Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rynek i jego elementy,

No description
by

Ala Kirejczyk

on 10 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rynek i jego elementy,

„ ...Rynek to niewidzialna ręka gospodarki.”

Adam Smith


Równowaga rynkowa
Czynniki wpływające na podaż:
Ceny dóbr i usług
Ceny czynników produkcji
Poziom technologii
Wysokość podatków i dotacji
Przewidywane ceny
Liczba przedsiębiorstw
Ceny dóbr i usług substytucyjnych

To stan w którym wielkość popytu na danym rynku jest równa wielkości podaży.

Rynek
Rynek i jego elementy,
mechanizm rynkowy

27 października 2014
Dobra substytucyjne
to dobra spełniające podobne bądź pokrywające się funkcje

np. masło i margaryna

Dobra komplementarne
to dobra wzajemnie się uzupełniające, jedno dobro potrzebuje drugiego do prawidłowego działania

np. samochód oraz benzyna

Prawo popytu
wraz ze wzrostem ceny wielkość popytu maleje natomiast wraz ze spadkiem wielkość popytu rośnie
Prawo podaży


wraz ze wzrostem ceny wielkość podaży rośnie natomiast wraz ze spadkiem wielkość podaży spada

Lidia Michalak Alicja Kirejczyk Arek Kołodziejczyk
Rynek (ang. market) w ujęciu tradycyjnym:

to miejsce, gdzie spotykają się kupujący ze sprzedającymi w celu dokonania transakcji kupna i sprzedaży
Rynek w ujęciu współczesnym:

to ogół stosunków zachodzących pomiędzy sprzedawcami reprezentującymi
podaż i nabywcami reprezentującymi popyt oraz stosunki zachodzące w ramach tych grup.

Rynek doskonały
Charakteryzuje się dużym rozproszeniem ze strony popytu i podaży, brakiem barier wejścia na rynek, przejrzystością i jednorodnością dóbr i usług
Rynek niedoskonały
Pojawia się wtedy, gdy rynek produkuje koszta i zyski, kiedy nie ma na rynku zbytu na poszczególne towary i usługi. Przykładem jest nierówność płci na rynku pracy.
Popyt :
to ilość dóbr i usług, na którą zgłoszono zapotrzebowanie w danym czasie
i po danej cenie.
Czynniki wpływające na rozmiary popytu:
ceny dóbr i usług
dochody konsumentów
ceny dóbr i usług komplementarnych
ceny dóbr i usług substytucyjnych
liczba konsumentów
gusty, moda
przewidywania co do dostępności produktu

Podaż :
to ilość dóbr i usług zaoferowanych do sprzedania w danym czasie
i po danej cenie
Przykład :
Przykład :
Mechanizm rynkowy
(mechanizm popytowo-podażowo-cenowy) - zespół zależności przyczynowo-skutkowych zachodzących między popytem, podażą i ceną. Funkcjonowanie mechanizmu rynkowego prowadzi do równowagi rynkowej. Czynnikiem mechanizmu rynkowego prowadzącym do tej równowagi jest zazwyczaj cena, której poziom wpływa na decyzje nabywców i producentów.
Graficznym przedstawieniem równowagi rynkowej jest punkt przecięcia się krzywej popytu (D) z krzywą podaży (S). Miejsce przecięcia się krzywych to punkt równowagi (E) - wyznacza on również cenę równoważącą rynek (p0) oraz ilość dóbr i usług (q0) sprzedawanych i kupowanych po cenie p0.


Na skutek zmian popytu (D) działanie mechanizmu rynkowego spowoduje dostosowanie się podaży (S) poprzez decyzje wytwórców o wielkości produkcji lub ceny i punkt równowagi (E) znajdzie się w innym miejscu.
Funkcje rynku:

1. Rynek dokonuje wyceny różnych dóbr
2. Rynek jest podstawowym źródłem informacji dla podmiotu gospodarki
3. Rynek jest niezbędnym warunkiem racjonalnego wykorzystania zasobów gospodarczych
4. Rynek umożliwia ustalanie się stanu równowagi w gospodarce
5. Rynek jest weryfikatorem społecznej przydatności produkcji
oligopol
duopol
monopol
Krótki film na temat popytu i podaży
wg. przedmiotu obrotu
Rynki dóbr i usług konsumpcyjnych
przedmiotem obrotu są dobra i usługi przeznaczone do bezpośredniego zaspokojenia potrzeb konsumenta (żywność, ubranie, usługi fryzjerskie itp.)
Rynek czynników produkcji
(tzw. dóbr produkcyjnych, inwestycyjnych) - handluje się na nim surowcami, materiałami, maszynami, urządzeniami produkcyjnymi
Rynek pracy
dotyczy kapitału ludzkiego, zróżnicowanego pod względem struktury demograficznej (wieku, płci), wykształcenia, miejsca zamieszkania. Przedmiotem obrotu na nim są psycho-fizyczne umiejętności ludzi do wykonywania określonych prac.
Rynek finansowy
rynek w którego skład wchodzi rynek walutowy, pieniężny i kapitałowy. Jest to rynek, na którym dokonuje się transakcji krótko, średnio i długoterminowych
są m.in. rynki walutowe, pieniężne, (kredytowe, lokat), inwestycyjne, itd.
W zależności od zakresu kontroli
Rynek wolny
to taki rynek, na którym władze gospodarcze nie sprawują bezpośredniej kontroli. Sprzedawcy i nabywcy mają swobodę w określaniu ilości sprzedawanych i nabywanych dóbr oraz cen, po jakich dokonują wymiany.
Rynek regulowany
to taki rynek, na którym władze gospodarcze sprawują bezpośrednią kontrolę. Czynią to przez udzielanie licencji uczestnikom wymiany, ustalenie obowiązujących cen minimalnych i maksymalnych, określenie minimalnych lub maksymalnych kwot wymiany itp.
rynek lokalny - najczęściej utożsamiany z miastem, gminą
rynek regionalny - obejmujący województwo, kilka województw np. rynek wielkopolski
rynek krajowy - np. rynek polski
rynek zagraniczny - np. rynek niemiecki
rynek międzynarodowy - np. rynek europejski
rynek światowy
Ze względu na przestrzeń czyli zasięg geograficzny:
Ze względu na stopień zrównoważenia, a więc sytuacji rynkowej:
Rynek producenta (rynek sprzedawcy)
sytuacja rynkowa, w której wielkość zapotrzebowania zgłoszonego na produkty ze strony kupujących przewyższa wielkość ich oferty sprzedaży. Występuje w takim przypadku niedostateczne zaspokojenie potrzeb, brak dbałości sprzedawców (producentów) o jakość i obniżenie kosztów, nie ma tendencji do wprowadzania nowych wyrobów, pojawia się spekulacja i silna presja do wzrostu cen.

Rynek konsumenta (rynek nabywcy)
sytuacja rynkowa, w której wielkość zapotrzebowania zgłoszonego na produkty ze strony kupujących jest mniejsza od przedstawionej wartości oferty sprzedaży tych produktów. Kupujący może w każdej chwili kupić towar, a sprzedający konkurują między sobą a nabywcą.
Ze względu na stopień jednorodności:
rynek homogeniczny (rynek jednorodny)
np. ropy naftowej, pszenicy, itp.
rynek heterogeniczny (rynek różnorodny)
np. rynek pracy - występują na nim różne zawody wymagające odmiennych zdolności i kwalifikacji, nie konkurujące ze sobą.
Klasyfikacja rynku
wg. stopnia wyrównania cen:
Full transcript