Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Omgevingswet

No description
by

Marcel Stellingwerf

on 2 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Omgevingswet

Vergunningverlening:

Verandert er zoveel?

Nee... in principe niet Omgevingswet Gemeente Westerveld Lars Sirks
Marcel Stellingwerf Presentatie - 31 oktober 2012 Samenvoeging van ca. 60 wetten, ca. 150 AMvB's en honderden ministeriële regelingen Belemmeringwet Privaatrecht Crisis- en herstelwet Wet ruimtelijke ordening Tracéwet Wet Geluidhinder Woningwet Wet Milieubeheer Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Waterwet Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken Onteigeningswet Wet ammoniak en veehouderij &
Wet geurhinder en veehouderij worden ingetrokken.

Verantwoordelijkheid verschuift naar het decentraal bestuur Wabo Coördinator & Bouwplantoetser Ruimtelijke Ordening & Grondzaken Samenvoegen & Verbinden Omgevingsvisie Programma's Concrete maatregelen voor behoud, beheer, gebruik en ontwikkeling van de leefomgeving;
In principe vrij, maar voor enkele programma's wettelijk voorgeschreven ivm Europese richtlijnen;
Verplichting tot een programma als de normen overschreden zijn of dreigen te worden;
Programma als regiedocument;
Aanmoediging tot samenwerking tussen overheden. Verplichting tot het opstellen van één omgevingsvisie voor het Rijk en de provincie;
voor gemeenten is de toepassing vrijwillig. Omgevingsverordening
Gebiedsdekkende verordening voor leefomgeving;
Ter vervanging van o.a. het bestemmingsplan;
Ruimtelijke regels, locatiegebonden regels en vergunningsvereisten;
Elke gemeente, waterschap en provincie verplicht;
Activiteiten van burgers en bedrijven centraal.
Afwijking mogelijk via projectbesluit en omgevingsvergunning Kwaliteit voor de leefomgeving Bestuurlijke afwegingsruimte

Pre-CHW:
geen

CHW:
Ontwikkelingsgebied/GOB & innovatie

Omgevingswet:
Positieve evenredigheid & innovatie Verdere integratie in de uitvoering VTH (RUD)

Afstemming van werkzaamheden, samenwerking en informatie-uitwisseling (RUD)

(Uniforme) borging van uitvoeringskwaliteit (BIG 8)

Bepalingen Wabo als uitgangspunt Overige onderwerpen:
Voorbereiding, procedures en rechtsbescherming
Milieueffectrapportage
Gedoogplichten
Calamiteiten
Financiële bepalingen


Overgangsrecht? Planning

Nu: Botsproeven (toetsingen van de werking van de instrumenten in de praktijk)

2012: Verschillende instanties, zoals: VNG, IPO en Planbureau voor de leefomgeving

2013: Raad van State (voorjaar), daarna behandeling Tweede Kamer

2015: Publicatie Staatscourant

Invoeren met de wet samenhangende regelgeving en de Algemene Maatregelen van Bestuur

2018: Verwacht invoering Omgevingswet Uitgangspunten van de Omgevingswet Accentverschuiving van overheid naar burger;
Eén aanspraakpunt voor de burger (baliefunctie gemeente);
EU-verplichtingen worden centraal gesteld;
Harmonisatie en vermindering van regelgeving;
Streven naar uniformiteit en eenheid; Vragen? Formuleren van normen van de leefomgeving;
In principe geen rechtstreeks toetsingskader;
Bepaalde (Europese) normen moeten eventueel direct kunnen doorwerken in projecten. Aanpak stationsgebied Stationgebied Utrecht Centraal - 4200 uitvoeringsbesluiten!
- elk besluit separaat vatbaar
voor bezwaar/beroep
- jaarlijks € 6 miljoen proceskosten Bestemmingsplannen
Beheersverordeningen
Bouwverordening
Parkeernormen
Apv
Drank- en horecaregels
Bomenverordening
Monumentenverordening
Ligplaatsverordening
Reclameverordening
Terrassenverordening
Erfgoedverordening
Natuur en milieu, etc - Inhoudelijke toetsingskaders stroomlijnen
- Tegenstrijdigheden uit de wet
- Bestuurlijke afwegingsruimte
- Meer algemene regels + meldplicht
- Regionaal maatwerk mogelijk, bijv. zorgboerderijen
- Kwaliteitseisen (kwaliteitscriteria 2.1) VTH-wet

- Wijziging Wabo per 2013
- Aanleiding: nakomen afspraken “package deal” 2009
- Vertraging OW dus kwaliteitscriteria als zelfstandige wet

Doel: Overheid moet kwaliteit van uitvoering van
VTH taken op orde hebben: basisniveau Structuurvisie
Waterplan
Milieubeleidsplan
Verkeer en vervoer
Natuurvisie - Werkprocessen
- Deskundigheid
- Capaciteit Algemene Regels
Bedoeld voor activiteiten in de leefomgeving welke als 'vergunningsvrij' kunnen worden beschouwd;
Waar nodig inhoudelijke regels met meldingsplicht, waardoor maatregelvoorschriften. Hoe ziet de Omgevingswet eruit, wat is de stand van zaken en wat gaat dit betekenen voor de gemeente?

Komt er een duidelijker wettelijk kader voor zorgboerderijen?
Full transcript