Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Informaatiolukutaidon kehykset (ACRL 2015)

No description
by

Kati Syvälahti

on 19 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Informaatiolukutaidon kehykset (ACRL 2015)

Informaatiolukutaidon kehykset (ACRL 2015)
Löytyykö ideoita kirjaston opetuksen osaamistavoitteiksi
Helsingin yliopiston kirjasto
Opetuksen kehittämispäivä, joulukuu 2015
Kati Syvälahti

osaat määritellä sisältö- ja oppimislähtöisen lähestymistavan opettamiseen
osaat kertoa mitä tarkoittaa opetuksen linjakkuus
tunnistat uudet informaatiolukutaidon kehykset
osaat kuvata mitä tarkoittaa osaamistavoitteet ja osaat kertoa mitä hyötyä on osaamistavoitteiden laatimisesta

Esityksen osaamistavoitteet:
Lähestymistavat opettamiseen
Mitä on linjakas opetus
Vanhat informaatiolukutaidon standardit (2000)
“Information literacy is a set of abilities requiring
individuals to recognize when information is needed and have the ability to
locate
,
evaluate
, and
use
effectively the needed information.“
(ACRL 2000)

Association of College and Research Libraries (ACRL) Information Literacy Competency Standards for Higher Education (2000).

ACRL:n laatimat informaatiolukutaidon standardit suomennettiin osaamistavoitteiksi, Helsingin yliopiston Opiskelijakirjasto 2003
IL standardit 2000:
Viisi osaamistavoitetta,
joita tarkennetaan 22 suoritusindikaattorilla:
1.
Informaatiolukutaitoinen opiskelija määrittelee tarvittavan tiedon luonteen ja laajuuden (4)
2.
Informaatiolukutaitoinen opiskelija hakee tarvittavan tiedon tehokkaasti (5)
3.
Informaatiolukutaitoinen opiskelija arvioi tietoa ja sen lähteitä kriittisesti ja liittää valitsemansa tiedon omaan tietopohjaansa ja arvojärjestelmäänsä (7)
4.
Informaatiolukutaitoinen opiskelija
käyttää yksin tai ryhmän jäsenenä tietoja tehokkaasti hyväkseen saavuttaakseen tietyn tavoitteen (3)

5.
Informaatiolukutaitoinen opiskelija ymmärtää useita taloudellisia, oikeudellisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä, jotka liittyvät tiedon käyttöön, ja käyttää tiedonlähteitä ja tietoa eettisesti ja laillisesti oikein (3)
Kritiikkiä…
Osaamistavoitteissa tulisi huomioida oppimisen näkökulma (Kuhlthau 2013) -> taitolista korostuu liikaa
Painetut aineistot korostuvat liikaa (Mackey ja Jacobson 2011)
Liian kirjastolähtöiset (Foster 2014)
Tiedontarve määritellään liian konkreettiseksi ja rajatuksi (Kuhlthau 2013)
Sosiaalisen median myötä tiedontarpeen määrittelyn ajankohta on muuttunut (Mackey ja Jacobon 2011)
Muuttuva tietoympäristö
Sosiaalinen media on muuttanut tiedon etsimisen ja tuottamisen rooleja
Tieto ei ole staattista vaan pikemminkin dynaamista –> verkossa tietoa tuotetaan ja jaetaan yhdessä


”... individuals actively produce and share content in collaborative online environment”(Mackey ja Jacobson 2011, 64).
Information literacy (2015)
“Information literacy is the set of integrated abilities encompassing the
reflective
discovery of information, the understanding of
how information is produced and valued
, and the use of information in
creating new knowledge
and
participating
ethically in communities of learning.” (ACRL 2015, 3)
Framework for information literacy for higher education ACRL 2015
Osaamistavoitteiden pitkästä listata on luovuttu
-> taitolistoista siirrytään
kynnyskäsitteisiin
”Focused on concepts rather than skills” (Oaklef 2014)
Muutoksella halutaan kuvata laajemmin toimintakehystä tai toiminnan suuntaviivoja
Kuusi IL kehystä (frames) rakentuu:
kynnyskäsitteistä (threshold concepts), jotka kuvaavat informaatiolukutaidon kannalta keskeisiä asioita
tietokäytännöistä (knowledge practices) ja dispositioista (dispositions), jotka kuvaavat oppijoiden osaamista
Vertailua osaamisesta: experts >< novice
IL kehys (ACRL 2015)
Framework for information literacy for higher education 2015
Searching as Strategic Exploration

Tiedonhaun strategiat ja välineet
Tiedontarpeen määrittely
Hakutulosten arvionti ja muokkaus
Iteratiivinen ja non-lineaarinen
Prosessi
Lähteiden paikannus
Hakusanat, hakutekniikat
Information Has Value
Tiedon eettinen käyttö
Tekijänoikeudet
Plagiointi
Hyvä tieteellinen käytäntö
"See themselves as contributors to the information marketplace rather than only consumers of it."
Tiedon arvionti
Tiedon jakaminen ja vuorovaikutus tieteen tekemisessä
Scholarship as Conversation
Tiedeyhteisön jäseneksi kasvaminen
Julkaisukäytänteet
Tieteellinen viittaaminen
Sosiaalinen media
Uuden tiedon luominen
Tieteellinen viestintä
Oman alan julkaisutapojen tunteminen
Authority is Constructed and Contextual
Tiedon tekijyyden moninaisuus
“Recognize that authoritative content may be packaged formally or informally and may include sources of all media types."
Arviointi
mm. JUFO, Impact Factor
Julkaisemisen erilaiset foorumit
Oman alan tuntemus (tekijät)
Kyseenalaistaminen ja kriittinen ajattelu
Oman tekijyyden löytyminen
Research as Inquiry
Tutkiva oppiminen
Vertaisarviointi
Vertaistuki
Vuorovaikutus
Tiedon jakaminen
Näkyvyys tutkijoilla esim. Research gate tai uutuusseuranta
Tutkimusprosessi, tutkimustaitojen tukeminen
Tiedonhallinta
Viitteidenhallinnan ohjelmat
Aineistonhallinta
Prosessinhallinta
Jatkuva prosessi
Kuhlthau: “Students have feelings, they are thinking and they are doing!” As information literacy instructors, we should understand this tripartite learning process. (Asplund, 2012)
Information Creation as a Process
Tiedon tuottaminen ja arviointi
Tiedon tuottamisen erilaisten prosessien tuntemus
Tiedon arviointi
Erilaisten julkaisujen tuntemus esim. kirja, tieteellinen artikkeli, raportit, verkko
Iterative processes
Sisältölähtöinen opetus

sisältö/substanssi edellä
Opettaja, joka korostaa sisältölähtöistä lähestymistapaa, painottaa opetuksessa opettajan roolia ja intressejä.
Tiedon siirtäminen opiskelijoille on keskeistä.
Opiskelija on passiivinen tiedon vastaanottaja.
Korostaa muistamista
Oppimislähtöinen
Opettamisen oppimislähtöinen lähestymistapa tukee opiskelijoiden syväsuuntautunutta opiskelua ja laadullisesti korkeatasoista oppimista.
Oppimislähtöisessä opetuksessa opettaja on tasavertainen suhteessa opiskelijoiden kanssa.
Opetuksessa korostuvat joustavuus ja erilaisen opetusmenetelmät.
Korostaa ymmärtämistä.
Opiskelija on aktiivinen tiedon luoja.
Kolme tapaa oppia
opiskelija on kiinnostunut vain selviytymään kurssista vähemmän vaivan periaatteella ja oppimistulokset voivat jäädä hyvin pinnallisiksi
opiskelijan tavoitteena on tällöin ymmärtää ja analysoida asioita
esimerkiksi opiskelijan ajankäytön suunnittelu on toimiva
Lähteitä:
Lindblom-Ylänne, S. ja Nevgi, A. (2009). Yliopisto-opettajan käsikirja. WSOYpro, Helsinki.
Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing : A revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longman.
Esityksessä samoja lähteitä kuin artikkelissa eli tarkempi lista löytyy täältä:
Syvälahti, K. & Asplund, J. (2015). Kansainväliset informaatiolukutaidon osaamistavoitteet muuttuivat – mitä, miksi miten? Signum 2, 9-13.
Saatavilla: http://ojs.tsv.fi/index.php/signum/article/view/52210/1618
ACRL. (2000). Information Literacy Competency Standards for Higher Education.
Saatavilla
http://www.ala.org/acrl/Standards/informationliteracycompetency
Suomennos: http://www.helsinki.fi/infolukutaito/ILopetus/osaamistavoitteet.htm
ACRL. (2015). Framework for Information Literacy
for Higher Education. Saatavilla http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework
Taustaa...
Syvälahti, K. & Asplund, J. (2015). Kansainväliset informaatiolukutaidon osaamistavoitteet muuttuivat – mitä, miksi miten? Signum 2, 9-13. Saatavilla: http://ojs.tsv.fi/index.php/signum/article/view/52210/1618
Esitys IL kehyksistä Janika Aspulndin kanssa 26.11.2015 teknillisten yliopistokirjastojen IL- tapaamisessa
Mervi Miettisen esitys IL-kehyksistä (TTY:n kirjasto) https://prezi.com/wrpymr1gyve8/acrl-informaatiolukutaidon-kehykset/
Yliopisto-opettajan käsikirja (Lindblom-Ylänne, S ja Nevgi, A. toim.)
omat pedaopinnot yp1, yp2 ja yp4
Linjakkaalla opetuksella tarkoitetaan sitä, että kaikki opetuksen osatekijät tukevat toisiaan ja ovat linjassa keskenään.


(John Biggs, 2003)
Biggs, J. B. (2003). Teaching for quality learning at university : What the student does (2nd ed. ed.). Ballmoor, Buckingham: Society for Research into Higher Education, Open University Press.
Osaamistavoitteet
kuvaavat mitä opiskelijan odotetaan osaavan opetuksen jälkeen
opiskeiljan oppiminen
kuvaavat tavoiteltavaa tulosta
kuvaavat tietoa, taitoa ja asennetta
täytyy ilmaista selkeästi ja konkreettisesti

Minkälaista osaamista tavoittelet?
Lopuksi ideointia kirjaston opetuksen osaamistavoitteiksi...
Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa..
Hyvän tavoitteen määritelmä S.M.A.R.T
S
M
A
R
T

pecific
easurable
greed
ealistic
imed

konkreettinen

voidaan arvioida

tavoitteista on keskusteltu ja sovittu

realistinen

työmäärä on ok, aikataulutettu

kuvaa ajattelun kehittymistä oppimisprosessin aikana
osaamistavoitteiden määrittelyn perusta
Mitä hyötyä on
osaamistavoitteista?
apuna opetuksen suunnittelussa mm. opetusmateriaalit, menetelmät
opiskelijoiden motivaatio
selkeä kuva opetuksen tavoitteista
Miten osaamistavoitteita laaditaan?
Oikean verbin käyttö on avain onnistuneeseen osaamistavoitteen kirjoittamiseen.
Esim.
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa...
Vältä epäselviä verbejä esim. hahmottaa, tutustua, perehtyä, tietää, ymmärtää...
Hyvä lähtökohta osaamistavoitteiden laatimiselle on opintojakson ydinainesanalyysi. Mikä on opetuksen tärkein asia? Mitä jokaisen tulisi osata opetuksen jälkeen?
Ydinainesanalyysi
Mieti osaamistavoite kirjaston opetuksesta?
Lähetä Padlet
http:/bit.ly/1m0aGxK

Kommentteja blogeista...
This Framework should not be in existence for 14 years before it is revised.
The current (old) ACRL Information Literacy Standards were monumental when they were completed in 2000
But I do really love that this framework emphasizes the fact that information literacy instruction is not (and cannot be) the sole domain of librarians.
I suppose the simplest way to understand the change is to think of the previous standards as the authoritarian gym coach yelling “here are the five things you need to be information literate–learn them” the new standards are more like the hippie English teacher saying, “hey guys, here’s some stuff to think about, but interpret it whatever way works best for you.”
This is a move past the one-shot session toward more meaningful pedagogical exchange.
The Framework offers a much-needed wider perspective on the work we do as information literacy instructors, which is poised to enhance our pedagogy if we engage it and invite it to do so.
https://senseandreference.wordpress.com/2014/06/19/the-problem-with-threshold-concepts/
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa...
Linjakkaan opetuksen kannalta keskeisiä oppimisympäristön osatekijöitä:
opintojakson tai -kokonaisuuden tavoitteet ja sisällöt
opetus- ja opiskelumenetelmät
oppimisen arviointimenetelmät
opiskeluilmapiiri

Honkala, A., Isola, M., Jutila, S., Savilampi, J., Rahkonen, A. ja Wenneström, M. (2009) Näin asennat osaamistavoitteet opetussuunnitelmaasi - laaja oppimäärä. Saatavana: https://www2.uef.fi/fi/w5w/julkaisut
Lindblom-Ylänne, S. ja Nevgi, A. (2009). Yliopisto-opettajan käsikirja. WSOYpro, Helsinki.
Lindblom-Ylänne, S. ja Nevgi, A. (2009). Yliopisto-opettajan käsikirja. WSOYpro, Helsinki.
Lindblom-Ylänne, S. ja Nevgi, A. (2009). Yliopisto-opettajan käsikirja. WSOYpro, Helsinki.
https://www2.uef.fi/fi/w5w/julkaisut
https://www2.uef.fi/fi/w5w/julkaisut
https://www2.uef.fi/fi/w5w/julkaisut
https://www2.uef.fi/fi/w5w/julkaisut
Ajattelun kehittyminen oppimisprosessin aikana
The Frames instead portray a “learner” who is growing from a novice into an expert.
IL kehys (ACRL 2015)
Framework for information literacy for higher education 2015
Oppimisprosessi:
Tutkimuskysymyksen määrittely
Akateeminen työskentely
Full transcript