Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HET VOEDEN VAN DE WORTELS

Verkenning van de ethische principes van permacultuur
by

Saskia van der Linden

on 16 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HET VOEDEN VAN DE WORTELS

HET VOEDEN VAN DE WORTELS
Verkenning van ethische principes van permacultuur

Ethiek als analyse-instrument voor denken en argumenteren
introductie
• ZORG VOOR DE AARDE
• ZORG VOOR DE MENS
• EERLIJK DELEN
Wat zijn ethische principes eigenlijk?
ETHOS
Wat is ethiek, als vak?
toegepaste, of praktische, filosofie

Company Ethics (maatschappelijk verantwoord ondernemen)
We aim to be good neighbours by continuously improving the ways in which we contribute directly or indirectly to the general wellbeing of the communities within which we work.
We manage the social impacts of our business activities carefully and work with others to enhance the benefits to local communities, and to mitigate any negative impacts from our activities.
Supporting communities, preserving the environment
In other words, we have a long-term commitment to the communities we work within. As such, we recognise a responsibility to create more
than quick revenues from our
investments. Whatever we do,
wherever we do it, we always
strive to preserve and improve
the surrounding environment,
support enterprising business
people and encourage energy-related education.
Slot-overwegingen
1. Het verschil zit hem vooral in het hoofddoel van de organisatie of groep mensen, het commerciële of ideële doel is leidend.
2. Met het zelfde principe is tot verschillend handelen te besluiten.
3. Ook degenen die we tegenover ons positioneren proberen middels ethiek over eigen handelen te reflecteren.
4. Het verschil zit ook in de combinatie van de verschillende principes.
Ethische principes, zijn principes waar we
overeenstemming
bereiken -- in een redelijk
coöperative procedure
voor het vinden van een
gemeenschappelijk standpunt
--

over hoe we ons
moeten gedragen


Maar: het gaat om alledaagse zaken .......
dagelijkse beslissingen
Een ethische norm zegt niet dit of dat - is goed - moet je doen,
maar:
Als jij vindt dat A geldt én van waarde is,
dan moet je je handelen in de richting van B zoeken.
: “hier sta ik”.
Er zijn wel 'harde consteerbare zaken' binnen de ethische werkelijkheid, bijvoorbeeld:
• Mensen zijn
ethische wezens
. We beoordelen, evalueren, vergelijken bewonderen, keuren af of goed en delen morele wetten en regels met anderen maar vooral we stellen ze bij en smeden ze om.
• Een (wisselend)
ethisch klimaat
bepaalt de waarden en vervolgens de morele regels die we daar als groep mensen uit afleiden.
Twee invalshoeken
1) de moraal of normatieve ethiek
2) de studie ervan, de beschrijvende ethiek
A. Teleologische ethiek (van het Griekse telos, dat 'doel' betekent):
Eindoogmerken tellen
B. Deontologische ethiek (van het Griekse deon, dat 'plicht' betekent)
Kwaliteit van het besluit telt

Handel alleen volgens het principe waarvan je tegelijkertijd kunt willen dat het een algemene wet wordt.
Handel zo dat het grootste geluk voor de grootste groep mensen ontstaat.
Methode van de ethiek (niet empirisch / meetbaar)
• Waarschijnlijkheidsbewijzen voldoen
• Retorische bewijsvoering
• Niet de verklaringskracht maar het rechtvaardigingsvermogen is leidend


C1 volgt uit P1 + P2
P1: Behandel mensen zoals je wilt dat ze jou behandelen.
P2: Je wilt niet dat mensen tegen jou liegen.
C1= Lieg niet tegen andere mensen.
Veel vaker zie je het gebruik van gedachte experimenten:
ethische dillemma’s.
Dat zijn concrete -maar verzonnen - situaties waar de hoofdpersonage zich voor een keuze gesteld ziet.

Het dorp met 8 koeien en 8 boeren
Samenvattend:
• Ethische principes zijn
o gebaseerd op gemeenschappelijke waarden (ethisch klimaat)
o niet statisch (op meta niveau afhankelijk van plaats, tijd en inzichten)
o bespreekbaar en de basis voor reflectie en discussie
o voorzien niet in regels maar voorzien in een basis ter overdenking
o kunnen leiden tot gemeenschappelijk geformuleerde normen, regels of wetten
• Ethiek gedijt in een:
o (menselijke) cultuur van reflecteren over en wordt om zeep geholpen door een cultuur van het dictaat
o politieke cultuur van betrokkenheid, sterf langzaam in een cultuur van onverschilligheid
o artistieke cultuur waarbij kunst een duidende en reflectieve functie heeft, de spiegel is voor menselijk handelen

1. Formuleer 10 keuzes of beslissingen die je in je leven neemt
2. Schrijf deze op post-its
3. Vorm een team met iemand waar je nog niet mee werkte, teken de drie cirkels en verdeel de post-its over de cirkels.
4. Leg je teamlid uit waarom de keuzes die positie kregen en ga daarover een gesprek aan.

De afvalput van het dorp
Zelf aan de slag
Tot slot
Afsluitend gesprek:
• Hoe gelijksoortig zijn de drie principes in vergelijking met elkaar?
• Hoe verhouden zich tot elkaar?
• Wanneer (en waarom of waardoor) ontstaat er – in de concrete uitwerking – toch discussie?
• Hoe zit dat met het rentmeesterschap en erfgoed notie?
• Op welke manier zegt het iets over de notie, wij zijn toch allen enkel maar dieren?
Eindoogmerken tellen
Kwaliteit van het besluit telt
doel
plicht
nuancering: er is wel een jonge stroming experimentele ethiek die empirisch onderzoek als onderbouwing of verklaring gebruikt.
het 'Knobe-effect' negatieve effecten intentioneel en positieve effecten niet-intentioneel te begrijpen.
debat en discussie begrijpen
dilemma begrijpen
besluiten te kunnen nemen
denken te scherpen
Offer je fundamentele rechten en vrijheden op aan sociale en economische voordelen
Rawls hanteert het ongelijkheidsbeginsel in tegenstelling tot de afspraak om de verdeling van natuurlijke talenten als gemeenschappelijk productmiddel te beschouwel en om iedereen te laten delen: egalitair beginsel = moreel inwillekeurig
Vragen over wat de wereld rechtvaardig maakt zijn altijd vragen over over hoe we dingen verdelen die we belangrijk vinden.
welzijn maximaliseren
vrijheid respecteren
deugdzaamheid bevorderen
Moeten oprechte, oenhartige bespreking van crusiale moeilijke kwesties die voortkomen uit globalisering het afleggen tegen de partizanen-polemiek, waarin we altijd tegenoverelkaar blijven staan.
Het kritische niveau van thiek bedrijf je als pauzemomenten op de dagelijkse gang van zaken, als toetssteen voor morele intuïties van alle dag. Op een extra niveau maar niet op niveau van eht alle daagse.
Het is niet helemaal willekeurig:
het één gaat uit van het bestaan van de autonome/vrije wil*, het ander ontkent dat bestaan en gaat uit van determinisme
* autonome keuze op basis van regels die we onszelf op leggen, regels die we afspreken in rationele redeneringen met de groep
Deontologie
Categorisch imperatief: Doe x omdat x goed is in zichzelf en daarom nodig
tegenstelling: hypothetisch imperatief
Als je x doet volgt y
verdiepings aantekeningen
Full transcript