Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pagpapakatao G10

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pagpapakatao G10

Ang mga pangalawang Prinsipyo ng Batas Moral
Ang Moral na Pagkatao
Naglalayon ang yunit na ito na tulingan kang mapalalim ang iyong pag-unawa sa mga konsepto tungkol sa pagkatao upang ikaw ay makapagpasaya at makakilos nang may patuloy na pag-asam at pagpili sa kabutihan. Maraming kasanayan kang dapat malinang upang mapalakas mo ang iyong mga kakayahan sa pag-iisip, pagninilay, at pagkilos upang maisabuhay mo ang mabuti at iwasan ang masama. Higit mong mauunawaan ang mga prinsipyo ng Batas Moral, ang paggamit ng tamang konsiyensiya at pagkakaroon ng mapanagutang kalayaan upang mailapat mo ang mga ito sa pagpapanatili o pag-aangat ng iyong dignidad at ng iyong kapwa. Mahalga ang yunit na ito sa pagpapanday ng iyong katatagan bilang isang mapanagutang kabataan upang malayo ka sa kapariwaraan.
Aralin 1: Isip at Kilos-loob: Itaas ang Antas ng Paggamit
Mahalagagn matutong itaas ang antas ng paggamit ng isip at kilos-loob tungo sa katotohanan at kabutihan sa paglilingkod at pagmamahal. Isang paraan ay ang pagkilala ng sariling mga kahinaan sa pagpapasya at paggawa ng mga kongkretong hakbang upang malagpasan ang mga ito. Kinakailangang maisagawa ang mga hakbang upang masanay ang isip at kilos loob na magsuri at gawin ang mabuti, at umiwas sa masama sa araw-araw na pamumuhay.
Aralin 2: Batas Moral: Paggawa ng Mabuti, pag-iwas sa masama


Ang konsiyensiyang nahubog batay sa Likas na Batas Moral ay nagsisilbing gabay sa tamang pagpapasya at pagkilos. Mahalga na napagninilayan ang mga maling pasyang ginawa at nakagagawa ng mga hakbang upang itama ang mga ito.


Aralin 5: Dignidad: Dapat Iangat
Aralin 3: Konsiyensiya: Gabay sa Tamang Pagpapasya at Pagkilos
Nakabatay ang dignidad ng tao sa kaniyang pagkabukod tangi (hindi siya nauulit sa kasaysayan) at sa pagkakawangis niya sa Diyos (may isip at kalooban). Mahalaga sa isang kabataan ang paggawa ng mga hakbang upang maiangat ang kaniyang dignidad at ng kanyang kapwa sa pamayanan


Aralin 4: Kalayaan: Tawag ng Pagmamahal at Paglilingkod
Pagpapakatao G10
First Quarter:
Ang Moral na Pagpapakatao

Mga Pangunahing pag-unawa tungkol sa isip at kilos-loob
1. Ang isip at kilos-loob (freewill) ang kambal na kapangyarihang nagpapabukod-tangi sa tao sa lahat ng nilalang.
2. Ang isip ay ang kakayahan ng tao para sa pag-unawa o kapangyarihang mag-isip


Ang kilos-loob ay ang likas na paggusto o pagkahilig sa mabuti at ang isipang paglimi kung anong mabuting kahilingan o gugustuhin gawin. Ito ay may kakayahang magsuri, magtaya, at maghusga tungkol sa mga bagay, pangyayari o sitwasyon na siyang inilalahad na mabuti sa kilos-loob.
4. Ang karunungan ang bunga ng nahubog na isip at kilos-loob batay sa katotohanan.


5. May kapangyarihan ang tao na mag-isip kaya’t may kakayahan siyang alamin ang katotohanan.
Ang Panguahing Konsepto Kaugnay ng Batas Moral
Ano ang Batas Moral- ang batayan ng pagkilos ng tao upang ito y maging tama at mabuti
Ang batas moral ang nagpapakita ng direksyon ng pantaong kilos para makarating sa tamang patutunguhan.
Ang batas moral na nakababatay sa Batas na walang Hanggan (Eternal Law) ay pangsadaigdigan.
Ang Batas Moral ay ang Batas Kalikasan (Natural Law) na naihahayag sa atin sa pamamagitan n gating isip.
Ang Batas Moral ay ang Batas Moral o Likas na batas moral (Natural Moral Law)tumutukoy para sa mga nilalang na mababa sa tao tulad ng mga hayop, puno at halaman.
Batas na Walang Hanggan (Eternal Law)
Batas Kalikasan (Natural Law)
Batas ng Kalikasan (Law of Nature) para sa mga nilalang na walang isip at kilos-loob


Batas Kalikasang Moral (Natural Moral Law) Para sa mga tao na may isip at kilos loob.
Saan nakaugat ang Batas Moral?
Batas na Walang Hanggan (Eternal Law) o batas ng Diyos (Divine Law) iisa lamang ang ugat ng mga batas. Ang lahat ng bagay rito san undo ay sakop ng Batas ng Diyos
Batas Kalikasang Moral o Likas na Batas Moral (Natural Moral Law) ang tao ay may kalikasang material at espiritwal
Ang pangunahing prinsipyo ng Batas Moral:


Ayon kay St. Thomas Aquinas, ang tao ay likas na may kakayahang umunawa sa mga pangunahong prinsipyo ng Batas kalikasan o Batas Moral na tinutukoy ding mga “ Batas na nakaukit sa ating Puso” Sapagkat ang Prinsipyong ito ay hindi maalis sa puso ng tao, anuman ang kaniyang relihiyon o kahit hindi siya naniniwala sa Diyos.
“Ang Mabuti ay dapat gawin at kamtin; ang masama ay dapat iwasan."
Ang sumusunod ay ilan sa mga mabubuting likas na kahiligan (inclination) ayon kay Douglas McManaman
Buhay

· Katotohanan

· Kagandahan

· Kasanayan

· Pakikipagkapwa

· Relihiyon

· Katapatan
Hindi dapat sinisira ang isang mabuti upang gumawa ng mabuti


Hindi dapat tratuhin ang tao bilang paraan para sa isang layunin
Hindi dapat kinikilingan ang ilan, maliban kung ito ay kinakailangan para sa kabutihan ng lahat.


Hindi dapat nagsasarili na kumikilos para sa kabutihan ng tao


Hindi dapat kumikilos na nababatay lamang sa busgso ng damdamin, takot, galit o pagnanasa.
Mainam ng pagyamanin ang positibong saloobin sa paggawa ang kasiyahan sa paggawa ay nanggagaling sa kabutihang-loob. Nangyayari ito kapag ang isang Gawain ay iniaalay para sa kapwa. Magaan ang Gawain at lalong kapaki-pakinabang ang product nito kapag ang gumagawa ay may mabuti at positibong saoobin sa paggawa


Konsiyensiya: kung Tama ang Paghubog, Tama rin ang pagdikta Mga Pangunahing Konsepto ng Konsiyensiya
· Ang konsiyensiya ay bahagi n gating espirituwal na kalikasan

· Ito ang kakayahan ng isip sa paglalapat ng kaalaman sa paghuhusga ng tama at mali
Ang mga sumusunod ay kinakailangan:
Kailangan may pag-unawa kung ano ang mabuti at masamang gawa
Kailangang maunawaan kung ano ang Batas Moral o Batas Kalikasan
Kailangan ng tao na ilapat ang kaniyang kaalaman sa kaniyang Gawain.
Kailangan Malaya ang tao sa kaniyang gawa ayon sa kaniyang nalalaman tungkol sa kalikasan
Ayon kay St. Thomas Aquinas, may tatlong paraan an gating konsiyensiya kung paano ilalapat ng kaalaman sa paghuhusga ng tama o mali.
Ang konsiyensiya ay nagpapatunay kung mayroon kang ginawa o hindi ginawa
Ang konsiyensiya ay naghuhusga kung mayroon kang dapat o hindi dapat ginawa.
Ang konsiyensiya ay naghuhuga kung mabuti o masama ang ginawa
Dalawa ang uri ng Konsiyensiya: Tama at Mali
Tama ang konsiyensiya kapag ito ay naghuhusga ng pasya o kilos batays sa tamang panuntunan at naayos sa Batas Moral
Mali ang Konsiyensiya kapag ito ay nagpasya ng taliwas sa mga prinsipyo ng Batas Moral. Ang maling konsiyensiya ay maaring nagkakaiba sa sumusunod na paraan:

3. Tuliro o may duda

4. Maluwag

5. Manhid o Mapag-walang bahala

6. Ipokrito


Ang sumusunod ay mg aparaan na makatutulong sa pagpapatibay ng konsiyensya
Seryosong pag-aaral tungkol sa Batas Moral

2. Pagninilay

3. Pagkonsulta o paghingi ng gabay mula sa nakatatanda

4. Pag-uusig ng konsiyensiyang bago gumawa ng pasya o aksyon

5. Malalim na pagkilala sa sarili. Linangin ang kakayahang kilalanin ang sarili.

6. Pagbabasa ng Banal na Kasulatan, Koran o mga babasahing para sa espirituwal na pag-unlad.

7. Pagdadasal bago gumawa ng pasya at Kilos


Ang tunay na kalayaan ng tao ay ang kalayaan maglingkod nang may buong pagmamahal sa kapwa. Mahalaga na ang kabataan ay matutong gamitin ang kanyang kalayaan sa mga Gawaing tumutugon sa paglilingkod at pagmamalasakit sa kapwa.
Kalayaan: Gamitin Upang Magmahal at Maglingkod
Malayang kumikilos nang higit sa pansariling interes
Malayang kumikilos at pinanagutan ang anumang kahihinatnan ng kilos


Malayang nagpapasya pero ginagawa ito nang matalino
Malaya sa pagbuo ng pagkakakilanlan pero marunong pumuna sa sariling kaisipan, damdamin at kilos
Habag lumalawak ang kalayaan, lumalawak din ang pananagutan
Kahulugan ng Kalayaan
Ang kalayaan ay likas sa pagiging tao. Ang isang tao ay maaring maging Malaya mula sa mga pagbabawal o pamimilit ng iba.


Ang layunin ng Kalayaan ay para sa pagmamahal at pagliligkod

· Ang tunay na kalayaan ay pagkaalipin sa paglilingkod nang may buong pagmamahal sa iba.
Ang dignidad ay ang dangal ng pagkatao. Ito ang pagbanal at pagbubukod tangi ng tao na naguugat mula sa kaniyang material at espirituwal na kalikasan.
Dignidad at karapatang pantao- bawat tao ay may dangal na pinagmumulan ng kaniyang karapatan.
Paggawalang sa Sarili: Simula sa Paggalang sa Pantaong Dignidad- ang Pag-unawa natin sa ating pagkatao- sa ating sariling pagkatangi, agn susi ng pagkakaroon n gating paggalang sa sariling dangal.
Ang Paggalang sa Karapataan ng Kapwa: Paggalang sa Dangal Pantao
Ano ang Nakaapekto sa Dangal Pantao? “ Ang PAgsanggalang at Paggalang nito ay iginagawad para sa lahat maging ano man ang gulang, kabuhayan, relihiyon, o lahi nang pantay-pantay sa dahilang pantay-pantay ang kanilang kalikasan bilang tao at pantay din ang karapatang pantao.
Tatlong Antas ng Aksiyon sa pagpapatibay ng Dangal Pantao
1. Pansarili- ang mabuting buhay

2. Pakikipagkapwa- Mabuting ugnayan

3. Panlipunan – Karapatang Pantao at ang Batas
Apat na Pinakamahalagang Aksiyon sa Pagsanggalang ng Dangal Pantao ayon kay Pope John Paul II
Pagtanggol sa kabanalan ng buhay at ang pinagmulan nito
Pagtanggol sa dignidad ng paggawa
Pagtamo ng buong edukasyon at kalinangan
Pagpapaunlad ng kabutihan panlahat sa katarungang panlipunan

Full transcript