Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LIKA men ändå olika - IKT-strategi Kristinehamn

No description
by

Michael Örnstedt

on 5 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LIKA men ändå olika - IKT-strategi Kristinehamn

I
L
I n f r a s t r u k t u r
K o m p e t e n s
K
A n v ä n d n i n g
L I K A men ändå olika
N ä s t a s t e g
M
å
l
Pedagog
Vårdnadshavare
Övriga verksamheter
nätverk
Myndighetskrav
Uppföljning/
Analys
Elev
Skapa
kontohantering/
autentisering
identitetshantering
Elevadministration
Kommunicera
läromedel
elever - lärare - klass - grupp ...
Dela
Samarbeta
lärverktyg
Digitala
säkerhet
Framtidens
Lagra
Administrativa tjänster

Dokumentera
Informera
planera
organanisera
Maskineri
Systemförvaltning
Support
Service
Pedagogiskt ledarskap
”Genom digital inkludering i all planering och skolutveckling utmanar vi traditioner och normer.

Alla som arbetar i våra förskolor och skolor är IKT-pedagoger som tillsammans utbildar med hög kvalitet i nutid med sIKTe mot våra elevers framtid!”

V i s i o n
En modern och likvärdig skola med uppdrag att utveckla våra barn och elever till digitalt litterata medborgare kräver digitalt litterat personal. Detta kräver ett gemensamt ansvar och en gemensam strategi.

Skolförvaltningens IKT-strategi är gemensamt framtagen av rektorer, IT-strateg och övrig förvaltningsledning. I detta arbete har vi medvetet riktat lampan mot oss själva och ställt frågor av karaktären – ”
Var är vi?
”, ”
Vad är målet/riktningen?
” och ”
Hur ska vi ur ett skolenhets- och huvudmannaperspektiv organisera det gemensamma arbetet mot denna riktning?
Våra egna erfarenheter, styrdokument, andras insikter, aktuell forskning, nationella och regionala insatser samt väl grundade antaganden om framtiden har varit utgångspunkten i arbetet.

Vår strategi för en fortsatt digitalisering utgår från våra förskolor och skolors olika förutsättningar och behov och är på ett övergripande plan en stödjande och styrande riktningsvisare för ett likvärdigt, långsiktigt och systematisk arbete. Detta arbete ska präglas av en helhetssyn som utgår från fyra fokusområden -
Ledarskap
,
Infrastruktur
,
Kompetens
och
Användning
– LIKA – där varje område är förknippat med långsiktiga mål och styrande principer för genomförandet.

LIKA men ändå Olika – Vår strategi med sIKTe mot skolutveckling
En väl fungerande infrastruktur och god tillgång till tidsenliga verktyg är viktiga strukturella förutsättningar för skolans digitala utveckling. Låt oss ändå konstatera att det inte är ett teknikprojekt. Skolans digitala utveckling är inte heller något vid sidan om ”vanlig” skolutveckling eller en arena endast för eldsjälar. Den digitala utvecklingen i skolan är i sig en förändringsagent och ett medel för en lyckad och ständigt pågående skolutveckling.

I likhet med andra verksamheter är förskolans och skolans utveckling av digitala arbetssätt ett självklart medel för verksamhetsutveckling. I skolans fall uttrycks det också som mål i skollag, läroplaner och kursplaner vilket samtidigt utgör en betydande skillnad. Våra barn och elever ska ges möjligheten att utvecklas till medborgare som effektivt och med insikt kan navigera, agera och utvecklas i ett digitalt präglat samhälle.
Utöver förmågan att tekniskt hantera en flora av uppkopplade redskap och att inhämta, tolka, bedöma och analysera information i en mängd digitala format och kanaler, krävs också förmågan att effektivt använda relevanta digitala verktyg. Dessutom behövs en förståelse för såväl positiva som negativa effekter av en digitalt sammankopplad värld. Idag uttrycks ofta detta som att vara
digitalt
litterat.


I Kristinehamn har kommit en bra bit i vår strävan att utveckla vår verksamhet i en digital riktning. Trots det kan vi inte stanna upp och säga att vi är klara. Våra förutsättningar för ett ännu bättre arbete är goda och nu tar vi nästa steg.
Nästa Steg
Välkommen!
- Strategi med sIKTe på skolutveckling
IKT
L e d n i n g
A
Varje förskolechef och rektor upprättar inför varje läsår en IKT-plan som omsätter den gemensamma strategins långsiktiga mål och styrande principer till konkreta göranden på sin enhet. Handlingsplanen upprättas bl.a. med stöd av skattningsverktyget LIKA (lika.skl.se) och tar sin utgångspunkt i varje enhets unika förutsättningar och prioriterade mål.

Handlingsplanens huvudsyfte är att vara en konkret riktningsvisare och förändringsbärare som kommuniceras såväl i skrift som i det dagliga arbetet. Uppföljning och utvärdering sker i första hand inom ramen för varje enhets systematiska kvalitetsarbete där effekterna av arbetet för en tydligt digitaliserad verksamhet bl.a. mäts genom personalens och elevernas upplevda påverkan på måluppfyllelse. Den gemensamma användningen av LIKA-verktyget utgör också en möjlighet att på huvudmannanivå sörja för en likvärdig utveckling samt definiera riktade och gemensamma insatser och prioriteringar.

Genomförande och uppföljning
Med sIKTe mot våra elevers framtid!
Skolförvaltningen
Kristinehamns kommun
Full transcript