Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Leasing u financiranju MSP

No description
by

Tina Kažić

on 23 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Leasing u financiranju MSP

UVOD
Sektor malog i srednjeg gospodarstva značajan je za svako gospodarstvo koje želi opstati, biti inovativno i konkurentno
čine ga fizičke i pravne osobe koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti, odnosno dohotka na tržištu
Financijsko poslovanje poduzeća temelji se na pravilima i načelima čija bi primjena u praksi trebala osigurati bolje financiranje poduzeća.
Jedan od oblika financiranja poduzeća je i leasing.
PRAVILA I NAČELA FINANCIRANJA
Pravila financiranja
Na temelju iskustva tržišnog gospodarenja novčanom i drugom imovinom nastala su brojna pravila financiranja
Primjena tih pravila u praksi bi trebala osigurati „zdravo“ financiranje pod kojim se podrazumjeva stalna solventnost i rentabilnost poslovanja
Važnija pravila su horizontalna te vertikalna pravila financiranja
Horizonalna pravila financiranja
predstavljaju pravilan omjer aktive i pasive kako bi se održala profitabilnost i solventnost
a) Zlatna bankarska pravila
primjena u bankama
primjena u poduzećima
b) Zlatna bilančna pravila
zlatno bilančno pravilo u užem smislu
zlatno bilančno pravilo u širem smislu
Vertikalna pravila financiranja
a) Omjer vlastitih i tuđih izvora financiranja (pravilo 1:1)
b) Omjer vlastitog i pričuvnog kapitala
50% vlastitih i 50% tuđih izvora
Veći pričuvni kapital pruža veću sigurnost povrata uloženog kapitala vlasnicima u slučaju likvidacije i prestanka rada poduzeća.
vertikalna pravila financiranja određuju kakva bi trebala biti struktura pasive tj. izvora financiranja ( porijekla, raspoloživosti,...).
Načela financiranja
Načelo sigurnosti financiranja
Načelo stabilnosti financiranja
Koeficijent stabilnosti financiranja=(Dugotrajna imovina)/(Dugoročni izvori) < 1
Načelo likvidnosti
koeficijent likvidnosti=(kratkotrajna imovina)/(kratkoročni izvori) min 1 ,poželjno 2
Načelo solventnosti
koeficijent solventnosti=(raspoloživi novac)/(dospjele obveze) 1 ili veći
Načelo rentabilnosti
Stopa prinosa vlastitog kapitala= (neto dobitak)/(vlastiti kapital) x 100
Stopa prinosa ukupnog kapitala=(bruto dobitak)/(ukupan kapital) x 100
Načelo prilagodbe financiranja
Načelo rizika financiranja
Načelo povoljne slike financiranja
Načelo neovisnosti financiranja
KARAKTERISTIKE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA ( MSP )
Podjela po veličini
Osnovni kriteriji na temelju kojih se mala i srednja poduzeća klasificiraju i razgraničavaju od velikih su
ukupna imovina,
godišnji prihodi od prodaje te
broj zaposlenika.
Prema Zakonu o računovodstvu mali poduzetnici su oni koji ne prelaze dva od sljedećih uvjeta:
ukupna aktiva 32.500.000 kuna
prihod 65.000.000 kuna
prosječan broj radnika tijekom poslovne godine: 50

Srednji poduzetnici su oni koji prelaze barem dva od tri uvjeta za male poduzetnike, ali ne prelaze dva od sljedećih uvjeta:
ukupna aktiva 130.000.000 kuna
prihod 260.000.000 kuna
prosječan broj radnika tijekom poslovne godine: 250

Veliki poduzetnici su oni koji prelaze dva uvjeta iz definicije srednjih poduzetnika.
S obzirom na veličinu subjekta, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva razlikuje mikro, male i srednje subjekte malog gospodarstva:
mikro subjekti su fizičke i pravne osobe koje:

prosječno godišnje zapošljavaju manje od 10 radnika,
ostvaruju ukupni godišnji prihod u protuvrijednosti do 2.000.000,00 EUR, odnosno imaju vrijednost dugotrajne imovine u protuvrijednosti do 2.000.000,00 EUR.
mali subjekti su fizičke i pravne osobe koje:
prosječno godišnje zapošljavaju manje od 50 radnika
ostvaruju ukupni godišnji prihod u protuvrijednosti do 10.000.000,00 EUR ili imaju zbroj bilance ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u protuvrijednosti do 10.000.000,00 EUR.

srednji subjekti su fizičke i pravne osobe koje:
prosječno godišnje zapošljavaju između 50 i 249 radnika
ostvaruju ukupni godišnji prihod u protuvrijednosti od 10.000.000,00 EUR do 50.000.000,00 EUR ili imaju zbroj bilance ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u protuvrijednosti od 10.000.000,00 EUR do 43.000.000,00 EUR.

Pravni oblici malog i srednjeg poduzetništva najčešće su:
Trgovačka društva
obrti
zadruge
slobodna zanimanja
Podjela po NKD
Prema podacima Hrvatskog zavoda za statistiku ( DZS ), s obzirom na konkretnu gospodarsku djelatnost, sektor s najvećim brojem MSP u 2011. godini je sektor trgovine na veliko i na malo s 22,7% svih MSP, iza kojeg slijedi prerađivačka industrija s 12,1%, građevinarstvo s 11,9%, stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti s 10,6% i djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane s 10%.
U okviru prerađivačke industrije u Hrvatskoj, mali gospodarstvenici koncentrirani su u sljedećim podsektorima (skupinama): metalni proizvodi, osim strojeva i opreme (16,2% ); proizvodnja prehrambenih proizvoda (12,6%); proizvodi od drva i pluta, osim namještaja (7,7%); tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa (7,6%) te proizvodnja proizvoda od gume i plastike (6,1%).
Zaposlenost u MSP prema veličini i gospodarskoj djelatnosti poduzeća u 2011. godini
Značaj MSP ua gospodarstvo RH
Struktura poduzeća s obzirom na veličinu poduzeća u 2011. i 2012. godini
Veličina poduzeća, ukupan prihod i zaposlenost u 2011. i 2012. godini
zapošljavali 414.507 zaposlenika,
ukupni prihodi od 206,9 milijardi kuna,
ukupni rashodi od 204,6 milijardi kuna,
13,1 milijarde kuna dobiti razdoblja,
12,9 milijardi kuna gubitka razdoblja i
166 milijuna kuna neto dobiti
Mali poduzetnici u 2013. godini
Financijski rezultati poslovanja poduzetnika Hrvatske u 2013. godini (iznosi u milijunima kuna)
LEASING U FUNKCIJI RAZVOJNOG FINANCIRANJA
eng. riječ "to lease" - najam ili zakup
Leasing je pravni posao u kojem davalac leasinga prenosi pravo posjedovanja i korištenja predmeta leasinga na određeni vremenski rok, a zauzvrat korisnik leasinga se obavezuje da mu za to plaća ugovorenu leasing naknadu
ovisno o odredbama u ugovoru može poprimiti obilježja najma (operativni leasing) ili pak kupoprodaje (financijski leasing)
Operativni leasing
još se naziva i uslužni najam gdje je davatelj leasinga često u obvezi da vrši i uslugu održavanja te servisiranja same opreme koja je predmet leasinga
ovaj se oblik ugovora ističe po tome što ukupne naknade koje plaća korisnik leasinga uvijek predstavljaju manju vrijednost od same vrijednosti predmeta leasinga, dok se vrijeme trajanja ugovora o leasingu ugovara na kraći rok nego što je vrijeme ekonomskog vijeka opreme
u pravilu predmet ove vrste ugovora je vrijedna oprema
Financijski leasing
oblik leasinga gdje se sa davatelja na korisnika leasinga prenose gotovo svi rizici i koristi povezani sa vlasništvom nad predmetom leasinga
primatelj leasinga, iako s početkom korištenja predmeta leasinga ne postaje njegovim formalnopravnim vlasnikom, ima pravo na ekonomske koristi od tog sredstva tijekom većeg dijela njegova korisnog vijeka trajanja
zato je u ekonomskom smislu financijski leasing izjednačen s kupoprodajom
Prednosti i nedostaci leasinga
Neke od prednosti jesu:
poduzeće je oslobođeno visokog jednokratnog gotovinskog plaćanja iz vlastitih izvora ili odobrenog kredita
leasing omogućuje veću brzinu pribavljanja i otuđivanja trajne imovine neophodne za realizaciju poduzetničke ideje
leasing smanjuje rizik kupnje trajne imovine koja je zastarjela, koju je lakše vratiti nego prodati
do potrebne imovine lakše je doći leasingom nego kupovinom s obzirom na financijsku situaciju poduzeća
Određeni nedostaci:
leasing poslovi su u načelu skuplji od kupnje imovine iz vlastitih sredstava
ako ugovorom o leasingu nisu odredbe o roku, ratama, troškovima i povratku elastično utanačene, mogu nastati ekonomske štete i gubitci kod korisnika
ako dođe do problema u prodaji proizvoda i naplati, a radi se o financijskom leasingu, obroci se moraju platiti, a imovina se ne može vratiti, pa poduzeće iz tog razloga može otići u stečaj
ako visina obroka nije pravilno utvrđena štete mogu nastati i kod davatelja i kod korisnika
Leasing u Hrvatskoj od 2010. do 2013. godine
23 aktivna leasing društva
u Hrvatskoj se pojavljuje u drugoj polovici 90-tih godina
Od 2001. godine tržište leasinga u Hrvatskoj bilježi snažan i dinamičan rast te financiranje putem leasinga postaje najznačajnija alternativa bankovnom kreditu
Sva leasing društva članice su Udruženja leasing društava Hrvatske gospodarske komore
Leasing u financiranju malih i srednjih poduzeća
Broj aktivnih ugovora prema obliku (u tisućama)
Vrijednost aktivnih ugovora prema obliku (u tis. kuna)
Stanje aktive i dobitak/gubitak razdoblja leasing društava u RH (u tisućama kuna)
Dobitak/gubitak razdoblja leasing društava u RH (u milijunima kn)
Financijski rezultati pojedinih leasing društava u RH 2013. godine ( u milijunima kn)
Odluka o financiranju leasingom
Ključno je poduzetničko pitanje treba li se financirati vlastitim ili tuđim kapitalom
Kod odluke o eksternim izvorima financiranja, ostaje pitanje koju opciju odabrati, leasing ili kredit
kredit - ustupanje određene svote novčanih sredstava od strane banke nekoj osobi uz obvezu da ih vrati u dogovorenom roku i plati pripadajuću kamatu
leasing - objekt leasinga bolje koristiti nego kupiti
Poduzeća biraju leasing iz nekoliko razloga :
porezne prednosti
zadržavanje gotovine za ispunjavanje zahtjeva na dnevnoj bazi
obnavljanje opreme na troškovno učinkovit način
početni troškovi i mjesečna plaćanja su niski
moguće je ugovaranje zamjene „staro za novo“ ili kupnje pri isteku leasinga
ZAKLJUČAK
Suvremeno gospodarstvo se ne može zamisliti bez malih i srednjih poduzeća zbog toga što oni čine značajnu kariku u razvoju svake zemlje. Njihova uloga očituje se u broju poduzeća, u broju zaposlenih, a značajno sudjeluju i u ostvarivanju ukupnog nacionalnog dohotka. Prema obrađenim podacima vidljiv je njihov kontinuiran rast te sve značajnija uloga u gospodarstvu.
No, mala i srednja poduzeća se susreću sa velikim problemom osiguranja kapitala u dovoljnoj količini koji im je potreban za njihovo poslovanje, rast i razvoj. Zato se najčešće okreću leasingu kao alternativi.
Leasing je pogodan oblik financiranja kod malih i srednjih poduzeća koja nemaju dovoljno vlastitih izvora, a žele da se djelatnost poduzeća proširi ili koristiti najmoderniju opremu bez velikih financijskih ulaganja.
Tina Kažić
HVALA NA POZORNOSTI!
Full transcript