Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KONCEPCJA CIĄGU SPACEROWO-WYPOCZYNKOWEGO WZDLUŻ RZEKI KŁODNI

No description
by

Gosia Zydek

on 18 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KONCEPCJA CIĄGU SPACEROWO-WYPOCZYNKOWEGO WZDLUŻ RZEKI KŁODNI


KŁODNICA
- podstawowe informacje
Rzeka płynąca w południowej części Polski stanowiąca prawostronny dopływ rzeki Odry.
ANALIZY
ANALIZA LOKALIZACJI
ANALIZA SĄSIEDZTWA
ANALIZA KOMUNIKACJI
ANALIZA WŁASNOŚCI
ANALIZA KRAJOBRAZOWA (WIDOKOWA)
ANALIZA FOTOGRAFICZNA
ANALIZA KOMUNIKACJI
ANALIZA SĄSIEDZTWA
FUNKCJA SPORTOWA:
kąpielisko miejskie
plac zabaw wraz ze strefą fitness

FUNKCJA EDUKACYJNA I KULTURALNA:
szkoły
Wyższa Szkoła Techniczna

INNE OBIEKTY:
skład budowlany
tory kolejowe
OBI
obiekty przemysłowe
Rzeka Kłodnica kiedyś
Wypływająca z terenów dzisiejszych Katowic rzeka Kłodnica tworzyła
rozległe i płytkie śródleśne rozlewiska.
Obecnie koryto rzeki posiada łagodniejszy przebieg.
Nazwa rzeki Kłodnicy
1. określenie "kłoda" czyli pień drzewa. Kłody były spławiane rzeką.


Rzeka w swoim górnym biegu silnie meandruje, zaś zachowany w wielu miejscach kształt jej najdawniejszego koryta dowodzą, że nie należała ona raczej do rzek spławnych i żeglownych. Może za wyjątkiem krótkiego odcinka dolnego (Ujazd-Koźle), przy ujściu do Odry. Spławianie dużych, bo aż rzutujących na nazwę ilości drewna wydaje się zatem mało możliwe.
KONCEPCJA
CIĄGU SPACEROWO-WYPOCZYNKOWEGO
WZDŁUŻ RZEKI KŁODNICY
NA ODCINKU OD UL.KOŚCIUSZKI DO UL.HETMAŃSKIEJ

2. niemieckojęzyczna nazwa „Klodnitz” pochodzi od nazwy „Chłodnica”. Kłodnica - rzeka tocząca chłodne wody.

Od swoich źródeł, przez tereny Katowic, Kochłowic i Gliwic rzeka płynęła lasami, tworząc meandry w miejscach zacienionych - przez co stosunkowo chłodnych. Dopóki nie utworzyła szerokiego koryta, oraz płytkich i sporej wielkości rozlewisk – woda pozostawała w niej chłodną.
WYNIKI:

największe natężenie ruchu odbywa się wzdłuż ulicy Kościuszki (wschodnia strona opracowania) i wzdłuż ul.Hetmańskiej (zachodnia strona opracowania)
osobami korzystającymi z doliny rzeki Kłodnicy są przede wszystkim osoby pijące alkohol (od stroy ul.Kościuszki, przy basenie "Rolna", przy garażach, przy ul.Hetmańskiej
ze względu na znaczne zadzewnienie, zakrzewienie i zanieczyszczenie doliny rekreacyjno-wypoczynkowe korzystanie z terenu jest znacznie utrudnione.

WNIOSKI:
utworzenie ścieżki spacerowej przebiegającej wzdłuż koryta rzeki, która będzie stanowiła ciąg komunikacyjny między ul.Kościuszki, a ul.Hetmańską
zlokalizowanie dwóch głównych wejść na teren opracowania od strony ulic o największym natężeniu ruchu (ul.Kościuszki i ul.Hetmańska)

Projektowany odcinek rzeki Kłodnicy biegnie przez dzielicę Ligota. Położony jest między ulicą ul.Kościuszki, a ul.Hetmańskiej

Posiada długość ok.1233m.

KONCEPCJA


utworzenie 3 stref rekreacyjnych o różnych funkcjach:
- STREFY ODPOCZYNKU WRAZ Z ELEMENTAMI OGRODU SENSORYCZNEGO
- STREFY EDUKACYJNEJ
- STREFY SPORTOWO - REKREACYJNEJ

utworzenie 6 stref wejściowych

utworzenie 1 miejsca widokowego
WNIOSKI Z ANALIZ
1. Brak terenów zieleni urządzonej w bliższej odległości niż 1 km.

2. brak możliwości wyłączenia działek prywatnych z koncepcji zagospodarowania ze względu na zachowanie ciągłości ścieżki spacerowej

3. zachowanie osi widokowych zlokalizowanych przy głównych wejściach (ul.Kościuszki i ul.Hetmańska)

4. konieczność dopasowania funkcji strefy zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw przy ul.Adwentowicza do potrzeb dzieci;
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
STREFA ODPOCZYNKU Z ELEMENTAMI OGRODU SENSORYCZNEGO
ANALIZA KRAJOBRAZOWA (WIDOKOWA)
Koncepcja ścieżki spacerowej wzdłuż rzeki Kłodnicy zakłada:


http://dziecisawazne.pl/naturalny-plac-zabaw-sciezka-bosych-stop/
ŚCIEŻKA SENSORYCZNA
http://dzikajablon.wordpress.com/2013/09/05/drabina-sensoryczna/
SOFY Z TRAWY
SKRZYNIE Z ZIOŁAMI, ROŚLINAMI UŻYTKOWYMI I OZDOBNYMI
STOŁY SENSORYCZNE
STREFA EDUKACYJNA
STREFA SPORTOWO-REKREACYJNA
https://www.flickr.com/photos/mamamia65/4416377371/
WALORY
WALORY WIZUALNE
STREFA WEJŚCIOWA
NAWIERZCHNIE
http://www.blog.awx2.pl/2014/05/ogrod-dla-dzieci-budzimy-wyobraznie/
zlokalizowana przy placu zabaw na ul.Adwentowicza
stanowi uzupełnienie funkcji, które pełni plac zabaw
PROBLEMY
MIEJSCE WIDOKOWE PRZY POCHYLONYM DRZEWIE
POSTAĆ Z MCHU I PAPROCI
NAWIERZCHNIA HANSE GRAND
DREWNIANA KŁADKA I MOSTKI
ŁAWKI I KOSZE

http://www.baerweb.de/wolf5.htm
http://sik-holz.de/produkte/kindergarten/spielmobile-und-spielskulpturen/712-molch
http://sik-holz.de/produkte/kindergarten/spielmobile-und-spielskulpturen/7105-frosch
ANALIZA LOKALIZACJI
ANALIZA WŁASNOŚCI
WYNIKI:

właścicielami działek objętych opracowaniem są:
Skarb Państwa
Miasto Katowice
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Kopalnia Węgla Kamiennego "Wujek"
osoby prywatne
w chwili obecnej granice nieruchomości nie pokrywają się z istniejącym korytem rzeki
obecność działek prywatnych wzdłuż brzegów rzeki
osoby prywatne korzystają z części gruntów należących do Miasta Katowice

WNIOSKI:

konieczność uregulowania granic działek ewidencyjnych w obrębie koryta rzeki Kłodnicy (w chwili obecnej granice nieruchomośći nie pokrywają się z istniejącym korytem rzeki).

konieczność uregulowania stanu prawnego nieruchomości w obrębie koryta rzeki Kłodnicy

konieczność weryfikacji i uregulowania stanu prawnego nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z korytem rzeki Kłodnicy, na których planuje się realizacjię inwestycji (ewentualne przejęcie przez gminę Katowice działek będących własnością osób prywatnych lub innych podmiotów)

konieczność włączenia (częściowo) działek prywatnych w koncepcje zagospodarowania w celu zachowania ciągłości ścieżki spacerowej

ANALIZA FOTOGRAFICZNA


http://www.panoramio.com/photo/8618736


Źródła rzeki znajdują się niedaleko południowej dzielnicy Katowic - Ochojca, na terenie Lasów Murckowskich.

Utworzono tam Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Źródła Kłodnicy".
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Katowic:

dolina rzeki Kłodnicy wskazana jest jako
element obszarów o wiodącej funkcji przyrodniczo – krajobrazowe
j.

Teren ten określono jako
korytarz ekologiczny
ważny w skali ponadlokalnej, któremu należy zapewnić ochronę w celu zachowania ciągłości, a również jako
obszar o wysokich walorach krajobrazowych.


W celu poprawy stanu ekologicznego oraz dostępności rekreacyjnej doliny Kłodnicy w studium zwrócono uwagę na niezbędne działania zmierzające do częściowej
renaturalizacji
m.in.rzeki Kłodnicy.

Równocześnie Studium określa dolinę rzeki Kłodnicy jako teren, w którym występuje
niebezpieczeństwo powodzi
, tym samym nie dopuszcza się zabudowy, a także realizacji budowli mogących powodować spiętrzenie wód wezbraniowych


Opinia Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach:
Prawdopodobieństwo powodzi jest średnie i wynosi raz na 100lat.

Posiada długość ok. 75km.

Płynie przez województwo śląskie i województwo opolskie.

Przepływa przez Górnośląski Okręg Przemysłowy (Katowice, Ruda Śląska, Zabrze, Gliwice) i Kotlinę Raciborską i uchodzi do Odry w Kędzierzynie-Koźlu w dzielnicy Koźle.

MPZP

Dla obszaru położonego wzdłuż rzeki Kłodnicy w chwili obecnej
przystąpiono
do opracowywania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (UCHWAŁA NR XXX/693/12 z dnia 19 grudnia 2012r.).
1. Ingerencja w istniejący, naturalny krajobraz doliny rzeki Kłodnicy tylko w stopniu koniecznym z zachowaniem jej naturalnych walorów krajobrazowych i przyrodniczych.

2. Uporządkowanie przestrzenne i kompozycyjne terenów nad rzeką Kłodnicą.

3. Zastosowanie naturalnych materiałów w przypadku nawierzchni, elementów małej architektury (np.drewno, kamień).

4. Umocnienie brzegów rzeki materiałami naturalnymi (umocnienie brzegów zostanie rozpatrzone na etapie tworzenia dokumentacji technicznej i po uzyskaniu opinii RZGW w Gliwicach będącej zarządcą rzeki).

5. Konieczność oczyszczenia projektowanego terenu z resztek budowlanych, śmieci komunalnych i zlikwidowania nielegalnych wylotów kanalizacyjnych usytuowanych na brzegach rzeki.

6. Włączenie do koncepcji przede wszystkim działek będących własnością Miasta Katowice (w wyjątkowych przypadkach działek osób prywatnych lub innych jednostek).

7. Zachowanie w maksymalnym zakresie istniejącego drzewostanu (dokonanie wycinki tylko na drzewach zamierających, suchych, chorych, stanowiących niebezpieczeństwo dla przyszłych użytkowników bądź takich, które ze względu na kolizję z projektem będą konieczne do usunięcia).

8. Wyeksponowanie szczególnie cennych okazów drzew (atrakcyjne ze względu na gatunek, wymiary, wiek, pokrój lub walory wizualne).


WITACZ - WEJŚĆIE OD UL.KOŚCIUSZKI I UL.HETMAŃSKIEJ
UL.KOŚCIUSZKI
RZEŹBY ZWIERZĄT "WITAJĄCYCH" ODWIEDZAJĄCYCH
UL.NASYPOWA
ORW "ROLNA"
STREFA ODPOCZYNKU
STREFA EDUKACYJNA
UL.HETMAŃSKA
TABLICA INFORMACYJNA Z MAPĄ PARKU (RÓWNIEŻ ALFABETEM BRAILLE'A)
KIERUNKOWSKAZY
ŁAWA I STOLIKI - WEJŚCIE OD UL.KOŚCIUSZKI
ELEMENTY STREET ARTU W POŁĄCZENIU Z ROŚLINNOŚĆIĄ
powierzchnia ok.3 035m2
LEŚNA SKOCZNIA
URZĄDZENIE DO SŁUCHANIA WODY
http://naturalnasprawa.blox.pl/2012/01/Zielone-graffiti.html

9. Zaakcentowanie wejść na projektowany teren.

10.Utworzenie stref rekreacyjnych w ściśle określonych miejscach wzdłuż rzeki Kłodnicy zawierających strefę aktywnego wypoczynku i ścieżkę dydaktyczną (przede wszystkich w okolicach ul.Poetów i ul.Hetmańskiej).

11. Uwzględnienie w koncepcji oświetlenia ścieżki i stref rekreacyjnych.

12. Utworzenie wybiegu dla psów.

13. Wykorzystanie powtarzającego się w różnych fragmentach opracowania motywu drewnianych kłód (pomalowanych niedbale na kolor biały lub pozostawionych w naturalnym kolorze) w nawiązaniu do nazwy rzeki.

14. Nie wprowadzanie elementów małej architektury na odcinku wzdłuż ul.Nasypowej ze względu na prośby mieszkańców.

15. Utworzenie zejścia na ścieżkę z placu zabaw powstałego przy ul.Adwentowicza.

16. Wprowadzenie słupków uniemożliwiających parkowanie przy wejściu na teren doliny rzeki od Ośrodka rekreacyjno – wypoczynkowego „Rolna”.
Założenia przyrodnicze
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
Założenia techniczno - kompozycyjne
ZZM zwrócił się o warunki projektowo - techniczne do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach który jest zarządcą rzeki Kłodnicy.
szczegóły techniczne zostaną określone na etapie tworzenia projektu budowlanego

zagospodarowanie doliny rzeki nie jest wykluczone
http://www.mentor-polska.pl/pl/p/Stelaz-drewniany-SD16/353
http://www.mentor-polska.pl/pl/p/Witacz-Totem/446
http://sik-holz.de/produkte/hauptkatalog/parkausstattungen/931932-papierkorb-ohne-deckel-papierkorb-mit-deckel
http://www.richter-spielgeraete.de/catalog-detail/items/4.24273-wildschwein-wild-boar.html
http://www.richter-spielgeraete.de/catalog-detail/items/4.24240-entenfamilie-duck-family.html
http://www.richter-spielgeraete.de/catalog-detail/items/4.24220-schneckenkoenigin-snail-queen.html
http://www.richter-spielgeraete.de/catalog-detail/items/4.24230-schnecke-snail.html
http://inoligota.pl/historia/granice-ligoty/
Full transcript