Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A.I. TAX AND LEGAL ADVISORS CO.,LTD

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A.I. TAX AND LEGAL ADVISORS CO.,LTD

ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
การโค้ง
พนักงานที่ปรึกษา ตำแหน่งและหน้าที่ที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
พนักงานที่ปรึกษา

Hou Ren Sou
A.I. TAX AND LEGAL ADVISORS CO.,LTD
วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงาน

1) เพื่อให้บุคลากรทราบถึงวัฒนธรรมการทำร่วมกับชาวญี่ปุ่น2) เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจวิถีการทำงานแบบญี่ปุ่นทฤษฏีและเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

1. วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น
2. หลักการทำงานกับคนญี่ปุ่น
3. มารยาทในการทำงาน
4. การสื่อสารภายนอกองค์กร
5. On the Job Training
6. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
7. PDCA

วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่น
นางสาวรพีธรณ์ สิริพงษ์ชวลิต
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น
รหัสประจำตัวนักศึกษา : 54132037-0
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์เอิบ พงบุหงอ

คุณฐานิสา พึ่งสุภา
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ
นักศึกษาฝึกงานผู้ช่วยฝ่ายต่างประเทศ
หน้าที่ที่รับผิดชอบในการฝึกงาน
รับผิดชอบดูแลงานตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) เข้าใจวัฒนธรรมการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่น


2) เข้าใจการวิถีการทำงานแบบญี่ปุ่น

A.I.Tax and Legal advisors co.,ltd.
1.HOUKOKU
รายงานสิ่งที่ทำไป

2.RENRAKU ติดต้่อสื่อสารอย่างต่อเนื่อง

3.SOUDAN
การปรึกษาหารือในกรณีมีข้อสงสัยหรือเกิดปัญหา
วัฒนธรรมองค์กร


เป็นวิถีชีวิตที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา

ซึ่งจะกลายเป็นนิสัยและความเคยชิน

และกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีประพฤติปฏิบัติ

ความเชื่อ ค่านิยม รวมทั้งภาษาวัตถุสิ่งของต่าง ๆ

ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานขององค์กร

เพื่อให้ได้รับความเชื่อถือ ภาพพจน์ที่ดี อันนำมาซึ่งชื่อเสียง

เกียรติยศและความก้าวหน้าในระยะยาวขององค์กร
ณรงค์ เลิศกิตศิริ
หลักการทำงาน
"คนญี่ปุ่นเป็นคนที่มีวินัย
มีวัฒนธรรมการทำงาน คือ
ขยัน ทุ่มเท อดทน ซื่อสัตย์
และจงรักภักดี"
1)การโค้งทักทาย (Eshaku/ เอะชะคุ)
คือ การทักทายกับผู้ที่สนิทแบบเป็นกันเอง วิธีการคือก้มตัวทำมุมประมาณ 15 องศา

2)การโค้งเคารพแบบธรรมดา (Futsuu Rei/ ฟุสึเรอิ)
คือ การทักทายกับผู้ที่เรารู้จัก
วิธีการคือ ก้มตัวประมาณ 30 องศา

3)การโค้งเคารพแบบนอบน้อม (Saikei Rei/ซาอิเครอิ เรอิ) คือ การให้ความเคารพกับผู้ใหญ่ ผู้ที่มีอายุมากกว่า หรือเจ้านายที่มีตำแหน่งสูง วิธีการคือ ก้มตัวประมาร 45 องศา กับแนวเส้นตรง

การโค้ง
1. คำพูดยกย่อง ใช้ในการติดต่่อสื่ิอสารธุรกิจ เพื่อแสดงความเคารพนับถือ

2. คำำพูดถ่อมตัว ใช้้เพื่อแสดงการถ่อมตัวต่อคู่สนทนา

3. คำพูดสุภาพ เป็นคำพูดที่บุคคลทั่วไปใช้กันเป็นธรรมดา
การใช้ภาษา
การสื่อสารภายนอกองค์กร
การส่งแขก
วัฒนธรรมองค์กร
เนื่องจากลูกค้าต้องมาประชุมที่บริษัท

เมื่อประชุมเสร็จจึงมีการส่งลูกค้า

เพื่อเป็นการแสดงความให้เกียรติต่อลูกค้า

ทางบริษัทจะเดินไปส่งลูกค้าที่ลิฟต์

และยืนรอจนกว่าลิฟต์จะปิด


ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกงาน
สิ่งที่ได้รับจากการฝึกงาน
คำศัพท์เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับกฎหมายและบัญชี
การทำงานร่วมกันเป็นทีม

การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น

รวมทั้งได้รับองค์ความรู้ในรูปแบบองค์กรญี่ปุ่น
Thank you
PDCA
บทนำ
ดำเนินธุรกิจด้านการเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,ภาษีธุรกิจเฉพาะ,
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย,
จัดตั้งบริษัท,จดทะเบียน,ขอVisa&Workpermit, ขอรับการส่งเสริมให้กับบริษัทที่เข้ามาลงทุน,
ขอ Visa&Workpermit ภายใต้ BOI, ขอรับการยกเว้นภาษีอากรเครื่องจักรและวัตถุดิบให้กับบริษัท
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน, ขอใช้สิทธิ IEAT ให้กับบริษัทที่ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ
ร่างข้อบังคับการทำงาน, ไกล่เกลี่ยคดีแรงงาน, ร่างสัญญาจ้างแรงงาน, ร่างจดหมายเลิกจ้าง,
รับปรึกษาข้อสนเทศทางแรงงาน, ร่างสัญญา, แปลสัญญา

ความเป็นมา
THAILAND A.I.NETWORK(THAILAND)CO.,LTD. Found in 2001
A.I.TAX AND LEGAL ADVISORS CO.,LTD. Found in 2003
ADVANCED INTEGRITY CO.,LTD. Found in 2005
A&A JAPAN BUSINESS PARTNERS CO.,LTD. Found in 2012
GSKC HOLDING CO.,LTD Found in 2012

VIETNAM A.I.GLOBAAALLL SUN PARTNERS JSC Found in 2008
MONGOLIA AINM LLC Found in 2008
SINGAPORE A.I.NETWORK SINGAPORE PTE LTD. Found in 2012
MYANMAR MYANMAR INVESTMENT NAVIGATOR CO.,LTD. Found in 2012
JAPAN A.I. NETWORK,INC. Found in 1983
A.I.N.CONSULTING LLC Found in 2012

ลักษณะของสถานประกอบการ
หลักการทำงานกับคนญี่ปุ่น
On The Job Training
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการรักษา
และคงไว้ซึ่งมาตรฐานการทำงานในองค์กร
ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างและหน้ากับลูกน้อง
ช่วยป้องกันความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการลองผิดลองถูก ช่วยให้องค์ความรู้ในองค์กรถูกถ่ายทอดไปอย่างถูกต้อง การสอนงานที่เป็นระบบจะช่วยให้องค์ความรู้ที่เกิดจากเทคโนโลยี ประสบการณ์และทักษะของคนในองค์การถูกถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นต่อๆไป
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การบริหารกิจการที่ดำเนินการเพื่อดึงดูด พัฒนา
และธำรงรักษากำลังคนให้ปฏิบัติงานได้ผลสูง รวมไปถึงการมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กร
โดยผสมผสานความต้องการ ความเจริญรุ่งเรืองและ
การพัฒนาของบุคคลกับเป้หมายของ
องค์กร(Harey and Bowin)แผนงานการปฏิบัติงานและขั้นตอนในการดำเนินงานผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์และสรุปผลต่างๆ

ขั้นตอนและผลการดำเนินงาน

กระบวนการดำเนินงานการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น

1. การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

2. การทักทาย&การต้อนรับ

3. On The Job Training

4. การสรรหา / คัดเลือกบุคลากร ภายในองค์กร

5. วิถีการทำงานแบบญี่ปุ่น

6. PDCA
การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
ทางบริษัทจะพูดคำสุภาพ
และยกย่องลูกค้าเสมอ
เพื่อเป็นการแสดงสุภาพต่อการทำธุรกิจ
ไม่ว่าจะเป็นการคุยโทรศัพท์ หรือเป็นการประชุม
หรือเป็นการจัดทำเอกสาร
ทางบริษัทก็จะใช้ภาษาที่ยกย่องลูกค้า

On the Job Training

เป็นการสอนงานภายในองค์กร
ระหว่างรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ

การต้อนรับ และการทักทาย

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ศึกษากระบวนการ
จัดทำรรายงาน
เสนอต่อ
ผู้จัดการ
A
ทำการแก้ไข
P
D
C
การไม่รู้คำศัพท์เฉพาะทาง
แนวทางการแก้ไขคือ
จำคำศัพท์ที่ไม่รู้นำไปหาคำศัพท์
และจดบันทึกคำศัพท์เหล่านั้นเอาไว้ เพื่อเป็นความรู้ใหม่หากต้องแปล
เอกสารอีกจะได้ไม่ยากมากนัก
การไปทำงานนอกสถานที่เกิดการหลงทาง
แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ ศึกษาเส้นทางก่อน
เดินทางไปรับเอกสารนอกสถานที่ขอแผนที่จากรุ่นพี่
จากการฝึกงานทำให้ได้รับความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต เช่น คำศัพท์เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับกฎหมายและบัญชี การทำงานร่วมกันเป็นทีม การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น รวมทั้งได้รับองค์ความรู้ในรูปแบบองค์กรญี่ปุ่น
ข้อเสนอแนะ
สถานประกอบการ
สถาบัน
นักศึกษา
Full transcript