Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Programma Nieuwe Natuur

No description
by

Paul Verstraten

on 6 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Programma Nieuwe Natuur

Deadline uitgewerkte plannen binnen programma Nieuwe Natuur: 29 augustus 2014.
Programma Nieuwe Natuur
Eerste ronde
Projectideeën Nieuwe Natuur
Inhoud
Verdere proces
Programma Nieuwe Natuur
Procesdoelstelling:
Met veel elan bottom-up aanpak voor natuurontwikkeling in Flevoland organiseren waarbij invulling van natuurcompensatie is geborgd.
Inhoudelijke doelen:
Programma Nieuwe Natuur
Plan van aanpak: projectideeën
Wat is de vangst?
3. Nakomen en invullen van alle in het projectverleden aangegane verplichtingen.
2. Verbetering van de groene kwaliteit van Flevoland,
waarbij wordt gekeken naar de vier kijkrichtingen van het Planbureau voor de Leefomgeving.
1. Realisatie natuurontwikkeling dichtbij grotere stedelijke concentraties verspreid over Flevoland
Plan van Aanpak
Nieuwe Natuur
Flevolandse gemeenten, organisaties, ondernemers en burgers moeten zelf vitale coalities tot stand brengen die plannen uitwerken die op draagvlak kunnen rekenen. Daarbij werken we bottom-up op basis van draagvlak.
Partijen zijn in de gelegenheid gesteld projectideeën in te dienen (postbus opengesteld van 16 oktober 2013 t/m 10 januari 2014).
Meetlat: de meetlat bestaat uit 12 criteria, waaronder draagvlak, haalbaarheid, betaalbaarheid en robuustheid.
draagvlak is nodig bij de partijen die grond in eigendom hebben: Flevolandschap, Staatsbosbeheer en provincie Flevoland.
Vangst van
projectideeën

Het heeft diverse spontane enthousiasmerende ideeën van inwoners losgemaakt.
Gemeenten, terreinbeheerders, agrarische natuurverenigingen en collectieven hebben in alle polders van Flevoland projectideeën ingediend.
In totaal zijn er 79 projecten ingediend door 49 verschillende partijen/particulieren.
Van kleinschalige initiatieven van paar hectares natuur tot robuuste plannen van enkele tientallen tot honderden hectares.
Aantal projectideeën per locatie
Noordelijk Flevoland
Zuidelijk Flevoland
en locatie-
onafhankelijk
Oostelijk
Flevoland
20
16
27
16
Kwaliteitsimpulsen op drie nieuwe landgoederen, het creëren van natuurlijke zones door extensivering, door akkerrandenbeheer of door kwelwater te gebruiken voor watergebonden natuur.
Oostkant Dronten
200 hectare nieuwe natuur aan de zuidzijde van Schokland, mede ten behoeve van bescherming bodemwaarden, waterhuishouding en landbouwkundige belangen.
Schokland
Verwerving van 150 ha gronden van de NLR die daarmee investeringsruimte regelt om nieuwbouw en werkgelegenheidsgroei te realiseren, met mogelijke combinatie van Nieuwe Natuur-hectares en ZZL-gelden. Ook Flevo-Landschap overweegt om deel bijdragen te regelen.
Voorsterbos
Uitbreiding 30 ha van het Urkerbos, groenstrook tussen de binnendijkse windmolens en versterking van weidevogelgebieden op natte landbouwgronden
Urkerbos
tot aan Rutten
Maak deze smalle ecologische verbinding recreatief en versterk de biodiversiteit door aanleg fietspad en aanliggende verworven agrarische percelen toevoegen.
Grote Trap
Een modern landgoed waar natuur, water, recreatie en voedselproductie geïntegreerd worden.
Noorderwold
Zone tussen het Horsterwold en het Cirkelbos in Almere versterken door realisatie boscompensatieverplichtingen (korte termijn maatregelen uit visie ‘Stadslandschap Oosterwold’)
Horsterwold en Eemvallei (Oosterwold)
1
Een luierbos, Orde van Oranje Nassaubos, eetbaar doolhof, een zwerfland met mogelijkheid voor wildkamperen en theater in het groen.
Locatie
onafhankelijke ideeën
Verdere proces
Finaleronde
Ideeën worden a.h.v. oordeel PS verder uitgewerkt.
Nieuwe natuur creëren we samen!
In het Oosterwold op een organische manier de Eemvallei zichtbaar maken in het landschap, door de realisatie door particulieren van zogenaamde landschapskavels (lange termijn maatregelen uit visie ‘Stadslandschap Oosterwold’)
2
79!
_
Ideeënmarkt met presentatie ideeën door indieners op 20 februari
16 april: wie gaat er door naar finaleronde?
Beeldvorming Provinciale Staten op 5 maart; Opiniesessie op 2 april
Voorleggen ideeën aan extern panel medio februari
Ideeën die interessant zijn, maar strikt genomen geen nieuwe natuur betreffen. Dit is 'bijvangst' van het programma Nieuwe Natuur, waarvoor wordt bekeken langs welke andere wegen realisatie toch mogelijk is.
Na deze eerste zeef gaan we via 2 sporen verder werken.
Projecten die binnen het programma Nieuwe Natuur worden uitgewerkt. Deze projecten geven we suggesties en voorwaarden mee die bij de verdere uitwerking moet worden uitgevoerd
2
1
Op 17 december 2014 maakt Provinciale Staten bekend welke projecten worden uitgevoerd binnen programma Nieuwe Natuur.
Particulieren
Aantal ideeën per indiener
Overheden
Organisaties
4
16
29
Realiseren van een stelsel van bloeiende akkervogelgebieden bestaande uit kernen, randgebieden en wandelpaden
Akkervogelgebieden
Zuidelijk Flevoland en Greppelveld
Hectares
Hectares in de aanbieding:
Gevraagde hectares:

1.863,5 – 2.019,5
800
Hiervan is ca. 200 ha agrarisch natuurbeheer (+ 5 omvang nog niet bekend) Daarnaast wordt voor ruim 20 ha geld voor inrichting van reeds verworven gronden gevraagd.
(+ 11 projecten omvang nog niet bekend)
http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/grote-projecten/nieuwe-natuur/NieuweNatuur_kaart_ingevuld-versie-website.pdf
klik op de link
om alle projecten te bekijken
Full transcript