Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

การวิเคราะห์วิจารณ์งานทัศนศิลป์

No description
by

Min Memean

on 23 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of การวิเคราะห์วิจารณ์งานทัศนศิลป์

ศิลปะวิจารณ์
หมายถึง การแสดงความคิดเห็นด้วยความรู้และประสบการณ์ต่อผลงานทางศิลปะ เช่น งานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และอื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อคิดนำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานศิลปะ
ประโยชน์ของการวิจารณ์
1.เพื่อนำมาเป็นแนวทางประกอบการตัดสินประเมินผลในการเรียนการสอนและการประกวดงานศิลปะ
การวิเคราะห์วิจารณ์งานทัศนศิลป์
กระบวนการในการวิเคราะห์วิจารณ์
ลักษณะการวิจารณ์
แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ

1. การวิจารณ์ตามความรู้สึก

การวิเคราะห์วิจารณ์งานทัศนศิลป์
ของตนเองและผู้อื่น

ข้อมูลเบื้องต้น
ตรวจสอบข้อมูล
วิเคราะห์และสังเคราะห์
ตีความหมาย
ประเมินค่า
นำเสนอ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับผลงาน
เปรียบเทียบผลงานกับข้อมูลที่มี
การสร้างเกณฑ์ในการประเมิน
การให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด
บรรยายและนำเสนอตามที่เห็นจากการประเมิน
2.เพื่อเป็นข้อคิดในการนำผลงานไปปรับปรุง
3.เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในทักษะและกระบวนการคิดของงานศิลปะ
4. เพื่อให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
5.เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานและผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นและรู้จักรับฟังพร้อมเคารพความคิดเห็นผู้อื่น
เป็นการวิจารณ์งานศิลปะที่แสดงออกว่าชอบหรือไม่ชอบรู้สึกอย่างไรก็พรรณนาไปตามนั้นเป็นการวิจารณ์ที่เน้นความรู้สึกส่วนตัวโดยขาดทฤษฏีจึงขาดความน่าเชื่อถือ
2. การวิจารณ์ตามเนื้อหาสาระ
เป็นการวิจารณ์ที่แสดงออกถึงการวิเคราะห์ ตีความหมายและการประเมินค่าอย่างมีหลักการน่าเชื่อถือ ทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาสุนทรียภาพ เพราะอิงทฤษฏีและประสบการณ์มาสนับสนุนจึงเป็นที่ยอมรับ
3. การวิจารณ์ตามความรู้สึกและตามหลักทฤษฏี
เป็นการวิจารณ์โดยผสมผสานระหว่างความรู้สึกส่วนตัวกับหลักทฤษฏีหรือเนื้อหาสาระ การผนวกรวมกันเป็นการวิจารณ์ที่สนุกสนาน และช่วยให้สามารถเข้าถึงผลงานนั้นได้ง่ายขึ้น
ช่วยมาลองวิจารณ์กันนะ
ลองวิจารณ์
วิจารณ์ดีมีคะแนน
Full transcript