Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Metodički model interpretacije lektirnog djela

No description
by

Sandra Vuk

on 23 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Metodički model interpretacije lektirnog djela

Metodički model interpretacije lektirnog djela
Mato Lovrak: Družba Pere Kvržice

Ključni pojmovi i ciljevi interpretacije lektire
Interpretacija lektire je imala posebno istaknute važne ciljeve samog procesa, ovdje ih navodim:
Književnost
- glavni cilj interpretacije lektire bio je dječji roman.
Jezično izražavanje
- glavni cilj interpretacije bilo je čitanje (naglas, izražajno, interpretativno) kao završni ishod nametnuo se samostalan nastup pred razrednom zajednicom u svrhu interpretacije određenog dijela romana.
Jezik
- ponavljanje jezičnih sadržaja 4.razreda (svih jezičnih pojmova i sadržaja koje smo savladali tijekom školovanja od 1.-4.razreda)
Medijska kultura
- cilj je bio procijeniti i vrednovati uspješnost filmskog ostvaraja književnog djela i uspješnost adaptacije književnog predloška.
Uvod
Naziv lektira ili školska lektira su književna djela za samostalno čitanje kod kuće, uključena u nastavni program.
Nastavni program određuje književna djela koja učenici trebaju upoznati na određenom stupnju školovanja. Propisana književna djela podijeljena su na obaveznu i neobaveznu lektiru. Program školske lektire se revidira i nadopunjuje u prosjeku svake 2-3 godine.
Hrvatski jezik u 4.razredu
Nastavni program određuje književna djela koja učenici trebaju upoznati na nekom stupnju školovanja. Ta su književna djela propisana obaveznom i neobaveznom lektirom.
Lektira u 4.razredu
Ovim oblikom rada interpretacije lektire nastojali smo obuhvatiti sve sadržaje Hrvatskog jezika i izvršiti sveobuhvatnu korelaciju unutar samog predmeta (jezik u užem smislu, izražavanja, književnost i medijske kulture) i u određenim dodirnim točkama korelirati i s drugim nastavnim predmetima.
Oblici nastavnih jedinica
Učenička zapažanja i
refleksija na interpretaciju lektire
Zaključak
Što je lektira u današnje
informatizirano vrijeme?
Kako čitati lektiru?
Zašto nam je potrebna lektira?
Kako interpretirati
lektiru?
Kojim metodičkim postupcima se koristiti?
M.Crnković je napisao: Lektira polazi od širokog i detaljnog poučavanja književnosti, u ovom slučaju u prvom redu dječje, i od jednako širokog i detaljnog poučavanja djeteta, njegovih potreba, želja, sposobnosti, sklonosti i ograničenja. Ona polazi od poštivanja književnosti i poštivanja djeteta. Njoj je cilj ne da dijete znade odgovoriti na pitanje „što nam je pisac htio reći”, nego da dijete nađe u piščevu svijetu sebe.
?
Lektira treba pridonijeti razvoju učeničkog razumijevanja života i svijeta.

U radu su detaljno navedena sva područja koja su dotaknuta, obrađena, utvrđena, problemskom nastavom i otkrivena u samoj interpretaciji lektire.
Za vrijeme trajanja projekta, u radu sam koristila nekoliko metodičkih pristupa: interpretativni, problemski pristup, korelacijsko integracijski pristup i otvoreni pristup sadržajima interpretacije.

Nastava književnosti i medijske kulture samo je dio sveukupnog školskog odgojno obrazovnog procesa te za nju vrijede opće zakonitosti odgoja, obrazovanja i poučavanja.
Nastavni predmet Hrvatski jezik u 4.razredu osnovne škole sastoji se od četiri programska područja: hrvatski jezik, izražavanje, književnost i medijska kultura.

Metodički pristup svakom nastavnom sadržaju podrazumijeva zajedničko preplitanje različitih disciplina koje sudjeluju i važne su za samo oblikovanje nastavnog procesa. To su: matična znanost koja proučava sadržaj koji se uči; filozofija - osobito njezine discipline logika, etika i estetika; psihologija (dječja, razvojna i psihologija odgoja i obrazovanja); pedagogija i posebno njezina disciplina didaktika i metodika (ovdje Metodika hrvatskog jezika) koja povezuje elemente svih navedenih disciplina u ostvarivanju konkretnog čina (nastavnog sata).
Područja nastavnog predmeta
Hrvatski jezik
Uloga nastave književnosti u školi je višestruka:
Upoznavanje književnoumjetničkog izražavanja i pjesničkog jezika; upoznavanje odabranih najboljih djela i pisaca književnosti; primjena znanja iz jezika i književnosti u vlastitom stvaralaštvu; razvijanje estetskih i intelektualnih spoznaja o vrijednostima i vrstama književnih ostvaraja; razvijanje opće ljudskih, etičkih vrijednosti, a posebno ljubav prema materinskom jeziku i književnosti; odgoj i njegovanje ekološke svijesti o zaštiti prirode; razvijanje svijesti o potrebi čuvanje kulturne baštine hrvatskog naroda, povezivanje književnosti s ostalom umjetnošću, upoznavanje osnovnih značajki znanastvenog istraživanja književnosti i odgoj i razvitak čitalačkih navika i književnih interesa djece.
Ključne riječi: lektira u 4.razredu osnovne škole, metodički pristup interpretaciji lektire, aktivno praćenje i izrada tematskih aktivnosti uz čitanje, projekt čitanja lektire u razredu
U Nastavnom planu i programu za osnovnu školu nastavni program Hrvatskog jezika je strukturiran u ove programske jedinice: nastavno područje, nastavna tema, ključni pojmovi i obrazovna dostignuća koje krajnji korisnik (učenik) treba savladati i usvojiti te znati primijeniti u svom školovanju i životu.
U razradi programa Hrvatskog jezika za 4.razred planirana je interpretacija sedam djela s popisa lektire, od toga su prva dva književna djela obavezna za interpretaciju na satovima Hrvatskog jezika. Obavezna književna djela su: Ivana Brlić Mažuranić: Šuma Striborova; Regoč i Mato Lovrak: Družba Pere Kvržice.
U izvedbenom programu interpretacije lektirnih
djela kroz školsku godinu planirala sam interpretaciju
lektire Družba Pere Kvržice za svibanj 2013.
Razlozi: završni poticajni projekt razreda (
kao družba
), sumiranje svih oblika rada koje smo savladali tijekom četiri godine, primjena naučenih spoznaja jezika i komuniciranja na materinjem jeziku kroz kreativne zadatke razumijevanja, rješavanja problema, iznalaženja rješenja, načini rada s tekstom i književnim djelom.
Pristupnik: Sandra Vuk
Mentor: dr.sc. Ante Bežen
Sumentor: mr.Vesna Budinski
Rad unutar projekta je programiran tako da se metodički utemeljeno pristupilo izradi scenarija projekta. Svaki nastavni sat imao je izraženu - nastavnu temu, cilj (ključni pojam, obrazovna postignuća, zadaće sata, oblike nastave, nastavne izvore i sredstva rada, oblike rada unutar projekta interpretacije) naznačenu na listiću za učenika (metodički artefakti).
Sveučilište u Zagrebu
Učiteljski fakultet
Odsjek za učiteljske studije
Što čitati da djeci bude zanimljivo?
Projekt čitanja lektire unutar razreda trajao je 14 radnih dana. Možemo govoriti da su bila prisutna tri oblika izvođenja nastavnih sati i područja:

a) sat motivacije i uvoda u samo književno djelo te osnovni biografski zapisi o piscu,

b) interpretacija ulomaka knjige i problemski dio sata koji su rješavali samostalno ili kod kuće,

c) sat medijske kulture (gledanje filma) i analiza te usporedba književnog predloška i filma.
Osnove kurikuluma su:
ciljevi
- izložena namjera, iskaz očekivanja djelotvornosti nastavnog procesa, odgovara na pitanje ŠTO želimo postići.
sadržaji
- činjenice, pojmovi i teorije, načini rada, sadržaj koji opisujemo opsegom i dubinom (usklađeno s dobi učenika)
strategije
- umijeće pripremanja i vođenja, uporaba prikladnih postupaka i metoda, oblikovanje interakcija medija i tehnologije.
situacije
- ostvarenja planiranih sadržaja i aktivnosti. Primjena nastavnih situacija koji osiguravaju dinamiku nastavnog procesa.
vrednovanje
- uspješnosti cijelog postupka izobrazbe za život i odrastanje (primjenjivost u životu).
Vrednovanje uspješnosti pročitane lektire
učinili smo na nekoliko načina:
a) analizom putem anketnog upitnika
b) izradom razrednih novina
c) praćenjem sadržaja rada u bilježnici i dnevničkim
zapisima o ostvarajima pojedinog dana
d) sumiranjem putem mape uma

Pristup interpretaciji lektire kroz aktivno sudjelovanje učenika, programirane zadatke za praćenje, metodičke artefakte koje je izradio učitelj za svoj razred, pokazao se kao dobar put pristupu interpretaciji lektire. Ostvaren je glavni cilj svake lektire: uspješnost pročitane lektire, prihvaćenost tematike književnog djela, uočavanje značajki koje su potrebne na tom stupnju obrazovanja i "ulazak u piščev svijet riječi".
U tijeku same interpretacije očitovali su se pozitivni
pomaci u pristupu interpretaciji lektire (nema provjere razumijevanja pročitanosti, učenici rade u skupinama i samostalno u problemskim situacijama), interaktivno sučelje, objava radova na mrežnim stranicama, sudjelovanje i šire zajednice unutar samog procesa interpretacije...) i elementi koji mogu naići na otpor struke (samostalno programiranje sadržaja interpretacije, izrada metodičkih artefakata za rad, potreba za čitanjem i interpretiranjem novije literature s područja Hrvatskog jezika, dodatno se samoškolovati u području novih tehnologija...)

Slušajući učenička zapažanja ovakav pristup interpretaciji lektire je ono što oni žele: poticalo ih je na daljnje čitanje ostalih književnih djela autora, lektira više nije "prepisivanje", svaki sat otkrio je nešto novo, nešto nepoznato i kod njih izazvao pozitivnu reakciju i želju za aktivnim sudjelovanjem.

U svom daljnjem radu nastojat ću izraditi katalog metodičkih pristupa i interpretacija lektirnih djela za sve razrede razredne nastave.
Full transcript