Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

חלשב תשרפ

No description
by

Linda Shrem

on 18 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of חלשב תשרפ

חלשב תשרפ
ףוס םי תעירק
.םהירחא ףדרל טילחה אוה ,י"נב תא חלש הערפש ירחא
.חילצי אוהש בשחו ןופצ לעב דיל ונח י"נבש עמש אוה
חלשו ,םיננע םע םהילע רמש 'ה .'ה לא קעצל וליחתה י"נב
.ןימינב טבש םע ,םימל ץפק ןושחנ .םירצמ הנחמל ךשוח
.םיקלחל 12ל ועקבנ םימהו ,םימל וידי תא הטנ השמ
.םירצמל תוכמ דועו ,ףוס םי לע םיסינ 10 ויה
.ףוס םיב םתוא עבט 'הו ,י"נב ירחא וצפק םירצמה
.םיתמ םירצמה לכ תא ואר םה ,ינש דצל ורבע י"נבש ירחא
.םירצמ שוכר לכ תא וחקל םה
םיה תריש
.'הל הריש רמול וליחתהו ,שדוקה חור לבק י"נבב דחא לכ
.םהל ןתנ אל 'ה לבא ,רישל וצר םיכאלמה
.םישנה םע םירמו ,םישנאה םע רש השמ
.ףוס םי תא בזעל וצר אל י"נב הלחתהב
.עסנל ןמז עיגהש וניבה י"נבו ףוס םי תא הבזע 'ה תניכש
'ה דגנ י"נב לש תונויסנ
'ה .הרות ודמל אלו םימי 3 ועסנ י"נב -םימ .א
.םימ םהל ןתנ אלו םתוא הסנו ,םהילע סעכ
איבהל ךיא השמל רמא 'ה .וננולתה י"נבמ תצק
םימי 3 תכלל ונל רוסאש ווצ םימכחה .םימ םהל
תבש ,ישימח ,ינש םוי :הרות דומיל ילב
,תבש לש תוצמ י"נבל ןתנ 'הו הרמל ועיגה י"נב
.םיטפשמו ,םאו בא דובכ
רמא
'ה .םחל םהל היה אלש וננולתה י"נב -םחל .ב
,לט זאו ,םימ דרי רקוב לכ ."ןמ" דריש ןורהאו השמל
.םוי ותואל קר ,רקוב לכ ןמה א ופסאי י"נב
.ןמ זאו
".רמוע" לש הדימ ,ותחפשמ ליבשב ףסא דחא לכ
.דחא לכ לש ונוצר יפל היה ומעטו ,ינחור לכוא היה ןמה
ועמש אל םריבאו ןתד .רחא םויל ףסאל רוסאש הוצ 'ה
ןמ ףסאל י"נב תא הוצ םג 'ה .םיעלות ןמב חלש 'הו
.תבש ליבשב ,ישישה םויב לופכ
הבירמו הסמ
.םימל םעפ דוע וננולתה םה .םידיפרל ועיגהו ועסנ י"נב
םע העסנ תאזה ןבאה .םימ םהל איבהו ,ןבא הכה השמ
".םירמ ראב" -הנשה 40 לכב י"נב
אל יכ י"נב תא שינעה 'ה .י"נב תא הכה קלמע םידיפרב
,המחלמב י"נב תא גהנ עושהי .'הב הנומא קיפסמ םהל היה
.י"נב תא ליצה 'ה .'הל ללפתהו בשי השמו
.קלמע רכז תא קחמל תדחוימ הוצמ ונל שי ,הז רופס ללגב
.םלשומ אל 'ה לש אסכה ,םלועב םיקלמע שיש דע
ןמ
קפס
=
קלמע
Full transcript