Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

De Verenigde- Staten en hun federale overheid (1865-1965)

examen katern Havo 5: VS H1-H4
by

Maxim Arnoldy

on 12 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De Verenigde- Staten en hun federale overheid (1865-1965)

De Verenigde- Staten en hun federale overheid (1865-1965)
Een jonge natie en haar grondwet (1776-1865)
De onafhankelijkheidsverklaring:
18e eeuw opkomst van de verlichting
verlichte idealen: vrijheid, gelijkheid,recht van het individu, grondwet moet het individu beschermen, algemene wil, natuurlijke rechten, scheiding van de machten (trias politica), scheiding van kerk en staat
verlichte denkers: Rousseau, Montesquieu, Voltaire
Verlichte idealen komen via Europese handelaars in Amerika
Amerika is een Kolonie van Engeland
Engelse koning (bijna absolutistisch)
Engeland voert veel oorlog/ amerikanen moeten dus hoge belasting betalen
Amerikanen willen dan wel wat te zeggen hebben over het bestuur
Koning weigert/ Amerikanen komen in opstand
4 juli 1776 onafhankelijkheidsverklaring
De VS worden een wereldmacht (1865-1918)
Welvaart, crisis en Oorlog (1918-1945)
Red Scare:
1917 Russische revolutie
1918 einde WOI
Economische recessie door inflatie in de VS
Er is veel werkeloosheid/ zorgt voor onvrede/ mensen zijn vatbaar voor nieuwe ideeën die hun positie zal verbeteren/ communisme en socialisme
Politieke macht is vooral liberaal en conservatief
Politieke angst voor Socialisme en Communisme neemt toe/ Red Scare
Communisten willen een Wereldrevolutie/ de macht moet komen te liggen bij de arbeiders en boeren
1919 stakingen van arbeiders/ bomaanslagen van revolutionairen
Veel socialisten en communisten worden opgepakt en land uit gezet
Er lijkt dreiging maar eigenlijk valt het mee
Angst voor Links radicalisme blijft altijd bestaan in De VS
Angst word minder in de jaren 2o wanneer het economisch beter gaat
Consumptie, Consensus & De Koude oorlog
Economische groei:
Na WOII stijgt de vraag naar producten
Amerikanen zijn welvarend/ vraag naar producten stijgt
Oorlogsproductie word makkelijk om gezet in consumptie producten
GI Bill zorgt er voor dat veteranen makkelijk in de maatschappij worden opgenomen/ werk/ studie
ontstaan van een consumptiemaatschappij: men wil massaal luxe artikelen kopen/ je bent wat je bezit
Luxe artikelen: auto, vaatwasser, TV, sigaretten met filter
Mensen trekken naar de buiten wijken: Suburbs
Consumptiemaatschappij zorgt voor een grotere vraag naar producten/ toename van reclames/economische groei
Na WOII baby boom/ ook een economisch stimulans
De agrarisch opbrengst verdubbeld
De overheidsuitgaven aan defensie zorgt er voor dat de wapenindustrie en belangrijke economisch rol krijgt
De staatsinrichting van de VS
De Amerikaanse grondwet:
Amerikanen zijn naar Amerika gemigreerd omdat zij op zoek waren naar nieuwe kansen en vrijheid
Amerikanen willen zoveel mogelijk vrijheid en zo weinig mogelijk bemoeienissen
Amerikanen wilde dus ook geen sterke federale (centrale) overheid
maar er moet wel een federale overheid zijn om sturing te geven
1787 Founding Fathers maken de Grondwet (oudste op de wereld)
aanvullingen op de grondwet zijn amendementen
amendementen komen in de Bill of Rights
De staten zijn soeverein/ de macht om te regeren ligt bij de deelstaten
grondwet is er vooral om de burger te beschermen en om het bestuur van het land vast te leggen
Scheiding der machten: deelstaten & federale overheid
Amerikaanse grondwet is gebaseerd op de verlichte idealen
De VS is een federatie/ een verbond van samenwerkende staten/ een mandarijntje (deelstaten= partjes/ schilletje= federaleoverheid)
De soevereiniteit is verdeeld tussen de deelstaten & de federale overheid
Deelstaten: eigen bestuur/ eigenrechtspraak/ eigen wetten en regels
federale overheid: buitenlands beleid/ defensie/ regelt alles tussen de deelstaten (grens overstijgende zaken)
Scheiding der Machten: federale overheid
organisatie federale overheid: trias politica/ alleen door de macht te verdelen kan machtsmisbruik voorkomen worden
Wetgevende macht: maakt wetten (Congres: Senaat & Huis van Afgevaardigden)
Recht sprekende macht: toetst wetten aan de grondwet/ onafhankelijke rechtspraak (hooggerechtshof/ rechters zijn voor het leven benoemd)
uitvoerende macht: voert de wetten uit/ dagelijks bestuur (president met veto recht)
Republikeinen & Democraten:
tweepartijstelsel:
republikeinse partij & democratische partij
hebben geen partij leider
zowel conservatief als progressief

de groei van Amerika:
na 1789 is de VS een zelfstandige staat
De VS bestaat alleen uit een smalle strook langs de Oost kust
White Anglicaan Protestant
vooral agrarisch
De rest is van de Indianen
De gebieden ten westen worden langzaam ontdekt en ingenomen
1820 industriële revolutie
gevolg steden gaan groeien
vanaf 1830 schuift de frontier steeds verder op naar het westen
The American Dream: als je hard werkt kun je met de hulp van God alles berijken
Het is de taak van de amerikanen het hele continent te bevolken/ te beschaven/ te ontwikkelen: Manifest Destany

komt ook door de massale toestroom van immigranten vanuit Europa
tussen 1830-1860 spoorweg tussen Oost en West kust
Hierdoor steeds meer uitbreiding van de fronteer
De indianen moeten steeds verder terug trekken/ eindigen in reservaten/ sterven uit
1860 Steden in de Noord- Oost kust zijn geïndustrialiseerd/ Zuid- Westen is vooral agrarisch
Federale overheid claimt het hele gebied/ indianen moeten verhuizen of aanpassen
De Amerikaanse burgeroorlog:
Monroe-doctrine: Amerika is voor de amerikanen/ Europeanen moeten zich niet bemoeien met de VS en de VS niet met Europa
Liberalisme en een vrije markt is belangrijk
maar de VS doet wel aan mercantilisme: industrie in het noorden word beschermt tegen Engelse concurrentie door hoge invoertarieven
Zuiden heeft geen Industrie meer is gericht op de textiel industrie voor Engeland en leid dus juist onder de invoer tarieven
Begin van de spanningen tussen Noord en Zuid
In het Noorden is slavernij verboden/ veel abolitionisten
In het Zuiden hebben ze slaven op de katoen plantages
1860 President Lincoln is tegen slavernij
Zuiden wil zich afscheiden
1861-1865 burgeroorlog
Zuiden verliest/ slavernij word verboden
Lincoln word uit wraak doodgeschoten
De VS worden een Industrie natie:
1870-1900 de VS worden een Industriële samenleving
De VS hebben veel grondstoffen en door de toestroom van immigranten genoeg goedkope werkkrachten
Grootste industriële productie van de wereld
Ook breidde de landbouw zich uit (genoeg om de enorme bevolkingsgroei door immigranten te voeden)
Steden groeien zeer snel
Spoorwegen zijn zeer belangrijk (verbinden het continent from coast to coast)
Hierdoor ontstaat 1 nationale markt
Spoorweg maatschappijen bezitten veel grond/ grond rondom de sporen worden gebruikt voor landbouw/ opbrengsten worden verkocht op de nationale markt
nieuwe uitvindingen in de communicatie zorgen voor een samenhangende nationale economie
bedrijven en ondernemers investeren in nieuwe uitvindingen/ draagt bij aan de industrie
massaproductie voor de markt
Kapitalisme & sociale problemen:
19e eeuw ambachtelijke familie bedrijfjes
20e eeuw corporaties (grote bedrijven)
corporaties hebben genoeg kapitaal om te investeren in machines en reclame
Veel concurrentie tussen bedrijven door overvloed
grote bedrijven willen concurrentie beperken door samen te werken/ kartel vorming/ prijsafspraken maken
gaat ten koste van de consument (producten blijven onnodig duur)
grote corporaties voegen zelfstandige bedrijven samen waardoor ze een monopolie op de markt krijgen/ trusts
Corporaties worden zo zeer machtig/ macht en rijkdom komt bij een zeer selecte kleine groep te liggen/ groot deel van de mensen is kansloos
sociale verschillen nemen toe/ slechte woon en arbeidsomstandigheden
In De VS zijn geen sociale wetten
In steden zijn Vila wijken en verpauperde getto's
middenstanders worden kapot geconcurreerd door grote winkelketens
kleine boeren bedrijven kunnen niet op tegen grote bedrijven
Socialisme & Vakbonden:
De federale overheid gaat uit van economisch liberalisme/ kapitalisme/ economie en bedrijven mogen niet belemmert worden winst te maken/ totale economische vrijheid
goed voor de corporaties
corporaties hebben een goede lobby in Washington/ politici hebben nauwe banden met de corporaties/ er worden schenkingen gedaan etc etc
Federale overheid beschermt industriële corporaties tegen concurrentie uit het buitenland/ invoertarieven
agrarische sector krijgt geen bescherming/ moet concurreren op de wereld markt
arbeiders hebben bijna geen rechten/ richten vakbonden op om hun positie te verbeteren/ socialisten willen gelijkheid
Werkgevers weigeren te praten met vakbonden
vakbonden reageren met geweld
Socialisten krijgen een slechte naam
Socialisme word gezien als gevaar uit Europa/ immigranten zijn hier de schuldigen
AFL: socialistische partij voor geschoolde arbeiders heeft wel succes
Populisme:
Eind 19e eeuw crisis op het platte land
1891: People's Party/ populisten richten zich op de gewone man (boeren/ arbeiders) en tegen de grote bedrijven/ trusts
Trusts en politiek zijn te veel verbonden en buiten de boeren en arbeiders uit
Keren zich tegen de industrie en willen terug naar een kleinschalig/ agrarisch Amerika
de Democraten werken samen met de populisten
De partij word geen succes en daarom verliest de Democratische partij een meerderheid in de groten steden kwijt
Progressives:
1890 in de grote steden ontstaat de Progessive Movment
Wil de macht van de grote bedrijven beperken
politiek moet meer open en democratisch
Overheid moet voor gelijke kansen zorgen (onderwijs voor armen)
Steun van de ontwikkelde middenklasse
Willen sociale tegenstellingen tegen gaan
vooral vrouwen zijn actief betrokken bij de partij
1900-1920 grote invloed op de politiek zowel bij democraten als republikeinen
Individu en algemeen belang moeten beschermt worden
er worden wetten aangenomen die machtsmisbruik door trusts moet tegen gaan
Reconstructie:
Na de Burgeroorlog periode van de Reconstructie/ Noord en zuid moeten samengevoegd worden en samen verder
De Federale overheid wil dat de zwarte bevolking als gelijkwaardige burgers behandeld worden
1866: 14e amendement/ zwarten krijgen burger recht
1870: 15e amendement/ zwarten krijgen stem recht
Zuiden weigert dit te accepteren
Federale overheid stuurt troepen en bezet de Zuiderlijke staten/ Zuiderlijke staten worden gedwongen amendement te accepteren
In het Zuiden gaat het verzet nog in het geheim door
Ku Klux Klan (KKK) gebruikt geweld
1877 Federale troepen trekken zich terug
Tegenstanders van de emancipatie voor de zwarten komen aan de macht
Segregatie/ rassenscheiding: zwarten zijn hebben dezelfde rechten maar worden niet gelijk behandeld/ discriminatie
Jim Crow- Wetten/ scheiding van Blank en Zwart
Noorden verzet zich niet/ presidenten zijn bang stemmen te verliezen/ 1896 hooggerechtshof verklaart dat de segregatie niet tegen de grondwet in gaat zolang er gelijke voorzieningen zijn
Zwarte bevolking in het zuiden is machteloos/ accepteert hun lot
Nieuw Frontiers:
19e eeuw De VS hanteert het isolationisme/ isoleert zich van de rest van de wereld
Er is wel handel maar geen bemoeienis
eind 19e eeuw begin 20e eeuw veranderd dit
Doordat De VS het Industrie en agrarische land van de wereld is geworden zijn ze nauw verweven met de wereld economie
nationalisme richt zich op het modern imperialisme/ de Amerikaanse frontier moest over zee
Economische motief: buitenlandse markten te beschermen en overheersen
politiek motief: versteken van de macht
ideologisch motief: the american way verspreiden
Imperialisme & WOI:
1853 De VS dwingt Japan tot het geven van handels rechten met De VS
1883 De VS bouwt een moderne oorlogsvloot/Ter bescherming van hun handels vloot
1893 bezetting van Hawai
1898 bezetting Cuba en de Filipijnen/ worden over genomen van Spanje in de Spaans-Amerikaanse oorlog
Filipijnen worden een kolonie/ Cuba hoort bij het protectoraat
De VS is een wereldmacht en gedraagt zich ook zo
1903 de VS helpt Panama zich te bevrijden van Colombie in ruil voor het mogen graven van het Panamakanaal
De VS heeft interesse in China/ wil met een Open Door Policy Japan en Europa overtuigen dat de handel met China voor iedereen is
Tijdens WOI blijft de VS neutraal tot 1917
Passagiers schip van de VS word door Duitsers tot zinken gebracht en De Duitse minister van buitenlandse zaken heeft geprobeerd Mexico in opstand te laten komen tegen De VS
De VS wil de wereld veilig maken voor democratie en grijpt in/ 1 jaar later einde WOI
Economische groei:
In de Jaren 20 gaat het economisch goed: Industriële productie verdubbelde
Roaring twenties: na de oorlogstijd wilde men vooral leven/ feesten/ luxe artikelen
Elektronische industrie en auto industrie groeien snel (veel producten pas in Europa na WOII)
Radio en Film komen op
door de opkomst van de auto moeten er meer wegen gebouwd worden
De steden zijn overvol/ aan de randen ontstaan suburds (buitenwijken) waar het rustig en schoon is
mensen reizen van uit de suburbs naar de stad voor hun werk
fabrieken gaan efficiënter werken om aan de vraag van producten te kunnen voldoen/ rationalisatie
lopende band werk (Ford)
radiozenders in handen van NBC/ CBS
verkopen reclame zendtijd tussen hun programma's
New Capitalisme:
Welvaart stijgt/ lonen stijgen/ producten worden goedkoper
massaproductie/ massaconsumptie/Reclame nemen toe
Ontstaan van een probleem/ verandering in de houding van mensen/ hebben hebben hebben, lenen lenen/ mensen gaan meer uitgeven dan ze eigenlijk hebben/ koop nu betaal later/ leven op krediet (credit card)
Amerikanen maken grote schulden/ lenen geld om in aandelen te speculeren
Idee van het New Capitalisme: overheid en ondernemers werken samen om er voor te zorgen dat er een stabiele economie is/ arbeiders en werkgevers werken samen
men moest vooral geld uitgeven/ zolang men leende en geld uit gaf ging het goed/er werd niet kritisch gekeken naar de markt of het kapitalistisch systeem
Beurs Crash:
1928 Amerikaanse volk is het rijkste volk ooit!
1929/New York/ Walstreet/twijfel over de waarde van aandelen/ overproductie zorgt voor meer producten dan dat er geconsumeerd kan worden/ federale overheid heeft geen zicht op de economie
Aandelen worden in paniek verkocht
Ondernemingen worden minder waard/ banken raken geld kwijt/ particulieren raken geld kwijt
Beurskrach/ beurs Crash: de Amerikaanse economie stort in
1930 Beurs crash is een wereld crisis geworden
begin jaren 30 periode van de Grote Depressie
Amerika heeft geen sociaal vangnet/ veel mensen werkeloos en dakloos
Roosevelt's New Deal:
1932 Franklin Roosevelt president
New Deal politiek: actief overheidsingrijpen in de economie
Om geld te maken moet je geld uitgeven/ investeren
Wetten moeten de economie sturen
Belasting naar inkomen/ rijken betalen meer dan armen
positie van vakbonden word verbetert
werkelozen krijgen steun en werk bij overheidsprojecten/ publieke werken
economie hersteld zich
tegenstand van:
rijken zakenlieden: kunnen niet meer profiteren van belasting voordeel/ te sterke vakbonden
hooggerechtshof: vind dat Roosevelt teveel macht aan de federale overheid heeft gegeven
1936 Roosvelt wint de verkiezingen met een monster zegen
conservatieven Republikeinen en Democraten houden verdere New Deal tegen
nieuwe recessie
WOII zorgt voor economisch betere tijden (wapenindustrie/ leger zorgen voor werk)
Zwart zelfvertrouwen:
1909 NAACP: National Association for the Advencement of Colord People
Na de burgeroorlog blijven de meesten zwarten in het Zuiden leven/ werken
Hebben te maken met de segregatie
Situatie voor de zwarten in het Noorden is niet veel beter: racisme/ slechte banen/ getto's
Er is geen segregatie maar omdat de zwarten niet dezelfde kansen krijgen is er toch een groot verschil tussen blank (rijk) zwart (arm)
WOI: veel zwarten gaan in het noorden in de fabrieken werken/ gaan in het leger
NAACP hoopt dat dit bijdraagt aan de emancipatie van de zwarte bevolking
Bijdrage aan WOI zorgt voor een groeiend zelfvertrouwen/ accepteren de rassen verschillen niet meer
In het Noorden is verzet tegen de grote hoeveelheid zwarten die naar het Noorden trekken/ toename van racisme
Gevolg: Rassenrellen
1920 veel zwarten verhuizen van het Zuiden naar het Noorden
Gevolg: overvolle getto's/ ongeschoold werk/ slecht betaald
De NAACP groeit en organiseert demonstraties/ stakingen
in de jaren 20 groeide het inkomen iets
Overheid treed hard op tegen zwarte demonstranten
rechterlijke macht staat vooral aan de kant van blank Amerika/ racisme bij veroordelingen (vooral in het Zuiden) kwamen veel voor
Zwarten in WOII:
Tijdens WOII nemen zwarten massaal dienst in het leger
Zwarte leiders hopen dat dit weer zou in gaan tegen achterstelling en discriminatie
Zwarten hadden het zwaar maar hun positie verbeterde wel
1943 rassendiscriminatie word in het leger verboden
Emancipatie komt op gang
De VS & de Volkenbond:
1917 De VS raakt betrokken bij WOI/ passagiers schip werd geraakt door Duitse torpedo/ VS voelde zich meer verbonden met de democratisch landen
president Wilson: "a war to end al wars" democratie en vrede zouden zegen vieren/ is ook beter voor de wereld handel
1918 einde WOI/ Wilson: er moet een nieuwe wereldorde komen
1919 Vrede van Versailles
Eisen van de VS/ Wilson: internationaal rechtssysteem/ zelfbeschikkingsrecht voor alle volken/ Volkenbond moet door overlegde wereld vrede garanderen
Volkenbond: lidstaten moeten elkaars territoriale integriteit respecteren/ elkaars politieke onafhankelijkheid beschermen
Wilson krijgt problemen in het Congres:
republikeinse senatoren willen terug naar het isolationisme
angst dat de VS verplicht word om in te grijpen en daardoor zijn soevereiniteit kwijt raakt
De VS word geen lid van de Volkenbond/ politieke nederlaag voor Wilson
Isolationisme:
Interbellum steeds meer Amerikanen vinden dat zij zich niet meer met de rest van de wereld moeten bemoeien
Willen in toekomstige oorlogen neutraal blijven
Volledig isolationisme is onmogelijk: politieke en economische belangen zijn teveel verwikkeld met de wereld economie
Open Door Policy uit eigen belang
De VS onderhandelen/ bemiddelen/ maken afspraken maar zijn nooit verplicht andere de afspraken na te laten komen
Bemoeienissen:
Azië onderhandelen ze tussen Japan en China/ wanneer Japan in 1932 de afspraken niet na komt grijpt de VS niet in
Europa: Eng en Fr hebben geld geleend voor WOI/ VS wil geld terug/ Eng en FR verplichten Duitsland herstelbetalingen te doen/ 1923 Duitsland Failliet/ gevaar voor de Amerikaanse afzetmarkt/ Dawsplan De VS leent geld aan Duitsland/ Die betaalt het aan Eng en Fr/ die betalen met rente hun schuld af aan de VS
Latijns- Amerika:
De VS ziet Latijns-Amerika als onder deel van hun invloedssfeer
economisch imperialisme
Voor WOI: de VS grijpt vaak militair in
Na WOI: De VS grijpt minder vaak militair in
1930 crisis zorgt er voor dat de VS geen troepen meer buiten hun grenzen wil hebben
1933 Good Neighbour Policy: niet militair ingrijpen/ economisch samenwerken
Grijpen nog alleen in wanneer hun belangenop het spel staan/ zetten een dictator aan de macht in Cuba omdat hij samenwerking met de VS belooft
De VS en WOII:
jaren 30 neutraliteitspolitiek
1935/36 neutraliteitswetten: geen wapens leveren aan oorlogvoerende landen/ geen leningen aan oorlogvoerende landen
1937 Japan valt China binnen
1939 Begin WOII in Europa
VS is voor de Geallieerden/ Duitse dictatuur is een gevaar voor de belangen van de VS
VS blijft neutraal/ Roosevelt belooft zich niet te mengen in de oorlog
Roosevelt word voor 3e keer gekozen tot president (uniek)
1941 Lend Lease act: VS leent wapens aan GB
1941 Atlantisch Handvest: economisch samenwerking met GB/ vrijheid op zee/ ontwapening/ zelfbeschikkingsrecht voor alle volken/ volkenorganisatie die vrede moet handhaven
Roosevelt wil mee doen aan geallieerde zijde maar er is nog geen aanleiding voor oorlog
1941 Pearl Harbour
VS betrokken bij WOII
Watchmen:
1941 De VS sluit zich aan bij de Geallieerde
de Grote 3: de VS/ Sovjet Unie/ GB
Doel: de complete overwinning op het fascisme/ nationaal socialisme
1941 Roosevelt wil na de oorlog een organisatie hebben die de wereld vrede moet bewaren/ VN Vereenigde naties (UN)
1942 De Geallieerde weten dat Duitsland de oorlog niet kan winnen/ zijn al bezig met de indeling van de wereld voor na de oorlog
1944 VN zal worden geleid door de Veiligheidsraad/ 5 permanente leden: De VS/ De Sovjet- Unie/ China/ GB/ Frankrjk
the Watchmen of the world
ieder krijgt invloedssferen die zij moeten controleren/ landen zouden democratisch worden
1945 voor het einde van WOII oprichting van de VN
Er ontstaat onenigheid omdat:
De Sovjet- Unie de "bevrijde" gebieden inneemt
De Grote 3 verschillen van mening over de toekomst van Duitsland/ Berlijn
Duitsland en Berlijn worden in 4 zones verdeeld
Begin van spanningen tussen De VS en De Sovjet- Unie
Fair Deal:
1945 Roosevelt overlijd
President Tuman volgt hem op
Democraten zien zich als erfgenamen van Roosevelt/ willen de New Deal door zetten
Eerlijkere verdeling van kansen, financiën, rechten (vakbonden, zorg, onderwijs)
Republikeinen willen de New Deal terug draaien
Rol/ achterban van Democraten en Republikeinen word dus omgedraaid
Democraten en Republikeinen blijven elkaar tegen werken als het gaat om de sociale voorzieningen/ wetten
Truman begint de Fair Deal: door zetting van de New Deal
McCarthyisme:
1949: Sovjet- Unie heeft een atoombom/ China communistisch onder Mao
jaren' 50 angst voor communisme neemt toe/ Hysterie
McCarthyisme/ speelt in op de Red Scare
Communisten worden in de VS vervolgt
Heksenjacht/ anoniem mensen beschuldigen leidde tot vervolging
Communisme word verboden
Eisenhouwer:
1952 Republikeinen winnen de verkiezigen
willen de mensen minder afhankelijk maken van de overheid
Eisenhouwer is gematigt en wil de New en fair deal niet terug draaien/ meeste republikeinen ook niet meer
Er is consensus/ men is toegevelijk aan elkaar
The American way of live
Amerikanen vinden dat zij de beste samenleving ooit hebben
er is overvloed/ klassesamenleving is "verdwenen"/ arbeiders zijn opgegaan in de middenklassen
Supermarkt/ BBQ zijn toon beelden van deze overvloed
Kennedy:
In de jaren 50 lijkt de welvaart vooral te groeien voor blank Amerika
Oude stadswijken verpauperde/ straat arme zwarte en latino's kommen in getto's terecht
John F Kennedy/ Democraat
wil beter onderwijs zodat kinderen van armen zich kunnen ontwikkelen en een betere levensstandaard kunnen bereiken
De Overheid moet hier in voor zien
New Frontier: zorg/ sociale voorzieningen/ onderwijs voor iedereen
Conservatieven Republikeinen en democraten liggen dwars/ Lukt Kennedy niet de New Frontier te realiseren
1963 Kennedy word vermoord
Great Society:
Kennedy word opgevolgd door Johnson
Conservatieve Democraat uit het Zuiden/ ondanks dat een aanhanger van de New Deal
Wil het werk van Kennedy afmaken; War on Poverty
Kennedy word vereerd door het volk
Wets voorstellen die hij gedaan heeft worden goed gekeurd / senatoren durven niet tegen te stemmen
Johnson kan de Great Society makkelijk door voeren/ '65&66 veel wetsvoorstellen worden aangenomen/ hervormingen in zorg en onderwijs
Johnsons Great Society komt niet goed van grond door de kosten van de Vietnam oorlog
Steeds meer kritiek op de Vietnam oorlog/ samenleving/ consumptie maatschappij door jongeren (hippies)
Fight the Power:
Truman gaat rassendiscriminatie tegen bij de federale overheid/ komt ook terug in de Fair Deal
Presidenten hier voor waren bang de blanke kiezers in het Zuiden te verliezen
Burgerrechten worden belangrijk/ federale overheid gaat zich er vaker mee bemoeien/ niet alleen meer een taak van de staten
Zwarten komen in de jaren '50 meer op voor hun rechten
worden belangrijker bij de verkiezingen
1954 NAACP wint belangrijke recht zaak:
rassenscheiding in onderwijs is in strijd met de grondwet
1957: Civil Rights Movement van Dr Martin Luther King
Demonstreren vreedzaam/ boycotten blanken producten/ sit-ins
Er is veel agressie van blanken kant: agenten knuppelen/ laten honden los/ burgers spugen en slaan/ het leving van de Klu Klux Klan
1963 Kennedy dient de Civil Rights Act in/ rassendiscriminatie moet overal verboden worden/ gaat in tegen de segregatie
Dr Martin Luther King organiseert een demonstratie om het Congres onder druk te zetten/ zwarte en blanken zijn samen aanwezig
De wet word aan genomen
1965 King doet mee aan een kiesrecht demonstratie en word gearresteerd
president Johnson laat de Voting Rights Act aan nemen? de Federale overheid mag ingrijpen als Staten het kiezen voor zwarten onmogelijk maakt
1968 King word vermoord door een racist
Zwarte Frustraties:
the Civil Rights Act & Voting Rights Act zorgen ervoor dat de zwarte bevolking voor de wet gelijk is
Racisme en discriminatie verdwijnen daardoor niet/ zit diep in de samenleving/ cultuur omslag nodig om dit te veranderen
De zwarte bevolking leeft in getto's/ armoede/ werkeloosheid/ geweld en drugs komen veel voor
Burgerrechten organisatie radicaliseert/ Nation of Islam/ Malcom X is de leider
1964 Malcom X wil samen werken met de Civil Rights Movement
Malcom X word vermoord door leden van de Nation of Islam
1965 The Black Panthers gebruiken geweld om de blanke heerschappij omver te werpen
Er volgen veel rassen rellen
Lange tijd blijft er ongelijkheid bestaan tussen blank en zwart Amerika
Pas met het aantreden van Obama lijkt dr Martin Luther King's droom in vervulling te zijn gegaan
Koude oorlog 1945- 1949:
Einde WOII: De VS en de Sovjet- Unie zijn de supermachten
Tijdens WOII werken ze samen tegen de nazi"s
Tijdens WOII word al duidelijk dat de wereld tussen deze twee supermachten verdeeld zal worden
Na WOII ideologische tegenstanders
1945 Jalta: Roosvelt probeert aan te sturen op samenwerking
1945 Postdam: Truman en Stalin staan tegen over elkaar/ duidelijk dat samenwerking niet kan
1945 De VS gebruikt de Atoombom om Japan te verslaan maar ook als waarschuwing voor de Sovjet-Unie
Spanningen tussen VS en Sovjet- Unie nemen toe
Sovjet - Unie "bevrijd" oost Europa en zet hier Communistische partijen aan de macht/ ziet het als hun invloedsfeer
Sovjet- Unie schermt oost Europa af van de rest van de wereld/ ijzeren gordijn
De VS ziet de Sovjet- Unie als gevaar voor de vrijheid en democratie
Sovjet- Unie ziet de VS als gevaar/ westers imperialisme
Begin Koude oorlog (spanningen tussen de VS en de Sovjet- Unie zonder dat het tot een rechtstreeks treffen komt)
Containment politiek:
1947 Truman- Doctrine:
Krachtig optreden tegen sovjet- Unie (geen herhaling van de appeasmentpolitiek)
Het communisme moet ingedampt worden/ containment politiek
De VS zal alle landen die vanbuiten af of vanbinnen uit bedreigd worden door communisme te hulp schieten
Om landen sterk te maken tegen communisme moeten ze welvarend zijn/ Marshallhulp
Berlijn:
Berlijn is een probleem voor de Sovjet- Unie/ Ligt in communistisch Sovjet gebied maar heeft een kapitalistisch vrij democratisch gedeelte/ veel mensen vluchten via West- Berlijn naar West- Europa/ Stalin vreest leegloop van Oost- Europa
1948 blokkade van Berlijn/ Berlijn word omsingeld/ Stalin hoop dat de westerse landen zich terug trekken en dat de Sovjet- Unie Berlijn in kunnen nemen
De VS zet een lucht brug op/ bevoorrading van Berlijn via vliegtuigen
1949 Stalin geeft de blokkade op
stichting van 2 Duitslanden
DDR: Duitse Democratische Republiek/ Communistisch
BRD: Bonds Republiek Duitsland/ democratisch
Koude oorlog 1950- 1965:
1949 jaar van veel spanningen:
Duitsland is verdeeld
China word communistisch/ Mao
VS richt met West- Europa de NAVO op/ militair samenwerkingsverband
Sovjet- Unie en Oost- Europa richten Warschau pact op/ militair samenwerkingsverband
Sovjet- Unie heeft een atoombom
Dominotheorie:
Nadat China communistisch is geworden is de VS bang dat heel Azie communistisch word/ dominotheorie
1950- 1553 Noord en Zuid Korea in oorlog/ de Korea oorlog/ De VS helpt Zuid- Korea/ China steunt noord- Korea
1945 Vietnam is van Frankrijk/ Ho Chi Minh wil onafhankelijk zijn/ Amerika wil dekolonisatie/ Vietminh is communistisch en vecht het hardst/ De VS is bang dat Vietnam communistisch word/ helpt Frankrijk/ 1954 Frankrijk geeft het op De VS steunt Ho Chi Minh in de strijd tegen Vietmin
Berlijnse muur/ Cuba/ Vietnam:
Vanaf 1955 is er een wapenwedloop tussen De VS en de Sovjet-Unie/ de wereld leeft in constante angst voor een wereldwijde atoom oorlog
Stimuleert ruimte programma's/ basis in de ruimte/ maan om elkaar op te blazen
1961 Sovjet- Unie bouwt de Berlijnse muur/ moet leegloop van Oost- Europa voorkomen/ atoom oorlog dreigt/ De VS (Kennedy) kan niets doen maar steunt West- Berlijn/ confrontatie blijft uit
Cuba 1959 Fidel Castro aan de macht/ communist/1961 De VS probeert hem om te leggen maar CIA agenten worden gevangen genomen/ Varkensbaai incident
1962 Chroesjtsjov bied Castro atoombommen aan/ Dit pikt Kennedy niet/ Cuba crisis/ atoomoorlog dreigt/ Sovjet-Unie trekt zich terug
1964 Vietnam oorlog escaleert/ Johnson vraagt het Congres volmacht voor een totale oorlog/ Tonkinresolutie/ dienstplicht/ veel verzet/ De VS moet de Vietnam oorlog staken/ De VS heeft verloren en is zijn onschuld verloren
Full transcript