Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

VARLIK FELSEFESİ (ONTOLOJİ)

No description
by

Mehmet Şerif Akaydin

on 27 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of VARLIK FELSEFESİ (ONTOLOJİ)

VARLIK FELSEFESİ
(ONTOLOJİ)

BİLİM AÇISINDAN VARLIK
Maddeseldir
Deney ve gözlem ile bilinebilir.
Bütün olarak incelemez, ayrı ayrı ele alır.

FELSEFE AÇISINDAN VARLIK
Varlığa eleştirel tavırla yaklaşır.
Varoluşunun görünüş mü yoksa gerçek mi olduğunu sorgular.
Genel olarak ele alıp inceler.

METAFİZİK - ONTOLOJİ
Klasik metafizik; Tanrı, ruh, evren, ölümsüzlük, özgürlük gibi duyu alanını aşan konularla ilgilenir.

Ontoloji; varlığın nedeni ile ilgilenir.
1. Varlığın var olup olmadığı problemi
a) Varlık Yoktur Nihilistler- Hiççilik

b) Varlık Vardır Realizm- Gerçekçilik
a) NİHİLİZM
Hiçbir şeyin var olmadığını veya bilinemeyeceğini ya da değerli olmadığını savunan görüştür.

Evren anlamsız ve amaçsızdır bu nedenle dünyada yaşamaya değecek hiç bir şey yoktur.
- Gorgias
Hiçbir şey yoktur, olsaydı bile bilinemezdi, bilinseydi bile aktarılamazdı.
-Taoizm
Tao, yaratıcı ilkedir.
Kavranamaz, sadece hissedilir
Her şeyin başlangıcıdır. Ondan yokluk diye söz edilse de herhangi bir bireysel varlık olmama yolunda yokluktur.
Taozim, boşluk kavramı ile nihilizme yaklaşır.
İnsan maddi dünyadan uzaklaşır ve Tao'ya ulaşırsa dünyanın varlıktan yoksun olduğunu görür.
Nihilizim siyasi yönden Anarşizme ulaşır, onunla birleşir. "Yerleşmiş değerleri ve toplumun düzenini yıkmak" olarak özetlenen anarşizm Proudhon, Bakünin, Kropotkin ile temsil edilir. "Kurallar çiğnenmek içindir" görüşünü savunurlar.
b) REALİZM
Varlığın var olduğunu kabul eden görüştür.
Varlığın var olduğunu kabul edenler varlık konusunda çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir.

Varlığı; düşünce, madde, hem madde hem düşünce, olgu, fenomen olarak kabul etmişlerdir.
2. Varlığın "ne" olduğu problemi
OLUŞ


İDEA


MADDE
MADDE ve İDEA
FENOMEN
a) Varlık OLUŞ tur
Herakleitos
Varlığın ana maddesi ateştir.
Varlık sürekli yanıp sönen bir süreçtir.
Bu süreç içinde değişmeyen hiçbir şey yoktur.
Bir ırmakta iki defa yıkanılmaz.
Gecenin var oluşu gündüze bağlıdır.
Varlığın oluşu, yapısında barındırdığı karşıtlardan kaynaklanır.
Oluş yasası ise; logostur. (evreni düzenli bir bütün olarak kuran ve hareket ettiren ussal ilke)
Whitehead
Evren, nesnelerden değil, olaylardan meydana gelir. Bu olayların akışı, evrenin hakiki gerçekliğini meydana getirir.
Whitehead, bu oluşu belirleyen Tanrı'dır diyerek Herakleitos'tan ayrılır.
a) Varlık İDEA dır
PLATON
İki evren var; idealar evreni ve görünüşler evreni
İdealar; duyular dünyasındaki gerçekliklerin özünü oluştururlar.
Tüm varlıklar ideaların bir kopyası
Duyular dünyasındaki nesneler sürekli değişim içindedir ve yok olurlar, duyular değişime uğramayan yetkin varlıklardır.
İyi bir insan iyi bir çiçek yok olup gidecektir ama iyilik ideası güzellik ideası hep var olacaktır.
Varlık 4 nedenle oluşur ve değişir.
1. Maddesel neden(bina için gerekli malzeme)
2. Biçimsel neden(plan)
3. Hareketsel neden(usta, işçi)
4. Ereksel neden(hangi işte kullanılacağı)
Madde, form olmadan kendi başına bir şey yapmaya kabiliyetli değildir.varlık form sayesinde vardır.
ARİSTOTELES
Geist= Mutlak akıl veya zihin
Durağan değil gelişen bir öz

DİYALEKTİK
1. TEZ: İdenin kendisi, henüz potansiyel gücünü gerçekleştirememiştir.
Yani öznel ruhtur.
2. ANTİTEZ: İde kendini ilk kez doğada gerçekleştirir. Doğa, zihnin farklılaşmış halidir. İde kendi özüne aykırı olmuş, çelişkiye düşmüştür.Yani nesnel ruhtur.
3. SENTEZ: İde kendisine döner. Yani mutlah ruhtur.
VARLIK MADDEDİR - MATERYALİZM
Demoktritos
Hobbes
Varlık, atom ve boşluktan meydana gelmiştir.
Felsefenin konusu cisimlerdir. Tabii (doğadaki nesne), yapma (insan eseri olan), ahlaki ve toplumsal nesne (devlet, hukuk..)
La Metterie
Varlık dediğimiz şey maddeden türemiştir, aralarında nitelik değil nicelik farkı bulunur. İnsan bir makine olarak doğanın bir parçasıdır.
Karl Marx
Madde ve dış dünya insan bilincinden bağımsız olarak vardır.
Madde, diyalektik olarak sürekli değişme halindedir.
Tarihteki değişimlerin sebebi ekonomik ilişkilerdir. Tarihi determinizm.
VARLIK MADDESEL VE RUHSALDIR (DUALİZM)
Descartes
Töz, varolmak için başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayan. Tanrı, sonsuz tek tözdür.

Ruh ve cisim sonlu tözlerdir. Tanrı tarafından var edildikten sonra başka hiçbir şeye ihtiyaç duymaz.

Ruhun öz niteliği düşünmek, maddenin öz niteliği ise yer kaplamaktır.

Birbirinden farklı bu iki töz sadece insanda bir araya gelir.
VARLIK FENOMENDİR
E. Husserl
Nesne olmadan bilinçten söz edilemez.
Bir nesne ancak bilincin kendisini kavraması ile anlam kazanır.
Ontolojinin görevi varlıkların özünü ortaya çıkarmaktır.
Paranteze alma işlemi;
Nesneler hakkındaki görüşlerimizi bir kenara bırakmak
Bilimin öğrettiklerini bir kenara bırakmak
Din-ahlak kurallarını ortadan kaldırmak
Dış dünya bilgilerini ortadan kaldırmak
HEGEL
Full transcript