Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prezentacja Strategii Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020

No description
by

Maciej Kostrzewa

on 18 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prezentacja Strategii Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KUTNA NA LATA 2014-2020
22 MAJA 2014 r.
Przy tworzeniu
dokumentu uczestniczyło
wiele osób...
W efekcie...
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA
KUTNA NA LATA 2014 - 2020

Informacje o dokumencie
Strategia Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020
Wizja miasta:
Strategiczne kierunki rozwoju Kutna
I.Rozwój przedsiębiorczości
i otoczenia biznesu
Dziękujemy za uwagę
II.Rozwój
infrastruktury
III.Wzmocnienie
kapitału społecznego oraz poprawa jakości życia
Plan zadań inwestcyjnych
PREZENTACJA DOKUMENTU
1. Diagnoza
2. Wyniki badań socjologicznych
3. Analiza SWOT
4. Misja i wizja miasta
5. Strategiczne kierunki rozwoju miasta
6. Wieloletni plan zadań inwestycyjnych
Dokument liczy:
120 stron
33 tabele
11 wykresów
13 zdjęć
27700 wyrazów

Wzrost
Spadek
56x
21x
Kalendarium
słowo
słowo
=
Kutno regionalnym biegunem wzrostu o silnie rozwiniętej gospodarce i wysokiej jakości życia mieszkańców
Misja miasta:
Kutno miastem wspierającym swoich mieszkańców poprzez rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury, kapitału społecznego i usług publicznych
I.Rozwój przedsiębiorczości
i otoczenia biznesu
II.Rozwój infrastruktury
III.Wzmocnienie kapitału społecznego oraz poprawa jakości życia
12.12.2013
13-16.01.2014
18-25.04.2014
3-6.02.2014
10.10.2013
2.10.2013
Prezentacja Raportu Otwarcia
21.03.2013
Badanie warunków życia i jakości usług publicznych w Kutnie
Inauguracja prac nad dokumentem
Prezentacja badań socjologicznych
Spotkania warsztatowe - analiza SWOT
Spotkania warsztatowe - pomysły
1. Stwarzanie warunków do rozwoju przedsiębiorczości
2. Zwalczanie bezrobocia i wspieranie aktywizacji zawodowej mieszkańców
3. Wzmacnianie atrakcyjności inwestycyjnej miasta
1.1. Rozwijanie przedsiębiorczości
1.2. Wspieranie rozwoju mikroprzedsiębiorstw,
w szczególności tych o charakterze innowacyjnym
1.3. Kształtowanie proinnowacyjnych postaw
przedsiębiorców
1.4. Stworzenie platformy współpracy między
przedsiębiorstwami, JST oraz instytucjami
otoczenia biznesu
DZIAŁANIA:
2.1. Współpraca z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego (przede wszystkim z powiatem
kutnowskim) w zakresie aktywnego zwalczania
bezrobocia
2.2. Wspieranie inicjatyw zorientowanych na współpracę
firm i szkół zawodowych w realizacji praktycznej nauki
zawodu i praktyk zawodowych oraz kształcenie
młodzieży w kierunkach wynikających z potrzeb biznesu
2.3. Wspieranie inicjatyw w zakresie efektywnego
pośrednictwa pracy
2.4. Wspieranie projektów mających na celu zwalczanie
bezrobocia, szczególnie wśród kobiet oraz osób powyżej
pięćdziesiątego roku życia
DZIAŁANIA:
3.1. Pozyskiwanie nowych terenów
inwestycyjnych
3.2. Pozyskiwanie nowych inwestorów
3.3. Promowanie lokalnych firm oraz inicjatyw
gospodarczych
3.4. Promowanie oferty inwestycyjnej miasta
3.5. Poszerzenie katalogu zachęt
inwestycyjnych
DZIAŁANIA:
1. Poprawa i rozwój infrastruktury drogowej
2. Poprawa systemu transportowego
3. Poprawa infrastruktury mieszkaniowej
4. Zapewnienie ładu przestrzennego
5. Zrównoważony rozwój środowiska naturalnego
1.1. Modernizacja infrastruktury drogowej z
uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa
1.2. Budowa nowych ulic i chodników
1.3. Modernizacja oświetlenia ulic
uwzględniająca poprawę bezpieczeństwa
uczestników ruchu
1.4. Zniesienie barier architektonicznych dla osób
starszych i niepełnosprawnych
1.5. Budowa wielopoziomowego parkingu
w centrum
1.6. Budowa zintegrowanego systemu ścieżek
rowerowych
DZIAŁANIA:
2.1. Budowa węzła komunikacji publicznej w pobliżu dworca
PKP
2.2. Wspieranie działań mających na celu rozwój połączeń
komunikacyjnych ułatwiających dojazd do Kutna
2.3. Utworzenie lądowiska
2.4. Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji
miejskiej uwzględniającego wykorzystanie napędów
ekologicznych

DZIAŁANIA:
3.1. Zwiększanie zasobu mieszkań
komunalnych
3.2. Tworzenie warunków do rozwoju
wielorodzinnego budownictwa
mieszkaniowego, w tym utworzenie
lokalnego programu „Mieszkania dla
młodych kutnian”
3.3. Tworzenie warunków dla dostępności
gazu ziemnego i sieci ciepłowniczej

DZIAŁANIA:
DZIAŁANIA:
4.1. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kutno na lata
2014-2020
4.2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
centrum miasta
4.3. Opracowanie programu ochrony zabytków miasta Kutna
4.4. Utworzenie spójnego stylu architektury miasta, w tym systemu małej
architektury, obowiązkowego dla nowych inwestycji i remontów
4.5. Uwzględnienie budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w
dokumentach planistycznych zagospodarowania przestrzennego miasta
4.6. Rewitalizacja i modernizacja centrum miasta
4.7. Remont i modernizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej
4.8. Rewitalizacja terenów pokolejowych i poprzemysłowych
4.9. Poprawa jakości przestrzeni publicznej, w tym estetyki i rozwiązań
funkcjonalnych
4.10. Kontynuacja wdrażania przedsięwzięć identyfikujących markę
„Kutno – miasto róż”
DZIAŁANIA:
5.1. Zagospodarowanie doliny rzeki Ochni
5.2. Poprawa gospodarki wodnej na terenie
miasta z uwzględnieniem małej retencji
5.3. Wspieranie działań proekologicznych
ograniczających zanieczyszczenie
powietrza atmosferycznego
5.4. Budowa systemu inteligentnego
zarządzania energią
5.5. Rewaloryzacja terenów zielonych
1. Popularyzacja kultury i integracja społeczności lokalnej
2. Wspieranie rozwoju mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i sportu
3. Rozwój edukacji szkolnej poprzez poprawę jej infrastruktury i jakości kształcenia
4. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
5. Podniesienie poziomu ochrony zdrowia
6. Wsparcie dla rodzin oraz osób w trudnej sytuacji życiowej
7. Poprawa poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego
8. Wsparcie dla organizacji pozarządowych
9. Kreowanie wizerunku i promocja Kutna
DZIAŁANIA:
1.1. Rozbudowa i modernizacja budynków
instytucji kultury
1.2. Stworzenie warunków do rozwoju edukacji
regionalnej i regionalistyki
1.3. Powstanie projektu edukacji przez sztukę,
przy współpracy instytucji kultury oraz szkół
1.4. Wspieranie inicjatyw oddolnych w dziedzinie
kultury, ochrony dziedzictwa narodowego oraz współpracy z młodzieżą
1.5. Utworzenie systemu stypendialnego
z zakresu kultury i sztuki
1.6. Stworzenie budżetu obywatelskiego
1.7. Podtrzymywanie pamięci o wielokulturowych
korzeniach Kutna
DZIAŁANIA:
2.1. Budowa nowych obiektów sportowych
2.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej
2.3. Wykorzystanie rzeki Ochni dla celów rekreacyjnych
oraz budowa zbiornika retencyjnego
2.4. Wspieranie i modernizacja osiedlowych
stref zabawowych
2.5. Opracowanie oferty sportowo-edukacyjno
integracyjnej dla rodziny
2.6. Edukacja sportowa dzieci i młodzieży
3.1. Poprawa bazy dydaktycznej szkół
3.2. Doposażenie szkół podstawowych i przedszkoli
w nowoczesne place zabaw
3.3. Edukacja ekologiczna i regionalna dzieci
i młodzieży
3.4. Stworzenie systemu wsparcia i doradztwa
metodycznego dla nauczycieli
3.5. System stypendialny dla uczniów
3.6. Dbałość o edukację niepełnosprawnych dzieci
i młodzieży
3.7. Wspieranie innowacyjnych projektów
edukacyjnych
4.1. Upowszechnienie dostępu do
Internetu na terenie miasta
4.2. Poprawa poziomu e-usług
publicznych
5.1. Poprawa infrastruktury i funkcjonowania
ochrony zdrowia
5.2. Wspieranie działań w zakresie profilaktyki
zdrowotnej
5.3. Tworzenie warunków dla rozwoju opieki
paliatywnej
6.1. Wspieranie rodzin i przeciwdziałanie niekorzystnym
trendom demograficznym rodzin oraz osób
w trudnej sytuacji życiowej
6.2. Wspieranie projektów skierowanych do seniorów
6.3. Realizacja i wspieranie działań mających na celu
zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
6.4. Tworzenie warunków dla rozwoju ekonomii społecznej
6.5. Wspieranie i rozwój działań w zakresie
profilaktyki uzależnień
6.6. Rozbudowa infrastruktury pomocy społecznej
7.1. Poprawa poziomu bezpieczeństwa
publicznego
7.2. Poprawa bezpieczeństwa na drogach
7.3. Tworzenie warunków do poprawy
bezpieczeństwa przeciwpożarowego
i przeciwpowodziowego
8.1. Zwiększanie wsparcia dla organizacji
pozarządowych
8.2. Poprawa bazy lokalowej organizacji
pozarządowych
8.3. Rozwój współpracy pomiędzy instytucjami
samorządowymi a organizacjami
pozarządowymi
9.1.Podniesienie poziomu infrastruktury
turystycznej miasta
9.2. Kompleksowe wdrożenie marki miasta:
Kutno - miasto róż
9.3. Wykorzystanie nowoczesnych technologii
w działaniach promocyjnych
9.4. Promocja miasta w oparciu o kontakty
międzynarodowe
DZIAŁANIA:
DZIAŁANIA:
DZIAŁANIA:
DZIAŁANIA:
DZIAŁANIA:
DZIAŁANIA:
DZIAŁANIA:
Full transcript