Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DIFERENCAT GJINORE NË RAPORTIMIN E DHIMBJES KRONIKE: NJË ANALIZË BIOPSIKOSOCIALE

Konferenca e Departamentit të Psikologjisë
by

Skerdi Zahaj

on 5 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DIFERENCAT GJINORE NË RAPORTIMIN E DHIMBJES KRONIKE: NJË ANALIZË BIOPSIKOSOCIALE

DIFERENCAT GJINORE NË RAPORTIMIN E DHIMBJES KRONIKE: NJË ANALIZË BIOPSIKOSOCIALE Skerdi Zahaj, MSc
Flovia Selmani Përkufizohet si një eksperiencë
e pakëndshme ndjesore dhe emocionale
që lidhet me një dëmtim aktual apo
potencial të indit ose e përshkruar në
terma si e tillë (Merskey & Bogduk, 1994) Dhimbja Teoria Tradicionale e Dhimbjes Në mjediset klinike është vënë re që reagimi i pacientëve me dhimbje kronike ndaj trajtimeve mjekësore shpjegohet shumë pak nëpërmjet patologjive somatike objektive (Mechanic, 1962) Rreth 40% e pacientëve që kërkojnë trajtim nuk kanë patologji specifike të diagnostikueshme (Dworkin& Masoth, 1994) Biologjik Psikologjik Social Modeli biopsikosocial i dhimbjes Gjenetike Ndryshimet fiziologjike Hormonet Seksuale Faktorët biologjik Ndjeshmëria ndaj dhimbjes ndryshon gjatë fazave të jetës që karakterizohen nga ndryshimet hormonale Besimet për dhimbjen Përjetimi dhe shprehja e emocioneve Vetefikasiteti Depresioni Ankthi Rolet sociokulturore Qëllimet profesionale Qëndrimet ndaj dëmtimit Tendenca ndaj sjelljeve riskuese Diferencat gjinore janë prezente në raportimin e dhimbjes kronike (Wise et al., 2002; Keogh & Eccleston, 2006) Femrat raportojnë: Përhapje më të madhe të dhimbjes (Berkley, 1997),

Frekuencë më të shpeshtë dhe kohëzgjatje më të madhe (Rollman & Lautenbacher, 2001),

Intensitet më të lartë dhimbjeje (Sagmanli et al., 2009)

Lidhje të fortë me gjendjet emocionale (Bendelow, 1993). Femrave Meshkujve Qëllimi i studimit Të krahasojë
intensitetin e
raportimit të
dhimbjes kronike midis Femrat raportojnë intensitet më të lartë të
dhimbjes kronike në krahasim me meshkujt Analiza e rezultateve klinike konfirmoi hipotezën se ekzistojnë diferenca gjinore në raportimin e dhimbjes kronike.

Femrat raportojnë nivel më të lartë të dhimbjes kronike në krahasim me meshkujt.

Gjithashtu, u zbulua se marrëdhënia midis patologjisë somatike objektive dhe intensitetit të raportimit të dhimbjes ishte e rëndësishme vetëm në rastin e meshkujve ndërsa në rastin e femrave faktorë të tjerë duhen marrë në konsideratë. Konkluzione dhe Rekomandime r = 0.136, (p = 0.172) r = 0.254, (p = 0.038) Korrelacionet ndërmjet përgjigjeve të CT-Scan dhe Raportimit të Dhimbjes Kronike F (1, 389) = 0.20, p = 0.650, α = 0.05 F (1, 284) = 29.45, p = 0.000, α = 0.05 Të dhënat për realizimin e studimit janë siguruar nga një klinikë e vetme,

Përzgjedhja e kampionit nuk është kryer në mënyrë të rastësore nga popullata e individëve me dhimbje kronike,

Shkalla e testeve radiologjike u krijua nga kërkuesit e këtij studimi. Limitet e Studimit Instrumentat Viti 2009-2012
Mosha mesatare 48.5 vjeç (DS = 15.3 vjeç)
Shtrirja e moshës 15 – 85 vjeç) Kampioni Kartelat Mjekësore Përgjigjet e CT-Scan Faleminderit për vëmendjen! Pyetje?
Full transcript