Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Itiksen verkosto 3.11.2017

No description
by

Exitin Työntekijät

on 16 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Itiksen verkosto 3.11.2017

TUNNISTA JA TOIMI

Nuorten kohtaama seksuaalinen kaltoinkohtelu ja vastikkeellinen seksi


Koulutus Idän verkostolle
3.11.2017 klo 9-12
Johanna Velling

Ennaltaehkäisee nuoriin kohdistuvaa seksuaalista kaltoinkohtelua ja vastikkeellisen seksin piiriin ajautumista

Nuorten tiedon lisääminen, seksuaalisen itsemäärämisoikeuden vahvistaminen

Tarjoaa matalan kynnyksen neuvontaa, keskusteluapua ja palveluohjausta nuorille (13-29 v.)

Kouluttaa ja toimii asiantuntijana

Exit - pois prostituutiosta ry koordinoi


MIKÄ NUORTEN EXIT?
NUOREN OMIEN RAJOJEN VAHVISTAMINEN
Seksuaalisuus voimavarana, mielihyvänä ja oikeutena
*
Tieto omista oikeuksista, laista ja tukipalveluista
*
Oikea tietoa seksistä ja seksuaalisuudesta
*
Itsearvostuksen tukeminen
*
Myyttien murtaminen

Jokaisella nuorten kanssa toimivalla ammattilaisella on velvollisuus vahvistaa nuoren seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja varmistaan tuen saanti epäillessä seksuaalista kaltoinkohtelua.
AMMATTILAISELLE
www.exitry.fi
info@exitry.fi
tietoa, tukea, konsultointi, koulutusta
Facebook, Twitter @nuortenexit


NUORELLE
www.nuortenexit.fi
Nimetön chat keskiviikkoisin klo 16-18
Kysy & lue -palsta
kysy@exitry.fi
Instagram, Youtube @nuortenexit


MITÄ ON SEKSUAALINEN KALTOINKOHTELU?
Kouluterveyskysely ( THL, 2013)

Seksuaalinen häirintä ja seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ovat yleisiä nuorten arjessa.

Tytöistä seksuaalista häirintää on kokenut noin 60 %, pojista 33–46 % vaihdellen luokka-asteittain.

8.-9. -luokkalaisista tytöistä 20 % oli kokenut seksuaalisuutta loukkavaa väkivaltaa joskus tai toistuvasti, pojista 9 %

Kouluterveyskysely (THL, 2015)

Seksuaalisuuteen tai kehoon kohdistuvaa pilkkaa tai arvostelua on joskus kokenut peruskouluikäistä 15%, jatkuvasti 4%.

Seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua netissä / mobiilisti on kokenut 15-20 % riippuen luokka-asteesta.

Rahan, tavaran tai päihteiden tarjoamista vastineena seksistä 2-4 % riippuen luokka-asteesta.

SEKSUAALISTA KALTOINKOHTELUA OVAT KAIKKI SEKSUAALISTA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUTTA JA YMMÄRRYSTÄ LOUKKAAVAT TEOT

Vastikkeellinen seksi

Korvauksen tarjoamista nuorelle seksuaalisia tekoja vastaan.
Korvaus voi olla esim. rahaa, päihteitä, tavaraa, yösija tai aineeton lupaus.
Netti ja fyysinen ympäristö
Vastikkeellinen seksi on seksuaalista kaltoinkohtelua ja linkittyy sen eri muotoihin.
Vastuu on aina vastikkeen tarjoajalla.


häirintä
ahdistelu
painostaminen
seksuaalisuutta loukkaava
väkivalta
vihjailu
lahjonta
seksinostoyritys
hyväksikäyttö
pakottaminen
luvatta koskettelu
luvatta kuvaaminen
tuttu/tuntematon
aikuinen/nuori
suhteessa
kasvokkain
verkossa
fyysistä
henkistä
vastoin omaa tahtoa tai ymmärrystä

vaikka ei täyttäisi rikoksen merkkejä, voi olla kaltoinkohteleva kokemus

vastuu aina tekijällä

subjektiivinen kokemus
nimittely


Aikuisten kanssa koetuista seksuaalikokemuksista suurin osa alkanut 14-15 vuoden iässä.

Valtaosa nuorista itse koki että seksuaalikokemus aikuisen kanssa ei ole hyväksikäyttöä.
MITÄ ILMIÖSTÄ TIEDETÄÄN?
SEKSUAALISEN KALTOINKOHTELUN VAIKUTUKSET
NUORTA SUOJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ
Seksuaalinen hyväksikäyttö ja törkeä hyväksikäyttö, (RL 20: 5, 6 & 7)

Laki suojaa alle 16-vuotiasta aikuisen tai selkeästi vanhemman henkilön heihin kohdistamilta seksuaalisilta teoilta
Nuorta suojaava ikäraja on korkeampi (18 v), mikäli tilanteeseen liittyy valta-asetelma
Vastuu hyväksikäytöstä on aina tekijällä
Nuorten keskinäisiä suhteita ei haluta rajoittaa, mikäli iässä ja kehitystasossa ei ole merkittävää eroa


Alaikäisen pakottaminen sukupuoliyhteyteen on aina törkeä raiskaus (RL 20: 2)

Pakottaminen seksuaaliseen tekoon (RL 20: 4)

Seksuaalinen ahdistelu (RL 20: 5 a)

Seksuaalipalvelun osto alaikäiseltä (RL 20: 8 a)

Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin (RL 20: 8 b)

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraaminen (RL 20: 8 c)

Törkeä paritus (RL 20: 9&9a)

Seksuaalirikoksissa yritys rangaistava (paitsi ahdistelu)


MITEN LAKI SUOJAA
NUORTA?

Lasten ja nuorten kanssa toimivilla ammattilaisilla on velvollisuus tehdä ilmoitus poliisille, jos he saavat työssään tietoa, joka herättää epäilyn lapseen tai nuoreen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta.

Ilmoitettaviin rikoksiin kuuluvat kaikki luvussa 20 mainitut seksuaalirikokset

Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia niitä tahoja, joilla on velvollisuus lastensuojeluilmoituksen tekemiseen.

Epäselvissä tilanteissa on hyvä konsultoida poliisia.

Epäilystä on tehtävä myös lastensuojeluilmoitus
ILMOITUSVELVOLLISUUS
Vaikutukset aina yksilöllisiä

Oireet, jotka voivat myös olla stressioireita muusta : ulospäin on mahdotonta sanoa

Syyllisyys ja häpeä, salailu

Traumaattisia stressioireita: masennus, ärtyisyys, aggressiivisuus, eristäytyminen, unettomuus, kiputilat

Traumanjälkeinen stressihäiriö: ylivireystila, uudelleen kokeminen, välttäminen

Selvitymiskeinoja: kieltäminen, unohtaminen, vähättely, päihteiden käyttö

Ahdistus, itsetuhoisuus

Omien rajojen hämärtyminen, rajattomuus

Pelko seurauksista ja rikosprosessista "uskotaanko minua?"

Tekijän suojeleminen
KALTOINKOHTELUN VAIKUTUKSET
TOIMINTAMALLI
SEKSUAALISEN KALTOINKOHTELUN
TILANTEESEEN


Nuoren persoonallisuuden kehittyminen on kesken

Identiteetin luominen: Olenko hyvä, merkityksellinen, oikeanlainen?

Kehitystehtävät: Irtaantuminen vanhemmista, muuttavan ruumiinkuvan ja seksuaali-identiteetin jäsentäminen

Oikeus kokeilla & erehtyä

Aikuisten tehtävä on varmistaa, että omia rajoja saa kokeilla turvallisesti

Koulutuksen tavoitteet
Toistuva seksuaalinen häirintä on yleisintä ulkomaalaistaustasilla nuorilla.

Ensimmäisen polven maahanmuuttajataustaiset nuoret kokevat huomattavasti enemmän toistuvaa seksuaalista häirintää kuin toisen polven maahanmuuttajataustaiset nuoret.

Poikien osalta ulkomaalaistaustaiset kokevat enemmän häirintää kuin suomalaistaustaiset.(Ranto, Ahlgren, Leinvuo; Haapamäki, Högnabba 2015. Ulkomaalaistaustaisten nuorten hyvinvointi Helsingissä. Helsingin kaupunki, Tietokeskus. )

(Ranto, Ahlgren, Leinvuo; Haapamäki, Högnabba 2015. Ulkomaalaistaustaisten nuorten hyvinvointi Helsingissä. Helsingin kaupunki, Tietokeskus.)

(Ranto, Ahlgren, Leinvuo; Haapamäki, Högnabba 2015. Ulkomaalaistaustaisten nuorten hyvinvointi Helsingissä. Helsingin kaupunki, Tietokeskus.)

KULTTUURISENSITIIVISYYS JA HUOMIOTAVAT ASIAT
Herkistymistä yksilön taustojen merkitykselle
Herkistyminen omille asenteille ja ennakkoluuloille
Kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyn ja kohtaamisen edellytys

Pyydä lupaa puhua aiheesta ja kerro miksi haluat puhua siitä.
Älä oleta, mutta tiedosta, että kulttuuri vaikuttaa seksuaalisuudesta puhumiseen
Kun huoli nuoreen kohdistuneesta seksuaalisesta kaltoinkohtelusta herää...
(Lapsiuhritutkimus 2013. Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset )
avata keskustelu aiheesta alueen toimijoiden kesken
tukea seksuaalisen kaltoinkohtelun ja vastikkeellisen seksin tilanteiden tunnistamista
tukea tilanteisiin puuttumista ja puheeksiottoa
mahdollisuus jaettuun toimintamalliin tilanteissa
1. TILANNE, JOSSA SINULLA ON HERÄNNYT / VOISI HERÄTÄ HUOLI NUOREEN KOHDISTUNEESTA SEKSUAALISESTA KALTOINKOHTELUSTA?CASE-TEHTÄVÄ, OSA 2


Nuoren sosioekonominen asema ei ratkaiseva, vastine voi olla näennäinen syy suostua seksiin

Vastikkeellisuus osana nuorten suhteita, joissa muutenkin valta-asetelma

Hyväksynnän ja huomion hakeminen, kokemus että joku haluaa olla nuoren kanssa ja maksaa siitä

Seksuaalisesta kaltoinkohtelun kokemukset kytköksissä vastikkeellisen seksin harjoittamiseen -> omien rajojen hämärtyminen / keino määritellä oman kehon kohtelua

Pärjäämisen ja elämänhallinnan kokemus laiminlyödylle nuorelle

Laiminlyöty nuori voi tuntea, että vastikkeellinen seksi on ensimmäinen asia, jossa hän on hyvä -> osaksi identiteettiä.
Näkökulmia nuorten vastikkeelliseen seksiin
(Vuorelainen & Elonheimo 2013, Vuorelainen 2012)
1.
Pysy rauhallisena ja kiitä nuorta kertomisesta.

2.
Usko nuorta.
Älä kyseenalaista, vaikka kertomus olisi epälooginen.

3.
Rohkaise nuorta kertomaan
. Vältä johdattelua!

4.
Tee mahdollisimman sanatarkat muistiinpanot keskustelusta.
Kirjaa myös nuoren reaktiot ja omat kysymyksesi.

5.
Kerro, ettei nuori ole syyllinen tilanteeseen
. Sillä onko nuori ollut esim. päihtynyt tai itse yhteydessä tekijään, ei ole teon kannalta merkitystä.

6.
Kerro, että nuorelle on tehty väärin
. Sinun ei tarvitse tietää, onko tapahtunut rikos. Rikosnimikkeen antaa poliisi

7. Akuutissa tilanteessa ota yhteys hätänumeroon 112.

7.
Juuri tapahtunut: yhteys päivystyspoliklinikalle
ja saata nuori tutkimuksiin, vaikkei hänessä näkyisikään fyysisiä vammoja. Älä anna nuoren peseytyä tai vaihtaa vaatteita, jotta hänestä saadaan näyte rikosilmoitusta varten. T
apahtuneesta kulunut jo aikaa:
Lääkäriin ohjaaminen voi olla tarpeellista: mahdolliset seksitaudit, raskaus, fyysisen väkivallan jäljet.

8.
Varmista nuoren turvallisuus.

9.
Kerro nuorelle velvollisuudesta rikos- ja lastensuojeluilmoitukseen.
Kerro, miten tilanne etenee ja mitä ilmoitukset tarkoittavat.

10.
Ole nuoren tukena
siihen saakka, että seuraava ammattilainen ottaa hänestä kopin. Luo toivoa: ”Kaikesta voi selvitä.”

11.
Ilmoita nuoren huoltajalle ja viranomaisille
. Jos tekijä on perheenjäsen tai vanhemmille kertomiseen liittyy esim. kunniaväkivallan uhka, anna viranomaisten arvioida, voiko huoltajille kertoa.

12.
Huolehdi omasta jaksamisestasi!
Pyydä purkua työpaikallasi ja hae tarvittaessa keskusteluapua työnohjauksesta tai työterveyshuollosta.

KUN NUORI KERTOO SEKSUAALISESTA KALTOINKOHTELUSTA...
Sovi työyhteisössä...
Verkosto
Jokaisella nuorten kanssa toimivalla ammattilaisella on velvollisuus ja mahdollisuus puuttua nuorten kokemaan seksuaaliseen kaltoinkohteluun

Kaikkea ei tarvitse (eikä voi) tietää. Tärkeintä on toiminnallaa osoittaa olevansa läsnä, nuoren puolella ja turvallinen aikuinen, jolla voi puhua ja jolta kysyä.

Ota puheeksi: Kysy suoraan ja rohkeasti!

Tartu tilanteeseen, jossa nuori vihjaa aiheeseen.

Älä tuomitse tai syyllistä: Nuoren pukeutuminen, humalatila, huomiohakuisuus, hatkaaminen tai reaktio kaltoinkohtelun tilanteessa ei ole oleellinen.

Nuorella on oikeus saada tukea. Ohjaa ja saata tarvittavan palvelun pariin.

Kaikesta voi selvitä!

Kuka ottaa asian puheeksi nuoren kanssa, kun huoli seksuaalisesta kaltoinkohtelusta herää?

Kuka työyhteisössä tekee lastensuojelu- ja rikosilmoituksen?

Kuka on yhteydessä nuoren huoltajiin?

Kenellä on vastuu nuoren tilanteen edistämisestä ja nuoren tukemisesta?

Keneltä työntekijä saa tukea haastavassa tilanteessa?


POLIISI konsultointi ja rikosilmoituksen teko

LASTENSUOJELU Oman alueen sosiaaliasema ja sosiaalipäivystys virka-ajan ulkopuolella

SAIRAANHOIDON PÄIVYSTYS NÄYTTEEN OTTOA VARTEN paikkakunnasta riippuen päivystyspoliklinikka, terveyskeskuksen päivystys, lastenpäivystys, SeRi-tukikeskus

TERVEYSKESKUS Lääkärinpalvelut

KESKUSTELUAPUA NUORELLE nuorisopsykiatrian poliklinikka, mielenterveyspalvelut, järjestöjen kriisi- ja tukipalvelut

KESKUSTELUAPUA PERHEELLE Perheneuvola, mielenterveyspalvelut, kriisiapu, seurakunnan perhepalvelut

MUUT Rikosuhripäivystys, vertaistukiryhmät sekä vanhemmille että nuorelle, verkkopalvelut, joista saa tietoa ja tukea, esim. Nuorten Exit

Selvitä ennakkoon omalla toimialueellasi...
CASE-TEHTÄVÄ, OSA 1
2. MITEN TILANTEESEEN VOISI PUUTTUA?

3. MITKÄ TEKIJÄT VOISIVAT VAIKEUTTAA PUUTTUMISTA?

4. MILLÄ SANOIN / MITEN OTAT ASIAN PUHEEKSI NUOREN KANSSA?

5. MITÄ JATKOTOIMENPITEITÄ TILANNE SYNNYTTÄÄ?

suoraan, aihetta kiertelemättä
ikätasoisesti seksuaalisuudesta puhuen
hienotunteisesti
rauhallisessa tilanteessa nuoren yksityisyys taaten
kulttuurisensitiivisyys huomioiden


Kysy kaltoinkohtelusta...
Onko joku tehnyt sinulle jotakin seksiin liittyvää (nimittely, koskettelu, uhkailu jne.), jota et olisi halunnut?

Kiitos kun kerroit.

Oletko ollut seksuaalisessa tilanteessa, joka on ahdistanut / pelottanut / jossa et oikeasti olisi halunnut olla?
Et ole tehnyt mitään väärää.
Sinulla on oikeus apuun ja tukeen.
Onko joku tarjonnut sinulle palkkiota tai vaihtokauppaa jostakin seksiin liittyvästä?
"Nuoren maailmakuva, turvallisuudentarve ja käsityskyky ovat erilaiset ja vähemmän vakiintuneet kuin aikuisen. Nuori traumatisoituu herkemmin. Nuori on riippuvaisempi toisista ihmisistä, jolloin ihmissuhteessa tapahtuva kaltoinkohtelu järkyttää hänen turvallisuuden tunnettaan enemmän kuin aikuisen kokema kaltoinkohtelu."(Väestöliitto 2016: Yleistraumalausunto)

USKOMUKSET PAPERILLE
&
TASKUUN!

Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitut ovat tyypillisesti 17-30-vuotiaita miehiä. Hyväksikäytöstä tuomittuja löytyy kuitenkin kaikista sukupuoli-, ikä- ja sosiaaliryhmistä.

Täysin vieraiden ja ennalta tuntemattomien rikoksentekijöiden osuus on 14%

(Hinkkanen, 2009. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. )


Voit kertoa minulle.
Sinä saat määritellä, mikä tuntuu hyvältä ja mikä ei.
MITEN VOISIN EDISTÄÄ SEKSUAALISEN KALTOINKOHTELUN PUHEEKSIOTTOA OMASSA TYÖSSÄNI / TYÖYHTEISÖSSÄNI?
Henkilökunnan koulutus / konsultaatio ilmiön tunnistamisesta ja puheeksiotosta
Rakenteissa oleviin lomakkeisiin / haastatteluihin kysymyksiä seksuaalisesta kaltoinkohtelusta
Kaikkien itsemääräämisoikeutta kunnioittavat säännöt/ohjeistukset
Kysymyspatteristo ohjaaja työskentelyn tueksi / antamaan vinkkejä seksuaalisen kaltoinkohtelun käsittelyyn.
Työpaja nuorille: tietoa oikeuksista ja tukipalveluista -> antaa luvan puhua
Kirjallinen toimintaohjeistus seksuaalisen kaltoinkohtelun tilanteisiin

Esimerkkejä ennaltaehkäisyn ja puheeksiton keinoista
(Lehtonen, Télen 2013. Hatkassa-kysely, Lastensuojelun keskusliitto )


Lastensuojelunuoret
Karkureissuilla riski joutua kaltoinkohdelluksi: päihteet, yöpaikka

(THL, Kouluterveyskysely 2017)
Sijoitetuilla nuorilla oli viisinkertainen riski seksuaalisen väkivallan kokemukselle verrattaessa vanhempansa luona asuviin

26% sijoitetuista 8.-9.-luokkalaisista nuorista oli kokonut seksuaalista väkivaltaa viimeisen vuoden aikan

Yleisimmin seksuaalisen väkivallan tekijänä oli ollut ystävä tai muu tuttu nuori tai lapsi (57 %) tai tuntematon henkilö (52 %) (nuori oli voinut nimetä useita tekijöitä)
Full transcript