Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hodnocení, interpretace a tvorba odborného textu

No description
by

Jana Otoupalikova

on 7 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hodnocení, interpretace a tvorba odborného textu

Hodnocení, interpretace a tvorba odborného textu
Hodnocení odborného textu
Interpretace odborného textu
Než začnete psát
Motivace
Hodnotíme obsah
Hodnotíme zdroje
Kvalita textu
Interpretace
jedná se o porozumění odbornému textu
cílem čtení je seznámit se s novými myšlenkami
Mgr. Jana Otoupalíková
otoupalikova@ped.muni.cz
Tvorba odborného textu
Položte si otázky:
1. Co chci sdělit svým textem?
2. Jak můžu nejlépe prezentovat toto sdělení?
3. Komu bude můj text adresován?
4. Kde bude můj text uveřejněn?

• odborná kvalifikace autora
• dobrá pověst (reputace) vydavatele
• datum vydání
• jazyk – přesnost, spolehlivost,
bezchybnost
• šíře a hloubka pokrytí dané
problematiky
• objektivita informací – minimum předpojatosti a snah ovlivnit čtenáře
• aktuálnost zveřejněných informací
z hlediska jejich obsahu s ohledem na informační požadavek
Tištěné
Elektronické
důvěryhodnost webového zdroje
autorství
aktuálnost
10 kritickýh otázek

1. Kdo je autorem obsahu www stránky?
2. Jakou má autor kvalifikaci, odbornou erudovanost?
3. Jsou prezentované informace přesné, objektivní, přiměřené?
4. Je www stránka obsahově srovnatelná s jinými stránkami na podobné téma?
5. Obsahuje www stránka nové, originální myšlenky, informace k tématu a jsou tyto informace podložené objektivními argumenty?
6. Odpovídá styl jazyka zamýšlené cílové skupině?
7. Můžeme zjistit reference, odkazy na www stránku nebo autora informací?
8. Můžeme zjistit datum publikování a poslední aktualizace www stránky?
9. Obsahuje www stránka funkční linky, odkazy?
10. Je www stránka pro navigaci přehledná a případné obrázky, videa, zvuky mají na stránce opodstatněnou funkci?
čtěte efektivně
Položte si otázky:
Proč čtu tento text?
Co z textu potřebuji zjistit?
Co už o tématu vím?
Jedná se opravdu o nejvhodnější text pro mou potřebu?
K efektivnímu čtení je třeba:
zvýšit rychlost čtení
rychle pochopit strukturu textu
správně se rozhodnout, zda je text vhodný, a to z různých hledisek
rychle se orientujte v textu
Předběžné seznámení s textem
1. Nejprve čtěte nadpis a ještě lépe podnadpis/podtitul textu.
2. Hodnoťte obsah.
3. Prostudujte úvod, shrnutí, závěr textu.
4. Nezapomeňme na úvodní a závěrečnou kapitolu.
5. Dobré je nakonec si výstižně zapsat nová poznání a znovu zformulovat otázku, na kterou hledáme odpověď.
Listování
Všímejte si klíčových slov:
podstatných jmen, sloves, spojujících/odkazujících výrazů (a tedy, naproti tomu, na druhé straně, proto...).
V elektronickém textu využívejte funkce
Najít
(Ctrl + F).
2 techniky
úkoly
Zhodnoťte následující elektronické články:
http://ikaros.cz/cinska-narodni-digitalni-knihovna
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/320142-slovensko-v-soku-banskou-bystrici-ovladl-ve-volbach-pravicovy-radikal.html

Metoda I.N.S.E.R.T.
(Interaktivní poznámkový systém pro efektivní čtení a myšlení)
známá informace
nová informace, nový pojem
informace, s níž nesouhlasíte
informace, o níž se chcete dozvědět víc
Jak najít v textu důležité myšlenky
Napřed si text přečtěte bez označování.
Až při druhém čtení se zvýrazněním důležitých myšlenek začněte.
Pozor na to, ať nepodtrháváte úplně všechno (např. podtrhávejte jednu větu v odstavci).
1. Označte si v textu ty pasáže, jež považujete za důležité.
2. Identifikujte klíčová slova. Klíčová slova (nebo slovní spojení) jsou slova,
která nejvíce významově charakterizují text, nesou tedy důležitý význam.

Děkuji za pozornost!
Dotazy? :-)
O
bjektivnost není stěžejní.
D
ůležité je čtenáři něco vysvětlit a popsat.
B
uďme kritičtí při čtení odborných textů.
O
dkazujeme na jiné autory a zdroje.
R
ůzné vědní obory bývají v odborných textech zahrnuty.
N
ezapomínejme na vlastní invenci.
E
moce sem patří.

P
oužité odborné elektronické zdroje nemusí být uvedeny.
S
louží k prezentaci poznatků vědeckého charakteru.
A
utor prokazuje neosobní přístup.
N
emusíme uvádět odbornou terminologii.
I
přes to všechno nás psaní práce musí hlavně bavit.
Akrostich na sousloví:
Kritické myšlení
Nepiště text proto, že musíte, ale proto, že chcete!
Co vás může motivovat?
psaní mě baví
chci sdělit světu své zajímavé myšlenky
chci smysluplně využít svůj volný čas
chci, aby po mně něco zbylo...
10 zásadních kroků:
1. Zvolte si téma.
2. Vypracujte si předběžnou osnovu.
3. Stanovte si termín dokončení.
4. Sepište si nejdůležitější body své práce a vytvořte mentální mapu tématu.
5. Určete si cíle.
6. Vyberte si správný software.
7. Promyslete, s kým budete práci konzultovat.
8. Najděte si vhodný čas pro psaní.
9. Stanovte si odměny.
10. Nikdy to nevzdávejte a vždy napište alespoň pár vět!
Postup tvorby textu
Seřaďte následující kroky dle jejich logického pořadí:
1. volba tématu a strategie přípravy,
2. tvorba osnovy práce,
3. shromažďování informací z pramenů,
4. zpracování informací z pramenů,
5. výzkum,
6. vytváření textu práce,
7. rozvíjení textu,
8. příprava konečné verze práce,
9. revize a korektura,
10. odevzdání práce,
11. publikování práce.
tvorba osnovy práce
revize a korektura
volba tématu a strategie přípravy
shromažďování informací z pramenů
výzkum
zpracovaní informací z pramenů
vytváření textu práce
rozvíjení textu
příprava konečné verze
odevzdání práce
publikování práce
ŘEŠENÍ:
Vytvořte parafrázi následujícího textu:
Jde obvykle o první stadium výzkumu, protože tuto práci může marketingový pracovník doslova provádět u psacího stolu.
Důležitým zdrojem budou při tom interní záznamy organizace.

Zdroj:
HANNAGAN, Tim J.
Marketing pro neziskový sektor
. Praha: Management Press, 1996. 169 s.
Příklad
Nejdůležitější části textu, které se zároveň hodnotí:
Téma a název
Cíl
Struktura
Metodologie
Odborné obsahové hodnocení
Naplnění cílů
Hodnocení originality závěrů
Jazyková úroveň a stylistika
Korektnost citací a práce se zdroji
Rozsah

Odhalte chyby
v následujících textech:
http://vesmir.cz/clanek/rozdily-mezi-muzem-a-zenou
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_%C4%8Capek

volné psaní
brainstorming
myšlenkové mapy
Cornellova metoda
+ šipky, označování textu barevně, zvýraznění klíčových slov, samolepící papírky
1. Sexualita. Fenomén, který je s každým lidským jedincem, a proto i celou společností spjat tím nejtěsnějším poutem. Fenomén, který prostupuje osobnost člověka, je jeho součástí a projevem.
7. Z této práce bychom měli mimo jiné pochopit, jaké myšlenky přinesl do našich zemí.
3. Abychom dokončili úvodní teoretickou část, nastíníme si další problém, který vyvstává při zkoumání ‚lidu‘.
4. Samotná data budu z textu získávat skrze perspektivu relevance ke zvoleným výzkumným otázkám.
5. I neplodná manželství, pokud byla založena na lásce mezi partnery, dokázala překonat obtíže své doby.
2. Tertullianus zastával v názorech opačné mínění než Klement. [...] Názorově se rozcházel se svým současníkem Klementem Alexandrijským.
6. Sebevražda představovala neutrální pojmenování aktu dobrovolné smrti, zatímco ve středověku se z toho stal termín hodný odsouzení.
1. Příliš literární sloh, který se do odborného textu nehodí.
2. Zbytečné opakování stejné informace v jednom textu.
3. Autorský plurál se v odborných textech spíše nepoužívá (pokud není autorů více).
4. Není jasné, co chtěl autor říct. Pozor na překombinovanost!
5. Nic neříkající či neurčité fráze, které jsou samozřejmé či příliš obecné.
6. Nevhodně zvolený obecný termín, který v daném kontextu nedává smysl.
7. Skrývání myšlenek před čtenářem. V práci by měly být jasně deklarovány všechny hlavní cíle.
ŘEŠENÍ
Použité zdroje
Pokyn děkana č. 1/2010: K realizaci závěrečných (bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních) prací. In:
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
[online]. c2009-2013 [cit. 2013-03-26]. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/1441/VPAN/pokdek/Pokyn_dekana_c._1-2010.pdf
ZBÍRAL, Robert.
Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací
. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-72017-79-9.
ZADRAŽILOVÁ, Iva. Tvorba odborného textu. In: ČERNÝ, Michal.
Kurz práce s informacemi
[online]. 2012,
s. 96-105 [cit. 2013-03-26]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/CEINVE/kurz-prace-s-informacemi
i
ZBÍRAL, David. Jak napsat (a nepsat) odbornou práci: Zásady, návody, časté chyby. ZBÍRAL, David.
David Zbíral
[online]. [cit. 2013-11-27]. Dostupné z: http://www.david-zbiral.cz/odborne-prace.htm#_Toc361517367
MAZÁČOVÁ, Pavlína. Hodnocení zdrojů a informací. In: ČERNÝ, Michal.
Kurz práce s informacemi
[online]. 2012, s. 76-84 [cit. 2013-03-26]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/CEINVE/kurz-prace-s-informacemi
HOŠKOVÁ, Kateřina. Interpretace textu. In: ČERNÝ, Michal.
Kurz práce s informacemi
[online]. 2012,
s. 85-95 [cit. 2013-03-26]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/CEINVE/kurz-prace-s-informacemi
i
Co nás dnes čeká?
Užitečné nástroje na práci s textem najdete na:
http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/prace-s-textem.html
Cílem kritického čtení je:
• pochopit, co chtěl autor sdělit,
• klást během čtení otázky,
• vytvářet argumenty k autorovým tvrzením,
• posuzovat autorovy závěry.
K textu přistupujte kriticky, přemýšlejte o tom, co čtete a mějte vlastní názor.
http://www.lecbacukrovky.cz/priciny-onemocneni
http://www.zivotacukrovka.cz/clanek/415/bariatricka-chirurgie-a-diabetes/
Užitečné předměty:
http://www.rozectise.cz/cze
http://gruber.cz
Online kurzy rychločtení:
Techniky duševní práce (např. rychločtení, racionální čtení):
http://nastroje.knihovna.cz
Užitečné online nástroje:
http://www.citace.com
Citační generátory a manažery:
http://www.citacepro.com
Seminář informačních dovedností (kód UK0001)
Kurz práce s informacemi (KPI11)
1. Populárně-naučný článek psaný odlehčeným stylem a určený pro širší okruh čtenářů sloužící
k popularizaci vědeckého zkoumání.

2. Odborný článek, kde je uveden autor textu, anotace, použité zdroje, text jde do hloubky a je určen spíše odborníkům.

3. Publicistický text, který je aktuální, snaží se maximálně zaujmout čtenáře, obsahuje hodně přímé řeči, používá rozmanité jazykové prostředky.

4. Komerčně zaměřený článek, kde není uveden autor, ale zato je uveden generální partner
stránek - společnost Novo Nordisk. U druhého článku pak odkaz na stránky soukromé kliniky a autor projektu. Obsahuje nepřesné údaje a citově zabarvené výrazy.

5. Wikipedia není důvěryhodným zdrojem, může ji editovat každý. Všímejte si zde však uvedených referencí a literatury.

6. Umělecký text, který má primárně estetickou funkci. Jeho účelem je poskytnout umělecký zážitek nebo útočit na emoce.
ŘEŠENÍ
3. Vysvětlete význam klíčových slov písemně na papír,
nejlépe vlastními slovy.
4. Poté sepište hlavní myšlenky textu.
Zaměřte se na ty pasáže, které jste si v textu zvýraznili při jeho pročítání.
Klíčová slova identifikujte následujícím způsobem:
• Napište si otázky, jejichž odpovědí jsou ty pasáže, jež jste si označili
v textu.
• Označte si v otázkách klíčové pojmy.
• Najděte tyto pojmy v textu a zakroužkujte si je.

Pravda nebo lež?
O
bjektivnost není stěžejní. L
D
ůležité je čtenáři něco vysvětlit a popsat. P
B
uďme kritičtí při čtení odborných textů. P
O
dkazujeme na jiné autory a zdroje. P
R
ůzné vědní obory bývají v odborných textech zahrnuty. P
N
ezapomínejme na vlastní invenci. P
E
moce sem patří. L

P
oužité odborné elektronické zdroje nemusí být uvedeny. L
S
louží k prezentaci poznatků vědeckého charakteru. P
A
utor prokazuje neosobní přístup. P
N
emusíme uvádět odbornou terminologii. L
I
přes to všechno nás psaní práce musí hlavně bavit. P
Metoda pyramidy
článek Soukromí na internetu a možnosti jeho ochrany
https://is.muni.cz/auth/do/ped/VPAN/pokdek/Pokyn_dekana_zaverecne_prace_finale__1_.pdf
Nový pokyn děkana k realizaci závěrečných prací:
Hannagan uvádí, že jde zpravidla o první fázi výzkumu,
kterou není potřeba provádět v terénu,
ale využívá například materiály organizace.1. HANNAGAN, Tim J.
Marketing pro neziskový sektor
, s. 69.
1
individuální
konzultujte
klíčová
tištěné
vs.
elektronické zdroje
charakteristika odborného textu
kritéria pro kvalitní zdroje
efektivní čtení
kritické myšlení
orientace v textu
užitečné nástroje
praktická cvičení
Zhodnoťte a charakterizujte
následující tištěné zdroje:
monografie
sborník
populárně-naučná publikace
skripta
učebnice
populárně-naučný časopis
odborný časopis
příručka
Metody kritického myšlení
I.N.S.E.R.T.
metoda pyramidy
Autorka mapy: Dagmar Chytková
metody interpretace a poznámek
postup tvorby textu
tipy, techniky a postupy
Odborné e-zdroje
portál e-zdrojů MU
Google Scholar
DOAJ
PLoS
http://www.petr-fabian.cz/antologie/autori/skacel.htm
http://www.citace.com
https://www.citacepro.com
Full transcript