Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Toprak Kirliliği

No description
by

Çağrı Küpeli

on 21 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Toprak Kirliliği

Toprak Kirliligi
Toprak nedir? Toprak oluşumu ve toprak kirliliği, toprağı oluşturan fiziksel ve kimyasal bileşenler nelerdir?
Toprak kirliliği çeşitleri?
Toprak kirliğine sebep olan faktörler?
Toprak kirliliğinin canlılar üzerindeki etkisi nedir?
Toprak kirliliğinde alınabilecek önlemler? Yapılan düzenlemeler nelerdir?
Toprak
Toprak, içerisinde milyarlarca canlıyı bandıran bir yapıdır. Çünkü toprak bakteri, virüs, mantar vb. yaşaması için çok elverişlidir.
Yer yüzündeki kara parçaları, toplam yer yüzü alanının % 29,2’sini oluşturmaktadır.
Toprak, atmosfer, hidrosfer ve biyosfer ile temas halinde bulunan yer yüzüne çıkmış, kayalar, mineraller ve organik maddelerden ibarettir. Toprağın ana materyali
Fiziksel

(mekanik) ayrışma
Kimyasal
ayrışma sonucunda oluşmaktadı

Toprak Kirliligini Sebep Olan Faktörler

Aşırı Gübre Kullanımı
Anız Yangınları
Yanlış Arazi Kullanımı
Kimyasal Kirlenme(sanayi atıkları)
Ağır metal Kirliliği

Aşırı Gübre Kullanımı
Toprağın yapısı bilinmeden yapılan gübreleme ve zararlılara karşı yapılan mücadelede kullanılan tarım ilaçlarının fazlası, bitki ve canlılara zarar verdiği gibi, yeraltı sularını sızmakta, yüzey akışları ve erozyonla da yüzey suyu kaynaklarına taşınarak su kirliliğine neden olmaktadır.

Kimyasal Kirlenme
Toprakların verim güçlerinin kaybolmasına neden olan diğer bir kirlenme şekli de, kimyasal kirlenmelerdir.
Bu tür kirlenmelerde ana etmenler atmosferik çökelmeler, asit yağmurları, atık sular ve bunlarla kirlenmiş suların toprakta bıraktığı kirletici elemanlar, arıtma tesislerinden çıkan kirli çamurların toprakta yaptığı kirletici etkiler, tarımsal ilaçların bazılarının toprakta birikmeleri ile oluşan tarıma bağlı kirlenmelerdir.
Toprak
Toprak
; yer yüzünün dışını kaplayan, kayaların ve organik maddelerin, tarla ayrışma ürünlerinin karışımından meydana gelen, içerisinde ve üzerinde geniş bir canlılar âlemini barındıran ve belirli oranlarda su ve hava içeren bir maddedir.
Toprak Kirliliği
Toprak Kirliligi
Toprağın fiziksel,kimyasal ve ya biyolojik dengesinin çeşitli kirletici unsurlarla bozulması olayına toprak kirliliği adı verilir.

Toprak kirliliği iki çeşittir.

Pozitif
toprak kirliliği
Negatif
toprak kirliliği

Pozitif Toprak Kirliligi
Istenmeyen maddeler tarafından toprak verimliliğinin azalması durumudur.Örnek: Tuzlaşma
Negatif Toprak Kirliligi
Toprağın mineral kapsamını azaltmak yoluyla veya toprağın üst katmanını bozarak toprak verimliliğinin azalması
negatif kirlilik
olarak adlandırılmaktadır.
Anız Yangınları
Yurdumuzda hububat hasadından sonra, verimin yüksek olduğu ve saman sıkıntısı olmayan yıllarda, hububat alanlarının yaklaşık % 30’unun anızı yakılmaktadır.

Anızın yakılması suretiyle yok edilmesinin sebebi: kolay, çabuk ve masrafsız olmasındandır.
Bazı yararlar beklenerek anız yakmanın, pek çok olumsuz etkileri de bulunmaktadır.
Yanlış Arazi KullanımıKentleşme sürecinde ve kıyılarımızın turizme açılmasında da yanlış arazi kullanımı uygulamaları sürmektedir. Hızlı kentleşme, kent nüfuslarının hızlı artışı ve gecekondu olayının süregelmesi, kent topraklarının genişletilmesini ve bu arada plansız ve bilinçsiz arazi kullanımı sorunu ve tarımsal toprakların yerleşim yeri olarak kullanılması olayını da birlikte getirmektedir.

Bizde...
Onlarda...

Hollanda Ekolojik köprü
Sanayi sektöründe gelişmeler, organize sanayi bölgeleri için yer seçimi, genellikle altyapıların ekonomik kolaylıklar sağladığı yörelerde kurulacak biçimde yapıldığı gözlenmektedir.
Asit yagmurlarının etkisi
Asit yağmurları, fosil yakıtların yakılmasıyla oluşan yağışlardır. Özellikle endüstriyel faaliyetlerin ve enerji tüketiminin fazla olduğu yerlerde yakılan, kömür ve petrol gibi fosil yakıtlardan, azot ve kükürt gazları açığa çıkmaktadır.


Oluşan bu gazlar bulutlardaki su buharıyla tepkimeye girerek sülfürik ve nitrik asitleri ortaya çıkarmakta oluşan
bu asitler ise kar, yağmur, çiğ ve sis gibi doğalolaylar sonucunda yeryüzüne ulaşmaktadır.

Agır Metal Kirliligi

Nitelik ve nicelik açısından uygun olmayan
bileşiklerin toprakta bulunmasıdır.
Bu bileşiklerden en önemlilerinden
birisi de ağır metallerdir.

Verimlilik açısından bazıları gerekli, bazıları gelişimi uyarıcı ancak
yüksek dozlarda
hepsi toksik etki yapmaktadır.

Ağır Metal: Yoğunluğu 5 g/cm3 ‘ten büyük olan veya atom ağırlığı 50 ve daha büyük olan elementlere denir.

Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, V ve Co bitki ve hayvanlar için gerekli elementlerdir ve mikrobesin elementleri veya iz elementler denilir.

Toprak Kirliliginin Canlıların Üzerindeki Etkisi

Toprak tüm canlıların besin ve hayat kaynağıdır. Bitkiler;insan ve hayvanların,toprakta bitkilerin besin kaynağıdır. Çünkü bitkiler ihtiyaç duyduğu inorganik besin ve suyu topraktan alırlar.

Büşra Mutlu
Çağrı Küpeli
Funda Öz
G.Beyza Arslan
Gözde Turupçu


Toprak üzerinde biriken katı atıklar,
metaller gibi maddelerin zaman içerisinde
toprağa karışması ile toprak kirliliği meydana gelmektedir.

Kirlilik sonucu toprakta bulunan bazı zararlı maddeler
(civa, radyoaktif madde, nitrat, nikel, kurşun oksit gibi ...) bitkilerin yapısına geçerek besin kirliliğine sebep olmakta ve dolayısıyla bu zararlı maddeler besin zincirinin son halkası olan insan organizmasına besinler yoluyla alınabilmektedir.

Özellikle tarımsal zararlıları yok etmek amacıyla havadan püskürtülen böcek öldürücü maddeler (pestisitler) ve toprakta yaşayan zararlılar için kullanılan maddeler doğrudan veya dolaylı olarak toprağa geçerler. Topraktaki bu kalıntılar besinler ve diğer yollarla insan ve hayvanların vücutlarına geçebilirler.

Bu tür maddelerin bazıları fazla miktarda vücuda alındığı takdirde vücutta zehirleyici etki yaratabilirken, bazıları az miktarlarda dahi biyolojik birikim nedeniyle zaman içerisinde organizmada zararlı etkilere neden olabilmektedirler.
Doğal yapısı bozulan topraklar,üzerinde bitki hayvanları barındırmaz.Kanalisazyon, temizlik malzemeleri veya çeşitli fabrika atıkları ile kirlenen sular toprak kirlenmesine neden olur.
Toprak en önemli doğal kaynaklardan birisi olup; tarım dışı amaçlarla kullanılması, ağır metallerle kirlenmesi ve erozyon sonucu oluşan etkilerle kayıplara uğramakta ve verim düşmektedir. Kaybedilen toprakların yeniden kazanılması çok zordur.
Toprak kirliliginin çevre saglıgı açısından en önemli etkisi
Topraktaki kirleticilerin bitki bünyesine geçerek bu bitkilerin ya doğrudan yada bu bitkilerle beslenen hayvanların besin olarak tüketilmesi sonucu insan bünyesine geçmesidir.
Toprak Kirliligine Karşı
Alınabilecek Tedbirler

Tarım ilaçlarının topraga zarar vermeyecek şekilde bilinçli olarak kullanılması,


Gübre kullanımında bilinçli hareket edilmesi,suni gübre ve tarım ilaçlarının kulanılmasında yanlış uygulamalar önlenmelidir.
Atık suların (özellikle tehlikeli maddeler içeren atık suların ) arıtılmadan toprağa verilmesinin önlenmesi,
Verimli tarım topraklarında yerleşim ve sanayi alanları kurulmamalı, yeşil alanlar artırılmalıdır.
Ev ve sanayi atıkları, toprağa zarar vermeyecek şekilde toplanıp depolanmalı ve toplanmalıdır.
Katı atıkların uygun alanlarda Mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmesi,
Nükleer enerji kullanımı bilinçli şekilde yapılmalıdır.
Yönetmelikler
AMAÇ:
Alıcı ortam olarak toprağın kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaları ve sektörleri tespit etmek, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesi esaslarını sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde belirlemektir.
Bu yönetlemelikte geçen bazı maddeler
Ara müdahale,
Atık,
Bakanlık,
Birinci aşama değerlendirme,
Faaliyet ön bilgi formu,
Faaliyet/tesis/saha sahibi,
Fırın kuru toprak,
Hedef kirletici,
Hedef kirletici saha konsantrasyonu,
ikinci aşama değerlendirme,

Jenerik kirletici sınır değer,
il müdürlüğü,
Kavramsal saha modeli,
Kirlenmiş saha veya tesis,
Kirlenmiş sahalar bilgi sistemi ,
Kirlenmiş toprak,
Kirletici madde,
Kirlilik gösterge parametreleri,
Kirlilik kaynağı,
Kirlilik kaynağı belirsiz saha,

Komisyon,
Noktasal kaynaklı toprak kirliliği,
Ölçüm değeri ,
Potansiyel kirlenmiş saha veya tesis,
Potansiyel toprak kirletici faaliyetler,
Referans değeri,
Risk değerlendirme,
Risk yönetimi,
Saha durum ve risk değerlendirme nihai raporu maddelerinden bahsedilmiştir.
Kaynakça
http://www.turkcebilgi.com/topra%C4%9F%C4%B1n_fiziksel_ve_kimyasal_%C3%B6zellikleri
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Toprak%20Kirlilik%20Kaynaklar%C4%B1.pdf
http://tr.wikipedia.org/wiki/Toprak_kirlili%C4%9Fi
http://www.stamplive.com/apu.php?n=&zoneid=8191&cb=1176572254&popunder=1&direct=1
http://www.bilgitimi.com/asit-yagmurlari-nasil-olusur-cevreye-olumsuz-etkileri-nelerdir.html

.

Hazırlayanlar
21.04.2015 HAYEF
Yapılan Etkinlikler
Bu konuda çalışan STK'lar
TEMA Vakfı
Vakfın tanıtımı, haberler, yayınları, çevre kütüphanesi, çalışmaları, bağışlar ve iletişim yer alıyor.
www.tema.org.tr/
Bugday Ekolojik Yaşamı Destekleme Dernegi
Toplumda ekolojik yaşam bilinci oluşturmak ve doğa ile uyumlu yaşamı destekleyen dernek, sitesinde buğdayın ekolojik yaşam için önemini vurguluyor.
www.bugday.org/
Bursa Posta Güvercini Sevenler Derneği
Dernek hakkında bilgiler, üye bilgileri, duyurular, resimler ve videolar yer alıyor.
www.bursaposta.org
Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO)
Çevre koruma ve atıkları yeniden değerlendirme faaliyetleri, yayınları ve iletişim bilgileri bulunuyor.
www.cevko.org.tr/
Çevre Alanında Çalışan STK'lar
Çevre Alanında Çalışan STK'lar
Çevre Koruma ve Araştırma Vakf
ı
Faaliyetleri ve yayınları hakkında bilgiler yer alıyor.
www.cevkor.org.tr/
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı
Vakfın tanıtımı, haberler, projeler, bilgi-belge merkezi, gazete, basın merkezi, yayınlar ve iletişim bulunuyor.
www.cekulvakfi.org.tr/
Deniz Temiz Derneği
Deniz ve sahillerin kirlenmesini önlemek amacıyla gerçekleştirdiği projeler, eğitim programları, çevre konulu haberler ve duyurular yer alıyor.
www.turmepa.org.tr/
Doğa Derneği
Tüm Türkiye sathında doğanın yaşamasını sağlamak için çalışan ulusal sivil toplum kuruluşu hakkında bilgi, makaleler ve iletişim bilgileri bulunuyor.
www.dogadernegi.org/
Doğa ile Barış
Tüm toplum kitlelerini kapsayan, doğa ve insanın uyumlu olarak birlikteliğini önsüren, bilinçli ve duyarlı bir toplum için çalışan gönüllülerden oluşma dernek ve etkinlikleri ile ilgili bilgilerin yanı sıra Karadeniz ve Türk boğazları ile ilgili özel bir bölümde bulunmakta.
www.dogailebaris.org.tr/
Akdeniz Foku Araştırma Grubu
Dernek hakkında bilgiler, projeler ve fotoğraf galerileri bulunuyor.
www.sadafag.org/
Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği
Amaç, ilkeler, tüzük ve etkinlikleri ile ilgili bilgiler yer alıyor.
www.dogader.org
Greenpeace Türkiye
Greenpeace ve üyelik hakkında bilgiler, bilimsel raporlar, eylem haberleri ve fotoğrafları, video klipler ve kampanya bilgileri.
www.greenpeace.org/turkey/
Kırsal Çevre Derneği
Dernek hakkında detaylı bilgiler, etkinlikler, yayınlar yer alıyor.
www.kirsalcevre.org.tr/
Sualtı Avcıları Derneği
Zıpkınla balık avcılığı, dalış ve avlanma teknikleri hakkında bilgiler ve forum bölümü yer alıyor.
www.sualtiavcilari.org/
Temiz Enerji Vakfı
Vakfın tanıtımı, üyeler, yönergeler, servisler ve haberler yer alıyor.
www.temev.org.tr/site/
Turizm ve Çevre Gazetecileri Derneği
Yönetimi, şubeleri, çevre ile ilgili makaleler, öneriler ve iletişim bölümüne yer veriliyor.
www.turcev.com
Ağaçlar.net
Ağaçlar ve ağaçla bağlantılı konular hakkında bilgilerin bulunduğu sitede etkinlik duyuruları, haberler ve makaleler yayımlanıyor, ayrıca geniş bir fotoğraf arşivi bulunuyor.
www.agaclar.net/
Ahlak Kültür ve Çevre Derneği
Dernek hakkında bilgiler, faaliyetler, duyurular, galeri ve iletişim bölümü yer alıyor.
www.akcev.org.tr

Çevre Alanında Çalışan STK'lar
Çevre Alanında Çalışan STK'lar
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV)
Mavi bayrak uygulaması hakkında detaylı bilgiler, eğitim alanındaki çalışmalar ve vakfın tanıtımları bulunuyor.
www.turcev.org.tr/
Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu
Gönüllülük yöntemi ile çalışan kurum ve çevre koruma projeleri, yayınları, güncel çevre felaketleri hakkında bilgiler.
www.turcek.org.tr/
Türkiye Çevre Vakfı
Kamuoyunu aydınlatma, çevre ile ilgili araştırma ve yayın hizmetleri veren vakıf, özellikle çevre hukuku konusunda çaba gösteriyor. Sitede vakıf, yayınları, ve çevre hukuku konusunda bilgiler bulunuyor.
www.cevre.org.tr/
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği
Dernek hakkında bilgi, haberler, yayınlar, projeler, konferanslar ve iletişim yer alıyor.
www.ttkder.org.tr/
Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu
Kurumun tanıtımı, duyurular, aktiviteler, projeler, kütüphane ve iletişim yer alıyor.
www.gunder.org.tr/
Full transcript