Bu süreç argümanların yapılandırıldığı ve eleştirildiği, iki veya daha fazla bireyin dâhil olduğu sosyal bir süreçtir (Nussbaum, 2008).
Aristo
Carl Roger
Van Eemeren ve Rob Grotendorst
Sonuç
Argüman
Toulmin Modeli
Toulmin’in modeli ilk olarak mahkeme salonlarındaki kanıtları incelemek için, hukuki kanıtlar temel alınarak geliştirilmiştir. Modelilerleyen yıllarda her alanda kullanılmaya başlanmıştır. Modelim birbiri ile ilişkili 6 temel elementi bulunmaktadır.
Bu hastada üst solunum yolu enfeksiyonu vardır(1).

Klinik deneylerin gösterdiği gibi(2)

penisilin üst solunum yolu enfeksiyonu için en etkili tedavidir(3).

Eğer hastanın penisiline duyarlılığı yoksa (4)

büyük bir ihtimalle (5)
bu hastanın durumunu penisilin tedavi edecek (6).
Argümantasyon
Argümantasyon sadece argüman üretmekten daha fazlasıdır. Bireylerin yarışan iddiaları değerlendirdiği sosyal bir tartışma aktivitesidir (Felton, 2004). Bu yüzden iddia ileri sürme, savunma ve reddetme süreci argümantasyon (bilimsel tartışma) olarak tanımlanabilir.
Mantıksal, Retorik, Diyalektik
Mantıksal perspektife göre argümanlar birer üründür (product).

Retorik perspektif doğal iletişim sürecinde oluşan tartışmaya dikkat çeker ve süreç (process) üzerinde yoğunlaşır.

Diyalektif perspektif ise tartışma sürecinin prosedürüne (procedures) odaklanmıştır.
Argümantasyon ve Öğrenme
Argümantasyon yöntemi öğrenme sürecinde birden fazla amaca hizmet eder. Bunlar;

Bilgi paylaşımı

Bilgi yapılandırma

Bilgi dönüşümü

- Argüman bileşenleri öğrenilmeli
- Tartışmaya yönelik ders planları oluşturulmalı
- Öğrenciler soru sormaya teşvik edilmeli
- Öğrencilerin sağlam argüman üretmeleri sağlanmalı

Ürün
Süreç
İddia
Kişinin desteklediği, savunduğu durum.

Örn:
Bu hastanın durumunu penisilin tedavi edecek.
Veri
İddiayı desteklemek için kullanılan özel kanıtlar ve sebepler.

Örn:
Bu hastada üst solunum yolu enfeksiyonu vardır.
Gerekçe
Veri ve iddia arasındaki ilişkiyi doğrulamak için öne sürülen sebeplerdir (kurallar, ilkeler).

Örn:
Penisilin üst solunum yolu için en etkili tedavidir.
Destekleyici
Gerekçeleri desteklemek için kullanılan temel varsayımlardır.

Örn:
Klinik deneylerin gösterdiği gibi.
Niteleyici
Tartışmanın gücünü ve kesinlik ölçüsünü gösteren kelimelerdir.

Örn:
Büyük bir ihtimalle
Toulmin Argümantasyon Modeli
Çürütücü
İddianın doğru olmadığı/ geçerli olmadığı özel durumlar

Örn:
Hastanın penisiline duyarlılığı yoksa.
Walton Argümantasyon Modeli


Ona göre argümanlar varsayımsal yollar ile üretilir. Örneğin bilimsel çalışmaları altın aramaya benzeten bir birey varsayımsal çıkarım yolu ile şu şekilde argüman oluşturur;

Benzer Öncül:
Bilimsel araştırmalar altın aramaya benzer.
Temel Öncül:
Altın aramada başarı belirsizdir.
Sonuç:
Bilimsel araştırmalarda başarı belirsizdir

İşaretten Argüman
Bu yöntemde A bir durumda doğrudur. B ise genellikle onun işareti/göstergesi olan A doğru olduğunda, doğru kabul edilir. O halde B doğrudur.
Öncül:
Karlı yolda bir ayının ayak izleri var.
Sonuç:
O halde ayı bu yoldan geçmiştir.
Uzman Görüşünden Argüman
Bu tür argüman üretmede uzman görüşleri dikkate alınır.

Öncül:
Dr. Phill’e göre bahşiş vermeyi sevenler özsaygısı yüksek insanlardır.
Öncül:
Dr. Phil psikoloji alanında uzmandır ve özsaygı alanında çalışmaktadır.
Sonuç:
Bahşiş vermeyi sevenler özsaygısı yüksek insanlardır.

Analojiden Argüman
Analojiden argüman oluşturma durum temelli mantıksal çıkarımın bir çeşidi olarak fazlaca kullanılan bir argüman oluşturma yöntemidir. Bu yöntemde açıklanmak istenen bir durum başka bir duruma benzetilir. Örneğin A durumu B durumu ile benzerdir. X A durumunda doğru veya yanlış ise, A durumu B durumuna benzer olduğu için x B durumunda da doğru veya yanlıştır.
Benzer Öncül:
Bilimsel araştırmalar altın aramaya benzer.
Temel Öncül:
Altın aramada başarı belirsizdir.
Sonuç:
Bilimsel araştırmalarda başarı belirsizdir

Sınıflamadan Argüman
Yeryüzünde bazı nesneler, canlılar ya da olaylar belirgin değişmez bazı özelliklere sahiptir. Bu özellikler onların genel bir kategoride sınıflandırılmasına olanak verir. Örneğin;
-Bütün yunuslar memeli sınıfındadır.
-Flipper’da bir yunustur.
-O halde Flipper’da bir memelidir.

Kanıt Temelli Hipotezlerden Argüman
Bu argümanda kural şu şekildedir; Eğer “a” doğru ise “b” de doğru olacaktır. Tamtersi durumda ise kural şu şekildedir; Eğer “b” yanlış ise bu durumda “a” da yanlış olacaktır.
Öncül: Eğer bu sıvı asit ise turnusol kağıdı kırmızıya dönecektir.
Sonuç: Turnusol kağıdı kırmızıya döndü. Bu sıvı asittir.

Sonuçlar arasındaki ilişkiden argüman: Bu argümanda kural şu şekildedir; “A” ve “B” arasında pozitif bir ilişki vardır. Bu yüzden “A”, “B” ye neden olur.
Öncül:
Yoğurt yemek Gürcistan’da insanların 100 yaşına kadar yaşamasına neden olmaktadır.
Sonuç:
Uzun yaşamak istiyorsan yoğurt yemelisin (Walton, 2009).

Sonuçlar arası İlişkiden Argüman
Nedensellikten Argüman
Bu argümanda kural şu şekildedir; Eğer bir çeşit olay meydana gelirse onun öngördüğü diğer olaylar da meydana gelir. Nedensellik olay ve olguların birbirine bağlı olmasıdır ve aynı nedenlerin aynı koşullarda aynı sonuçları vereceği iddiasını içeren felsefe terimidir. Walton’un belirlediği bu şema içeriği nedeniyle Türkçe’ye çevrilirken nedensellik kavramı kullanılmıştır.

Öncül:
Eğer devletler politikalarında tutarlı olmazlarsa saygınlıkları azalır.
Sonuç:
Biz politikamıza sadık kalmadık bu yüzden prestijimiz düşecek


Argümantasyon katılımcılarda,

1) sosyal bir beceri olan ve genç öğrencilerin genellikle sahip olmadığı, başka bir insanın ne söylediğini dinleme;

2) duydukları yeni fikirleri kendilerininki ile karşılaştırıp, farklılıkları bulma becerisinin bulunmasını gerektirmektedir.

Bu yüzden bilişsel bir aktivite olan argümantasyon sürecinde öğrenciler sadece fikirlerini/iddialarını ileri sürmez, diğerlerinin fikir/iddiaları üzerinde derinlemesine düşünürler.
Sonuç olarak argümantasyon sürecinde tartışmayı öğrenmek demek düşünmeyi öğrenmek demektir (Osborne, 2012, s. 939-940).
Argümantasyon Yönteminin Sınıf İçi Tartışmalardan Farkı
Sınıf içi öğretmen öğrenci etkileşimi


Cevap ver
(öğrenci)

Soru sor Dönüt ver ya da Değerlendir
(Öğretmen) (Öğretmen)


Argümantasyon Araştırmalarındaki Sonuçlara Dayalı Olarak Argümantasyon Tabanlı Bilim Eğitiminin Fen Öğretim Sürecine Katkısı
1. Argümantasyon ve Beceri Gelişimi

2. Argümantasyon ve Fen Dersi Akademik Başarı-Tutum Üzerindeki Etkisi

3. Kavramsal Anlama-Kavramsal Değişim ve Argümantasyon

4. Bilimin Doğası ve Argümantasyon

5. İşbirliği ve Argümantasyon


Fen Eğitimi ve Argümantasyon
Öğrencilerin bilimsel bilginin üretilmesine yönelik sahip oldukları yanlış inanışları


Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı
Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına göre derslerin planlanması ve uygulanmasında öğrencinin aktif, öğretmenin ise rehber ve yönlendirici olacağı öğrenme ortamları (problem, proje,
argümantasyon
, işbirliğine dayalı öğrenme vb.) temel alınmıştır.

Araştırma-sorgulama süreci, sadece “keşfetme ve deney” olarak değil, “açıklama ve
argüman
” oluşturma süreci olarak da ele alınır.

Araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme; ... etraflarındaki doğal ve fiziksel dünyayı sağlam gerekçelerle açıklamalarda bulunarak güçlü
argümanlar
kurdukları, ... öğrenci merkezli bir öğrenme yaklaşımıdır.

Öğretmenler, öğrencilerinin fikirlerini rahatça ifade edebildikleri, düşüncelerini farklı gerekçelerle destekleyebildikleri ve arkadaşlarının iddialarını çürütmek amacıyla
karşıt argümanlar
geliştirebildikleri diyaloglar içerisinde yer almalarını sağlar.
Karşıt argümanları
içeren yazılı veya sözlü tartışmalarda öğretmenler, öğrencilerinin geçerli verilere dayalı oluşturdukları iddiaları, haklı gerekçelerle sundukları tartışmalarda yönlendirici ve rehber rolü üstlenir (MEB, 2013.

Ses bir titreşimdir ve hepimiz de biliyoruz ki ses titreşerek oluşur . Ses dalgalar halinde çıktığı için ve titreşim olduğu için şekerler hareket eder. Örnek verirsek de bazı opera sanatçıları bağırarak bardak kırabiliyorlar. Fakat biz kuvvetli bağırınca şekerler çok oynar eğer sesimizi kısar da bağırırsak şekerlerin hareketi yavaşlar göremeyiz diye düşünüyorum.
Sağlam Argüman- Zayıf Argüman
Şekerler hareket eder. Ses dalgalar halinde yayılır. Balona doğru bağırdığımız için ses dalgalarından dolayı balonda titreşim oluşur.
Ses bir titreşimdir ve hepimiz de biliyoruz ki ses titreşerek oluşur . Ses dalgalar halinde çıktığı için ve titreşim olduğu için şekerler hareket eder. Örnek verirsek de bazı opera sanatçıları bağırarak bardak kırabiliyorlar. Fakat biz kuvvetli bağırınca şekerler çok oynar eğer sesimizi kısar da bağırırsak şekerlerin hareketi yavaşlar göremeyiz diye düşünüyorum.
Argümantasyon Sürecine Dahil Olma
Fen sınıflarında argümantasyonu desteklemek ve kolaylaştırmak için kullanılabilecek çeşitli stratejiler
İfadeler Tablosu
Deney Raporu
Yarışan Teoriler Stratejisi
Kavram Karikatürleri Stratejisi(Karikatürlerle Yarışan Teoriler)
Bir hikaye ile yarışan teoriler
Fikirler ve delillerle yarışan teoriler
T-G-A Stratejisi
Bir Argüman Yapılandırma
Yanlış Kavram Haritaları Stratejisi
Yanlış Kavramların Tartışılması
Deney Tasarlama
Küçük Grup Tartışmaları
Rol Oynama
Yarışan Teoriler Stratejisi
Teori 1:
Işık ışınları gözlerimizden neslere doğru gider ve bu durum nesneleri görmemizi sağlar
Teori 2:
Işık ışınları bir ışık kaynağı tarafından üretilirler ve bu ışık ışınları nesnelerden yansıyarak gözlerimize gelir. Bu durum görmemizi sağlar.
Aşağıda listelenen kanıtlar Teori 1 ya da Teori 2'yi kanıtlar mı ? Tartışınız.
Işık ışınları doğrusal yayılır.
Gece güneş olmadığında bile görmeye devam ederiz.
Eğer ışık ışınları olmazsa nesneleri göremeyiz.
Bir nesneyi görmeniz için ona bakmanız gerekir (Osborne, Erduran, Simon and Monk, 2001).

Bir Argüman Yapılandırma Stratejisi
Ağır cisimler yere her zaman hızlı düşmez.


Aşağıdaki kanıt cümlelerini inceleyin. Grubunuzla tartışarak yukarıdaki cümleyi kanıtlayan cümleleri mantıksal bir sıraya koyunuz.
Aynı yükseklikten atılan bir 50 kuruş ve tuğla aynı anda yeryüzüne düşer.
Hava direnci harekete ters yönlü bir kuvvettir.
Hava direncini göz ardı ettiğimizde bütün cimler aynı anda yere düşer.
Bir parça kağıt tuğladan daha yavaş yere düşer.
Tahmin Et- Gözle- Açıkla Stratejisi
1. Şişeyi sıcak bezle sarıp pipeti suyun içerisine koyduğumuzda ne olacak? Neden?

2. Şişeyi soğuk bezle sarıp pipeti suyun içerisine koyduğumuzda ne olacak? Neden?
Kavram Karikatürleri
Argümantasyonu desteklemek için bir öğretmenin kullanabileceği teşvik edici ifadeler;
1. Niçin bunu düşünüyorsunuz?

2. Bunun için nedeniniz nedir?

3. Görüşünüz için başka bir argüman düşünebiliyor musunuz?

4. Görüşünüze karşı bir argüman düşünebiliyor musunuz?

5. Nasıl biliyorsunuz?

6. Delilleriniz ne?

Argümantasyon Sürecini Destekleyici Online Uygulamalar

Argümantasyon katılımcılarda,

3) Kavramsal anlamayı ve kavramsal değişimi destekleyebilir;

4)Bilimin doğasını ve epistemolojisini anlamayı destekleyebilir;

5) Bilimsel düşünme becerilerini geliştirebilir;

6) Bilime yönelik pozitif tutum sergilemelerini destekleyebilir.
İfadeler Tablosu

Fen konusu ile ilgili ifadelerin yer aldığı bir tablo verilir ve öğrencinin/öğrencilerin bu ifadelere katılıp/katılmadığını belirtmesi istenir. Öğrenci/Öğrenciler neden o ifadeyi seçtiğini tartışır.
Deney Raporu

Öğrencilere, başka bir öğrenci tarafından hazırlanmış bir deney raporu ve bulguları verilir. Ancak raporda bilimsel görüşle ve deneyle uyumlu olmayan fikirler de yazılır. Öğrencilerden bu yanlışlıkları bulmaları, doğru sonuçların ne olacağı hakkında bir fikir birliğine varmaları istenir.
Bir hikaye ile yarışan teoriler


Öğrencilere içinde bir sorunla ilgili çözüm yolları (teoriler) içeren yazılı hikayeler verilir ve bu teorilerden birisini tartışmaları sağlanır.

Fikirler ve delillerle yarışan teoriler

Öğrencilere bir olay ve bu olayla ilgili iki veya daha fazla (genellikle 2) teori ve bu teorileri destekleyen deliller ve kanıtlar verilir. Öğrencilerden bu veya başka delillerden yararlanarak bir teoriyi savunmaları istenir.
1. Grup İpuçları
• Güvenlik görevlisi 17.25 te lavaboya doğru gittiğini söylemiştir.
• Yaşlı teyze müzeyi çok gezdiği için 17.20’de dinlenmek için oturduğunu, alarmlar çaldığında hala oturmakta olduğunu söylemiştir. Oturduğu yerden herkesi gözlemleyebildiği için ünlü koleksiyoncunun farklı davranışlar sergilediğini, ondan şüphelendiğini dile getirmiştir.
• Ünlü koleksiyoncu ise 17.25’te ne yaptığını hatırlamadığını fakat müzenin kapanmasına yakın bir saat olduğu için çıkmak için yönelmiş olabileceğini söylemiştir. Koleksiyoncu o saatte ne yaptığına ilişkin net bir cevap verememiştir.

2. Grup İpuçları
• Güvenlik görevlisi 17.25 te lavaboya doğru gittiğini söylemiştir. Lavaboya gitmeden önce yaşlı bir bayanın şüpheli davranışlar sergilediğini fakat yaşlı olması sebebiyle çok üzerinde durmadığını söylemiştir.
• Ünlü koleksiyoncu o saatte müze müdürü ile başka bir eser hakkında konuştuğunu fakat o esnada yaşlı bir bayanın çalınan esere doğru yürüdüğünü söylemiştir.
• Müze müdürü de eserin çalındığı dakikalarda ünlü koleksiyoncuyla bir eser hakkında muhabbet etmektedir ve yaşlı teyzenin çalınan esere doğru yürüdüğünü görmüştür.


3. Grup İpuçları

• Güvenlik görevlisi hırsızın yaşlı bayan olduğuna inandığını söylemiştir.
• Ünlü koleksiyoncu hırsızın güvenlik görevlisi olduğuna inandığını söylemiştir.
• Müze müdürü olarak siz de hepsinden farklı olarak ünlü koleksiyoncunun hırsız olduğuna inanmaktadır.

4. Grup İpuçları

• Müze müdürü olarak şüpheli ifadeler veren yaşlı teyze, güvenlik görevlisi ve ünlü koleksiyoncuyu dinlemek yerine sağlam veri elde etmek amacıyla güvenlik kamerasını incelediniz. Güvenlik kamerasındaki görüntülere göre hırsız güvenlik görevlisidir.

Argüman nedir?-Argümantasyon nedir?
Argümantasyonun tarihi temelleri
Taoulmin argümantasyon modeli
Walton argümantasyon modeli
Argümantasyon ve öğrenme
Fen eğitimi ve argümantasyon
Argümantasyonun sınıf içi tartışmalardan farkı
Argümantasyonun katkıları
Argümantasyonun sınıf içerisinde kullanılmasını sağlayacak stratejiler

Kahoot

Bloglar

Toondo
Full transcript