Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

การวิจัยเชิงทดลอง

No description
by

Theerisara Wanma

on 1 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of การวิจัยเชิงทดลอง

การวิจัยเชิงทดลอง
กระบวนการค้นหาความรู้ ความจริงโดยวิธีทดลอง

มีการควบคุมสภาพการทดลอง และควบคุมตัวแปรต่างๆ

เพื่อให้ได้ผลการวิจัยตรงตามจุดประสงค์


การวิจัยเชิงทดลองเป็นการวิจัยเพื่อหาความสัมพันธ์

ระหว่างเหตุและผลของปรากฎการณ์ต่างๆ และถือว่า

เป็นการวิจัยที่ให้ความเชื่อถือในผลวิจัยดีที่สุด
ตัวอย่าง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงของสาเหตุที่ทำให้เกิดผลหรือพฤติกรรมต่างๆ

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลของตัวแปร

หรือเหตุการณ์ต่างๆ

3. เพื่อนำผลการวิจัยไปประยุกต์สร้างสรรค์ทฤษฎี หลัก กฎ

เทคโนโลยี องค์ความรู้ หรือ เทคนิคใหม่ๆ

4. เพื่อวิเคราะห์ข้อบกพร่องของระบบ เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุง

แก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


องค์ประกอบ
ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง 2 ประเภท
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยเชิงทดลอง
1. ตัวแปรอิสระ หรือ ตัวแปรต้น : ตัวแปรที่คาดว่าเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้ตัวแปรอื่นเกิดการเปลี่ยนแปลง
ประโยชน์และข้อบอกพร่อง
1. ทำให้ทราบถึงองค์ประกอบ ที่เป็นสาเหตุที่แท้จริง
ของพฤติกรรมต่างๆได้อย่างชัดเจน
Thank you!
การวิจัยเชิงทดลอง
experimental research
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการทดลอง
กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเหมือนกับ

กลุ่มทดลอง ทั้งจำนวน

และคุณสมบัติทั่วๆไปแต่ไม่ได้รับการทดลอง

ถูกปล่อยให้เป็นไปตามสภาพแวดล้อมปกติ

เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบพฤติกรรม

ต่างๆกับกลุ่มที่ถูกทดลอง
4. ตัวแปรแทรกซ้อน หรือ ตัวแปรภายนอก : ตัวแปรที่เกิดขึ้นในระหว่างการทดลอง สามารถควบคุมได้ จึงเรียกตัวแปรชนิดนี้ว่า ตัวแปรควบคุม
3. ตัวแปรเชื่อมโยง หรือ ตัวแปรสอดแทรก : ตัวแปรที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมใดๆในระหว่างการทดลอง มีผลต่อพฤติกรรมที่
แสดงออกมาซึ่งควบคุมตัวแปรชนิดนี้ได้ยาก เกิดจากในตัวบุคคล เช่น ความโกรธ วิตกกังวล
2. ตัวแปรตาม : ตัวแปรที่เป็นผลมาจากตัวแปรต้นหรือเป็นตัวแปร
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการ
กระทำของตัวแปรต้น
จัดทำโดย
ประโยชน์
4. เป็นพื้นฐานของการศึกษาและวิจัยในระดับลึก เพื่อมุ่งพัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
3. สามารถนำมาช่วยพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
2. เป็นวิจัยที่เหมาะสำหรับศาสตร์บริสุทธิ์ เช่น วิทยาศาสตร์
ข้อบกพร่อง
1. กลุ่มตัวอย่างส่งผลให้การวิจัยคลาดเคลื่อน เพราะ กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะที่แตกต่างกันมาก เช่น ประเพณี วัฒนธรรม ความรู้พื้นฐาน

2. ขาดการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนอย่างรัดกุม จังทำให้ผลการทดลองไม่ได้ผล

3. แบบแผนการทดลองที่เลือกใช้ขาดความเที่ยงตรง
ทั้งภายในและภายนอก ส่งผลให้ข้อมูลที่ได้ขาดความเชื่อมั่น

4. เลือกใช้สถิติไม่สอดคล้องกับข้อมูล

5. การสรุปผลการทดลองขาดความเชื่อมั่น
เนื่องจากวางแผนไม่รัดกุม

น.ส. ธีริศรา วันมา 5613120006

น.ส. พิชชาภา ขุนมธุรส 5613120017

น.ส. โยฐกานต์ แก้วศรีงาม 5613120019

น.ส. ศิริวรรณ แสนเหมือน 5613120025

น.ส. อภิญญา เอี่ยมพงษ์ 5613120029

ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

แบบแผนการทดลอง
1. การทดลองขั้นต้น

2. การทดลองจริง

3. การทดลองกึ่งการทดลอง

4. การทดลองอื่นๆ
คำถามวิจัย : ผู้วิจัยต้องการทราบว่าการงีบหลับตอนกลางวัน
ทำให้ความสามารถในการจำดีขึ้นหรือไม่

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลของการงีบหลับตอนกลางวันที่มีผลต่อความสามารถในการจำ

สมมติฐาน : คนที่งีบหลับตอนกลางวันจะมีความจำดีขึ้น

คำถามก่อนการทดลอง : ห้องนอนควรมีลักษณะแบบใด เวลาในการหลับ

เครื่องมือที่ใช้วัดตัวแปรตาม : แบบทดสอบความสามารถในการจำ

การควบคุมตัวแปร ,เลือกแบบแผนการทดลอง ,เลือกผู้ถูกทดลอง

Full transcript