Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Organkemi

No description
by

Josefin Rydeborg

on 10 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Organkemi

Organkemi: Kolets Kemi
Karboxylsyra
Ester
Aldehyd
Alkohol
Eter
Keton
Amin
Alken
Haloalkan
Alkan
Långa alkanmolekyler
i råolja
Kondensation
Hydrolys
Oxidation
Reduktion
Oxidation
Reduktion
Kondensation
Hydrolys
Reduktion
Oxidation
Kondensation
Addition
Elimination
Substitution
Substitution
Substitution
Addition
Substitution
Krackning
Elimination
Addition
Nitroförening
Nitrering
Tiol
Disulfid
Substitution
Oxidation
Reduktion
C=C
C-C
-SH
R-S-S-R
-OH
R-O-R
-Cl
-NH
2
-NO
2
-C
=
O
-
H
R-C-R
=
O
-C
=
O
-
OH
R-O-C-R
=
O
Kolväten
Arener
Alifater
Omättade
Fleromättade
Mättade
C-C=C-C
C=C-C=C
C-C-C-C
Aromatiska
Alkyner
Alkener
C=C
C
C
=
_
Reaktionsmekanismer
Organiska reaktioner kan ske
på olika sätt.

Ibland sker reaktionerna i flera steg
med olika mellanformer av molekyler
som bara är stabila en kort stund.
Dessa mellanformer kallas
Intermediärer.
Krackning
Oxidation/Reduktion
Nitrering
Addition
Elimination
Substitution
Kondensation
Hydrolys
Funktionella grupper
Den funktionella gruppen
kan ses som ett handtag
som ger en organisk molekyl
dess speciella egenskaper.
Detta handtag utnyttjas av
kemisten vid olika reaktioner
med organiska molekyler.

Stora, långa organiska molekyer,
som kommer från råolja,
slås sönder till mindre, kortare
organiska molekyler.
En typ av reaktion där
atomer eller atomgrupper
Adderas till dubbelbindningar.

En typ av reaktion där
atomer eller atomgrupper
tas bort, Elimineras,
och dubbelbindningar
bildas.
"Addition baklänges"

En typ av reaktion där
en atom eller atomgrupp
byts ut till en annan.

Reaktionstyp där
två molekyler slås ihop
och en vattenmolekyl
spjälkas av.
Reaktionstyp där elektroner flyttas
och nya bindningar skapas.

Oxidation: Antalet elektronparbindningar
mellan kolatomer och syreatomer ökar.

En fri radikal är en atom eller atomgrupp
med en oparad elektron.
Dessa är mycket reaktiva.
Fria radikaler finns ofta i reaktioner som
sker i flera steg.
Reaktionstyp där ett ämne
sönderdelas, lyserar, genom
att reagera med vatten.

En Reaktionstyp där
kolväten får reagera
med salpetersyra, HNO .

3
Nitroföreningar används ofta i sprängämnen.
Trotyl
Glycerol
Nitroglycerin
Tioler ar ungefär samma egenskaper som Alkoholer.
Svavlet reagerar dock lättare än syret,
vilket gör Tioler mer reaktionsbenägna än Alkoholer.
När två sulfhydrylgrupper, -SH, reagerar med varandra bildas en disufidbrygga. Disufidbryggor är vanliga i Proteiner.
Primär Alkohol
Sekundär Alohol
Tertiära Alkoholer
Faller sönder vid
Oxidation.
Grundämnet kol
Atomnummer: 6
Atomvikt: 12

Valenselektroner: 4
Kan max binda till 4 andra atomer
eller atomgrupper

Finns i 5 olika former
Diamant
Grafit
Grafen
Kolnanorör
Fulleren
Varje kolatom binder till 4 andra i tetraeder form
Väldigt stabil och hård
Används i borrkärnor
Här binder varje kolatom hårt till 3 andra och löst till den sista.
Atomerna sitter här i olika lager med det 3 hårt bundna atomerna i samma lager och den sista atomen i ett annat lager.
Valenselektronerna inom lagret är Delokaliserade, dvs. de kan röra sig fritt över hela lagret.
Upptäckten av grafen gav
Nobelpriset i fysik 2010

Består av ett ensamt lager av grafit.

Är mycket hållbart och elstiskt.
Förklaringen till detta är att
valenselektronerna är
Delokaliserade genom hela lagret.
Upptäcktes 1991

Består av ett lager grafit som har
rullats ihop till ett rör.

Är ett av de starkaste materialen
som man känner till idag.

Leder elektrisk ström väldigt bra.
Upptäcktes 1985
Här sitter kolatomerna så att de
bildar skalet på en ihålig boll.
Den mest kända har 60 kolatomer.

Kan användas till att absorbera olika ämnen
Ett säkrare sätt att lagra brandfarlig gas,
som vätgas
Isomeri
Iso betyder lika.

Organiska molekyler
kan vara lika på olika sätt

När två molekyler är "lika"
kallas de för varandras Isomerer.

Strukturisomeri
Vid strukturisomeri har isomererna:

1. Samma molekylformel
2. Olika strukturformel

Det finns 3 olika former av
struktuisomeri.

Stereoisomeri
Vid stereoisomeri är det
molekylernas 3D struktur
som är olika.

Det finns 2 former av stereoisomeri.

Kedjeisomeri
Positionsisomeri
Funktionsisomeri
Vid kedjeisomeri har
molekylerna olika
kolkedjor.
Ex Med eller utan grenar

Här är de den funktionellagruppen
som har olika position
i kolkedjan.

I detta fall har molekylerna
olika funktionella grupper.

Ex: en alkohol och en eter
med lika många kolatomer

Cis-trans-isomeri
Samma atomer är bundna
till varandra,
men de befinner sig i
olika lägen kring en
dubbelbindning.

Spegelbildsisomeri
De olika grupperna har
olika riktning kring ett
asymetriskt centrum
i molekylen.

De är varandras spegelbilder.
Ex Mjölksyra,
höger och vänster hand

I Halogenkolväten är minst en väteatom utbytt mot kloratom/er
Halogenkolväten framställs genom att låta ett kolväte reagera med klorgas eller saltsyra.
Användning:
Framställa Plast
Lösningsmedel
Klorfluorföreningar, Freoner
Förbjudna eftersom de bryter ned ozonskktet i atmosfären.
Är en ammoniakmolekyl där en
eller flera väten är utbytta
mot kolvätegrupper.
Förstavelsen Amino- sätts före
namnet på
stamkolvätet.


Aminer är baser:
CH NH + H O CH NH +OH
3
2
2
3
3
_
Den enklaste
aromatiska aminen heter Anilin.
Den är en färglös, giftig vätska.
Används till framställning av läkemedel och färgämnen
Framställs genom oxidation av sekundära alkoholer

Den enklaste ketonen är Aceton eller propanon.
Den används som lösningsmedel för plaster och lacker samt för Etyn (acetylen)
Aceton används också
som utgångspunkt för många synteser.

Etrar är kemiskt mycket stabila ämnen.

Eftersom de saknar -OH grupper som kan ge vätebindningar så har de mycket lägre kokpunkt än alkoholer. Detta gör även att de är svårlösliga i vatten, men bra lösningsmedel för organiska föreningar:
Eligt principen
Lika löser Lika

Etrar och alkoholer är
Funktionsisomerer
Dietyleter:
Är en färglös vätska
Kokpunkt 35C
Användes förr som narkosmedel
Alkoholer innehåller en eller flera hydroxidgrupper.
Om Alkoholen innehåller mer än en hydroxidgrupp kallas den för en flervärd alkohol.
Ex: Glykol: CH2OH-CH2OH
Glycerin: CH2OH-CHOH-CH2OH
Alkoholer är polära ämnen.
OH-gruppen skapar vätebindningar med andra OH-grupper och vissa andra molekyler som Vatten.
Alkoholer delas in i 3 grupper beroende på hur många kolatomer som binder till kolet med OH-gruppen. Primära: 1C
Sekundära: 2C
Tertiära: 3C
Lika löser lika:
Den starkt polära OH-gruppen
gör att de första fyra alkoholernakan
lösa vissa opolära ämnen
Samtidigt som den opolära kolvätekedjan
gör att alkoholer också kan lösa
opolära ämnen
Aldehyder bildas vid försiktig oxidation av en primär alkohol, men om aldehyden inte genast avlägsnas från reaktionskärlet så kommer den att oxideras vidare till en karboxylsyra.

Met-anal, formaldehyd används som utgångsämne vid framstälning av:
Lim, plast, glykol, sprängämnen och garvämnen
Vattenlösningen, Formaldehyd användes förr för konservering av biologiska preparat.
Myrsyra är den enklaste karboxylsyran.
När man ska namnge en karboxylsyra lägger man till ändelsen syra. Ex Metansyra

I naturen är ogrenade karboxylsyror vanligast.
Karboxylsyror har hög kokpunkt eftersom det uppstår vätebindningar mellan OH-grupperna och det dubbelbundna syret på den andra molekylen.

Karboxylsyror är svaga syror.
RCOOH + H2O RCOO- + H3O+
Protonen i hydroxidgruppen lossnar och dubbelbindningen mellan kol och syre resonerar mellan kolet och syreatomerna.
Metansyra eller myrsyra är den
starkaste karboxylsyran. Den är
frätande och har en stickande lukt.
Den finns hos myror, bin
samt andra insekter.
Vi hittar den även i bränässla.
Etansyra, eller ättiksyra
är den viktigaste karboxylsyran
för den kemiska industrin.
Den används som utgångspunkt till
många kemiska processer.
Etansyra, Ättiksyra
Metansyra, Myrsyra
Estrar bildas när en alkohol reagerar med en karboxylsyra samtidigt som molekylerna sätts ihop lossnar en vattenmolekyl.
Reaktionen katalyseras av oxoniumjoner.

Fettmolekyler är estrar som bildas av en glycerol och tre fettsyror, (karboxylsyror med minst 8 kolatomer).
De vanligaste fettsyrorna är:
Palmitinsyra: C15H31COOH
Stearinsyra: C17H35COOH
Sur Esterhydrolys
Vid sur esterhydrolys bildas
en karboxylsyra och en alkohol.
Reaktionen katalyseras av
Oxoniumjoner.
Reaktionen är reversibel och jämvikt
mellan sur esterhydrolys och
esterbildning uppstår.

Alkalisk Esterhydrolys
Alkalis eterhydrolys kallas även
Förtvålning.
Här reagerar ester med hydroxidjoner.
Vid reaktionen sönderdelas estern
till en alkohol och en negativ karboxylatjon.
Nomenklatur
Regler för amngivning
av organiska föreningar
1. Stamkolvätet
Välj ut den längsta kolkedjan
i molekylen.
Denna kolkedja kommer att
bli ditt stamkolväte och ange
slutet på ämnets namn.
Om ditt ämne innehåller dubbelbindningar
så måste dessa ingå i din valda kolkedja.
2. Numrera kolatomerna
För att kunna säga var olika föreningar och
dubbelbindningar sitter på molekylen så måste
kolatomerna numreras:
A. Börja räkna i den ände som är
närmast en förgrening.
B. Om kolkedjan innehåller en dubbelbindning
så ska du räkna i den riktning som ger atomen
där dubbelbindningen börjar så lågt nummer
som möjligt
3. Substituenternas Antal och Namn
I många organföreningar är en eller flera
väteatomer utbytta (substituerade) mot
funktionella grupper, Substituenter.
A. Ange de ingående substituenternas
namn i bokstavsordning.
B. Om det finns flera substituenter av
samma sort anges antalet med grekiska
räkneord: di, tri, tetra mm.
4. Substituentens plats
Ange substituentens plats i molekylen
genom att skriva numret på den kolatom
som substituenten binder till.
- Vid dubbelbindningar anges numret på
den kolatom där dubbelbindningen börjar.
Full transcript