Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Polska oświata w II RP i PRL

No description
by

Natalia Katarzyna

on 21 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Polska oświata w II RP i PRL

Czasy powojenne
VI 1945 r. - Ogólnopolski Zjezd Oświatowy w Łodzi

konieczność wprowadzenia powszechności, bezpłatności, publiczności i jednolitości szkolnictwa,
decentralizacjasieci szkół średnich,
obowiązek zakładania i utrzymywania przedszkoli przez państwo i samorząd,
wprowadzenia 8-klasowej, obowiązkowej i jednolitej pod względem organizacyjnym i programowym szkoły na wsi i w mieście,
rozwijania szkół zawodowych opartych na podbudowie szkoły 8-klasowej,
wprowadzenia obowiązku kształcenia zawodowego dla młodzieży pracującej i niepracującej do 18 roku życia,
rozwijania instytucji oświaty dorosłych oraz przeznaczania przez państwo i samorząd odpowiednich sum na internaty i stypendia
Lata 1948–60
Praca dydaktyczno-wychowawcza w szkołach miała opierać się na marksistowsko-leninowskich podstawach.

przekonanie o wyższości socjalizmu,
wiązanie patriotyzmu z internacjonalizmem,
zaznajamianie ze Związkiem Radzieckim,
obowiązkowa (1949) nauka języka rosyjskiego.


Równocześnie likwidowano szkoły prywatne i usuwano religię z nauczania szkolnego.
Lata 1961–89
15 VII 1961 r. - ustawa wprowadziła 8-klasową szkołę podstawową (obowiązek szkolny do 17 roku życia).


"Szkoła tysiąclecia"

Szkoła-pomnik wzniesiona w programie oświatowym realizowanym w czasie jubileuszu Tysiąclecia Państwa Polskiego.
Trudne początki
IV 1919 r. - Ogólnopolski Zjazd Nauczycielski (Sejm
Nauczycielski):

jednolita i bezpłatna szkoła powszechna,
7-letni obowiązek szkolny,
powiązanie ze sobą wszystkich szczebli szkolnictwa


7 II 1919 r. - dekret "O obowiązku szkolnym"

7-letnia szkoła powszechna dla wszystkich dzieci od 7 do 14 roku życia,
szkoła miała być bezpłatna


Sytuacja w szkolnictwie powszechnym 1922/23:

województwa zachodnie - 94,7% dzieci,
Śląsk - 86,3%,
Galicja - 76%,
województwa centralne - 66,2%,
województwa wschodnie - 34,7%
Reforma Jędrzejewicza
7-letni obowiązek szkolny (szkoła powszechna),
wstęp do gimnazjum dawało ukończenie 6 klas szkoły powszechnej,
gimnazjum 4-letnie, miało jednolity program ogólnokształcący,
2-letnie licea o programie ukierunkowanym (humanistyczne, matematyczno-fizyczne, przyrodnicze, klasyczne)
Trudności finansowe, niedobór nauczycieli i braki lokalowe powodowały, że znaczna liczba dzieci pozostawała poza szkołą, nie wypełniając obowiązku szkolnego (1934/35 było ich ponad 900 tys.).

1929 r. -
"O ideał wychowawczy szkoły polskiej"
poszanowanie państwa,
oddanie się państwu,
kształtowania poczucia odpowiedzialności obywatelskiej
II RP
PRL
KONKLUZJA
Transformacja ustrojowa w Polsce (1989–2002) przyniosła kolejne zmiany w szkolnictwie elementarnym.
Szkoła podstawowa w II RP i PRL
THANK YOU!
Natalia Ryś
ustawa z 1932 roku
Zadania nauczyciela
wychowwanie młodzieży,
opiekun klasowy,
utrzymywanie kontaktu z rodzicami,
odpowiedzialny za dobór metod,
realizacja obowiązującego programu,
wyniki nauczania,


Rada Pegadogiczna
- opiniowanie o uczniach i szkole, dbałość o poziom wychowania i nauczania, planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej

Ocenianie


poznanie warunków domowych ucznia, jego stanu zdrowia, zainteresowań, pozycji w klasie

Uczniowie byli oceniani pod koniec czterech okresów. Świadectwa wystawiano po pierwszym półroczu nauki i na koniec roku szkolnego.


W 1948 r. obowiązkowa szkoła 7-klasowa. W 1955 blisko 90% uczniów pobierało naukę w szkołach 7-klasowych.

W 1949–51 przeprowadzono akcję zwalczania analfabetyzmu, w której wzięło udział ok. 80 tys. nauczycieli zawodowych i społecznych.

1956 r. - wydłużenie obowiązku szkolnego do 16 roku życia i uznanie za obowiązkowe ukończenie 7 klas szkoły podstawowej.


Przekształcanie szkół podstawowych w 8-klasowe, poprawa warunków lokalowych i wyposażenia wpłynęły na poprawę sprawności nauczania i znaczne zmniejszenie liczby uczniów nie kończących nauki.

W latach realizacji reformy liczba młodzieży w wieku 14–17 lat zwiększyła się o ponad 1,1 mln, co spowodowało ogromny wzrost liczby uczniów.Zróżnicowanie społeczne i środowiskowe uczniów, niedostatki wyposażenia szkół ograniczały rolę szkoły w stwarzaniu młodzieży równych szans edukacyjnych.

Do lat 70 w oświacie przeważali nauczyciele bez wyższego wykształcenia. W 1961 w szkołach podstawowych 94% nauczycieli nie miało ukończonych studiów.
Czego uczono?
Biologia
- „plana zalesiania ZSRR”, „skrępowania nauki w okresie feudalizmu”,

Przysposobienie wojskowe
- „wielkie budowle komunizmu w ZSRR”. Ćwiczenie
„rzutu granatem”!

Muzyka

"Zbieraj złom, kolego, zbieraj złom!
Bo ze złomu stanąć może nowy dom.
Co, nie wierzysz mi? A tak!"

„Brygady lekkiej kawalerii”

Uroczystości szkolne


Nauka w szkole odbywała się przez sześć dni w tygodniu. Dopiero w latach 80. wprowadzono wszystkie wolne soboty.

Skala ocen od 2 do 5,
Ocena z zachowania od wzorowego do nagannego.
Plusy?
większa dyscyplina,
nauczyciele mieli większy autorytet u uczniów,
nie liczyły się tak bardzo dobra materialne,
nie rodziły się konflikty z tak błahych powodów, jak na przykład ten,
kto ma ładniejszy piórnik!
.
Ekwipunek
Obowiązywały tak zwane
mundurki szkolne
, które do najpiękniejszych nie należały. Do strojów przyszywano tarcze.

Przybory szkolne i podręczniki -
nie były łatwe do zdobycia. Na nowe książki mogli pozwolić sobie jedynie prymusi, którzy dostawali w nagrodę za dobre stopnie specjalne talony na podręczniki. Reszta musiała między sobą odkupywać książki.
Szkolnictwo mniejszości narodowych
mniejszość ukraińska,
miejszość żydowska,
mniejszość niemiecka
Polskie szkolnictwo rozwijało się także, choć w niezwykle trudnych warunkach, na terenie Prus Wschodnich, Pomorza Zachodniego, na Śląsku i w Wolnym Mieście Gdańsku.
Program historii
„historia budzi miłość do ojczyzny, dumę z przynależności do państwa i przywiązanie do niego, poczucie szczęścia z jego posiadania, szacunek do jego tradycji”
podkreślanie czasów świetności państwa polskiego,
podkreślanie roli wybitnych jednostek,
ukazywanie młodzieży wartości czynu,
mniej uwagi zwracano na zagadnienia religijne,
opis państwa pierwszych Piastów zredukowany do czasów panowania władców-budowniczych,
Szkoły powszechne:
I stopień - jednoklasówki,
II stopień - trzy klasy,
III stopień - większa
obsada

Szkoła powszechna
Full transcript